Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2018 ]

ΠΟΛ.1224/2018 Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης

(Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ.1224/05-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3605159, 3636059
Fax : 210 3635077
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1224/2018

Θέμα: «Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης»


Σχετικό το υπ΄ αριθμ. 2004/2018 πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε κατόπιν εγκρίσεώς του, το περιεχόμενο του ως άνω πρακτικού (2004/2018) του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο που έχει αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής.

Σύμφωνα με το πρακτικό, από τις διατάξεις των άρθρων 1902 – 1905 Α.Κ. προκύπτει ότι ο αποδεχθείς με το ευεργέτημα της απογραφής κληρονόμος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της και δια των δυνάμεων της κληρονομιάς και με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό αυτής, δηλαδή αυτός ευθύνεται με τα στοιχεία της κληρονομιάς όσο αυτά επαρκούν. Ο κληρονόμος που έχει αποδεχθεί την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, συνεχίζει να διατηρεί μέχρις εξάντλησης του ενεργητικού της κληρονομιάς την ιδιότητα του κληρονόμου και να είναι φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της κληρονομιάς έστω και με τον αναφερθέντα περιορισμό της ευθύνης του.

Η απαγόρευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής δεν δύναται να έχει ως - άμεση ή έμμεση – συνέπεια τη διάρρηξη της εν λόγω προστασίας που παρέχεται από το νομοθέτη στη χωριστή ομάδα της ατομικής του περιουσίας και την επιβάρυνση της ατομικής του περιουσίας με τα χρέη του κληρονομούμενου ή την επιβολή περιορισμών σε αυτήν, εξαιτίας των εν λόγω χρεών.

Επομένως, αν το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για είσπραξη χρημάτων από τον δημόσιο τομέα ή για συμμετοχή σε προμήθειες, εργολαβίες ή για σύναψη συμβάσεων δανείων κλπ., δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της φορολογικής αρχής, καθόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται στην ατομική περιουσία του κληρονόμου, η οποία δεν είναι υπέγγυα και με την άρνηση ουσιαστικά θα εξαλείφετο η θεσμική λειτουργία και η χρησιμότητα της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, αφού έτσι θα επλήττετο η ομάδα της ατομικής περιουσίας.

Αν πρόκειται για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου ή για επιβάρυνση αυτού με εμπράγματο βάρος ή αν πρόκειται για διανομή ακινήτου κλπ., τότε πρέπει να εξεταστεί αν μεταβιβάζεται περιουσιακό στοιχείο από την ομάδα της ατομικής περιουσίας, οπότε και πάλι δεν τίθεται ζήτημα άρνησης χορήγησης Α.Φ.Ε.. Αν όμως μεταβιβάζεται ακίνητο από την ομάδα της κληρονομιαίας περιουσίας, τότε στην περίπτωση μεν που το ακίνητο πρόκειται να μεταβιβαστεί λόγω χαριστικής αιτίας ή να διανεμηθεί, ανταλλαγεί, καταστεί αντικείμενο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή επιβαρυνθεί εκούσια με εμπράγματο βάρος, η φορολογική αρχή υποχρεούται να αρνηθεί τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, στην περίπτωση δε που η ως άνω μεταβίβαση γίνεται με επαχθή αιτία και καταβολή τιμήματος (π.χ. πώληση), χορηγείται στον κληρονόμο βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό ενημερότητας με την επισημείωση για παρακράτηση, από το συμβολαιογράφο, και απόδοση στη φορολογική αρχή μέρους ή όλου του τιμήματος προς απόσβεση αντίστοιχου χρέους (Βλ. άρθρο 12 παρ. 6 ΚΦΔ και άρθρα 1 και 3 παρ. 5 της ΠΟΛ.1274/27.12.2013).

Επισημαίνεται ότι η ΠΟΛ.1176/26.5.1997, με την οποία κοινοποιήθηκε με αρ. 774/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, κατά το μέρος που αντίκειται στα ανωτέρω αναφερόμενα δεν εφαρμόζεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 Α΄170 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - ΚΦΔ) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (Β΄3398), όπως ισχύουν και μετά την τροποποίηση με την ΠΟΛ.1222/2017 ( ΦΕΚ 1Β΄/ 4-1-2018).
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο