Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2018 ]

Φ.30221/45686/Δ.16/1128/2018 Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ' αόριστον

(Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ' αόριστον)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 13-12-2018
Αρ.Πρωτ: Φ.30221/45686/Δ.16/1128

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ: 10110, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Σπύρου
Τηλ: 210-3368159
 
Θέμα: Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ' αόριστον.

Σχετ: 1. Το υπ. αρίθμ. 1016585/24-8-2018 έγγραφο του ΕΦΚΑ

2. To υπ. αρίθμ. Φ.30221/35069/Δ.16/863/13-7-2018 έγγραφό μας

3. Το υπ. αρίθμ. 141822/22-6-2018 έγγραφο και η υπ'αρίθμ 960/70/6-6-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ

4. Οι υπ. αρίθμ. α) Φ.80000/οικ.2/1/29-12-2017 και β) Φ. 80100/οικ. 17630/943/2018 Υπουργικές Αποφάσεις

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας (σχετ. 1 και 2), μετά από ερώτημά του ΕΤΕΑΕΠ (σχετ. 3) αναφορικά με την δυνατότητα καταβολής της εφάπαξ παροχής σε ασφαλισμένους του, που έχουν δικαιωθεί σύνταξης με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου και η πάθησή τους περιλαμβάνεται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την διάρκειά της επ' αόριστον, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με την περίπτωση α. της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016 ορίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής.

Ειδικότερα, από 13.5.2016, προϋπόθεση για την καταβολή της εφάπαξ παροχής, αποτελεί, α) η λήψη κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, δηλαδή να έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και β) η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από το καταστατικό του εντασσόμενου ταμείου πρόνοιας. Επισημαίνεται ότι, η προϋπόθεση της οριστικής συνταξιοδότησης, είχε ήδη θεσμοθετηθεί για όλους τους φορείς πρόνοιας με τις διατάξεις των αρθρ. 38 και 56 του ν. 2084/1992 όπου ορίζονται ρητά τα εξής: «Στον ασφαλισμένο σε κάθε φορέα ασφάλισης πρόνοιας απονέμεται εφάπαξ βοήθημα, εφόσον έτυχε κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του οικείου Ταμείου».

2. Με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον με ισχύ από 1-1-2018 (σχετ. 4α) και στην συνέχεια αντικατάστασή του με αναδρομική ισχύ ομοίως από 1-1-2018 (σχετ. 4β).

3. Σύμφωνα με το έγγραφό του ΕΤΕΑΕΠ και την Απόφαση του Δ.Σ. του, το Ταμείο αντιμετωπίζει περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν προσκομίσει συνταξιοδοτική πράξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου και επομένως δεν μπορεί να τους καταβληθεί η εφάπαξ παροχή πριν την οριστικοποίησή της. Οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται τις δύο ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις, προκειμένου να λάβουν την εφάπαξ παροχή, καθώς η πάθησή τους εντάσσεται πλέον σε αυτές για τις οποίες συντρέχουν προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης οριστικής αναπηρίας.

4. Καθόσον, το νομικό πλαίσιο είναι περιοριστικό ως προς την προϋπόθεση της κατάθεσης πράξης οριστικής συνταξιοδότησης για την καταβολή της παροχής, ζητήθηκαν οι απόψεις σας, αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής αίτησης προσαρμογής της αρχικής γνωμάτευσης, πριν από την λήξη ισχύος της, προκειμένου οι περιπτώσεις αυτές να επανακριθούν βάσει του νέου Πίνακα και να τροποποιηθεί ακολούθως η συνταξιοδοτική τους πράξη.

5. Από τον φορέα σας, μας έγινε γνωστό ότι, όσον αφορά στην εφαρμογή από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. της νεότερης Υπουργικής Απόφασης (σχετ. 4β), παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις πιστοποίησης της αναπηρίας τους από 1.1.2018 και μετά και κρίθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό Πίνακα, ενώ πάσχουν από παθήσεις που είτε δεν περιλαμβάνονταν σε αυτόν είτε με το νέο Πίνακα τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επ' αόριστον κρίση της αναπηρίας τους, να υποβάλλουν μέχρι 31.12.2018 αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. για την προσαρμογή των σχετικών γνωματεύσεων οίκοθεν, ήτοι με επανεισαγωγή μόνο των ιατρικών τους φακέλων σε αρμόδια επιτροπή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαίσια της άσκησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα (αρχή της χρηστής διοίκησης) της δημόσιας διοίκησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- από το προαναφερόμενο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζεται ρητά ότι θεσπίστηκε και αναγνωρίζεται η χορήγηση της εφάπαξ παροχής με την προϋπόθεση, της έκδοσης απόφασης οριστικής συνταξιοδότησης και επομένως δεν μπορεί να αποδοθεί εφάπαξ παροχή με την προσκόμιση πράξης προσωρινής συνταξιοδότησης,

- στο ΕΤΕΑΕΠ υφίστανται περιπτώσεις αιτούντων εφάπαξ παροχής των οποίων η πάθησή τους, εντάσσεται πλέον σε αυτές για τις οποίες συντρέχουν προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης οριστικής αναπηρίας, αλλά ωστόσο θα πρέπει να αναμένουν για επανάκρισή τους από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., είτε με τη λήξη ισχύος της σχετικής γνωμάτευσης, είτε λόγω αποδεδειγμένης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας τους (όπως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με το σχετ. 1 έγγραφό σας) πρέπει να,

παρέχεται η δυνατότητα και σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις πιστοποίησης της αναπηρίας τους πριν από την 1η.1.2018 και κρίθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό Πίνακα και πάσχουν από παθήσεις που είτε δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό Πίνακα είτε με το νέο Πίνακα τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επ' αόριστον κρίση της αναπηρίας τους, να υποβάλλουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. για την οίκοθεν προσαρμογή των σχετικών γνωματεύσεων προσωρινής αναπηρίας πριν από την λήξη ισχύς τους, ήτοι με επανεισαγωγή μόνο των ιατρικών τους φακέλων σε αρμόδια επιτροπή χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους.

Παρακαλείστε να μεριμνήσετε για την ορθή εφαρμογή και απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών του παρόντος, με την επισήμανση ότι, η ανωτέρω αντιμετώπιση καταλαμβάνει μόνο τα αιτήματα ασφαλισμένων που τους είναι απαραίτητη η κατάθεση της πράξης οριστικής αναπηρίας, για την καταβολή της εφάπαξ παροχής, το οποίο και θα πρέπει να αναφέρεται και στην σχετική αίτησή τους.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο