Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2018 ]

2/91017/ΔΕΠ/2018 Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων

(Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12/12/2018
Αρ.Πρωτ. οικ. 2/91017/ΔΕΠ/12-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Δ' Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 - 33 38 419
210 - 33 38 391
210 - 33 38 590
210 - 33 38 537
210 - 33 38 237
Fax: 210 - 33 38 208
E-mail: [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων»


Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. (τ.Β' /5435/ 4-12-2018) πέντε (5) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) αναφορικά με την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 των άρθρων 10 έως και 14 του ν.4575/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' /192).

Ειδικότερα, εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι Κ.Υ.Α.:

• Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/88411/ΔΕΠ/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΑΔΑ: Ψ19ΚΗ-ΞΝ5).

• Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/88410/ΔΕΠ/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό» (ΑΔΑ: Ψ2Η2Η-ΠΣΡ). Η εν λόγω κοινή Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται κατ' αναλογία και για τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και για τους Ερευνητές του ΚΕ.Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν.4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 208).

• Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΑΔΑ: 6ΘΓ6Η-ΑΧ2).

• Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/88420/ΔΕΠ/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.» (ΑΔΑ : ΩΩ30Η-Θ2Ι).

• Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/88415/ΔΕΠ/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.» (ΑΔΑ : ΩΒ94Η-1Φ0).

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4582/2018, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018, μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' /167), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις από μέρους σας δέουσες ενέργειες για την άμεση υλοποίηση των προβλεπομένων στις ως άνω Κ.Υ.Α..


Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ιουλία Αρμάγου

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο