Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2018 ]

84193/2018 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') απόφασης, με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017.

(Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') απόφασης, με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 84193/12-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5319/27-11-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4523/2018 (Α' 41), «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας.... και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α' 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α' 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α' 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α' 148), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α' 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της Υ80/31-10-2017 (Β' 3904) απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
 
9. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452/2018 (2214/Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (Α' 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017».

10. Την 1382η απόφαση της 506ης/24-10-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για την έκδοση της εν θέματι αναφερόμενης απόφασης.

11. Την Β2β/Γ.Π.84373/06-11-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε στον κρατικό  προϋπολογισμό, 

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της έκτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452/2018 (2214/Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία έχει πλέον ως εξής:
«Για τα έτη 2016-2017 ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται σε 48, εάν το ετήσιο clawback είναι μεγαλύτερο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου έτους. Εάν το ετήσιο clawback είναι μικρότερο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου έτους, το οφειλόμενο ποσό κατανέμεται σε 24 δόσεις. Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή τριών δόσεων ή αν δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποια τρέχουσα υποχρέωση καταβολής ποσών rebate ή claw back».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452/2018 (2214/Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο