Σχόλια

Σύμφωνα με το διορθωτικό σφάλματος (ΦΕΚ Β' 6183/31.12.2018) στον πίνακα διορθώνεται το εσφαλμένο: «Δήμος Μοζακίου» στο ορθό: «Δήμος Μουζακίου».

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2018 ]

21325/2018 Πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων και κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του

(Πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων και κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 21325/31-10-2018

(ΦΕΚ Β' 5315/27-11-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 15-17 το ν.1941/1991 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) τoυ άρθρoυ 64 τoυ ν.2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ A' 291).
γ) του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α' 218).
δ) του άρθρου 9 το ν.4052/2012 Εφαρμ. Μνημονίου 2: Ε.Σ.Υ./ΦΑΡΜΑΚΑ/Μετανάστες/ Ευρ. Συμβ. Εργαζομένων/ Σύσταση ΕΤΕΑ/Προσ. Απασχόληση κλπ (ΦΕΚ Α' 41).
ε) των άρθρων 1 και 2 του ν.4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 38).
στ) του άρθρου 33 παρ. 2 εδάφιο vii το ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 21).
ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'210).
η) του άρθρου 15 παρ. 3 περίπτωση ιβιβ τo π.δ. 96/ 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ Α΄136).
θ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160).
ι) της με αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 908).

2. Την αριθμ. 108842/1997 (ΦΕΚ Β' 1104) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης «Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας. Διαδικασία επιλογής, ανάθεση και επίβλεψη της σχετικής εργασίας» και τις δημοσιευθείσες διορθώσεις σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ Β΄1223/1997.

3. Την ανάγκη αναμόρφωσης του πίνακα των φορέων, που επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν κοινωφελή εργασία, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία από διάφορους φορείς.

4. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Την κατάρτιση νέου πίνακα με φορείς του δημόσιου τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν άτομα για να παράσχουν κοινωφελή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 το Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει και του άρθρου 64 το ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας», ο οποίος διαμορφώνεται ως ακολούθως:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


 
2. Η με αριθμ. οικ. 27143/2014/2-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2904/13-9-2016) καταργείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 108842/1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1104/12-12-1997) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών   
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο