Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2018 ]

83371/122/2018 Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων

(Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122/21-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5438/05-12-2018)

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 4512/2018 (Α’5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/.οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β’ 1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 (Α΄136).

3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973 – ΦΕΚ Α΄ 277) όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 132/2017 (Α’160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως αυτό ισχύει.

8. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.15 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών


1. Στα δημόσια λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, πάγιων και αναλογικών, καταβάλλεται στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λατομείο και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2224.

2. Η διαδικασία απόδοσης των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών είναι η εξής:
α. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει τα πάγια μισθώματα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και τα αναλογικά μισθώματα μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου της διαχείρισης οικονομικού έτους, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί συμψηφισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).
β. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του λατομείου στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία υποβάλλεται στο δικαιούχο Δήμο δήλωση από τον εκμεταλλευτή του λατομείου, περί καταβολής του οφειλομένου ποσού στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υπόχρεου.
γ. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο το 50% του εισπραττόμενου ποσού εντός του πρώτου δεκαήμερου του επομένου από την είσπραξη μήνα.

Άρθρο 2
Λατομεία αδρανών υλικών


1. Στα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτού αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και εμφανίζεται στον (ΚΑΕ) 2224, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αποδίδεται στο Δημόσιο και εμφανίζεται στον (ΚΑΕ) 2226 και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οικεία Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων, των σχετιζομένων με τη λατομική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το λατομείο.

2. Η διαδικασία απόδοσης των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών είναι η εξής:
α. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει τα πάγια μισθώματα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και τα αναλογικά μισθώματα μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου της διαχείρισης οικονομικού έτους. Αντίγραφο της βεβαίωσης κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του λατομείου στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία υποβάλλεται στη δικαιούχο Περιφέρεια δήλωση από τον εκμεταλλευτή του λατομείου, περί καταβολής του οφειλομένου ποσού στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υπόχρεου.
γ. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στη δικαιούχο Περιφέρεια το 20% του εισπραττόμενου ποσού εντός του πρώτου δεκαήμερου του επομένου από την είσπραξη μήνα.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος


Με την παρούσα καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 9394/24.2.1994 «Απόδοση του 50% των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β΄211).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο