Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2018 ]

122237/2018 Συνεργασία Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

(Συνεργασία Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 122237/15-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5431/04-12-2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 ν. 4497/2017 (Α’171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρο 39 του ν. 4155/2013 (Α’120), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

3. Του π.δ. 147/2017 (Α’192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Της με αριθμό Α2-757/2014 (Β’ 2271) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου»

5. Της με αριθμό 142285/2017 (ΥΟΔΔ 699) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Της με αριθμό 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Γ. Την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο τη συγκρότηση ενός πρότυπου θεσμικού πλαισίου εποπτείας της αγοράς και αντιμετώπισης του παραεμπορίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π


1. Σκοπός του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.), είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία:

α. κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών,

β. στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάνσεων,

γ. διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν απομίμηση προϊόντων ή

δ. διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

2. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού το ΣΥ.Κ.Ε.Ε.Α.Π. συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν οι επιμέρους αρμόδιες αρχές.

3. Το ΣΥΚΕΑΑΠ, χωρίς να παρακωλύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων άλλων Υπηρεσιών, στοχεύει στην αποφυγή διπλών και άστοχων ενεργειών, την βέλτιστη αναδιάταξη πόρων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού και την εν γένει βελτίωση σε ποιοτικούς όρους των χαρακτηριστικών των ελέγχων.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π


Οι αρμοδιότητες του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π. εκτείνονται σε όλη την Επικράτεια και περιλαμβάνουν:

α. Τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο όπως αναφέρονται στο άρθρο 51 του ν. 4497/2017 και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφερειών (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.).

Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (ελέγχων, παραβάσεων κ.λπ.).

β. Την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλιμακίων.

γ. Τον έλεγχο των καταγγελιών και των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο.

δ. Την πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Άρθρο 3
Ειδικότεροι όροι της συνεργασίας


1. Το ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π. εκπονεί Στρατηγικό Προγραμματισμό και επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια. Για το συντονισμό των ελέγχων σχετικά με τα θέματα του παραεμπορίου και την παράνομη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών το ΣΥΚΕΑΑΠ συγκροτεί μικτά κλιμάκια.

2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συμμετέχουν σε τακτικές και έκτακτες δράσεις για την υλοποίηση, από μικτά κλιμάκια, του Στρατηγικού προγραμματισμού και των επιχειρησιακών σχεδίων του ΣΥΚΕΑΑΠ. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε δράση που αφορά στην καταπολέμηση του παραεμπορίου και στην εποπτεία της αγοράς, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά όποτε αυτό τους ζητηθεί.

3. Τα μέλη των ανωτέρω κλιμακίων τηρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τις αρχές της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και απέχουν από υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα οικεία, φιλικά ή συνδεόμενα με αυτούς με επαγγελματική, επιχειρηματική ή προσωπική σχέση ή σχέση εξάρτησης. Επίσης τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Οι υπάλληλοι των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπούν και εντέλλονται από τον φορέα ελέγχου στον οποίο ανήκουν οργανικά και ασκούν καθήκοντα Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικά Ποινικής Δικονομίας και τα οριζόμενα στα άρθρα 51, 52 και 100 του ν. 4497/2017, στο άρθρο 17 του ν. 4177/2013 και στο άρθρο 39 του ν. 4155/2013.

Άρθρο 4 Διαδικασία ελέγχου

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως την εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, όπως το δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από επιμέρους διατάξεις.

2. Κατά την διάρκεια του ελέγχου οι Ελεγκτές ζητούν τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες από τους ελεγχόμενους για τη διαπίστωση της παράβασης και οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

3. Τα κλιμάκια ελέγχων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους στους οποίους πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και μπορούν να διεξάγουν επιτόπιο έλεγχο. Επιπλέον, επιτόπιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, που κινείται εντός της ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, με ευθύνη του ορισμένου Συνδέσμου-Συντονιστή, εκδίδει και παρέχει τους υπαλλήλους των κλιμακίων «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ν. 4497/2017, ν. 4177/2013, ή άλλων ειδικών διατάξεων των κατ’αρμοδιότητα Υπηρεσιών και των κατ’ αντικειμένου ελέγχων) στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο τόπος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου.

5. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή,

β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,

γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Αν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο.

6. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία, ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.

7. Τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται με το ΣΥΚΕΑΑΠ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες του Συνδέσμου ΣΥΚΕΑΑΠ Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 5
Διαδικασία μετά το έλεγχο


1. Με ευθύνη του ορισμένου Συνδέσμου τα αποτελέσματα των ελέγχων και παρατηρήσεις ή μεταπληροφορίες, αποστέλλονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε επόμενες ενέργειες.

2. Η αρμόδια αρχή καταχωρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58 του ν. 4497/2017.

3. Αν ο φορέας ελέγχου δεν έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18 του ν. 4497/2017, προκειμένου να καταχωρίσουν τις πληροφορίες σε αυτό.

4. Οι εκθέσεις ελέγχου με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, αποστέλλονται αμελλητί από τα ελεγκτικά όργανα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων


Για την επιβολή κυρώσεων και την είσπραξη των διοικητικών προστίμων εφαρμόζονται οι διαδικασίες τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις που αφορούν την εκάστοτε παράβαση.

Άρθρο 7
Χρόνος εργασίας, υπερωριακή αμοιβή και οδοιπορικά έξοδα


1. Τα μικτά κλιμάκια δραστηριοποιούνται είτε εντός κανονικού ωραρίου λειτουργίας, είτε εκτός αυτού, καθώς και σε ημέρες αργιών με ειδική εντολή του κατ’αρμοδιότητα Προϊστάμενου της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

2. Στους ελεγκτές καταβάλλονται αποζημίωση για εργασία πέραν του ωραρίου και οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

H Περιφερειάρχης Αττικής  
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο