Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2018 ]

1181304 ΕΞ 2018 «Βράβευση οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για το έτος 2017

(«Βράβευση οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για το έτος 2017)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 5/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 1181304 ΕΞ2018/05-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5587/12-12-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10563
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103375521
Fax :
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση βράβευσης οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για το έτος 2017.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε., για το έτος 2017, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε..

6. Την απόφαση με αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017/ 5.5.2017 «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017», (ΦΕΚ 1661/Β΄/15.5.2017).

7. Την απόφαση με αριθμ. ΔΦΠ 0001606 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 3812/Β΄/30.10.2017 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017.

8. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6.12.2017 «Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (ΦΕΚ 4284/Β΄/7.12.2017).

9. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018/15.11.2018 «Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016», (ΦΕΚ 5238/Β΄/22.11.2018).

10. Τα με αριθμ. πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 165236 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165237 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165238 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165239 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165240 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165241 ΕΞ2018 ΕΜΠ, έγγραφα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς τους αρμόδιους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής Μονάδας, ανά κριτήριο αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

11. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 165874 ΕΞ2018 ΕΜΠ/ 3.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς το Διοικητή με τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων ως προς τους τεθέντες στόχους (ποσοτικούς και μη και υποχρεώσεις), βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017.

12. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς το Διοικητή, σχετικά με το έργο, τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων και τις προτάσεις τους προς ειδική βράβευση.

13. Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθ. 19 του ν. 4389/2016.

14. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, με σκοπό τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, με γνώμονα την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

15. Τις με αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1189777 ΕΞ 2017/20.12.2017 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1180930 ΕΞ 2018/5.12.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τις οποίες προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2018 που δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις στον ΚΑΕ 0289 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018 του Ε.Φ. 23-180,

αποφασίζουμε:

Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), βάσει των αποτελεσμάτων έτους 2017.

Ειδικότερα:

1. Βραβεύονται με το γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/15.11.2018 (ΦΕΚ 5238/Β΄/22.11.2018) απόφασης Διοικητή, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες.

Επιπλέον, σε εφαρμογή του άρθρου 4 της ως άνω Απόφασης, προσαυξάνεται το σύνολο μορίων του άρθρου 3 για τις Οργανικές Μονάδες με την υψηλότερη απόδοση ως εξής:
α) Κεντρικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Οργανικές Μονάδες με 14 μόρια προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
β) Δ.Ο.Υ. Φορολογίας ανωνύμων εταιρειών (Φ.Α.Ε.) με 21 μόρια προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
γ) Δ.Ο.Υ., Τελωνεία και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
• Με 21 μόρια προσαύξηση μορίων κατά τρία (3).
• Με 20 μόρια προσαύξηση μορίων κατά δύο (2).
• Με 19 μόρια προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
δ) Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους με 10 μόρια, λαμβάνουν προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).

2. Τα συνολικά μόρια γενικής βράβευσης κάθε Οργανικής Μονάδας προκύπτουν από το άθροισμα των συνολικών μορίων άρθρου 3 και των πρόσθετων μορίων άρθρου 4, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.4. Στις οργανικές Μονάδες που βραβεύονται για το έτος 2017, απονέμονται χρηματικά βραβεία. Για την απονομή του χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ. Για την εκτέλεση της παρούσας σε κάθε μόριο αντιστοιχούν είκοσι ευρώ και δέκα λεπτά (20,10).

5. Το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπαλλήλων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 8 και 9 της με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 5238/Β΄/22.11.2018) απόφασης Διοικητή.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο