Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2018 ]

20595/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 20595/23-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5441/05-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α'230), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4179/2013 (Α' 175).
β. Της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α'155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155).
γ. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α' 220).
δ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112),όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
στ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).
η. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).
θ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών. Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
ι. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
ια. Του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).
ιβ. Της υπ' αριθμ. 16597/29-12-2010 (Β' 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργία επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 17393/7.12.2012 (Β' 3292) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. 16597/29-12-2010 (Β' 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 13609/6.8.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 16597/29-12-2010 (Β' 2156) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 και του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά όχημα. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά όχημα, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά όχημα και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο μηνών.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 και του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύφους χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ ανά όχημα. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύφους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά όχημα, σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Ειδικά για παραβάσεις της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 7 ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την απόκρυφη φορολογητέας ύλης και τις λοιπές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.»

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο