Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2018 ]

Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2018 Για υποβολή αιτήσεων στις «πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο κπα2 Ελευσίνας»: α) πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων σε νέες θέσεις εργασίας β) πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του κπα2 Ελευσίνας

(Για υποβολή αιτήσεων στις «πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο κπα2 Ελευσίνας»: α) πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων σε νέες θέσεις εργασίας β) πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του κπα2 Ελευσίνας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημερ. 26/11/2018
Αρ. Πρωτ.86297

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ. Κ. 16610, ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 11320

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2018

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


Έχοντας υπόψη:

α) τα άρθρα 3 & 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258),

β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α' 70) όπως ισχύει,

γ) το ν.2434/1996 όπως ισχύει,

δ) το ν.2639/1998 όπως ισχύει,

ε) τις με αριθμό 1659/29-5-2018 (ΦΕΚ 1987/Β/1-6-2018) και 3792/87/30-10-2018 Αποφάσεις του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 5063/B/13-11-2018) στ) τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 ,

η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα α) να αναρτήσουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας και β) να υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια προκειμένου να αξιολογηθούν για την ένταξη τους στο πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, από τις 26/11/2018 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Κεφάλαιο 1 Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ 2 Ελευσίνας. Οι άνεργοι αυτοί θα διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Κεφάλαιο 2 Χρηματοδότηση - πλαίσιο ένταξης

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.500.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει το λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :
Για το 2019: 2.000.000 ευρώ
Για το 2020: 1.500.000 ευρώ
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη δράση του Κεφαλαίου 13 του Κεφαλαίου Β της παρούσας.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Κεφάλαιο 3 Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα α) με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258) "Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες", και β) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α' 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α' ) ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α'), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια. Επίσης σύμφωνα με το εδ. α της παρ.6 του άρθρου 34 του ανωτέρω νόμου «Από τα έσοδα του Ε.Λ. Ε. Κ. Π.: Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.», β) το εδ. β της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 «Από τα έσοδα του ΛΑΕΚ: πoσό που αντιστοιχεί στο 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης...».

Κεφάλαιο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Δικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και συγκεκριμένα στον Δήμο Ελευσίνας, στον Δήμο Ασπροπύργου και στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου (ημερολογιακά) πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης εργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ .

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις παρ.3 και 4 του κεφαλαίου 7 της παρούσας.
Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Ως μείωση προσωπικού, θεωρείται:
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή και σε εκ περιτροπής απασχόληση,
• η μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση ή/και ο αριθμός των ημερών ανά εβδομάδα για τους μερικώς απασχολούμενους. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϋπάρχον δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, δεν δύναται η επιχείρηση κατά το προηγούμενο τρίμηνο, να προβεί σε μείωση του ωραρίου απασχόλησης τους, κάτω των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, σε πενθήμερη βάση.
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
• η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία πρόσληψης του προς επιχορήγηση ατόμου.

Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει μειώσει το προσωπικό της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις παρ.3 και 4 του κεφαλαίου 7 της παρούσας .

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού:

• η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του)
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
• η φυλάκιση και ο θάνατος
• η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο από τους ίδιους ή άλλους εταίρους με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν εντάσσονται:

1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

2. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους ή άλλους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο (παρ.2) ισχύουν και ελέγχονται κατά το τρίμηνο που προηγείται της ηλεκτρονικής ανάρτησης της κενής θέσης εργασίας, από την επιχείρηση.

3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
5. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
6. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.
7. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
8. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις
Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις.

9. i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια ),
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
iv. Τα νυχτερινά κέντρα.
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
viii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) και δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι )
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος ,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 9i έως 9viii, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 9i έως 9viii.

10. Οι επιχειρήσεις που η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο δεν ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

4.2. Ωφελούμενοι- Άνεργοι

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :

Οι δυνητικά ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας, κατά την υπόδειξή τους από τους εργασιακούς συμβούλους μόνο από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οφείλουν :

-Να είναι ηλικίας 45 ετών και άνω , δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 46ο έτος .
-Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες και άνω, στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
-Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις :

1) Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία ανάρτησης των κενών θέσεων εργασίας από την επιχείρηση:
i. είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την επιχείρηση που έχει αναρτήσει την κενή θέση εργασίας ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
Δράσεις που αφορούν σε μαθητεία, κατάρτιση / πρακτική άσκηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δεν θεωρούνται απασχόληση.
ii. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την επιχείρηση που αναρτά την κενή θέση εργασίας.
iii. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ αίματος ή εξ'
αγχιστείας με τον εργοδότη που έχει αναρτήσει τις κενές θέσεις εργασίας.
iv. για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη
ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

2) Για άτομα που:
i. είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. και Ε.Ε, και εταίροι στις Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε, της επιχείρησης που έχει αναρτήσει τις κενές θέσεις εργασίας.
ii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., της επιχείρησης που αιτείται την υπαγωγή της στο πρόγραμμα , πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων που αιτούνται την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα , πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
v. τυχόν τοποθετούνται με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
vi. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς
ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
vii. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
viii. θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2 Ελευσίνας) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν συμφωνηθεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη παρούσα Δημόσια Πρόσκληση.

Κεφάλαιο 5 Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

5.1 Διάρκεια επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής :
1. στους εννιά (9) μήνες επιχορήγησης.
2. στους δώδεκα (12) μήνες επιχορήγησης,
3. στους δεκαπέντε(15) μήνες επιχορήγησης.
Ο δυνητικά δικαιούχους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρόσληψη του εκάστοτε επιχορηγούμενου, δηλώνει υπεύθυνα μόνο μία από τις ανωτέρω τρεις επιλογές σχετικά με την διάρκεια επιχορήγησης κατά την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

5.2. Ποσό Επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που προσλαμβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε μήνα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες
πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.
Η επιχορήγηση του κόστους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας, για το μήνα εντός του οποίου καταβάλλονται, υπολογίζεται ξεχωριστά από την επιχορήγηση του μηνιαίου μισθού του επιχορηγούμενου απασχολούμενου .

Κεφάλαιο 6
Διαδικασία ανάρτησης κενών θέσεων -Έλεγχος προϋποθέσεων 6.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων

Α. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αναλαμβάνει να ενημερώσει και εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας .

Οι εργοδότες - πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal του ΟΑΕΔ (θέσεις εργασίας / αίτηση διάθεσης θέσης εργασίας ), στην οποία προσδιορίζουν την ειδικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τυχόν πρόσθετα προσόντα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη κενή θέση με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών εντός του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση από τον χώρο της επιχείρησης.

Οι εργοδότες μπορούν επίσης να αναρτήσουν και κενές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν επιθυμούν να επιχορηγηθούν όπως π.χ. θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή θέσεις εργασίας μικρής χρονικής διάρκειας απασχόλησης ή θέσεις εργασίας για ανέργους που δεν ανήκουν στην ομάδα - στόχο του προγράμματος. Στην περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί να προσλάβει και επιχορηγούμενο άνεργο που δεν ανήκει στην ομάδα στόχο του παρόντος προγράμματος, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών τον ενημερώνει για τυχόν άλλα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είναι ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε συνεργασία και σε επικοινωνία με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενημερώνει για την αναρτημένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης.

Η ανάρτηση της κενής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και του ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Β. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 Ελευσίνας ) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να αναρτήσει ηλεκτρονικά την αίτηση διάθεσης θέσης εργασίας:
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Τα νομικά πρόσωπα:
• βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας
• ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
• αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ταχ/κη δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματός της.

6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων

6.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής θέσης, ελέγχει από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις του Κεφαλαίου 4.1 της παρούσας και ενημερώνει το Γραφείο Απασχόλησης.

6.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης άμεσα προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιπλέον προβαίνει και στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (de minimis) μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργου με ή χωρίς επιχορήγηση. Παράλληλα ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την διαδικασία αναζήτησης στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους για να επιχορηγηθεί μέσω του παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται αναλυτικά για τους λόγους με σχετικό απαντητικό έγγραφο από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις της, κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με την παρ.1 του Κεφαλαίου 20 της παρούσας .

Κεφάλαιο 7
Αναζήτηση- Υποδείξεις -Πρόσληψη ανέργων

7.1 Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.
Δεν δύναται η υπόδειξη ανέργων για επιχορήγηση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της παρούσας, σε επιχειρήσεις :
α. οι οποίοι που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης από την επιχείρηση:
α.α είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους. α. β είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
α.γ είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και
α.δ είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον εργοδότη.
β. για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
γ. για πρόσωπα που:
αα. είναι εταίροι σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι. Κ. Ε) και ομόρρυθμοι εταίροι σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε. Ε.), αβ. είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), πλην των μελών- εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
αγ. είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εταιρειών, πλην των μελών-εργαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
αδ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών μελών-εργαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
αε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν.2643/1998(Α'220),
αστ θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, αζ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης) και αη. θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

7.2. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων

1. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών.
Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήρια τη μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία, την ιδιότητα του ανέργου ως δικαιούχου «ΚΕΑ» και την ύπαρξη ανήλικων τέκνων. Προηγούνται οι άνεργοι που πληρούν και τα τρία κριτήρια, έπονται όσοι πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια και στη συνέχεια όσοι πληρούν το ένα από τα τρία.
Σε κάθε περίπτωση η σειρά προτεραιότητας των κριτήριων είναι η ακόλουθη: 1.χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας 2. ιδιότητα δικαιούχου «ΚΕΑ» 3. ανήλικα τέκνα.

2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, πραγματοποιείται εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης. Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της, εφόσον το επιθυμεί και η επιχείρηση.

3. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2 Ελευσίνας) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.

7.3. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα

1. Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη του επιχορηγούμενου καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων, τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος, δηλαδή: «Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας ».

2. Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής - Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ.
Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση αναφέρει: α) τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 25% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων και β) να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους κυρώσεις από τυχόν πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ .
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

7.4 Έγκριση

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω email στην επιχείρηση. Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του κάθε ανέργου ξεχωριστά. Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γίνεται επίσης με κλειδάριθμο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Κεφάλαιο 8
Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθηση πράξεων 8.1. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης

1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης.

2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής :
α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις
και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:
αα. το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
αβ. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,
αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,
αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,
αζ. το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται η επιχείρηση αναλυμένο και ανά μήνα επιχορήγησης και
αη. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85), γ. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή,
δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία, πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κρίσιμο χρονικό διάστημα, και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται διασταυρωθούν με τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ,
ε. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης - εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

3. Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο ΚΠΑ2 Ελευσίνας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

8.2 Επαληθεύσεις

8.2.1 Διοικητική Επαλήθευση- Καταβολή επιχορήγησης

1. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).
Επισημαίνεται ότι:
- Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο με το θετικό πόρισμα της διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του Προϊσταμένου. Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του παρόντος κεφαλαίου ή/και της παρ.2 του κεφαλαίου 20 του παρούσας πρόσκλησης.
- Οι εγκριτικές αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης υπογράφονται άμεσα από τον Προϊστάμενο και αποστέλλονται στο τέλος κάθε εβδομάδας στο λογιστήριο της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης.
- Η Περιφερειακή Δ/νση προβαίνει άμεσα στη λογιστικοποίηση -έγκριση των σχετικών ενταλμάτων.
- Μετά την έγκριση των ενταλμάτων, το λογιστήριο του κάθε ΚΠΑ προβαίνει άμεσα στην έκδοση πληρωμής προς την Τράπεζα.

2. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, εκδίδοντας σχετική απόφαση απόρριψης καταβολής της επιχορήγησης.

3. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του αρμόδιου ΚΠΑ2. Επισημαίνεται ότι ειδικά η επιχορήγηση του πρώτου διμήνου καταβάλλεται στην επιχείρηση, εφόσον ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 9 της παρούσας.
Η επιχορήγηση που αφορά το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης καταβάλλεται στην επιχείρηση, εφόσον ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 9 της παρούσας.
Η παρ.6 του άρθρου 29 του ν.1262/1982, ορίζει ότι: «η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολή των παροχών από τον ΟΑΕΔ στους εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από τέλη, κρατήσεις ή εισφορές για το δημόσιο και για τρίτους και δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου».

8.2.2 Επιτόπια Επαλήθευση

1. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

2. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.
Συνιστάται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή της επιχορήγησης του α' διμήνου, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

3. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύναται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος..

4. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η παρούσα πρόσκληση.

5. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

6. Στη συνέχεια και σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκλησης, διακοπής με αναζήτηση σύμφωνα με την παρ.2 του κεφαλαίου 20 της παρούσας, απόρριψης αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.

7. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του δεσμευόμενου επιχορηγούμενου και μη προσωπικού, κτλ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα των παρ.1 και 3 του κεφαλαίου 20 της παρούσας.

8.3 Υποβολή αντιρρήσεων

1. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους / ελεγκτές του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

2. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος και εκδίδει σχετική απόφαση.

3. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 δεν τις αποδέχεται, εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του κεφαλαίου 20 της παρούσας .

Κεφάλαιο 9 Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

1 .Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες θέσεις εργασίας, κατά την ημερομηνία ανάρτησης της θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ,) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

2. Εάν η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος . Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ανωτέρω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση δύναται με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας του ανέργου, εφόσον το αρμόδιο Γραφείο των εργασιακών συμβούλων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα ή κατηγορία) η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος, θεωρείται :
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση ή και ο αριθμός των ημερών ανά εβδομάδα, για τους μερικώς απασχολούμενους και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή και σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Σε περίπτωση κατά την οποία το προϋπάρχον δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, δεν δύναται η επιχείρηση κατά το προηγούμενο τρίμηνο, να προβεί σε μείωση του ωραρίου απασχόλησης τους, κάτω των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, σε πενθήμερη βάση.
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
• η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού:
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του)
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
• η φυλάκιση και ο θάνατος
• η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού και μη αντικατάστασης του (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο) το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό , θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του κεφαλαίου 20 της παρούσας και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.

5. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας, η οποία διαπιστώνεται από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας, διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος .

6. Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (ενδεικτικά: κυοφορία-λοχεία), ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας που αφορά είτε το επιχορηγούμενο άτομο είτε το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

7. Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη ) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση .

8. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα μετά από την ημερομηνία πρόσληψης του επιχορηγούμενου .

9. Σε περίπτωση αποχώρηση επιχορηγούμενου ατόμου για κάποιον από τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ.4.1 της παρούσας ,κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος .

10. Οι επιχειρήσεις δεν δύνανται να μεταφέρουν το επιχορηγούμενο προσωπικό τους, σε άλλο επαγγελματικό χώρο της επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα) εκτός των ορίων αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

11. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

12. Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων όταν ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου.

13. Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο , που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

14. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθ' όλη τη διάρκειά του δεν πρέπει να υποπέσουν σε παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266) ως ισχύει, ή σε παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν για τις άνω παραβάσεις τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ,ΕΦΚΑ επιβάλουν κυρώσεις με δεσμευτική ισχύ.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

15. Οι ωφελούμενοι (άνεργοι) παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, προκειμένου να εξάγονται στατιστικά δεδομένα στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι έχουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο συγκεκριμένα :δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ,περιορισμού της επεξεργασίας , φορητότητας και εναντίωσης ,υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας .

16. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, κατά τη συλλογή, τήρηση και φύλαξη των δεδομένων αυτών.

17. Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ συλλέγει και συγκεντρώνει δεδομένα (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (πρόσληψη) και την λήξη ή την αποχώρησή από το πρόγραμμα (έως τέσσερις (4) εβδομάδες από την ημερομηνία λήξης ή αποχώρησης).

18. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου , τα οποία συμπληρώνονται- μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ -από τον ίδιο τον ωφελούμενο με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει ως άνεργος.

19. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη της επιχείρησης. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.

20. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου πριν από την λήξη του προγράμματος , το δελτίο εξόδου θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησής του.

21. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες.

Κεφάλαιο 10 Επιμήκυνση Προγράμματος

1. Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης για μέγιστο διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες, με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) ασθένειας εργαζομένου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζόμενου ,γ) στράτευσης ,δ) ανυπαίτιου κωλύματος (ενδεικτικά : κυοφορία, λοχεία) και ε) ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά το επιχορηγούμενο άτομο υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2 Ελευσίνας) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

2. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης επιμηκύνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, με απόφαση του προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας , με την προϋπόθεση η σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Κεφάλαιο 11 Στόχος και αντικείμενο της πράξης

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και συγκεκριμένα στον Δήμο Ελευσίνας, στον Δήμο Ασπροπύργου και στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας παρέχεται ως δυνητική επιλογή για όλους τους ανέργους που συμμετείχαν στην ανωτέρω εφαρμογή, εφόσον έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ο οποίος μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και με τη σύμφωνη γνώμη τους, τους παραπέμπει σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

Κεφάλαιο 12 Χρηματοδότηση-Πλαίσιο ένταξης - Ρόλος ΟΑΕΔ

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει το λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :
Για το 2019:500.000 ευρώ Για το 2020:500.000 ευρώ
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη δράση του κεφαλαίου 1 της παρούσας.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

3. Σύμφωνα α) με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258) "Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες", και β) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α' 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α' ) ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α'), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια. Επίσης σύμφωνα με το εδ. α της παρ.6 του άρθρου 34 του ανωτέρω νόμου «Από τα έσοδα του Ε.Λ. Ε. Κ. Π.: Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.», β) το εδ. β της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 «Από τα έσοδα του ΛΑΕΚ: ποσό που αντιστοιχεί στο 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης...».

Κεφάλαιο 13 Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

13.1.Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει:

1. να είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

2. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ .

3. να διαθέτουν επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ) και να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling

4. να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.

5. να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά, ήτοι από 13-11-2018 και μετά. Στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης -επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης .

6. να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και συγκεκριμένα στον Δήμο Ελευσίνας, στον Δήμο Ασπροπύργου και στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας.

7. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

8. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις. Το ΚΠΑ2 Ελευσίνας θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' στο αρχείο της, το οποίο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.

13.2. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ),
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
• Συνεταιρισμό Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α' 205). Δικαιούχοι για τις:
α) ΕΕ είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και
β) ΙΚΕ και ΕΠΕ είναι οι εταίροι - μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

13.3. Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13.1 της παρούσας και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια, με εξαίρεση την περίπτωση μέλους εταιρείας το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.
Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

13.4. Εάν αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση-υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου τους, και προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας.
Τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων, συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.

13.5. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος σε περιοχή εκτός αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

13.6. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος.

13.7. Εξαιρέσεις:
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

1. επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
2. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,
4. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
6. επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ' αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας,
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ κατά την περίοδο υλοποίησης, αυτοί πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος .
7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1),
8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ από το 2005 και μετά.
10. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής.
11. Αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων εντάσσεται στη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016.
12. όσοι έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/ επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 12.2 της παρούσας, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο εγκριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι και την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα, δεν έχουν ενταχθεί σε εθνικά ή και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από εθνικά ή και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα , εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής η απόφαση απένταξής του.

Κεφάλαιο 14 Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

14.1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

14.2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%, β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

14.3. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:
• η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
• η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
• η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β'εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

14.4. Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

14.5. Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής:
• έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
• έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
• έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο
συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. 14.6. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:
• η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 14.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α' εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
• η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 14.2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β'εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Κεφάλαιο 15 Διαδικασία υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου και αίτησης συμμετοχής για την υπαγωγή στο πρόγραμμα

15.1. Η υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου και κατόπιν η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα εφόσον έχει εγκριθεί το επιχειρηματικού σχέδιο από την Επιτροπή Αξιολόγησης, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δεν υποβάλλονται μέσω του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
Μετά την καταχώριση των αιτήσεων, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της.

15.2. Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
Πριν την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου/αίτηση, πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
1. η επικαιροποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ),
2. η επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling
3. η παρακολούθηση και ολοκλήρωση σεμιναρίου συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
4. η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, (η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εφεξής) της παραγράφου 13.5 της παρούσας.
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων από ανέργους που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν στην εν λόγω έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων
Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, και η αξιολόγηση τους είναι συγκριτική.
Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 25.
Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ομάδα Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ως προς:
• Την χρήση του τυποποιημένου εντύπου υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία
• Την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τον ενδιαφερόμενο, σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και συγκεκριμένα στον Δήμο Ελευσίνας, στον Δήμο
Ασπροπύργου και στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας.
• Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είναι: i. εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ii. άνω των 45 ετών, iii. έχει την ιδιότητα του ανέργου (τουλάχιστον 6μηνης διάρκειας) κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, iv. έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης έχει επικαιροποιήσει το ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ), και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών του σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.

Ομάδα Β: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (βαθμολογούμενα κριτήρια)
Εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης. Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας βαθμολογείται με 5 ή 4. Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή βαθμολογείται με 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής βαθμολογείται με 1 ή 0.
2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας. Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης με το περιεχόμενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιμόρφωσης, καθώς και με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του δυνητικά δικαιούχου. Η ύπαρξη βεβαιωμένων σχετικών σπουδών σε συνδυασμό με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία βαθμολογείται με υψηλή βαθμολογία (5,4). Κατ' αναλογία βαθμολογούνται σε χαμηλότερη κλίμακα (3,2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εμπειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0), αντίστοιχα.
3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού). Εξετάζεται και βαθμολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηματοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού. Μια προτεινόμενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκμηρίωση χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως προέλευσης, βαθμολογείται με υψηλό βαθμό (5, 4). Κατ' αναλογία βαθμολογείται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκμηρίωση χρηματοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό (1, 0).
4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων. Με υψηλό βαθμό (5, 4) βαθμολογούνται οι συμπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων βαθμολογείται με μέτριο βαθμό (3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).
5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά: αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά - κατασκευές, υγεία-φάρμακα). Οι επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με δημιουργία επιχειρήσεων στους επιμέρους τομείς των ανωτέρω κλάδων βαθμολογούνται με υψηλό βαθμό (5). Αντίθετα η απουσία συσχέτισης συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1,0).
6. Συγκέντρωση σε τοπικό επίπεδο όμοιων επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση υψηλής συγκέντρωσης βαθμολογείται με χαμηλή βαθμολόγηση (1,0) και σε περίπτωση χαμηλή συγκέντρωσης βαθμολογείται με υψηλή βαθμολόγηση (4,5) .
Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του δικαιούχου. Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου, τα αξιολογεί και τα βαθμολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση κλίμακας (υψηλή, μέση, χαμηλή). Ή από (0 έως 5)
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηματικό σχέδιο του δικαιούχου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά απόδειξης προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλους σπουδών).
Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων δύναται να πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από τη ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου του ενδιαφερομένου και συνεπώς και για την υπαγωγή του στο πρόγραμμα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τα επιχειρηματικά σχέδια σε τακτά διαστήματα. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη με απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους, ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση ΔΣ 635/8-3-2016 (Β' 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην παρ.1 του κεφαλαίου 20 της παρούσας.
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση. Και σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή η υποβολή ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

3ο στάδιο: ΥΠΑΓΩΓΗ

Οι δικαιούχοι [επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων] των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια εγκριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση), υποχρεωτικά υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της προέγκρισης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:
• εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και
• εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης ένταξης όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συνεννόησης των υπαλλήλων-ελεγκτών με τον δικαιούχο/ους. Οι υπάλληλοι-ελεγκτές ενημερώσουν τον/τους δικαιούχο/ους για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ (η οποία πρέπει να συμφωνεί με την υποβληθείσα αίτηση - επιχειρηματικό σχέδιο), καθώς και εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet

2. Παραστατικά τιμολόγησης ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας έως του ποσού που αναλογεί στην πρώτη δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα, που αφορούν δαπάνες (ενδεικτικά: λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασμοί - παροχές τρίτων, κ.α.). Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές αποδείξεις, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού τραπέζης, τραπεζικά καταθετήρια, κινήσεις web-banking, κ.α.).
Σε περίπτωση μελών νομικών οντοτήτων, ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους και από ένα ζεύγος ελεγκτών.
Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο οι αρμόδιοι ελεγκτές υπογράφουν και αναγράφουν στα πρωτότυπα παραστατικά τον τίτλο του προγράμματος. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την απόφαση υπαγωγής είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου από συζύγους ή πρόσωπα α' ή β'βαθμού συγγένειας, υποβληθέν στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr σε ισχύ ή για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων δωρεές ή/και παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τους διέπει, ή τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, πρέπει να υφίσταται νόμιμη σύμβαση μίσθωσης. Η μίσθωση πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο το οποίο διέπει και τη διάρκειά της. Σε περίπτωση λήξης μισθωτήριων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το ν. 4242/2014 (Α' 50) και το άρθρο 5 του π.δ 34/1995 «Περί Εμπορικών Μισθώσεων» (Α' 30), πριν την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο για τον οποίο έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση.
Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια α' ή β' βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας. Εάν ο δικαιούχος/μισθωτής είναι μέλος νομικής οντότητας, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων,

5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, εάν απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) στην επιχείρηση και σε περίπτωση εταιρείας/συνεταιρισμού εργαζομένων άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α' 205) είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία, είτε ένας από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) σε αυτή,

6. Δραστηριοποίηση σε οργανωμένο αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μία μόνο επαγγελματική εγκατάσταση. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της δικαιούχου στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, σύζυγο ή συγγενείς α' βαθμού με αναπηρία 80% και άνω. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κτλ από δημόσιους φορείς.

7. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.
Μετά την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από υπαλλήλους- ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του δικαιούχου και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) μήνα, οι υπάλληλοι-ελεγκτές ορίζουν ως ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της προέγκρισης ή της υποβολής της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3ο στάδιο της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης).
Όταν ο δικαιούχος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν μπορεί να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και εντός της προθεσμίας του ενός (1) μήνα.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.
Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, ο δικαιούχος υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, η οποία τίθεται στο φάκελο της Υπηρεσίας.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ελέγχονται, αφού υπογραφούν από τους υπαλλήλους-ελεγκτές, παραμένουν στον φάκελο του δικαιούχου, στην επιχείρηση. Αντίγραφα αυτών, με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, επισυνάπτονται και αποστέλλονται στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας σε συνέχεια του επιτόπιου ελέγχου.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Η έκθεση επιτόπιου ελέγχου αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή μη του δικαιούχου στο πρόγραμμα και είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Κατόπιν, και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Ελευσίνας εκδίδει την απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης στο πρόγραμμα, και ο αρμόδιος χειριστής του «συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενημερώνει ανάλογα το πληροφοριακό σύστημα.
Η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική) και το αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, με την υπογραφή του προϊσταμένου και το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (που έλαβε η έκθεση ως εισερχόμενο), αποστέλλεται στην επιχείρηση.
Κατά της σχετικής απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.2 του Κεφαλαίου 19 της παρούσας.
Συνημμένα, το ΚΠΑ2 Ελευσίνας μπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (α'δόση και επιμέρους δόσεις).
Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Κεφάλαιο 16 Τεκμηρίωση λειτουργίας - Παραστατικά

16.1 .Τεκμηρίωση λειτουργίας

Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου του προγράμματος οι οποίες αποδεικνύονται σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως ισχύει.

Επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες έχουν πράγματι καταβληθεί και αντιστοιχούν σε πραγματοποιηθείσες από τους δικαιούχους πληρωμές, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του προγράμματος και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Οι πραγματικές δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες, τεκμηριωμένες και σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Εύλογες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή το σύνηθες κόστος του δικαιούχου για το φυσικό αντικείμενο στο οποίο αντιστοιχούν.
Επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες, με ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης το 50% της α' δόσης της παράτασης, που πραγματοποιούνται κατά το τρίμηνο διάστημα της δέσμευσης για τους δικαιούχους οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

16.2.Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος λογίζονται οι εξής: 1. Λειτουργικά έξοδα

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

• ενοίκια επαγγελματικού χώρου (Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων της επαγγελματικής/εμπορικής χρήσης του μισθωμένου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος/μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με το δικαιούχο/μισθωτή (είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως εταίροι/μέτοχοι του νομικού προσώπου). Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο, η δαπάνη εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη. Ως παραστατικό καταβολής ενοικίου, λογίζεται το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης του ενοικίου στον τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτή. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη μίσθωση η οποία πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει και τη διάρκειά της και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία).
• δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτές οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τον επαγγελματικό χώρο. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Το κόστος σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ., δεν είναι επιλέξιμο.
Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος, ο οποίος αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία και διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και του οποίου δεν γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ως κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας), πλην της εξαίρεσης της παραγράφου κεφαλαίου 15 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης .

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

• νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων. Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικότερα η επιλέξιμη δαπάνη για επιχειρηματική αμοιβή που αφορά στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ.
Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε τον δικαιούχο είτε το προσωπικό της επιχείρησης και πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

• σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς και αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η επιλέξιμη δαπάνη που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας και η συντήρησή της, στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4. Προμήθεια αναλωσίμων

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
• δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά μελανιών όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή).

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία - εταίρων)

Αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου.

6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας (όχι απαραίτητα για συνεχόμενες περιόδους απασχόλησης) κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζομένου, να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε επιπλέον απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν μόνο οι ως άνω καθαρές αποδοχές, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία και εξυπηρετεί. Για τα ανωτέρω θα προσκομίζονται τα ανάλογα τραπεζικά παραστατικά {μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές), δικαιολογητικό πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου (κίνηση extrait ή καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό), αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη)}.
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους. Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της. Το κόστος της δημιουργούμενης νέας θέσης εργασίας πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο του χρόνου απασχόλησης.

7. Αποσβέσεις παγίων
Στην κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της πράξης και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής. Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης,
- δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, ενωσιακές ή εθνικές,
- υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος,
- το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και
- οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν {αξία αγοράς ανά τεμάχιο έως το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ}.
Τα αναφερόμενα στο 16.2 θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια που απεικονίζονται με αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά) σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία. Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να αποτελούν επιχειρηματικές δαπάνες και να πραγματοποιούνται σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015):
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) Ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν παραστατικό καθαρής αξίας άνω των 500 Ευρώ, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
Όταν η ενίσχυση αφορά δικαιούχους - μέλη νομικών οντοτήτων, η δαπάνη που είναι επιλέξιμη για έναν δικαιούχο δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι επιλέξιμη και για τους υπόλοιπους δικαιούχους.
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών που αναφέρονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013. Ειδικότερα, τα παραστατικά που προσκομίζονται για την καταβολή των επιμέρους δόσεων της επιχορήγησης, είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές του προγράμματος, αναγράφεται ο τίτλος του, υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και τα αντίγραφα διατηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης στην Υπηρεσία.

Κεφάλαιο 17 Πληρωμές δικαιούχων

1. Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο δικαιούχος επιχειρηματίας ή τα μέλη νομικών οντοτήτων καλούνται να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, και να προσκομίσουν:
• αίτηση καταβολής της πρώτης δόσης,
• αντίγραφα τιμολογίων και παραστατικών εξόφλησης επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο και
• αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για εταιρικά σχήματα.
Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση) πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρίσεων των παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των λογαριασμών λογιστικής απεικόνισης των δαπανών, αντίγραφα των λογιστικών καταχωρίσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, ο δικαιούχος δεσμεύεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, να προσκομίσει α) αίτηση στην οποία δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της δεύτερης ή της τρίτης δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτά εμφανίζονται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, β) αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο και γ) αντίγραφα του βιβλίου εσόδων - εξόδων του ελεγχόμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ στη ΔΟΥ ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Όταν η ενίσχυση αφορά μέλη νομικών οντοτήτων, η υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης γίνεται ταυτόχρονα και η
καταβολή της επιχορήγησης αφορά τα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της νομικής οντότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη δωδεκάμηνη επέκταση του προγράμματος.

Κεφάλαιο 18 Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

Ο δικαιούχος του προγράμματος υποχρεούται να ενημερώνει το ΚΠΑ2 Ελευσίνας εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για υπαγωγής . Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μετεγκατάσταση εκτός των ορίων αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας ή γενικότερα να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από την ημερομηνία έναρξης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του κεφαλαίου 20 της παρούσας.
Η μη συμπλήρωση του αρχικά εγκριθέντος ποσού ενίσχυσης λόγω έλλειψης σχετικών παραστατικών από τους δικαιούχους, δεν αποτελεί λόγο διακοπής του προγράμματος και παραγραφής της αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης .
Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους νομικών οντοτήτων, το πρόγραμμα δεν θα διακόπτεται στο σύνολό του, αλλά μόνο για τον δικαιούχο που αποχώρησε, και θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου 20 της παρούσας.
Για τους υπόλοιπους εταίρους το ποσό της αρχικής εγκριθείσας ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται ανεξάρτητα εάν το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρήσαντα καλυφθεί από τους ίδιους ή από άλλους εταίρους, με την υποχρέωση να τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.
Ο τυχόν νέος ή οι νέοι εταίροι δεν υποχρεούνται να έχουν τα χαρακτηριστικά του κεφαλαίου 15 της παρούσας.

Κεφάλαιο 19
Απόρριψη αίτησης καταβολής επιχορήγησης - Υποβολή αντιρρήσεων

1. Εάν ο δικαιούχος καταθέσει εκπρόθεσμα την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή ελλιπή δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης, τότε ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Ελευσίνας προβαίνει στην έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος για το συγκεκριμένο ποσό εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

2. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους / ελεγκτές του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος και εκδίδει σχετική απόφαση.
Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 δεν τις αποδέχεται, εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του κεφαλαίου 20 της παρούσας .

Κεφάλαιο 20 Κοινές Διατάξεις

1. Επίλυση Διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ. Σ.: 635/8-3-2016 - ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις θα υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το ΚΠΑ 2 Ελευσίνας.
Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων, μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή/και με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

2. Διακοπή -Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α' 16.6.1982) ,όπως ισχύει ,για την απόδοση στον ΟΑΕΔ , εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Εάν κατά τη διενέργεια της επιτόπιας / διοικητικής επαλήθευσης διαπιστωθεί παρατυπία ή παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από τον δικαιούχο, μετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης, θα αναφέρονται με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά οι διατάξεις που έχουν παραβιαστεί και θα προτείνεται από τους αρμόδιους ελεγκτές του Οργανισμού δημοσιονομική διόρθωση, από την ημερομηνία που έχει λάβει χώρα η παρατυπία, όσον αφορά στα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή μέλη νομικών οντοτήτων, δηλαδή η διακοπή της επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α'/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι μετά την διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, το ΚΠΑ2 Ελευσίνας δεν θα καταβάλει ή συμψηφίζει κανένα ποσό επιχορήγησης. Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι αρμόδιοι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης με βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Η Έκθεση Επιτόπιας / Διοικητικής Επαλήθευσης θα εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, και κατόπιν θα κοινοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σύνταξη της στον δικαιούχο προκειμένου να ενημερωθεί, για την προτεινόμενη- δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος και εκδίδει σχετική απόφαση.

Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 δεν τις αποδέχεται, εκδίδεται σχετική απόφαση διακοπής με αναζήτηση (δημοσιονομική διόρθωση), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος κεφαλαίου. 3. Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους ελέγχους στους δικαιούχους του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, το ΚΠΑ2 Ελευσίνας συντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης που βρίσκεται στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης με το πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του, όπως παραστατικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και του ΚΠΑ2 Ελευσίνας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κλπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :

- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,

- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).

Επισημαίνεται επίσης ότι δυνάμει του Κανονισμού 1407/13 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής. 4. Πληροφόρηση

Η πρόσκληση των Δράσεων θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται δελτίο τύπου, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δίκαιου και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων .

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος στα οποία απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια.

Κεφάλαιο 21 Τελικές διατάξεις

1. Το Δ.Σ του Οργανισμού κατόπιν γνώμης του ΕΛΕΚΠ, δύναται με νεότερη απόφαση του να αναστείλει, παρατείνει , διακόπτει την προθεσμία υποβολής συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις.

2. Το Δ.Σ του ΟΑΕΔ κατόπιν γνώμης του ΕΛΕΚΠ δύναται να αυξήσει τους προϋπολογισμούς των ανωτέρω δράσεων.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο