Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2018 ]

ΣΛΟΤ 2363/2018 Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20

(Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 04.12.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2363/ 2018

ΘΕΜΑ: Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20


ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην Ομόρρυθμη Εταιρεία «Α Ο.Ε.» συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι δυο νομικά πρόσωπα Η εταιρεία «Β Α.Ε.» και η «Γ Α.Ε»

Η Ομόρρυθμη εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 50.000 € μετατρέπεται σε Ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 όπου η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ2190/1920 υπολόγισε υπεραξία 50.000 €. Επομένως το νέο Κεφάλαιο της «Α. ΑΕ» που προέκυψε από την μετατροπή της «Α ΟΕ» ανέρχεται στις 100.000 €.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες λογιστικές εγγραφές με βάση τα ΕΛΠ πρέπει να γίνουν στα βιβλία των δύο νομικών προσώπων «Β ΑΕ» και « Γ. ΑΕ» για να αποτυπωθεί το νέο ύψος της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της «Α ΑΕ» όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την μετατροπή της, λόγω της υπεραξίας που προέκυψε από την εκτίμηση της επιτροπής;

Και εφόσον αναγνωρίσουμε στο ενεργητικό των δύο εταιρειών χρεώνοντας τον λογ/σμό «Συμμετοχές» με το αντίστοιχο αναλογούν ποσό της υπεραξίας για κάθε εταιρεία, ποιο λογ/σμό θα πιστώσουμε βάσει ΕΛΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Παράρτημα Α «Ορισμοί» του Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται και ο κάτωθι ορισμός:

«Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (financial assets): Κάθε στοιχείο το οποίο είναι οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
α)……….
β) Στοιχείο καθαρής θέσης μιας άλλης οντότητας (συμμετοχικοί τίτλοι).
γ)………….»

Στα άρθρα 19 και 24 Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» αναφέρονται τα εξής:
«Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
1. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. ……………………………………………………………


Άρθρο 24. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
1. Εναλλακτικά των οριζόμενων στα άρθρα 18 έως 23, παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.
2. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισμού επιμετράται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόμοιας φύσης του σχετικού κονδυλίου επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
3. Η επιμέτρηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται μόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το στοιχείο αυτό επιμετράται με τη μέθοδο του κόστους………..
»

Διευκρινίζεται ότι η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ2190/1920 προσδιόρισε την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της μετατρεπομένης ΟΕ σε ΑΕ κατά την ημερομηνία της μετατροπής και όχι την εύλογη αξία αυτής .

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» η αποτίμηση της συμμετοχής θα γίνει στο κόστος κτήσεως, δεδομένης της αδυναμίας αξιόπιστης αποτίμησης της εύλογης αξίας.

Κατά συνέπεια στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών «Β Α.Ε.» και «Γ Α.Ε» δεν θα διενεργηθούν λογιστικές εγγραφές σε σχέση με την αξία της συμμετοχής στην εταιρεία «Α Α.Ε.».

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο