Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2018 ]

Γ36/04/490/2018 Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.

(Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

ΑΘΗΝΑ 23/ 11/ 2018
Αρ. Πρωτ. : Γ36/04/ 490

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΥΠΕΝΘ/ΣΗ - ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση:  Πατησίων 12,
ΤΚ.10677, Αθήνα
Τηλ.: 210 52.91.778, 210 52.91.756
FAX: 210 52.91.709
Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία, Καραμήτρου Βάγια
 

Θέμα: «Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.»

ΣΧΕΤ.: η υπ' αρ.εγκύκλιο 41/14, και, το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ36/04/97/21.2.2017 Έγγρ. Κ/Υ ΚΕΑΟ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 33 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81, 5-4-2013), οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την άνωθεν σχετική εγκύκλιο, καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 58 του Ν.Δ. 356/1974 - Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που δικαιούχος αμφισβητούμενων απαιτήσεων σε πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού, είναι το Δημόσιο καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσας απαίτησής του. Εάν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποβληθεί το Δημόσιο από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο Δημόσιο της τελεσίδικης απόφασης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή πριν από τις 5/4/2013.

Επιπρόσθετα, με την παρ. 3 του άρθ. 33 Ν. 4141/2013, προστέθηκε νέο τέταρτο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθ. 58 του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το οποίο οι προαναφερθείσες διατάξεις περί άμεσης καταβολής της καταταγείσας απαίτησης του Δημοσίου εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν, π.χ. πτωχευτικές διανομές (κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρ. 161 του ΠτΚ), ειδικές εκκαθαρίσεις (κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ. 46 & 46α του Ν. 1892/1990 ή του άρ.106ια' του ΠτΚ), κλπ.

Οι ανωτέρω διατάξεις σύμφωνα με το αρθ. 32 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32, 21-3-2015) εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να παρακολουθούν σχολαστικά τις εκκρεμείς σχετικές υποθέσεις και σε περίπτωση καθυστέρησης να οχλούν εγγράφως τον αρμόδιο συμβολαιογράφο του πλειστ/σμού (ή τον σύνδικο/εκκαθαριστή για τις περιπτώσεις πτωχευτικών διανομών/εκκαθαρίσεων), ζητώντας την άμεση απόδοση της καταταγείσας απαίτησης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποβληθεί το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως στο αρμόδιο όργανο, π.χ. στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ της τελεσίδικης απόφασης.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ για την επιστροφή ποσού που εισπράχθηκε από τον πίνακα κατάταξης συμβολαιογράφου (εκπλειστηρίασμα), εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου είναι οι παρακάτω:

1. Ακύρωση του γραμματίου είσπραξης από εκπλειστηρίασμα.

2. Ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του αρμοδίου υποκαταστήματος με Υπηρεσιακό Σημείωμα για να προβεί σε αντιλογισμό.

3. Έκδοση επιταγής από την οικονομική υπηρεσία του υποκαταστήματος, σε διαταγή του αρμοδίου οργάνου, π.χ. συμβολαιογράφου (με αποδεικτικό παραλαβής από αυτόν, ως το συν/νο υπόδειγμα).

4. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της επιταγής, έκδοση αυτής (και κατάθεση) σε διαταγή του Ταμείου Παρακ/θηκών & Δανείων, από την αρμόδια Υπ/σία ΚΕΑΟ με συμπληρωμένο συνοδευτικό έγγραφο (συν/νο υπόδειγμα), επί του οποίου θα υπογράφει ο επιδίδων την επιταγή και ο παραλαβών, αυτό θα επιστρέφεται στην Υπ/σία και θα τηρείται στο σχετ. φάκελο, μαζί με φωτ/πία της επιταγής.

Οι ενέργειες θα εκτελούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση επιστροφής πέραν των δύο μηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο