Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2018 ]

4358/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)».

(Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)».)

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αριθμ. 4358/23-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5446/05.12.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α) Του v. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis).

γ) Του v. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Του άρθρου 13 του v. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του v. 3413/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

ε) Του v. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

στ) Της παρ. παρ. 3 του άρθρου 11 του v. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116).

ζ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

η) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 50/2010 (Α’89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α’89).

θ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωv. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ι) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

ια) Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

ιβ) Της με αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 3610).

ιγ) Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείωv.... » (Α’ 208) και του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιδ) Του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιε) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιστ) Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

ιζ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274 26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β’ 2573).

ιη) Της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).

ιθ) Της αριθμ. Υ64/13-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β’ 3986).

κ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’4610).

κα) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β’2678).

κβ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/3.9.2018 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Παννακίδη» (Β’ 3814).

κγ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2494/10-07-2018 «Ορισμός φορέων διαχείρισης του Έργου "Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά" στο σκέλος των επιχειρήσεων» (Β’ 2985).

κδ) Της με αριθμ. 2721/24.8.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» (Β’ 3657).

2. Την κατάργηση του υπολόγου φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του v. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’129).

3. Το με αριθμ. 2812.7/74131/2018 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη πέραν από αυτή που έχει προκληθεί με την τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση 2721/2018 (Α’3657), ύψους 250.000.000 € [25.000.000 € για το 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στα 60.000.000 € που προβλέφθηκαν ως δαπάνη στην αριθμ. 1000.0/51265/2018 (Β’2678) κοινή υπουργική απόφαση και 75.000.000 € για καθένα από τα επόμενα έτη ως το 2021 ], η οποία εντάσσεται στη δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», με κωδικό 2018 ΣΕΟ3300006, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.: ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 570.000.000 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 2721/24.8.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)», ως εξής:

Άρθρο 1

Στην Πρόσκληση Δράσης:

i. Στο πεδίο των ορισμών προστίθενται οι ορισμοί "Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους/Α.ΝΗ.ΚΟ.", "ΜμΕ Μικρό μεσαία Επιχείρηση" και "Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (K.M.Ι.) ".

ii. Στην εισαγωγή η φράση "ο ναύλος ανά μίλι" αντικαθίσταται από τη φράση "ο ναύλος ανά ναυτικό μίλι".

iii. Στο πεδίο 2.1 η φράση "η a priori υστέρηση " αντικαθίσταται από τη φράση "η δεδομένη", ο όρος "κοινότητες" αντικαθίσταται από τον όρο "επιχειρήσεις" και η λέξη "ερημοποίηση" αντικαθίσταται από τη φράση "πληθυσμιακή συρρίκνωση".

iv. Στο τέλος του πεδίου 3 προστίθεται παράγραφος ως εξής: "Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανάγκη υπέρβασης των διαθέσιμων πιστώσεων λόγω αυξημένων επιλέξιμων αιτήσεων χρηματοδότησης τα αναγκαία ποσά ανακτώνται από το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ»".

v. Στο δεύτερο εδάφιο του πεδίου 4 προστίθεται ο αριθμός της κοινής υπουργικής απόφασης "2494/10.07.2018 (Β’ 2985)".

vi. Στην τελευταία παράγραφο του πεδίου 6 η φράση "είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)" αντικαθίσταται από τη φράση "πενήντα τοις εκατό (50%)".

vii. Στο πεδίο 7 μετά τη φράση "...μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση" προστίθεται η φράση "με τη μορφή Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους -Α.ΝΗ.ΚΟ.-".

viii. Στο πεδίο 8 η φράση "Επιλέξιμη δαπάνη είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων" αντικαθίσταται από τη φράση "Επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων".

ix. Στο πεδίο 8.2 η φράση "Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο των 700.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο των 8.000.000 ευρώ" και η φράση "Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο των 40.000.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο των 40.000.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 8.000.000".

x. Ο τίτλος του πεδίου 9 αντικαθίσταται ως εξής: "ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.".

xi. Στο πεδίο 9 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: "Για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ο δικαιούχος απαιτείται να υποβάλει επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στη δράση (όπως περιγράφεται στο κεφ. 10) και στη συνέχεια αίτηση χρηματοδότησης (όπως περιγράφεται στο κεφ. 11)". Η φράση "Για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη.." αντικαθίσταται από τη φράση "Για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. λαμβάνονται υπόψη..".

xii. Στο σημείο 10 το μέρος "Ι." απαλείφεται.

xiii. Στο πεδίο 11 στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση "οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης" προστίθεται η φράση "για τη λήψη Α.ΝΗ.ΚΟ.". Το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: "Μετά το πέρας της κάθε ορισθείσας προθεσμίας υποβολών καμία επιπρόσθετη αίτηση χρηματοδότησης δεν γίνεται δεκτή." μεταβάλλεται σε "Μετά το πέρας της κάθε ορισθείσας προθεσμίας υποβολών καμία επιπρόσθετη αίτηση για λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν γίνεται δεκτή."

xiv. Στην τελευταία και εντός πλαισίου παράγραφο του πεδίου 11 η πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: Όλα τα παραστατικά τιμολόγησης πρέπει να έχουν εκδοθεί στο ΑΦΜ της δικαιούχου επιχείρησης και να αφορούν μεταφορές εμπορευμάτων/προϊόντων από και προς οποιοδήποτε νησί αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας".

xv. Στο πεδίο 11.1 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: "Ο έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) έχοντας υπόψη τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος V."

xvi. Στο πεδίο 12 οι λέξεις "έργο/πράξη" αντικαθίστανται από τη λέξη "επιχείρηση".

χνii. Στο πεδίο 12.1 διαγράφεται το αριθμ. 5. Στοιχείο.

xviii. Στο πεδίο 12.1.Β προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: "Στη συνέχεια, η έκθεση επαλήθευσης κοινοποιείται στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει ορίσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.". Η φράση "Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αντιρρήσεων κοινοποιείται στο δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος" αντικαθίσταται από τη φράση "Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αντιρρήσεων κοινοποιείται στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει ορίσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.".

xix. Στο πεδίο 13.1 ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: ΈΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ και ΕΞΟΦΛΗΣΗ". Η φράση μέσα στο πλαίσιο "Δεν είναι επιλέξιμοι δεν είναι επιλέξιμες." διαγράφεται.

xx. Στο πεδίο 14 μετά τη φράση "Κάθε αίτημα... δημόσιας χρηματοδότησης" προστίθεται η φράση "Σε περίπτωση μη έγκρισης ενός αιτήματος χρηματοδότησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για τους λόγους απόρριψης του εν λόγω αιτήματος και για πιθανές επόμενες ενέργειες".

xxi. Στο πεδίο 17.1. οι λέξεις "επιχειρησιακό πρόγραμμα" αντικαθίστανται με τη λέξη "Δράση".

xxii. Στο πεδίο 17.1. η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: "Η ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο της υποχρέωσης της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Δράσης και της ασκούμενης από αυτήν εποπτείας αλλά και ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής πράξης ανάθεσης αρμοδιοτήτων, αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχωv. Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά την ΓΓΑΙΝΠ."

Κατόπιν των παραπάνω, η τροποποιημένη Πρόσκληση Δράσης ισχύει όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (παρ. 1).

Άρθρο 2

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Της Πρόσκλησης, προστίθενται ως επιλέξιμοι οι εξής ΚΑΔ:

i. 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

ii. 02 Δασοκομία και υλοτομία

iii. 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

iv. 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

v. 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

vi. 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων

vii. 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία.

viii. 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, επιλέξιμοι είναι μόνο οι

09.9:Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
09.90:Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Της Πρόσκλησης, αφαιρούνται οι ΚΑΔ 46.71.12.01: Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και 46.71.12.02: Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτωv.

Κατόπιν των παραπάνω, το τροποποιημένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Της Πρόσκλησης ισχύει όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (παρ. 2).

Άρθρο 3

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) Της Πρόσκλησης στο πεδίο 1-ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε•,),

η φράση "κ: Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, όπου κ=1.09 €/χλμ" αντικαθίσταται με τη φράση "κ: Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 του παρόντος (€/χλμ)".

Στο τέλος του πεδίου 1 προστίθεται πίνακας ως εξής: Πίνακας 1 Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος
 

Κατηγορία βάρους οχήματος (σε tn) κ (€/χλμ)
Β<3 0,15
3<Β<6 0,29
6 < Β < 30 0,51
Β>30 1,09


Κατόπιν των παραπάνω, το τροποποιημένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Πρόσκλησης ισχύει όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (παρ. 3).Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 2721/24.8.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 3657).

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣO browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο