Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2018 ]

2/91634/0026/2018 Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 1.1.2019 και εφεξής

(Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 1.1.2019 και εφεξής)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 2/91634/0026/12-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ι) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Τηλ.:2106987705
FAX:2106987730
 
ΙΙ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Αμερικής 6, 101 65, Αθήνα
Τηλ.:2103338609
FAX:

ΘΕΜΑ: «Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 1.1.2019 και εφεξής».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.54/2018 (Α.103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», καθορίστηκε το νέο σχέδιο λογαριασμών, που αποτελεί τη βάση για τη νέα οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού και ισχύει για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης από 1.1.2019. Το νέο σχέδιο λογαριασμών, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1 του εν λόγω π.δ., αναπτύσσεται μέχρι τον τέταρτο βαθμό, αλλά για ανάγκες αναλυτικότερης αποτύπωσης του προϋπολογισμού αναπτύσσεται περαιτέρω σε πέμπτο και έκτο βαθμό. Με τις διατάξεις της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», καταγράφηκε η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α αυτής, όπου παρατίθεται ενδεικτική αντιστοίχιση των αναλυτικών λογαριασμών με τους παλαιούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις καταγράφονται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής. Η ταξινόμηση αυτή δύναται να μεταβάλλεται με την προσθήκη ή τροποποίηση λογαριασμών στον πέμπτο και έκτο βαθμό εσόδων ή εξόδων, με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής και σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο σκέλος των δαπανών, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143), ορίζεται ότι οι δαπάνες του Δημοσίου πληρώνονται από τις αρμόδιες, για την πληρωμή αυτών, υπηρεσίες με χρηματικά εντάλματα. Με τις διατάξεις, δε, της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται ότι κατ' εξαίρεση με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται να ορίζονται και άλλοι τίτλοι πληρωμής των σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. 2/59167/0026/18.8.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών(Β.1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία ορίζεται ο τρόπος πληρωμής των δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις των άρθρων 10-15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με την βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» (Α.192), προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών ως αναδρομικών σε διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων.

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο διατάξεων, εκδόθηκαν οι αριθμ. 2/88415/ΔΕΠ/2018, 2/88420/ΔΕΠ/2018, 2/88410/ΔΕΠ/2018, 2/88411/ΔΕΠ/2018 2/88419/ΔΕΠ/2018 και 2/170285/0092/2018 κοινές υπουργικές αποφάσεις, στις οποίες ορίζεται, ότι οι εν λόγω δαπάνες θα πληρωθούν με μισθοδοτικές καταστάσεις καθώς και καταστάσεις συντάξεων Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ενόψει της νέας οικονομικής ταξινόμησης, παρατίθεται Πίνακας στο Παράρτημα του παρόντος για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, στον οποίο ορίζονται αναλυτικά οι εκτοβάθμιοι Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων (ΑΛΕ), που αφορούν σε σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, ή λοιπές προβλεπόμενες περιοριστικά στο νόμο, οι οποίες δύναται να πληρώνονται με τις ανωτέρω καταστάσεις αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό έτους 2019.
 
Περαιτέρω, τονίζεται ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α.145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι φορείς, για τις εν λόγω δαπάνες, προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

Βάσει του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, οι οικείοι φορείς μεριμνούν για την εφαρμογή αυτού, με την πληρωμή μέσω καταστάσεων των δαπανών που βαρύνουν τους ΑΛΕ, οι οποίοι προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος.Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Μηλιάκου

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο