Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2018 ]

1174060 ΕΞ 2018 Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε.

(Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε.)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1174060 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο:210-6987445
Fax:210-6987459
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε


Σχετ: Η με αριθμό πρωτ. 3382/100752/17-09-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων κοινοποιήθηκαν οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Με σκοπό ωστόσο να καλυφθούν οι ανάγκες ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις μετακινήσεις αυτές και για να υπάρξει διάχυση της πληροφόρησης σε ένα χώρο που παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, εμπορικό και μη, για ένα κοινό διαρκώς διευρυνόμενο, κρίθηκε χρήσιμο να παρουσιαστεί μια σύνοψη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τόσο τις μη εμπορικές μετακινήσεις όσο και τις εμπορικές αποστολές ζώων συντροφιάς στην Ένωση.

Στόχος του εγχειρήματος το οποίο παρατίθεται στις σελίδες που ακολουθούν, η αποσαφήνιση σημείων, κυρίως τελωνειακού ενδιαφέροντος, η γενικότερη απλοποίηση θεμάτων για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ένωση που συχνά προβληματίζουν με την πολυπλοκότητά τους ταξιδιώτες κι οικονομικούς φορείς, κι η σύνδεση σχετιζόμενων θεματικών στις μετακινήσεις των ζώων αυτών.

Αν κι έχει γίνει προσπάθεια να αποδοθεί μια όσο το δυνατό επίκαιρη και ακριβής κάλυψη του εν λόγω θέματος, ο κατάλογος της νομοθεσίας που επικαλούμαστε σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι εξαντλητικός και διαχρονικά αμετάβλητος. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα επικουρικό μέσο ενημέρωσης των τελωνειακών υπαλλήλων και των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τα ισχύοντα νομικά κείμενα. 

Συμπληρωματικώς, προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται, η ανωτέρω αναφερόμενη σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠ.Α.Α.Τ., ο Κανονισμός αναφοράς για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 577/2013 σε ενοποιημένη μορφή, η Οδηγία 92/65/ΕΟΚ και η Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής σε ενοποιημένη μορφή καθώς και η Απόφαση 94/641/ΕΚ της Επιτροπής. Διευκρινίζουμε επίσης ότι τα κείμενα ενοποιημένης μορφής αποτελούν απλά βοηθητικά μέσα τεκμηρίωσης και δεν έχουν καμία νομική ισχύ.

Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός της Ένωσης, η είσοδος ή η επανείσοδος στην Ένωση όπως επίσης και η έξοδος από αυτή (ακόμη κι όταν έπεται εισόδου στην Ένωση), οριοθετούνται από ένα σαφές νομοθετικό, ενωσιακό κι εθνικό πλαίσιο που στόχο έχει να προστατέψει την υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και των ζώων αλλά και να εξασφαλίσει τη σωστή μεταχείριση των ζώων που για πολλούς συνανθρώπους μας αποτελούν τον πιο στενό σύντροφο της ζωής τους.

1. Οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

1.1 Ο Ορισμός του ζώου συντροφιάς για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις

Ως ζώα συντροφιάς στο πλαίσιο της νομοθεσίας των μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων εννοούνται τα ζώα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναφερόμενος στο εξής ως Κανονισμός 576/2013), τα οποία συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, διατελούν υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου και δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη (άρθρο 3 Κανονισμού 576/2013). Σε επαρκώς αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την αναφορά (10) του προοιμίου του Κανονισμού 576/2013, το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να θεωρείται ότι συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ακόμη κι εάν η (μη εμπορική) μετακίνηση του ζώου συντροφιάς λαμβάνει χώρα έως πέντε (5) ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη του ή του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου ή ακόμη και σε διαφορετικό μέρος από εκείνο που μετακινείται ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όταν η μετακίνηση του ζώου συντροφιάς συμβαίνει σε χρόνο ή/και σε τόπο διαφορετικό από εκείνο της μετακίνησης του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου από τον ιδιοκτήτη, για τη μετακίνηση του ζώου, προσώπου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη μετακίνηση εξουσιοδοτημένου προσώπου και ζώου π.χ λόγω έλλειψης θέσεων για το ζώο), τότε είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι η μετακίνηση του εν λόγω ζώου αποτελεί μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη με την επίδειξη του εισιτηρίου ή της κάρτας επιβίβασης του ιδιοκτήτη.

Ακόμη, στην περίπτωση που ζώο συντροφιάς συνοδεύεται για τη μετακίνησή του από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση του προσώπου αυτού με μια γραπτή δήλωση, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα εξουσιοδοτεί το άλλο πρόσωπο να πραγματοποιήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση του ζώου εκ μέρους του.

Αν τα αποδεικτικά μέσα που περιγράφονται παραπάνω, της εξουσιοδότησης του συνοδού του ζώου και της μετακίνησης του ιδιοκτήτη (όταν σε διαφορετικό τόπο, χρόνο) δεν παρέχονται στις αρμόδιες αρχές ελέγχου ή το ζώο ταξιδεύει ασυνόδευτο (cargo) χωρίς η μετακίνησή του να συναρτάται (και να αποδεικνύεται αυτό) με του ιδιοκτήτη του και με το εξουσιοδοτημένο αυτού, πρόσωπο, τότε η μετακίνηση του ζώου θεωρείται εμπορικού χαρακτήρα και εμπίπτει στους υγειονομικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται στην Οδηγία 92/65/ΕΟΚ για τα σχετικά είδη (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ 184/1996 και 129/1998) με τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ζώα υπόκεινται στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στις Οδηγίες 90/425/ΕΟΚ ή Οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ενσωμάτωση και των δύο στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ 420/1993).

1.2 Διάκριση των ζώων συντροφιάς με βάση την πιθανότητα εκδήλωσης λύσσας

Τα ζώα συντροφιάς όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 576/2013 χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Τα ζώα του Μέρους Α που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα και τα ζώα του Μέρους Β που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα.

Στα ζώα του Μέρους Α περιλαμβάνονται οι σκύλοι (Canis lupus familiaris), οι γάτες (Felis silvestris catus) και οι ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν οι νυφίτσες, τα κουνάβια, οι ερμίνες κι οι ζιβελίνες).

Στα ζώα του Μέρους Β περιλαμβάνονται οι αράχνες και τα λοιπά ασπόνδυλα [πλην μελισσών και αγριομελισσών που καλύπτονται από το άρθρο 8 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και μαλακίων και καρκινοειδών, που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 3§1 στοιχεία ε) (ii) και ε) (iii) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ], τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο ια) της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ (π.χ τροπικά ψάρια), τα αμφίβια, τα ερπετά, όλα τα είδη πτηνών και τα δείγματά τους (πλην των πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/158), τα τρωκτικά και τα κουνέλια (πλην όσων προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων κι ορίζονται ως «λαγόμορφα» στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 853/2004).

1.3 Ο Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ζώων συντροφιάς μη εμπορικής μετακίνησης


Ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I (ζώα που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα) του Κανονισμού 576/2013, τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) (άρθρο 5 Κανονισμού 576/2013).

Κατά παρέκκλιση, ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) όταν: αυτά είναι ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών, η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς γίνεται για λόγους συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επιδείξεις ή αθλητικές εκδηλώσεις (καθώς και για την εκπαίδευση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις) και ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο για τη μετακίνηση πρόσωπο υποβάλλει γραπτές αποδείξεις ότι τα ζώα συντροφιάς είναι είτε εγγεγραμμένα να συμμετάσχουν σε εκδήλωση σαν αυτές που αναφέρονται προηγούμενα, είτε καταχωρισμένα σε φορέα, ο οποίος διοργανώνει παρόμοιες εκδηλώσεις.

Η μετακίνηση ενός ζώου συντροφιάς του Μέρους Α του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 576/2013 αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα και δη εμπορικό όταν ο αριθμός των μετακινούμενων ζώων υπερβαίνει τα πέντε (5) και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Η μετακίνηση ζώων συντροφιάς άνω των πέντε (5) σε αριθμό, νοούμενη ως εμπορική, οφείλει να συμμορφώνεται με τους υγειονομικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται για τα σχετικά είδη στην Οδηγία 92/65/ΕΟΚ, με τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ζώα υπόκεινται στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στις οδηγίες 90/425/ΕΟΚ ή 91/496/ΕΟΚ.

Στο ίδιο πνεύμα, για να αποφεύγεται τυχόν δόλια παρουσίαση εμπορικών μετακινήσεων ως μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του Κανονισμού 576/2013 (ζώα που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα), έχει ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου Κανονισμού, για τη θέσπιση κανόνων που περιορίζουν τον αριθμό των ζώων συντροφιάς των εν λόγω ειδών, τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης.

Στην βάση αυτών κι όσον αφορά τα πτηνά (είδη του μέρους Β για τα οποία υπάρχει περιορισμός), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007/25/ΕΚ, ο μέγιστος αριθμός των πτηνών συντροφιάς που επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ένωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5).

1.4 Έγγραφα αναγνώρισης και σήμανση των μη εμπορικά μετακινούμενων ζώων συντροφιάς.

Η μη εμπορικού τύπου μετακίνηση των ζώων συντροφιάς προϋποθέτει την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, τη σύνδεση των ζώων με τον ιδιοκτήτη τους και τον έλεγχο των δεδομένων υγείας του. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε ζώου (άρθρα 6α, 9§2α, 10§1α, 14§2α Κανονισμού 576/2013) πρέπει να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 17§1 Κανονισμού 576/2013) ήτοι με εμφύτευση αποκριτή-πομποδέκτη (microchip) (ή με δερματοστιξία (tattoo), για ζώα που είχαν επισημανθεί έως τις 03-07-2011) ενώ η ταυτοποίησή του επιτυγχάνεται με τη χρήση των συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης (microchip readers) για την ανάγνωση των πληροφοριών των microchip και την διασταύρωσή τους με τα δεδομένα του υποχρεωτικού εγγράφου αναγνώρισης του ζώου (άρθρα 6δ, 9§2γ, 10§1ε, 14§2γ Κανονισμού 576/2013). Εάν η σήμανση και η συσκευή ανάγνωσης ενός ζώου δεν πληροί τα τεχνικά πρότυπα που έχουν καθοριστεί (με το άρθρο 4 του Ν. 4039/2012, Παράρτημα ΙΙ Κανονισμού 576/2013), ο ιδιοκτήτης του ζώου ή ο εξουσιοδοτημένος συνοδός του οφείλει να παρέχει στην αρχή ελέγχου την κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης για να αποδώσει τα εγγεγραμμένα στοιχεία του αποκριτή-πομποδέκτη που έχει εμφυτευτεί στο ζώο και είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ζώου.

Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του Κανονισμού 576/2013 (που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα), φέρουν σήμανση ή περιγράφονται λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε είδους, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του ζώου συντροφιάς και του αντίστοιχου εγγράφου αναγνώρισης (άρθρο 17§2 του Κανονισμού 576/2013).

1.5 Διαφοροποίηση του εγγράφου αναγνώρισης βάσει του είδους του ζώου (τον κίνδυνο εμφάνισης λύσσας ή άλλων ασθενειών) και τη χώρα καταγωγής του (τις προδιαγραφές υγείας που αυτή καλύπτει)

Τα έγγραφα αναγνώρισης των ζώων συντροφιάς διαφοροποιούνται:
α) με βάση τη χώρα καταγωγής του ζώου και τις προδιαγραφές που αυτή πληροί σε σχέση με τις απαιτήσεις υγείας και δημόσιας υγείας της Ένωσης, για τα ζώα συντροφιάς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 576/2013 (ζώα που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα) και
β) με βάση το είδος του ζώου (π.χ πτηνό, ερπετό) για τα ζώα συντροφιάς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 576/2013 κι ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε κράτους μέλους.
1.5.1 Έγγραφα αναγνώρισης των ζώων συντροφιάς που είναι ευπαθή στη λύσσα

Για την πρώτη κατηγορία ζώων συντροφιάς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 576/2013 (ζώα που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα) τα έγγραφα αναγνώρισης (άρθρα 21§1, 25§1 του Κανονισμού 576/2013) διακρίνονται στα παρακάτω:
i) Ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώων συντροφιάς για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου ως έγγραφο αναγνώρισης ζώων τρίτων χωρών αν έχει εκδοθεί και συμπληρωθεί δεόντως από έναν εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο ο οποίος τεκμηρίωσε την συμφωνία με συγκεκριμένες απαιτήσεις υγείας της Ένωσης πριν τα ζώα εξέλθουν από την Ένωση για να εισέλθουν ξανά σε κράτος μέλος έπειτα από μετακίνηση προς έδαφος ή τρίτη χώρα ή διέλευση μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας (άρθρο 27 του Κανονισμού 576/2013).
ii) Διαβατήριο ζώων συντροφιάς κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου ως έγγραφο αναγνώρισης για τα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες που πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού 576/2013 (χώρες: AD, CH, FO, GI, GL, IS, LI, MC, NO, SM, VA, του καταλόγου του Μέρους 1, του Παραρτήματος ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 577/2013: στο εξής Κανονισμός 577/2013). Επιτρέπεται η έκδοση Διαβατηρίου κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου ως εγγράφου αναγνώρισης και στην περίπτωση ζώων συντροφιάς Τρίτων χωρών, όταν αυτό έχει εκδοθεί από εδάφη ή τρίτες χώρες που πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού 576/2013 (χώρες AD, CH, FO, GI, GL, IS, LI, MC, NO, SM, VA).
iii) Κτηνιατρικό πιστοποιητικό χωρίς την υποχρέωση διενέργειας κι αναφοράς των αποτελεσμάτων της δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας, για τα εδάφη και τρίτες χώρες της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού 576/2013, (Χώρες του καταλόγου του Μέρους 2, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 577/2013). Μέρος του κτηνιατρικού αυτού πιστοποιητικού αποτελεί γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εντός της Ένωσης αποτελεί μετακίνηση μη εμπορικού χαρακτήρα. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21§1 του Κανονισμού 576/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 24§1 του ιδίου κανονισμού, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος, ζώων συντροφιάς των ειδών που είναι ευπαθή στη λύσσα και διαθέτουν ως έγγραφο αναγνώρισης κτηνιατρικό πιστοποιητικό (του άρθρου 26 του ίδιου Κανονισμού) αντί του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου.
iv) Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού 576/2013 (Χώρες εκτός των καταλόγων των Μερών 1 και 2, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 577/2013), με την υποχρέωση αναφοράς των αποτελεσμάτων δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας,
η οποία (δοκιμή) πρέπει να ικανοποιεί ως προς τις προθεσμίες διενέργειάς της κι όσον αφορά τις απαιτήσεις ισχύος των αποτελεσμάτων της τα οριζόμενα στο παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΕ) 576/2013. Μέρος του κτηνιατρικού αυτού πιστοποιητικού αποτελεί γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εντός της Ένωσης αποτελεί μετακίνηση μη εμπορικού χαρακτήρα.

1.5.2 Έγγραφα αναγνώρισης των ζώων συντροφιάς που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα


Αναφορικά με τη μη εμπορική μετακίνηση των ζώων συντροφιάς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 576/2013 (ζώα συντροφιάς που δεν κινδυνεύουν από λύσσα) κι επειδή δεν έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια νομοθετική πράξη όσον αφορά τέτοιου είδους ζώα, κάθε κράτος μέλος επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του άρθρου 14 του Κανονισμού 576/2013, να θεσπίσει εθνικούς κανόνες κι απαιτήσεις. Δεν υφίσταται δηλαδή σε επίπεδο Ένωσης όπως στην περίπτωση των ζώων που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα κάποια διάκριση στις χώρες καταγωγής και στα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης (άρθρα 28§1 και 30§1). Τα εν λόγω είδη ζώων συντροφιάς (που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα) υπόκεινται έτσι στις απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού.

Για κάποια είδη από αυτά που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα, όπως, τα αμφίβια, τα διακοσμητικά ψάρια, τις αράχνες και τα λοιπά ασπόνδυλα ζώα (πλην των μελισσών και των οστρακοειδών) η Ελλάδα δεν έχει προβλέψει συγκεκριμένα μέτρα. Η είσοδός τους στην Ένωση από την ελληνική επικράτεια ή η μετακίνησή τους (από άλλο κράτος μέλος) σε αυτή δεν υπόκειται σε κάποιο κτηνιατρικό περιορισμό, γίνεται δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση κάποιας μορφής κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη όπως η Κύπρος, η Ιταλία κ.α έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τη μετακίνηση στο έδαφός τους αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) αλλά και τρωκτικών, κουνελιών κι ερπετών κι έχουν καθιερώσει πρότυπο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα αυτά. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα πριν ταξιδέψουν για τις απαιτήσεις των κρατών προορισμού.

Σε ανάλογο πρότυπο, οι μετακινήσεις πτηνών, τρωκτικών, κουνελιών και ερπετών στην ελληνική επικράτεια (από άλλο κράτος μέλος), με την επιφύλαξη τυχόν υγειονομικών περιορισμών, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Δ.4β της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ωστόσο, η είσοδος στην Ένωση πτηνών συντροφιάς πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό και δήλωση του κατόχου ή αντιπροσώπου του κατόχου του ζώου, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην Απόφαση της Επιτροπής 2007/25/ΕΚ (ως ισχύει) και υπό τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται, λόγω της λήψης ορισμένων μέτρων προστασίας εξαιτίας της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας. Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός των πτηνών συντροφιάς που επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ένωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5). Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημανθεί πως η Ελλάδα δε διαθέτει στο έδαφός της καραντίνα για την παραμονή εκεί πτηνών συντροφιάς στην περίπτωση που δεν πληρούνται για τα ζώα αυτά οι απαιτήσεις που τίθενται από την παραπάνω Απόφαση 2007/25/ΕΚ.

1.5.3 Η Διάρκεια και ο χρόνος ισχύος των εγγράφων αναγνώρισης

Σύμφωνα με τη συλλογιστική του Κανονισμού 576/2013 όπως αυτή διατυπώνεται στο σημείο (35) του προοιμίου του, τα έγγραφα αναγνώρισης των ζώων συντροφιάς που εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδειγμα διαβατηρίου του αυτού Κανονισμού πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου συντροφιάς, ώστε να περιορίζεται ο διοικητικός και οικονομικός φόρτος για τους ιδιοκτήτες.

Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, που είναι ευπαθή στη λύσσα, εισέρχονται από τρίτες χώρες και μετακινούνται εντός του εδάφους της Ένωσης, έχει ισχύ για 10 μέρες από την ημερομηνία έκδοσής του από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας καταγωγής, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου των εγγράφων και της ταυτότητας στο καθορισμένο σημείο εισόδου των ταξιδιωτών στην Ένωση. Στην περίπτωση βέβαια θαλάσσιας μεταφοράς η περίοδος των 10 ημερών παρατείνεται κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού.

Για περαιτέρω μετακίνηση σε άλλα κράτη μέλη, το εν λόγω κτηνιατρικό πιστοποιητικό ισχύει κανονικά, χωρίς να απαιτείται επιπλέον έκδοση διαβατηρίου (Ένωσης) και συνολικά για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία ελέγχου εγγράφων και ταυτότητας ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του αντιλυσσικού εμβολιασμού ή έως ότου παύσουν να ισχύουν οι όροι που αφορούν ζώα ηλικίας μικρότερης των 16 εβδομάδων του σχετικού πεδίου ΙΙ.3 (του υποδείγματος πιστοποιητικού Μέρους 1 Παρατήματος IV του Κανονισμού 577/2013) ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη (βλέπε τις σημειώσεις του ιδίου υποδείγματος πιστοποιητικού). Σε περίπτωση που τέτοιο κτηνιατρικό πιστοποιητικό εκδίδεται και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωσή του πιστοποιητικού αυτού από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής.

1.6 Η αντιμετώπιση των νεαρών ζώων συντροφιάς που είναι ευπαθή στη λύσσα

Κατά παρέκκλιση από τον όρο του αντιλυσσικού εμβολιασμού, ένα κράτος μέλος δύναται στη βάση των άρθρων 7 και 11 του Κανονισμού 576/2013 να επιτρέψει, υπό προϋποθέσεις (άρθρα 6β και 10§1ε του ίδιου Κανονισμού), την είσοδο στο έδαφός του ζώων συντροφιάς που είναι ευπαθή στη λύσσα, ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας, αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που αναφέρονται στο παράρτημα III σημείο 2ε (του ιδίου Κανονισμού).

Εντούτοις, η Ελλάδα δεν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας παρέκκλισης με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την είσοδο στην επικράτειά της νεαρών ζώων συντροφιάς ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας, αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που αναφέρονται στο παράρτημα III σημείο 2ε του Κανονισμού 576/2013, είτε αυτά κατάγονται από άλλα κράτη μέλη είτε είναι καταγωγής των χωρών (Μερών 1 και 2) του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 577/2013 (εδάφη ή τρίτες χώρες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας).

Ο κατάλογος των κρατών μελών και η αντιμετώπιση από μέρους τους των παραπάνω περιγραφόμενων νεαρών ζώων συντροφιάς, βρίσκεται δημοσιευμένος στο σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε
για τις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς στην Ένωση: https://ec.europa.eu/food/animals/pet- movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en.

Στην περίπτωση που η μετακίνηση μη εμβολιασμένων ζώων συντροφιάς (ηλικίας < των 12 εβδομάδων) επιτρέπεται από το κράτος μέλος προορισμού, πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρους 1, του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 577/2013, όπου ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο θα δηλώνει πως τα εν λόγω ζώα συντροφιάς, από τη γέννησή τους έως τον χρόνο της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα.

1.7 Άλλα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για τα ζώα συντροφιάς

Ο Κανονισμός 576/2013 προβλέπει επίσης (άρθρα 6γ, 9§2β, 10§1δ, 14§2β), ότι τα ζώα συντροφιάς που μετακινούνται στα κράτη μέλη της Ένωσης ή εισέρχονται στην Ένωση, οφείλουν να συμμορφώνονται με τυχόν προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους ή λοιμώξεις, πλην της λύσσας, που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 19§1 του ιδίου Κανονισμού και να συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης που θα βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, τη συμφωνία αυτή (21§1η, 25§1η, 28§1στ, 30§1στ).

Επίσης, στο άρθρο 44§3 του ιδίου Κανονισμού επιβεβαιώνεται η διατήρηση σε ισχύ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1152/2011 της Επιτροπής, όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων από το παράσιτο Echinococcus multilocularis, ο οποίος πρόσφατα αντικαταστάθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής με αριθμό 772/2018.

Τα κράτη μέλη για τα οποία προβλέπεται πριν την είσοδο ενός σκύλου στην επικράτειά τους (από άλλο κράτος μέλος ή έδαφος ή τρίτη χώρα) ειδική προληπτική αγωγή κατά του παράσιτου Echinococcus multilocularis, δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε για τις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς στην Ένωση: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu- legislation/non-commercial-non-eu_en.

1.8 Τα είδη CITES και οι μη εμπορικού τύπου μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Σύμφωνα με το άρθρο του, 2§2α, ο Κανονισμός 576/2013 εφαρμόζεται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις με την επιφύλαξη του Κανονισμού με αριθμό 338/97 του Συμβουλίου. Συνεπώς, τα ζώα συντροφιάς του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 576/2013, τα οποία ανήκουν σε είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES: σχετική η ΚΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 125188/246/22-01-2013 - ΦΕΚ/285/Β) ή σε είδη ενδημικής, αποδημητικής κι επιδημητικής άγριας πανίδας της Ελλάδας που απειλούνται με εξαφάνιση και που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβαση CITES (είδη μη-CITES : σχετική η KYA με αριθμό πρωτοκόλλου 127703/602/18-02-2013 - ΑΔΑ: ΒΕΔΙ0-ΣΤΚ), επιτρέπεται να εισέλθουν από την ελληνική επικράτεια στην Ένωση ή/και να εξέλθουν αυτής (δια της Ελλάδας), μόνο εφόσον φέρουν τις απαραίτητες άδειες ή πιστοποιητικά CITES ή τις «απλές» άδειες των ειδών μη-CITES και μόνο μέσω των τελωνείων-σημείων διέλευσης ταξιδιωτών του ενσωματωμένου στο παρόν σχετικού πίνακα. Τα Τελωνεία σημεία εισόδου στην Ένωση (αλλά κι εξόδου από αυτή), ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε είδη CITES ή μη-CITES αναφέρονται στις διαταγές ΔΤΔ Γ 1033829 ΕΞ2016/02-03-2016 και Α4406/714/Α0019 ΔΙΣ/27-07-2007 αντίστοιχα, ενώ για την συμπερίληψή τους στο σχετικό πίνακα του παρόντος, οι εγγραφές των από τους υφιστάμενους πίνακες επικαιροποιήθηκαν κατάλληλα.

1.9 Η είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώων συντροφιάς καταγωγής Ε.Ε

Ζώα συντροφιάς που εισέρχονται σε κάποιο κράτος-μέλος από κράτος μέλος ή από έδαφος ή τρίτη χώρα που αναφέρεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 577/2013 (χώρες που μπορούν να εκδώσουν ως έγγραφο αναγνώρισης, διαβατήριο ζώων συντροφιάς κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου: AD, CH, FO, GI, GL, IS, LI, MC, NO, SM, VA) δεν απαιτείται να διέλθουν από σημεία διέλευσης επιβατών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε για τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα, κι όσον αφορά την είσοδο σκύλων στην επικράτεια κάποιων κρατών μελών, τα ζώα αυτά προβλέπεται να συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώρισης που θα βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με προληπτικά υγειονομικά μέτρα κατά του παράσιτου Echinococcus multilocularis. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο χωρών που εφαρμόζουν τέτοια προληπτικά μέτρα για τα συγκεκριμένα είδη.

Ορισμένα κράτη μέλη θέτουν περιορισμούς στην είσοδο συγκεκριμένων τύπων (ρατσών) σκύλων ή γατών στο έδαφός τους (στη βάση του άρθρου 2§2 του Κανονισμού 576/2013). Η Ελλάδα δεν εφαρμόζει παρόμοιους περιορισμούς.

Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δεν επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους νεαρών ζώων συντροφιάς που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που αναφέρονται στο παράρτημα III σημείο 2ε του Κανονισμού 576/2013.

1.10 Η επανείσοδος στην Ε.Ε ζώων συντροφιάς καταγωγής κράτους-μέλους

Η επανείσοδος στην Ένωση ζώων συντροφιάς ενωσιακής καταγωγής που είναι ευπαθή στη λύσσα, από εδάφη ή τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 577/2013 (χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας), επιτρέπεται, εφόσον διαθέτουν το διαβατήριό τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εμβολιασμού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.

Ωστόσο, για την επανείσοδο στην Ένωση, ενωσιακής καταγωγής ζώων συντροφιάς ευπαθών στη λύσσα, από εδάφη ή τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 577/2013, απαιτείται η διενέργεια δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας με θετικά αποτελέσματα τα οποία θα βεβαιώνονται επί του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς πρίν από την ημερομηνία της μετακίνησης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ικανοποιητική τιτλοδότηση του ενωσιακής καταγωγής ζώου συντροφιάς προτού αυτό αναχωρήσει από το έδαφος της Ε.Ε, για την επανείσοδό του απαιτείται τιτλοδότηση με τα δέοντα αποτελέσματα σε εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό εργαστήριο (κράτους μέλους ή τρίτης χώρας) και αναμονή 3 μηνών από τη λήψη του δείγματος.

Στην περίπτωση που το ζώο συντροφιάς διέλθει μέσω ενός από τα εδάφη τρίτης χώρας που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 577/2013 (στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται τα εδάφη ή τρίτες χώρες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας) και παραμένει εντός του μεταφορικού μέσου ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα, πρέπει να συνοδεύεται και από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι του ιδίου Κανονισμού (δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την εν λόγω διέλευση, τα ζώα συντροφιάς δεν ήλθαν σε επαφή με ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα και παραμένουν σε ασφάλεια εντός μέσου μεταφοράς ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα).

1.11 Τα σημεία εισόδου ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε

Σύμφωνα με το άρθρο 10§2 του Κανονισμού 576/2013, τα ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I (ζώα που είναι ευπαθή στη λύσσα), μπορούν να μετακινούνται σε κράτος-μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 13§1 (εκτός δηλαδή χωρών AD, CH, FO, GI, GL, IS, LI, MC, NO, SM, VA), μόνο μέσω σημείων εισόδου για ταξιδιώτες που έχουν καταχωρισθεί σε κατάλογο όπως απαιτείται στο άρθρο 34§3 («βάσει αυτού τα κράτη μέλη καταρτίζουν και αναπροσαρμόζουν τον κατάλογο των σημείων εισόδου των ταξιδιωτών»).

Ο κατάλογος με τα σημεία εισόδου των ταξιδιωτών που έχει καταρτίσει η Ελλάδα περιλαμβάνει τα σημεία εισόδου των εγκεκριμένων Συνοριακών Σταθμών Επιθεώρησης (Σ.Σ.Ε: BorderlnspectionPosts) της Απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής (ως ισχύει), στα οποία λειτουργούν οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) και τα σημεία εισόδου των ελληνικών νησιών της Απόφασης 94/641/ΕΚ της Επιτροπής.

Τα εν λόγω σημεία εισόδου ταξιδιωτών παρατίθενται συνοπτικά στον ενσωματωμένο στο παρόν, πίνακα, με την επιφύλαξη της ανάγκης μελλοντικής ενημέρωσής του καθώς οι αποφάσεις που τον προσδιορίζουν μεταβάλλονται. Επίσης, ο κατάλογος με τα σημεία εισόδου ταξιδιωτών της Ένωσης, είναι αναρτημένος στον σχετικό ιστότοπο για τη μη εμπορική μετακίνηση των ζώων συντροφιάς: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

Αντίστοιχα, η είσοδος στην Ένωση μέσω της Ελληνικής επικράτειας, ζώων συντροφιάς που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος I (ζώα που δεν είναι ευπαθή στη λύσσα) πραγματοποιείται από τα ίδια σημεία εισόδου των ταξιδιωτών (άρθρο 14§δ Κανονισμού 576/2013) που προαναφέρθηκαν του ενσωματωμένου στο παρόν πίνακα.

Μοναδική παρέκκλιση από την είσοδο από τα παραπάνω σημεία εισόδου επιβατών και υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελεί η μετακίνηση στρατιωτικών σκύλων ή σκύλων έρευνας και διάσωσης (άρθρο 10§3 Κανονισμού 576/2013).

Ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στην Ένωση από έδαφος ή τρίτη χώρα που αναφέρεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 577/2013 (AD, CH, FO, GI, GL, IS, LI, MC, NO, SM, VA), από τις χώρες δηλαδή που μπορούν να εκδώσουν ως έγγραφο αναγνώρισης διαβατήριο ζώων συντροφιάς κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου, δεν απαιτείται να διέλθουν από σημείο εισόδου (εξόδου) επιβατών.

1.12 Διατυπώσεις κι έλεγχοι στα σημεία εισόδου επιβατών της ελληνικής επικράτειας

Η μη εμπορική μετακίνηση ζώων συντροφιάς, που συνοδεύουν επιβάτες στα ταξίδια τους (τον ιδιοκτήτη τους ή κάποιο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο), διέπεται από περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις και από ειδικές διατυπώσεις ελέγχου. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση των «αγαθών» αυτών, δεν εμπίπτει (Άρθρο 142§γ,δ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2446/2015) στην κατηγορία των αγαθών μη εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών (στη βάση του άρθρου 1§21β του ιδίου Κανονισμού) των άρθρων 135, 137 ή 136 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2446/2015, για τα οποία προβλέπεται η υποβολή προφορικής διασάφησης. Σημειώνουμε ακόμη πώς δεν είναι απαραίτητη η υπαγωγή της μετακίνησης αυτής σε κάποιο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, εκτός αυτών που περιγράφονται στους σχετικούς Κανονισμούς 576/2013 και 577/2013 ή/κι έχουν ενσωματωθεί στις απαιτήσεις της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί πως οι τελωνειακές αρχές, παρόλο ότι μπορεί να απαιτείται να προβούν σε πράξη ελέγχου στα σχετικά πεδία των αδειών ή πιστοποιητικών CITES ή αδειών μη CITES (κι όπου αυτό προβλέπεται), δεν σφραγίζουν, ούτε επισημαίνουν διαβατήρια ζώων συντροφιάς ή κτηνιατρικά πιστοποιητικά, καθήκον αρμοδιότητας των συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) και των κτηνιατρικών αρχών στα σημεία εισόδου των ελληνικών νησιών της Απόφασης 94/641/ΕΚ της Επιτροπής.

Οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να απαγορεύουν την είσοδο ζώων συντροφιάς από σημεία εισόδου τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς. Είναι καθήκον τους δε, να συνεργάζονται και να παραπέμπουν τα ζώα συντροφιάς που έρχονται στην αντίληψή τους για κτηνιατρικό έλεγχο (σημείο Η.3α της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) πριν αυτά εισέλθουν στην Ένωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 34§2 του Κανονισμού 576/2013, ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την είσοδο σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13§1 (εκτός δηλαδή των χωρών AD, CH, FO, GI, GL, IS, LI, MC, NO, SM, VA), και, κατά περίπτωση, το άρθρο 15 (μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμη προβλεφθεί αντίστοιχα για τα ζώα του Μέρους Β χώρες ευνοϊκότερης αντιμετώπισης), επικοινωνεί με την αρμόδια αρχή η οποία είναι παρούσα στο σημείο εισόδου για το σκοπό των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 34§1 του ιδίου Κανονισμού. Το έγγραφο αναγνώρισης του ζώου συντροφιάς υποβάλλεται υπόψη της αρμόδιας αρχής ελέγχου για να τεκμηριωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη μετακίνηση αυτή και το ζώο συντροφιάς διατίθεται για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

Οι Σ.Υ.Κ.Ε και οι κτηνιατρικές αρχές των σημείων εισόδου των νησιών της Απόφασης 94/641/ΕΚ της Επιτροπής, υποχρεούνται να προβαίνουν σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, στην ταυτοποίηση του ζώου, ενδεχομένως σε κλινική εξέτασή του και σε καταγραφή σε σχετικό μητρώο όλων των εισαγωγών ζώων συντροφιάς, το οποίο κοινοποιούν τακτικά στην αρμόδια κεντρική αρχή τους (σημείο Η.3β της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουμένως σφραγιστούν κατάλληλα με την αναγραφή της απόφασης έγκρισης ή της απαγόρευσης εισόδου, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο.

1.13 Η έξοδος και τα σημεία εξόδου ζώων συντροφιάς από την Ε.Ε


Οι μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ελλάδα προς χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε, με την επιφύλαξη των ειδών CITES ή μη-CITES, υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις της κάθε χώρας προορισμού.

Για το λόγο αυτό οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν εγκαίρως πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού τους ή τις προξενικές αρχές των χωρών αυτών στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών εγκαίρως, ώστε να είναι ενήμερες για τις εξετάσεις που πρέπει να επιβάλλουν και τα έγγραφα που θα βεβαιώσουν.

Σημεία της ελληνικής επικράτειας από τα οποία, μη εμπορικώς μετακινούμενα ζώα συντροφιάς μπορούν να εξέλθουν από την Ένωση, συνιστούν τα ίδια σημεία διέλευσης επιβατών τα οποία παρατίθενται στον σχετικό, ενσωματωμένο στο παρόν, πίνακα, που περιλαμβάνει τα σημεία εισόδου στην Ένωση.

1.14 Η μη συμμόρφωση των (μη εμπορικών) μετακινήσεων ζώων συντροφιάς με τους κανόνες


Εφόσον, κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού 576/2013, προκύπτει ότι το ζώο συντροφιάς δεν συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ ή ΙΙΙ του ιδίου κανονισμού, η αρμόδια αρχή αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με τον επίσημο κτηνίατρο και, όπου απαιτείται, με τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να επιστρέψει το ζώο συντροφιάς στη χώρα ή το έδαφος αποστολής. Εναλλακτικά μπορεί να απομονώσει το ζώο συντροφιάς (όπου αυτή η δυνατότητα υπάρχει) υπό επίσημο έλεγχο για όσο χρόνο χρειάζεται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες ή εφόσον η επιστροφή είναι αδύνατη ή η απομόνωση ανέφικτη, να θανατώσει το ζώο συντροφιάς (έσχατη λύση), σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων συντροφιάς κατά τη θανάτωσή τους.

Εφόσον μια μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς στην Ένωση απαγορεύεται από την αρμόδια αρχή, τα ζώα συντροφιάς πρέπει να απομονώνονται υπό επίσημο έλεγχο, εν αναμονή της επιστροφής τους στη χώρα ή το έδαφος αποστολής ή της έκδοσης κάθε άλλης διοικητικής απόφασης σχετικά με τα εν λόγω ζώα συντροφιάς.

Τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ένωσης, στις μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 35 του Κανονισμού 576/2013, εφαρμόζονται με έξοδα του ιδιοκτήτη και χωρίς δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

2. Οι εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

2.1 Η εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς

Η εμπορική μετακίνηση ζώων συντροφιάς στην Ένωση ακολουθεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ «που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, τα ζώα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της (δεν γίνεται διακριτή αναφορά σε ζώα συντροφιάς), πρέπει να προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των αρμόδιων αρχών, να μην υπόκεινται σε οποιοδήποτε απαγόρευση σε επίπεδο υγείας των ζώων (συμπεριλαμβανομένης της λύσσας), να αναλαμβάνουν τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων στα ζώα που διαθέτουν, να ενημερώνουν για πιθανές ασθένειες που εκδηλώνονται και να συμμορφώνονται γενικότερα με τις απαιτήσεις που διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων.

Το εμπόριο των ζώων συντροφιάς που ανήκουν στα είδη ζώων των άρθρων 5 έως 10 της εν λόγω Οδηγίας, επιτρέπεται, μόνον εάν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο για κάθε ζώο άρθρο (5 έως 10). Ενδεικτικά, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τα πτηνά (εκτός πουλερικών, συμπεριλαμβανομένου των ψιττακοειδών: αληθινών παπαγάλων) περιγράφονται στο άρθρο 7, οι απαιτήσεις για τα λαγόμορφα στο άρθρο 9, οι προϋποθέσεις για τα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο να εμφανίσουν λύσσα (σκυλιά, γάτες, ικτίδες) στο άρθρο 10.

2.1.1 Η εμπορική μετακίνηση των ζώων του μέρους Α του παραρτήματος I του Κανονισμού 576/2013 (σκύλοι, γάτες, ικτίδες)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, τα ζώα του μέρους Α του παραρτήματος I του Κανονισμού 576/2013 (δηλ. οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες) για να αποτελούν και μόνο αντικείμενο εμπορίου στην Ένωση, οφείλουν να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 και κατά περίπτωση στο άρθρο 7 του Κανονισμού 576/2013 (θεσπίζει την παρέκκλιση από τον όρο του αντιλυσσικού εμβολιασμού για κάποια νεαρά ζώα), ήτοι να διαθέτουν σήμανση, να πληρούν τον όρο του αντιλυσσικού εμβολιασμού, τις προϋποθέσεις των προληπτικών υγειονομικών μέτρων για νόσους ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα, να συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης το οποίο να έχει συμπληρωθεί κι εκδοθεί δεόντως (σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού 576/2013).

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται πως, τα ζώα του μέρους Α του παραρτήματος I του Κανονισμού 576/2013 πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική εξέταση εντός 48 ωρών πριν από την ώρα αποστολής των ζώων, από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή, να συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους στον τόπο προορισμού από υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι τα ζώα στη βάση της απαιτούμενης κλινικής εξέτασης βρέθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, πέραν των άλλων, σε καλή κατάσταση να μετακινηθούν.

Αντίστοιχα, οι όροι εισαγωγής (άρθρο 16 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ) τους οποίους προβλέπεται να ικανοποιούν οι γάτες, οι σκύλοι και οι νυφίτσες, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους του άρθρου 10§1, εδάφιο α έως δ και του άρθρου 12§1α του Κανονισμού 576/2013, συμπεριλαμβάνοντας στις απαιτήσεις εμπορίας των προηγούμενων παραγράφων τη διενέργεια δοκιμής αντισωμάτων λύσσας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (άρθρο 12§1α του Κανονισμού 576/2013).

Ακόμη, για την εισαγωγή στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων και συγκεκριμένα για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εν λόγω εισαγωγές στην Ένωση και το υπόδειγμα του σχετικού υγειονομικού πιστοποιητικού εφαρμόζεται η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2013/519 (ως ισχύει).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2013/519, οι αποστολές σκύλων, γατών και ικτίδων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ εισάγονται στην Ένωση μόνον εφόσον τα εδάφη ή οι τρίτες χώρες από όπου προέρχονται και τυχόν εδάφη ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διέρχονται περιλαμβάνονται σε έναν από τους καταλόγους που ορίζονται:
α) στο παράρτημα I της Απόφασης 2004/211/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών.
β) στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όπου καθορίζονται
εκτός από τις κτηνιατρικές απαιτήσεις πιστοποίησης, οι καταλόγοι τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπληφόρων (άρθρο 2 στοιχείο δ της οδηγίας 2004/68/ΕΚ), μελισσών (Apis mellifera), των βομβίνων (Bombus spp.: «μπάμπουρων») και του νωπού κρέατος οπληφόρων και ιπποειδών που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος. Των περισσότερων δηλαδή ειδών ζώων και νωπού κρέατος που συνηθίζει να καταναλώνει ο άνθρωπος.
γ) στο παράρτημα II του Κανονισμού 577/2013, με τον κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13§1,2 του Κανονισμού 576/2013, οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας για τα ζώα συντροφιάς, για τις οποίες δεν απαιτείται στο έγγραφο αναγνώρισης του ζώου προς μετακίνηση (Διαβατήριο για τις χώρες, εδάφη του Μέρους 1, κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις χώρες, εδάφη του Μέρους 2 του Παραρτήματος ΙΙ), να αναφέρονται τα αποτελέσματα της δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας (άρθρο 12§1 του Κανονισμού 576/2013).

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2013/519, οι αποστολές σκύλων, γατών ή ικτίδων που προορίζονται για οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα εγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ, εισάγονται στην Ένωση μόνο εφόσον, τα εδάφη ή οι τρίτες χώρες από όπου κατάγονται και τυχόν εδάφη ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διέρχονται, περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στα Μέρη 1 ή 2 του Παραρτήματος II του Κανονισμού 577/2013 (για τις οποίες δεν απαιτείται στο έγγραφο αναγνώρισης του ζώου προς μετακίνηση να αναφέρονται και τα αποτελέσματα της δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας).

Για τις περιπτώσεις και για τα είδη ζώων που είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού με αντισώματα λύσσας, η δοκιμή τιτλοδότησης πρέπει να διεξάγεται από εργαστήρια εγκεκριμένα σύμφωνα με την Απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, εγκατεστημένα στην Ένωση ή κι εκτός αυτής και των οποίων οι κατάλογοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en#.

Συμπληρωματικά με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται από τον Κανονισμό 576/2013, στις εμπορικές μετακινήσεις σκύλων εφαρμόζονται επίσης (όπως και στις μη εμπορικές) τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 772/2018 της Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων από το παράσιτο Echinococcus multilocularis.

2.2 Σημεία εισόδου κι έλεγχοι στην Ε.Ε για τα ζώα συντροφιάς εμπορικής αποστολής

Η Διαδικασία που ακολουθείται στις εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς για είσοδο στην Ένωση είναι αυτή που ακολουθείται γενικά για την είσοδο (ζώντων) ζώων στην Ένωση.

Τα ζώα που περιλαμβάνονται στην Απόφαση 2007/275/EK της Επιτροπής, προκειμένου να εισέλθουν στην Ένωση από τρίτη χώρα, υποβάλλονται σε Κτηνιατρικούς Ελέγχους σύμφωνα με τις Οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αντικατάστασή τους από τις 14-12-2019 από τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 625/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τους Σταθμούς Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) που λειτουργούν στους αναφερόμενους στην Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, εγκεκριμένους Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης (Σ.Σ.Ε: BIPs).

Εξαίρεση από την υποχρέωση κτηνιατρικού ελέγχου στους Σ.Σ.Ε (κι επίσης υποβολής του K.K.E.E), προβλέπεται για τα ζώα συντροφιάς καταγωγής χωρών που εφαρμόζουν την κτηνιατρική νομοθεσία της Ένωσης (Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο).

Οι εμπορευματικές μετακινήσεις ζώων που εισέρχονται στην Ένωση οφείλουν να προβαίνουν σε προαναγγελία της αποστολής, από τον υπεύθυνο του φορτίου, στον Σ.Σ.Ε από τον οποίο θα εισέλθουν στην Ένωση, με τη δημιουργία ενός Κοινού Κτηνιατρικού Εγγράφου Εισόδου (Κ.Κ.Ε.Ε: CommonVeterinaryEntry Document) στο σύστημα TRACES (TRAdeControlandExpertSystem), τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη της αποστολής (για τα ζώντα ζώα).

Την άφιξη των εμπορικών αποστολών ζώων συντροφιάς στον Σ.Σ.Ε και τη διενέργεια των προβλεπόμενων κτηνιατρικών ελέγχων από τον κατά τόπο Σ.Υ.Κ.Ε, ακολουθεί η καταγραφή και η επικύρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στο Κ.Κ.Ε.Ε, που προσδιορίζουν (τα αποτελέσματα κτηνιατρικού ελέγχου) και τον πιθανό αποδεκτό τελωνειακό προορισμό ή αντιμετώπιση της εμπορικής αποστολής ζώων.

Οι τελωνειακές διατυπώσεις είναι απαραίτητες για τις εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε κάθε περίπτωση εισόδου στην Ένωση και διαφοροποιούνται με βάση τον αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς ή κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση διέλευσης εμπορικής αποστολής ζώων συντροφιάς από την Ένωση με προορισμό εκτός αυτής, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από την Ένωση υφίστανται κτηνιατρικοί περιορισμοί. Οι εν λόγω αποστολές, οφείλουν να υποβάλλουν Κ.Κ.Ε.Ε στα Σ.Υ.Κ.Ε εισόδου για την σχετική έγκριση εισόδου στην Ένωση και στην έξοδο (από την Ε.Ε) αντίστοιχα να διαπιστώνεται η πληρότητα της αποστολής που εισήλθε για να λάβει άδεια εξόδου από την Ένωση.

Στην εξαγωγή ζώων συντροφιάς από την Ένωση δεν απαιτείται κτηνιατρικός έλεγχος (η χώρα προορισμού θέτει σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις της) εκτός των περιπτώσεων αγαθών που διέρχονται από το έδαφος της Ένωσης με ή χωρίς αποθήκευση σε Τελωνειακή Αποταμίευση ή Ελεύθερη Ζώνη στην Ένωση.

Εμπορικές αποστολές που έχουν εισέλθει στην Ένωση, χωρίς να παρουσιαστούν για κτηνιατρικό έλεγχο πρέπει να δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές με τη δυνατότητα της επαναποστολής ή της καταστροφής τους. (άρθρο 17§1 Οδηγίας 97/78/ΕΚ).

2.3 Αναφορικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου βασιλείου από την Ε.Ε

Εν όψη της δηλωμένης πρόθεσης του Ηνωμένου βασιλείου (ΗΒ), από 29 Μαρτίου 2017, για αποχώρησή του από την Ε.Ε κι αν δεν υπάρξει κάποιου είδους «συμφωνία αποχώρησης» μέχρι τις 30 Μαρτίου 2019 κι ώρα 00:00 (CET), το σύνολο του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ε.Ε παύει να έχει ισχύ για το ΗΒ.

Αυτό σημαίνει ότι το ΗΒ θα αντιμετωπίζεται από την Ε.Ε ως τρίτη χώρα, που μένει να καθοριστεί τί προδιαγραφές υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας θα πληροί, σε ποιους καταλόγους χωρών θα εντάσσεται (π.χ οι κατάλογοι του Κανονισμού 577/2013 δεν είναι διαχρονικά αμετάβλητοι) και ποιά θα είναι η αντιμετώπιση που θα ληφθεί αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου των ζώων της.

Σε κάθε περίπτωση η Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής για τους Σ.Σ.Ε θα τροποποιηθεί καθώς και πολλές παρόμοιες Αποφάσεις και Κανονισμοί που σχετίζονται με την είσοδο των ζώων στην Ένωση αφού δεν θα περιλαμβάνονται σταθμοί κτηνιατρικών ελέγχων της Ε.Ε επί του ΗΒ (επιβατών- Σ.Σ.Ε). Μια πιθανή μετάπτωση των σχέσεων της Ε.Ε με το ΗΒ στο είδος των σχέσεων της Ε.Ε με τη Νορβηγία ή την Ελβετία, τα ζώα των οποίων δεν απαιτείται να εισέρχονται στην Ένωση από σημεία εισόδου επιβατών με Σ.Σ.Ε, είναι κάτι που αποτελεί αντικείμενο της εξελισσόμενης διαπραγμάτευσης.

Η όποια ενδεχόμενη κατάληξή της σε ένα πλαίσιο διμερούς συμφωνίας (Ε.Ε-ΗΒ) θα δημοσιευτεί για τα κτηνιατρικά θέματα στο ιστότοπο της Ε.Ε: https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/agreements_en και για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς επίσης στον: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en.

Αντίστοιχα, για τα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε είδη CITES και κατάγονται από το HB, αν δεν υπάρξει συμφωνία στη συγκεκριμένη θεματική μεταξύ Ε.Ε και ΗΒ (κι από τις 30 Μαρτίου 2019 κι ώρα 00:00 - CET), θα θεωρούνται ότι κατάγονται από τρίτη προς την Ένωση χώρα. Επομένως, για τα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε είδη CITES, καταγωγής ΗΒ ή με προορισμό το ΗΒ, θα απαιτούνται κανονικά οι σχετικές άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής CITES του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 338/1997 του Συμβουλίου, ενώ οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξέλιξη στο εν λόγω θέμα για τα είδη CITES θα δημοσιοποιηθεί στον ιστοχώρο: http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο