Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2018 ]

60502/1783/2018 Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1136)

(Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1136))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.60502/1783/20-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5358/29-11-2018)
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (Α΄ 98).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).
γ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), όπως ισχύουν.
δ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν.
ε) Του άρθρου 24 παρ. 5 εδ. ε΄ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
στ) Του π.δ./τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύουν.
ζ) Του π.δ./τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
η) Του π.δ./τος 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2) Την με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/6-6-1996 (Β΄ 455) και Π4Β/οικ. 4690/30-8-1996 (Β΄ 833) υπουργικών αποφάσεων "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", αντίστοιχα» (Β΄ 1136).

3) Την με αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015, Υ43/3-5-2017, Υ89/28-11-2017καιΥ24/2-5-2018 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441, Β΄ 1510, Β΄ 4195 και Β΄ 1546).

4) Την ανάγκη χορήγησης νέας προθεσμίας για την αδειοδότηση των ΜΦΗ, σύμφωνα με το άρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/81551/25-6-2007 (Β΄ 1136) υπουργικής απόφασης, δεδομένου ότι μέσω της δραστηριότητας των ΜΦΗ εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την μέριμνα και την κοινωνική προστασία ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων λόγω ηλικίας και αναπηρίας (ηλικιωμένοι κ.λπ.), την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, την προστασία των εργαζομένων, και την αποφυγή δημιουργίας κοινωνικού προβλήματος που θα επιφέρει η διακοπή λειτουργίας αυτών, τόσο στους περιθαλπόμενους όσο και στο απασχολούμενο προσωπικό, όπως και η ενδεχόμενη αδυναμία απορρόφησης των ηλικιωμένων από άλλες δομές, και ιδίως των απόρων και εκείνων που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

5) Την με αριθμ. πρωτ. 58152/4975/8-11-2018 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν θέματα διοικητικής διαδικασίας,

αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, για την αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειδότησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/81551/25-6-2007 (Β΄ 1136) υπουργικής απόφασης και συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργική απόφαση (Β΄ 1136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο