Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2018 ]

1182883 ΕΞ 2018 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2019

(Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2019)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1182883 ΕΞ2018/05-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5616/13-12-2018)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980).

2. Την αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12-5-2008) «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό, καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. H διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας..»

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/Β/22-8-2008), «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19-12-2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την αριθμ. ΔΤΔ Β 1053255 ΕΞ 2018 ΑΥΟ (ΑΔΑ: ΩΜ7046ΜΠ3Ζ-Λ3Α ΦΕΚ 1306/Β/13-04-2018) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2018».

6. Τα με αριθμ. Α9/0502/30-4-2018 και Α9/0722/ 27-6-2018 έγγραφα της ΟΦΑΕ με τα οποία υπεβλήθησαν ο ισολογισμός έτους 2017, τιμολόγιο αγοράς δελτίων TIR του 2017 από τον διεθνή οργανισμό IRU και η έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής.

7. Το με αριθμ. Α9/1107/5-11-2018 έγγραφο της ΟΦΑΕ «Προϋπολογισμός 2019», με το οποίο υποβάλλει: α) τον προϋπολογισμό του 2019, στον οποίο εμφανίζεται αύξηση των πωλήσεων των 6φυλλων δελτίων TIR και μείωση των πωλήσεων των 14φυλλων δελτίων και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους, β) τιμολόγιο αγοράς δελτίων TIR του 2018 από τον διεθνή οργανισμό IRU, γ)αντίγραφο κίνησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836Β/12-5-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ (ΑΔΑ:ΒΕΖΡΗ-Τ7Δ, ΦΕΚ 1303/Β’/30-5-2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού και δ) το οργανόγραμμά της.

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3696/15-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθμ.1/20-1-16 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου « Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β’/22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2019, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR
- 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
- 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο