Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2018 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»

(στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»


Αιτιολογική έκθεση

Επί της Αρχής
Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την ανάπτυξη. Σκοπός του Υπουργείου Τουρισμού με τις διατάξεις του πρώτου μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας, που αφορούν στον θεματικό τουρισμό και σχετικές ρυθμίσεις, με απώτερη επιδίωξη τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη τουριστική ανάπτυξη για τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, στο πλαίσιο ανάδειξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητά του. Με κεντρικό στόχο η χώρα μας να προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες 365 ημέρες το χρόνο, το παρόν σχέδιο νόμου υλοποιεί βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο τουρισμός στη χώρα μας θεωρείται πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας, δημιουργεί οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε παραγωγικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας και στηρίζει το σύνολο των ελληνικών περιφερειών και τοπικών κοινωνιών στην εθνική προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μέσα από τη δημιουργία νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και συνακόλουθα θέσεων εργασίας. Το σχέδιο νόμου εισάγει νέες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής αγοράς. Ο θεματικός τουρισμός αποτελεί ένα κεφάλαιο με τεράστια δυναμική, ο οποίος ουδέποτε αξιοποιήθηκε στο παρελθόν. Η εθνική στρατηγική για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο στην Ελλάδα, θέτει αυτόματα σε προτεραιότητα το σχεδίασμά και την ανάδειξη των θεματικών προϊόντων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των εσόδων από παραδοσιακές και νέες ξένες αγορές επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ανάδειξη νέων ελληνικών προορισμών και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το Υπουργείο Τουρισμού έχοντας μελετήσει τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές και σε άμεση διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε ένα σύνολο παρεμβάσεων το οποίο ενσωματώθηκε στο παρόν σχέδιο νόμου με στόχο την δυναμική αξιοποίηση των συγκριτικών τουριστικών πλεονεκτημάτων σε κάθε Περιφέρεια και προορισμό, μέσα από την υλοποίηση επιχειρησιακού εθνικού σχεδίου ανάδειξης των ώριμων θεματικών προϊόντων.
Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του τομέα τουρισμού, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, εποπτεία και έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων. Προωθούνται αλλαγές που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των τουριστικών γραφείων,
ενοποιούνται, απλοποιούνται και επικαιροποιούνται οι επιμέρους ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο και αναθεωρούνται παρωχημένες ρυθμίσεις που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και εν γένει τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.
Τέλος, με το παρόν νομοσχέδιο, διασφαλίζεται ένα σταθερό και φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων, με την θέσπιση των ειδικών μορφών τουρισμού που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του παρόντος νομοσχεδίου, αναδεικνύόντας την χώρα μας σε κορυφαίο και μοναδικό τουριστικό προορισμό που συνδυάζει όλες τις ευρέως γνωστές ειδικότερες μορφές τουρισμού αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων παγκοσμίων τουριστικών προορισμών.
Επί των άρθρων


Άρθρο 1
Με το Άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός των διατάξεων του παρόντος μέρους. Η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου του θεματικού τουρισμού - ειδικών μορφών τουρισμού, προσδιορίζοντας επακριβώς τα ώριμα θεματικά τουριστικά προϊόντα της χώρας μας, κρίνεται αναγκαία. Ως εξαγώγιμο προϊόν, ο τουρισμός συμβάλλει αποφασιστικά στα δημόσια έσοδα της χώρας. Η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της τουριστικής πολιτικής καθώς μέσω αυτής σε συνδυασμό με τον τρέχοντα αναπτυξιακό νόμο, επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η ευημερία των πολιτών, η αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού αλλά και ευρύτερα, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται νέες επαγγελματικές δραστηριότητες στον θεματικό τουρισμό.


Άρθρο 2
Με το Άρθρο 2 προσδιορίζονται οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι εισαγόμενες διατάξεις, ήτοι η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, ο προσβάσιμος τουρισμός, η φέρουσα ικανότητα τουρισμού, η αρχή της ασφάλειας στον τουρισμό, η αρχή της ποιότηταςκαι του υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών καθώς και η αρχή της συνεργασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αποτελεσματικότητα και την περιβαλλοντική προστασία. Οι υπάρχουσες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας για την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Αναφορικά με τον προσβάσιμο τουρισμό, στόχος είναι να διευκολύνονται όλοι οι άνθρωποι στο να απολαμβάνουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες ισόνομα. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η φέρουσα ικανότητα του τουρισμού, η οποία προσδιορίζεται από τη δυνατότητα που έχει ένας τόπος να φιλοξενήσει τουρίστες (σε όρους υποδομών, δικτύων κοινής ωφέλειας κ.λπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ικανοποίηση του επισκέπτη - τουρίστα στο ταξίδι του. Περαιτέρω, η ασφάλεια στον τουρισμό επιβάλλει την τήρηση κανόνων ασφάλειας
και ασφάλισης τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, όσο και από την πλευρά των επισκεπτών/τουριστών που στο πλαίσιο επίσκεψης ενός τόπου συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής. Η ποιότητα και η παροχή υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, καθώς προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση που αντλεί ο επισκέπτης - τουρίστας κατά τη διάρκεια της διαμονής του και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης, αυθεντικής, βιωματικής εμπειρίας. Τέλος, η ενίσχυση συνεργειών με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού αλλά και την οικονομία γενικότερα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών, τη στήριξη της απασχόλησης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αλλά και την διάδοση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με την ένταξή τους στην τουριστική αλυσίδα. Ο θεματικός τουρισμός ωφελεί και ωφελείται από την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.


Άρθρο 3
Με το Άρθρο 3 ορίζεται ο θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού. Ειδικότερα, ως θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού νοείται κάθε ειδική μορφή αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που προσφέρει στον επισκέπτη - τουρίστα αυθεντικές εμπειρίες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Πρόκειται για τις πλέον σύγχρονες μορφές τουρισμού, οι οποίες προωθούν τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής με βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τα πολιτισμικά στοιχεία των τοπικών κοινωνιών, με βάση τον χωροταξικό σχεδίασμά και τη φέρουσα ικανότητα, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, ώστε μέσα από συνδυασμούς θεματικών προϊόντων να δημιουργούνται νέοι ελκυστικοί προορισμοί.


Άρθρο 4
Στο Άρθρο 4 ορίζεται και αναλύεται ο τουρισμός υπαίθρου, ο οποίος διακρίνεται σε έξι κατηγορίες (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός/πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές - πεζοπορία, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός)με βάση τις επιμέρους οργανωμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Στόχο έχει τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες - τουρίστες που ταξιδεύουν με ειδικό ενδιαφέρον να γνωρίσουν και να ζήσουν σε μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρεια την επαφή με τη φύση και την ύπαιθρο.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις επιμέρους μορφές, ο αγροτουρισμός κατά το

Άρθρο 28 του ν.4276/2014, είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του Άρθρου 2 περίπτωση ζ του ν.3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά. Περαιτέρω, οινοτουρισμός είναι κατά το Άρθρο 25 του ν.4276/2014, η ειδική μορφή τουρισμού, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την σινική παραγωγή.
Ο οικοτουρισμός - πράσινος τουρισμός είναι εκείνη η μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία συνδέεται με διάφορες μορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση και αναπτύσσεται σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας.
Οι περιηγητικές διαδρομές - πεζοπορία είναι η ειδική μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται σε ορειβατικά-πεζοπορικά μονοπάτια και περιλαμβάνουν το σύνολο δραστηριοτήτων προσέγγισης σημείων στην ύπαιθρο με στόχο τη γνωριμία με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου, την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του. Σε ό,τι αφορά τον γεωτουρισμό, κίνητρο των επισκεπτών είναι η εμπειρία, η γνώση και η απόλαυση της γεωποικιλότητας και της γεωκληρονομιάς οι οποίες εντοπίζονται, σε θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος με γεωμορφολογικά μνημεία και σχηματισμούς, απολιθωμένα δάση, ενεργά ηφαίστεια, σπήλαια και φαράγγια, γεωλογικά ρήγματα και γεωπάρκα.
Τέλος, αλιευτικός τουρισμός είναι η μορφή τουρισμού στην οποία παρέχονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσίες συνδεδεμένες με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές.


Άρθρο 5
Με την παράγραφο 1 του  ρθρου 5 ορίζονται οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου. Ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά δραστηριότητες που προωθούν την επαφή των επισκεπτών-τουριστών με την ύπαιθρο, όπως υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες, την παραγωγή, έκθεση ή/και πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων λαϊκής τέχνης, υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας καθώς και δράσεις, ενέργειες ή άλλες δραστηριότητες με στόχο την ψυχαγωγία κ.ά.
Με την παράγραφο 2 του Άρθρου 5 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Τουρισμού και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους υπουργούς να ορίζουν ειδικότερους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.


Άρθρο 6
Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 6 ορίζεται και αναλύεται ο αθλητικός τουρισμός. Η έννοια του αθλητικού τουρισμού είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει τόσο τους τουρίστες που ταξιδεύουν προκειμένου να παρακολουθήσουν αθλητικές διοργανώσεις όσο και τους μεμονωμένους αθλητές/ ομάδες αθλητών/ αποστολές/ τεχνικούς/ δημοσιογράφους, που ταξιδεύουν μεν για να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και αθλητικές διοργανώσεις αλλά μετά το πέρας αυτών
παρατείνουν τη διαμονή τους για λόγους αναψυχής και διακοπών. Επίσης, περιλαμβάνεται στην έννοια του αθλητικού τουρισμού ο τουρισμός αθλητικής αναψυχής - περιπέτειας, ήτοι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες - τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισμό για να συμμετέχουν ενεργά σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Οι δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής - περιπέτειας μπορούν να αναπτύσσονται στη θάλασσα, σε λίμνες και ποτάμια, σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές καθώς και σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Τέλος, ο αθλητικός τουρισμός περιλαμβάνει και τον ποδηλατικό τουρισμό, όπου η ποδηλασία είναι ο κύριος σκοπός του ταξιδιού και το ποδήλατο αποτελεί το μέσο προκειμένου οι επισκέπτες-τουρίστες να βιώσουν μία ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία, καθώς και τον προπονητικό τουρισμό, δηλαδή την επίσκεψη μεμονωμένων αθλητών, καθώς και επαγγελματικών ή και ερασιτεχνικών ομάδων σε έναν τουριστικό προορισμό με βασικό κίνητρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα προετοιμασίας και αποθεραπείας.


Άρθρο 7
Στο  Άρθρο 7 ορίζεται ότι ο εξοπλισμός των συμμετεχόντων και οι προδιαγραφές του, ο αριθμός των οδηγών - συνοδών ανά ομάδα συμμετεχόντων και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και η πιστοποίησή τους, καθώς και οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν τον τουρισμό αθλητικής αναψυχής - περιπέτειαςκαθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών.


Άρθρο 8
Με την παράγραφο 1 του  Άρθρου 8 ορίζεται ότιφυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν επιχειρηματικά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην περ. β) της παρ. 2 του  Άρθρου 6 υποχρεούνται να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας. Με την παράγραφο 2 του  Άρθρου 8 θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης και χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με διαδικασία και δικαιολογητικά που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.
Με την παράγραφο 3 ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να ανακληθεί το Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού.


Άρθρο 9
Με την προτεινόμενη διάταξη του Άρθρου 9 ορίζεται ότι στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού θα καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Ακόμη στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης σήματος Αθλητικού Τουρισμού, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Η τήρηση του Μητρώου κρίνεται
απαραίτητη καθώς με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των κατόχων των εν λόγω Σημάτων.


Άρθρο 10
Με τη διάταξη του  Άρθρου 10 σκοπείται η κάλυψη ενός νομοθετικού κενού, με την πρόβλεψη διαδικασίας για αδειοδότηση διοργανώσεων αθλητικού τουρισμού, οι οποίες αφορούν ψυχαγωγούμενους πολίτες/επισκέπτες - τουρίστες, όταν η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και δεν εντάσσεται στα πλαίσια του αγωνιστικού αθλητισμού ή Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ως ο αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των διοργανώσεων των δραστηριοτήτων αυτών και προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη με την οποία καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσής τους.


Άρθρο 11
Με το Άρθρο 11 εισάγεται η έννοια του αεροπορικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα αριθμητικά και χωροταξικά πλήρες δίκτυο αεροδρομίων, που σε συνδυασμό με τις καλές καιρικές συνθήκες και τις υψηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας, μπορεί να αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό αεροπορικής περιήγησης. Η ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού, δηλαδή η περιήγηση των επισκεπτών - τουριστών με ιδιόκτητο ή μισθωμένο πτητικό μέσο όλων των τύπων, κατηγοριών και είδους, με χρήση ειδικού εξοπλισμού και συνοδεία έμπειρων και εκπαιδευμένων πιλότων, σύμφωνα με τα εξειδικευμένα πρότυπα ασφαλείας και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει αιχμή της τουριστικής πολιτικής με στόχο την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, η ιδιαιτερότητα του εδάφους της και οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες περιοχές φυσικού κάλους, δημιουργούν ιδανικές προϋποθέσεις για αεροπεριήγηση.


Άρθρο 12
Στο Άρθρο 12 ορίζεται και αναλύεται ο θαλάσσιος τουρισμός. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων και ενδεικτικά δύναται να διακριθεί στον τουρισμό κρουαζιέρας, στον τουρισμό γιώτινγκ (yachting), στις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, οι οποίες ασκούνται στο θαλάσσιο ή τον παράκτιο χώρο, καθώς και στον καταδυτικό τουρισμό αναψυχής. Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού με ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας καθώς η Ελλάδα προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του λόγω της πολυνησιακής του γεωμορφολογίας, των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών και των υποδομών που διαθέτει. Η ανάπτυξή του είναι πρωταρχικής σημασίας καθώς αποτελεί τεράστια πηγή εισροής συναλλάγματος για τη χώρα μας, συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας, θέτει προϋποθέσεις ανάπτυξης μιας ολόκληρης βιομηχανίας που περιστρέφεται γύρω από αυτόν, ενώ εκτιμάται ότι μεγάλος αριθμός των τουριστών που συμμετέχουν σε κρουαζιέρες κατά μεγάλο ποσοστό επιστρέφουν στον ίδιο τόπο για διακοπές. 
Η αναγνώριση της Ελλάδας ως διεθνούς ελκυστικού προορισμού για ναυτικές δραστηριότητες συμβάλλει στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού καθώς προσφέρονται ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοΐας, με μοναδικό σύστημα νησιών και απομονωμένες παραλίες. Τα νησιά με ποικιλόμορφο τοπίο, οι καθαρές θάλασσες, το όμορφο, ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές των υπηρεσιών μαρίνας και αγκυροβόλησης αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ανταγωνιστικών προορισμών.


Άρθρο 13
Ακολούθως με τη διάταξη του Άρθρου 13 εισάγεται η έννοια του πολιτιστικού τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μία από τις ταχύτερα και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλυση του, η οποία περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους μορφές και εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του πολιτισμού όπως πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις, πολιτιστικές θεματικές διαδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ καθώς και άλλες μορφές τουρισμού όπως ο πολιτιστικός αστικός τουρισμός - τουρισμός πόλεων, ο τουρισμός νεολαίας, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο γαμήλιος τουρισμός καθώς και ο τουρισμός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην οικονομία όσο και στις άλλες θεματικές μορφές τουρισμού. Αναμφισβήτητα λοιπόν, η διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα καθώς επιτυγχάνεται η προβολή και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, ενισχύεται η εξωστρέφειά του και αναδεικνύεται το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.


Άρθρο 14
Με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση εισάγεται η έννοια του τουρισμού γαστρονομίας. Ο τουρισμός γαστρονομίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου είναι ένα είδος τουρισμού όπου κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας και οι ταξιδιώτες αναζητούν γαστρονομικές βιωματικές εμπειρίες, μοναδικές σε κάθε τόπο. Η σπουδαιότητα της γαστρονομίας στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος είναι αναμφισβήτητη καθώς αναδεικνύεται ως η νέα τάση που επικρατεί στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως. Ειδικότερα, η Ελλάδα με την τεράστια ποικιλία πρώτων υλών και προϊόντων άριστης ποιότητας που διαθέτει σε συνδυασμό με την μεσογειακή διατροφή που έχει αναδειχθεί ως το βέλτιστο μοντέλο υγιεινής διατροφής, μπορεί να αναδειχτεί σε μητρόπολη της μεσογειακής διατροφής, και της παγκόσμιας γαστρονομίας γενικότερα. Αφορά στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και συμπεριλαμβάνει επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων, αγροκτήματα, οινοποιία, ζυθοποιίες, μαθήματα μαγειρικής παραδοσιακών συνταγών κ.ά.


Άρθρο 15
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έννοια του θρησκευτικού - προσκυνηματικού τουρισμού. Οι δραστηριότητες του θρησκευτικού τουρισμού περιλαμβάνουν τόσο τη διενέργεια ταξιδιού σε τόπους, χώρους και μνημεία, κτίσματα, μονές και ναούς που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της θρησκευτικής δραστηριότητας, όσο και τις προσκυνηματικές περιηγήσεις και όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με κίνητρο, μεταξύ άλλων, το προσκύνημα,
τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές/εκδηλώσεις, την εκπλήρωση τάματος, την έκφραση λατρευτικής πίστης και την εκπλήρωση εσωτερικής αναζήτησης περί του Θείου.Στόχος της ρύθμισης που επιδιώκεται με τη διάταξη είναι η προστασία, ανάδειξη, προβολή και η προώθηση της αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας των ιερών μνημείων και τόπων, καθώς και της θρησκευτικής εν γένει ζωής, με σεβασμό στη θρησκεία και την παράδοση. Επιδιώκεται η ανάδειξη και διατήρηση των θρησκευτικών και λατρευτικών στοιχείων της χώρας που θα συμβάλλουν στην προσέλκυση και ανάπτυξη των ταξιδιών θρησκευτικού ενδιαφέροντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.


Άρθρο 16
Με τη διάταξη του Άρθρου 16 προσδιορίζεται η έννοια του συνεδριακού τουρισμού. Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού και κυρίως για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Αναμφίβολα, ο συνεδριακός τουρισμός έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης καθώς μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού και να αναδείξει νέους προορισμούς. Περιλαμβάνει διαλέξεις, διασκέψεις, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια κινήτρων και εκθέσεις.


Άρθρο 17
Με την προτεινόμενη διάταξη του

Άρθρου 17 ορίζεται ότι η διοργάνωση συνεδρίων, εκτός από τα τουριστικά γραφεία, δύναται να πραγματοποιείται και από φυσικά, νομικά πρόσωπα, σωματεία και ενώσεις προσώπων υπό προϋποθέσεις. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων διοργάνωσης συνεδρίων. Παράλληλα, ορίζεται σαφώς ότι όταν το συνέδριο προσφέρεται ως μέρος οργανωμένης εκδρομής ή «πακέτου» και περιλαμβάνει και άλλες τουριστικές υπηρεσίες ή διαμονή, απαιτείται η συνεργασία με τουριστικό γραφείο. Ακόμη, θεσπίζεται η υποχρέωση γνωστοποίησης της δραστηριότητας τους στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.


Άρθρο 18
Με την προτεινόμενη διάταξη του

Άρθρου 18 ορίζεται ότι στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται συνολική και σαφής εικόνα του αριθμού των διοργανωμένων συνεδρίων καθώς και των διοργανωτών των συνεδρίων.


Άρθρο 19
Με το Άρθρο 19 ορίζεται η έννοια του εκπαιδευτικού τουρισμού. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πεδία της τουριστικής αγοράς και μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε περιοχές που αποτελούν πόλο έλξης για όσους ταξιδεύουν στο πλαίσιο εκπαιδευτικού τουρισμού και παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε κύκλου σπουδών
οποιοσδήποτε επιπέδου. Η Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια πολιτιστικά στοιχεία και εξαίρετο τουριστικό προϊόν, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τα άτομα που επιδιώκουν την απόκτηση ειδικών γνώσεων ή την επιμόρφωση σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Η ανάπτυξη, λοιπόν, του εκπαιδευτικού τουρισμού και κατά συνέπεια η συνέργεια του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την ενίσχυση της τουριστικής αγοράς, την προώθηση της εκπαίδευσης, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και κατ' επέκταση την αντιμετώπιση της εποχικότητας.


Άρθρο 20
Στο

Άρθρο 20 του παρόντος σχεδίου νόμου ορίζεται και αναλύεται ο τουρισμός υγείας. Ειδικότερα, ο τουρισμός υγείας αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία, και βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας των επισκεπτών- τουριστών σε συνδυασμό με διακοπές. Περιλαμβάνει τον ιατρικό τουρισμό, τον ιαματικό - θερμαλιστικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας. Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός υγείας είναι μια μορφή θεματικού τουρισμού με ιδιαίτερα μεγάλες προοπτικές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει δυνατότητα ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ παράλληλα συνεπάγεται επενδύσεις σε νέους τομείς, εμπλουτισμό του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και ποιοτική βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Βασικός στόχος αυτής της ρύθμισης είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας. Η χώρα μας διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας - ευεξίας σε συνάρτηση με το οικονομικά ανταγωνιστικό κόστος, το καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό και ο πλούτος των ιαματικών πηγών, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές ξενοδοχειακές υποδομές και ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις.


Άρθρο 21
Με τη διάταξη της παρ. 1 του Άρθρου 21 του ν.4179/2013 (Α'175), προβλέφθηκε ότι οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης, δημοσιεύθηκε η υπ'αριθ. 27217/2013 κ.υ.α. (Β'3077), η οποία και ρύθμιζε την σύσταση μητρώου παροχών ιατρικού τουρισμού, την χορήγηση ειδικού σήματος και κανόνες περί ανάκλησης του σήματος αυτού. Μετέπειτα, με την παρ. 1 του Άρθρου 26 του ν.4276/2014 (Α'155), τροποποιήθηκε η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη και προβλέφθηκε με κοινή υπουργική απόφαση, ο καθορισμός των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την σύσταση και τήρηση του Μητρώου Παροχών Ιατρικού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού.
Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου και της εκδοθείσας κανονιστικής πράξης ουδέποτε ετέθησαν σε ισχύ, καθώς προέβλεπαν μία σχετικά γραφειοκρατική διαδικασία εγγραφής, χωρίς να αντισταθμίζεται προς αντίστοιχες ευέλικτες μορφές γνωστοποίησης. Επιπρόσθετα, παρέλκει η χορήγηση ειδικού σήματος για τον ιατρικό τουρισμό, αφού όλες οι μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παροχής υγείας στην Ελλάδα, υπόκεινται σε καθεστώς ειδικής εποπτείας και αδειοδότησης ή βεβαιώσεων λειτουργίας, που ενδεικτικά προβλέπονται στα π.δ. 84/2001 (Α'70), 517/1991 (Α'202), 235/2000 (ΑΊ99).
Ως εκ τούτου, καθίσταται σήμερα αναγκαίο στα πλαίσια της ανάπτυξης της υγιούς και ανταγωνιστικής οικονομικής δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, η σύσταση και δημοσιοποίηση ενός ευέλικτου μητρώου παροχών των σχετικών υπηρεσιών. Σκοπός του μητρώου θα είναι να γνωστοποιούνται άμεσα σε όλους τους επισκέπτες που επιδιώκουν να γίνουν αποδέκτες των ανωτέρω υπηρεσιών τουρισμού υγείας, αξιόπιστες και ασφαλείς πληροφορίες σε σχέση με τις νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις εντός της Ελλάδας, όπου παρέχεται πρωτοβάθμια ή και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.


Άρθρο 22
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.) του Άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α' 230), υφίσταται υποχρεωτικά για λόγους προστασίας της σωματικής υγείας, είτε ιατρείο για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα και την παροχή πρώτων βοηθειών, είτε «ιατρείο ιαματικού τουρισμού», ως διακριτή δομή, η οποία αναγνωρίζεται ως ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περίπτωση που δυνητικά κρίνεται σκόπιμη η ίδρυσή του από τον λειτουργούντα νομίμως τις (Μ.Ι.Θ.), (Κ.Ι.Τ.-Θ) ή (Κ.Θ.). και το οποίο διέπεται από το π.δ. 84/2001 (Α'70), το Άρθρο 85 του ν.4472/2017 (Α'74) και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Ορίζεται επίσης η διαδικασία για την δυνητική λειτουργία «ιατρείου ιαματικού τουρισμού» από ήδη λειτουργούσα μονάδα ειδικής τουριστικής υποδομής.
Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας αποτελούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία αυτών υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού και δεν συνέχονται στο σύνολό τους με την παροχή υπηρεσιών υγείας, που διενεργείται σε οργανωμένη και υπό όρους μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Π.Φ.Υ. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους ως μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Επίσης, για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποκεντρώνεται η αδειοδότηση των ιατρείων ιαματικού τουρισμού και η αναγνώρισή αυτών ως μονάδων Π.Φ.Υ. μεταβιβάζεται στους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι ήδη έχουν την αρμοδιότητα αυτή για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του π.δ. 84/2001.


Άρθρο 23
Με το Άρθρο 23 ορίζεται ότι επιλεγμένες δράσεις που κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των οριζόμενων στο μέρος των ειδικών μορφών τουρισμού, δύνανται να τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού με απόφαση Υπουργού Τουρισμού. Περαιτέρω ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις θέσης δράσεων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.


Άρθρο 24
1. Στην παρ. 2 του  Άρθρου 1 του ν.393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Α'199), όπως ισχύει, καθορίζονται αναλυτικά το έργο και οι δραστηριότητες που παρέχονται από τα τουριστικά γραφεία. Και συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει: «α. Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών καί περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, δι' ιδιοκτήτου, ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων, β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως. γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευσιν. δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων, ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού. στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν. ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμεσσονσχέσιν με τον τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων».
Ωστόσο, παρά το ευρύ έργο που ήδη επιφυλάσσεται για τα τουριστικά γραφεία, διαπιστώνεται από τις οικείες υπηρεσίες τουρισμού ότι οι συναφείς με τον τουρισμό δραστηριότητες που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν προ πολλού ξεπεράσει το οριζόμενο στο Άρθρο 1 περιγραφόμενο έργο των τουριστικών γραφείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφ' ενός την αδυναμία της διοίκησης να συμβαδίσει με την πραγματικότητα της αγοράς και αφ' ετέρου τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τον τουρισμό μέσω ιδιωτικών συμβάσεων, γεγονός που οδηγεί τόσο στην απουσία ελέγχου περί της ορθής παροχής των δραστηριοτήτων αυτών, όσο και στην απώλεια δημοσίων εσόδων. Περαιτέρω, η επέκταση του έργου των τουριστικών γραφείων με καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι δραστηριότητες θεματικού τουριστικού χαρακτήρα, θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στα δημόσια έσοδα.
2. Στο Άρθρο 1 του ν.393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Α'199), όπως ισχύει, καθορίζονται αναλυτικά το έργο και οι δραστηριότητες που παρέχονται από τα τουριστικά γραφεία. Με την παρούσα διάταξη επιχειρείται η συμπερίληψη της παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού στο έργο των τουριστικών γραφείων. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τουριστικά γραφεία, υιοθετώντας τη σύγχρονη πρακτική των τουριστικών γραφείων του εξωτερικού, να διαθέτουν στους πελάτες τους και υπηρεσίες τουριστικού συνοδού κατά τα ταξίδια τους στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο η δυνατότητα αυτή να ορίζεται στην τουριστική νομοθεσία έως σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παροχή τουριστικών υπηρεσιών αδιευκρίνιστης ποιότητας, αλλά και την υποκλοπή του έργου των ξεναγών, το οποίο καθορίζεται ρητά στο ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α'283), όπως ισχύει. Επισημαίνεται τέλος, ότι ο τουριστικός συνοδός σε καμία περίπτωση δεν εξισώνεται με τον ξεναγό, επάγγελμα το οποίο ρητά κατοχυρώνεται και περιγράφεται στο ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α'283), όπως ισχύει, και ως επάγγελμα θα διέπεται από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Τουρισμού.
3. Ακολούθως, με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της (εισαγόμενης με το παρόν νομοσχέδιο) περίπτωσης θ επιχειρείται η αποσαφήνιση του επιτρεπόμενου πλαισίου έκδοσης εισιτηρίων από τουριστικά γραφεία. Ειδικότερα, στην κείμενη τουριστική νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο ή τον τόπο έκδοσης εισιτηρίων από τα τουριστικά γραφεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά το φαινόμενο έκδοσης εισιτηρίων σε χώρους που δεν ενδείκνυνται προς τούτο. Το ως άνω περιγραφόμενο νομοθετικό κενό έχει επισημανθεί στο Υπουργείο Τουρισμού από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και από την Επιτροπή Προσφυγών του ν.3270/2004 του Υπουργείου Τουρισμού.


Άρθρο 25
Με την εισαγόμενη ρύθμιση επιχειρείται η κάλυψη ενός νομοθετικού κενού και προβλέπεται πλέον ρητά ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν νομίμως ιδρύσει τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα και δεν έχουν καταστήσει ειδικό πληρεξούσιο προς τούτο, δύνανται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα μόνο εφ' όσον συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό με νομίμως λειτουργούν στην χώρα μας τουριστικό γραφείο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η προστασία του τουρίστα - καταναλωτή, διευκολύνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και εν τέλει αναβαθμίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στη χώρα μας.


Άρθρο 26
Με την παρούσα διάταξη σκοπείται η κάλυψη ενός υφιστάμενου νομοθετικού κενού, ήτοι ο καθορισμός της ενέργειας στην οποία οφείλει να προβεί η διοίκηση (εν προκειμένω η αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) σε περίπτωση μετατροπής συμβατικού (δηλ. με φυσική παρουσία) τουριστικού γραφείου σε γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες του, και το αντίστροφο. Προβλέπεται συνεπώς ότι εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ), σε αντικατάσταση της υφιστάμενης. Ασφαλώς, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του Άρθρου 4 του ν.393/1976, δηλαδή δηλώνεται και οποιαδήποτε άλλη (τυχόν) μεταβολή και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση της ΒΣΝΠ.


Άρθρο 27
Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 6του ν. 393/1976, τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με την εισαγόμενη διάταξη ρυθμίζεται ένα υφιστάμενο νομοθετικό κενό και παρέχεται η δυνατότητα στα ανωτέρω τουριστικά γραφεία να πωλούν κατ' επιλογή (optional) εκδρομές στις ομάδες των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία με τα οποία αυτά συνεργάζονται, μέσω των νομίμως απασχολουμένων τουριστικών συνοδών τους (tourleaders), χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν υποκαταστήματα σε καθένα από τα συνεργαζόμενα με αυτά ξενοδοχεία.
Με την δεύτερη παράγραφο της ίδιας διάταξης εισάγεται κύρωση για την παραβίαση της εισαγόμενης Με το Άρθρο 24ρύθμισης σχετικά με τους χώρους στους οποίους τα τουριστικά γραφεία δύνανται να πωλούν εισιτήρια.


Άρθρο 28 
Με την εισαγόμενη διάταξη καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό, καθώς δίνεται η δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία να μεταφέρουν τους πελάτες τους αυστηρά χωρίς κόμιστρο από και προς συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι ρητά προκαθορισμένα από το συνολικό πρόγραμμα του ταξιδιού τους και αποτυπώνονται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που έχουν εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο. Πρόκειται δηλαδή πασίδηλα για μια επιμέρους παροχή προς τον πελάτη-τουρίστα (μενουεήθΓ) που περιλαμβάνεται και αποτελεί τμήμα του προσυμφωνημένου ταξιδιωτικού πακέτου. Με δεδομένο αυτόν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα της παροχής αποκλείεται η πιθανότητα οιασδήποτε σύγχυσης με το έργο των ταξί ή το έργο των γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων (με ή χωρίς οδηγό). Επιπλέον ορίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται εντός του οχήματος, το διακριτικό σήμα του οχήματος, οι διοικητικές κυρώσεις καθώς και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την τήρηση του παρόντος.


Άρθρο 29
Στην περ. 6 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του ν.4093/2012 (Α'222), όπως ισχύει, προβλέπονται αναλυτικά οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης διατάξεων σχετικών με την εκτέλεση δραστηριότητας ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστου διάρκειας, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων. Ωστόσο, δεν προβλεπόταν η επιβολή διοικητικής κύρωσης α) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περ. 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του ν.4093/2012 β) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του ν.4093/2012 και γ) σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας της περίπτωσης 1 χωρίς βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων. Το κενό αυτό σκοπείται να θεραπευθεί με την προστιθέμενη στο παρόν σχέδιο νόμου διάταξη.


Άρθρο 30
Υπάρχουν περιπτώσεις κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής τουριστικής υποδομής και δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν επειδή δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Με την εισαγόμενη διάταξη παρέχεται αυτή η πρόβλεψη.


Άρθρο 31
Με το ν.4442/2016 με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α'230) θεσπίστηκε η κατάργηση της τουριστικής αδειοδότησης (χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) των τουριστικών καταλυμάτων και η ταυτόχρονη υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, με το ν.4442/2016 θεσπίστηκε η μετάπτωση από το καθεστώς του προληπτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την έγκριση της αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων από τις οικείες υπηρεσίες τουρισμού στο καθεστώς της άμεσης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων με μόνη υποχρέωση την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης στις αρμόδιες τουριστικές υπηρεσίες. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η υποχρέωση του επιχειρηματία που προβαίνει σε γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας καταλύματος να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου που τηρεί το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων αλλά ταυτόχρονα διευκολύνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στα λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα. Διευκρινίζεται ότι οι δυνατότητες κρατικού ελέγχου των τουριστικών καταλυμάτων έχουν πλέον μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες τουρισμού, κατόπιν της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, με δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις διαπιστώνουν εάν στην έδρα του καταλύματος υπάρχει αρχείο με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


Άρθρο 32
Οι σκοπούμενες προσθήκες - τροποποιήσεις στο παρόν  Άρθρο έχουν σαν κύριο στόχο να καλύψουν νομοθετικές ασάφειες αποσαφηνίζοντας πλέον ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά στην κατάταξη, την έγκριση του διακριτικού τίτλου και την τήρηση του μητρώου διακριτικών τίτλων μεταξύ κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων αφενός και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων αφετέρου. Η έγκριση διακριτικών τίτλων για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα δίνεται από τα κατά τόπο εμπορικά επιμελητήρια μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (Α'297) και του ν.4441/2016 (Α'27), ενώ η τήρηση του μητρώου των διακριτικών τίτλων και η έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.


Άρθρο 33
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 2 του ν. 4276/2014 «προϋπόθεση λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 είναι η προηγούμενη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία». Συνεπώς όλα τα τουριστικά καταλύματα προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα έπρεπε να αποκτήσουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που τους χορηγείτο από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
Με τη δημοσίευση του ν. 4442/2016, όμως, οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων υπάγονται πλέον στο καθεστώς της γνωστοποίησης, ήτοι την υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος (άρθρα 2 και 39 του ν. 4442/2016). Οι αρμόδιες κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού δεν χορηγούν πλέον Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αλλά προβαίνουν σε κατασταλτικό έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ελλείψεις ή παρατυπίες επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας χορηγείται πλέον μόνο στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δηλαδή τα συνεδριακά κέντρα, τα γήπεδα γκολφ, τους τουριστικούς λιμένες, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα θεματικά πάρκα, τις εγακαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα 
αναζωογόνησης (spa), τα κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, τα ορειβατικά καταφύγια και τα αυτοκινητοδρόμια.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τουριστικές (πλην καταλυμάτων) επιχειρήσεις, ήτοι τα τουριστικά γραφεία, τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, τις επιχειρήσεις τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., τις τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και τα ναυλομεσιτικά γραφεία, η νόμιμη λειτουργία τους προϋποθέτει τη χορήγηση από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.
Ενόψει των ανωτέρω, οι προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος Άρθρου σκοπό έχουν την επικαιροποίηση του πλαισίου επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα:
1. Η τροποποίηση της παρ. 4 του
Άρθρου 7 του ν.4276/2014 (Α'155) που επιδιώκεται Με το Άρθρο 13 του παρόντος στοχεύει στη διεύρυνση του πεδίου επιβολής του διοικητικού μέτρου της σφράγισης, με απώτερο στόχο την προστασία του τουρίστα/καταναλωτή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κάποια τουριστική επιχείρηση λειτουργεί (για οποιοδήποτε λόγο) χωρίς την απαιτούμενη άδεια (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων), επιβάλλεται σωρευτικά με τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και το διοικητικό μέτρο της σφράγισης. Επιπλέον, δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Τουρισμού για την έκδοση απόφασης που ορίζει τη διαδικασία της σφράγισης, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό νομοθετικό κενό.
2. Σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, το ύφος του προστίμου για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Βεβαίωση Συνδρομής ΝόμιμωνΠροϋποθέσεων ανερχόταν στο ποσό των 15.000 ευρώ ανεξαρτήτως της βαρύτητας του παραπτώματος. Δεδομένου ότι το ανωτέρω πρόστιμο κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις εξοντωτικό για την επιχείρηση, καθώς δεν λαμβάνονταν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε παράβασης, με αποτέλεσμα να κάμπτεται συχνά η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του τελεσθέντος παραπτώματος και της επιβληθείσας κύρωσης, κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση της εν λόγω διάταξης με αναπροσαρμογή μεν του προς επιβολή προστίμου αλλά και μέριμνα για την προστασία του τουρίστα/ καταναλωτή μέσω της κλιμάκωσης του προστίμου.
3. Με το Άρθρο 7 παρ. 10 του ν. 4276/2014 επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία της τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή διαφήμισε ή αν οι υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά που προσέφερε είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας. Η διάταξη όμως αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καταλύματα τα οποία διαφημίζονται είτε ως ανώτερης κατηγορίας (σε αστέρια ή κλειδιά) είτε ως διαφορετικής μορφής (κύρια - μη κύρια) από αυτήν που αναγράφεται στο πιστοποιητικό κατάταξης που διαθέτουν ή (αν δεν έχουν ακόμα καταταγεί) στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή στο μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης έναρξης της
δράστηριότητάς τους. Η διάταξη που προτείνεται με το παρόν σχέδιο νόμου καλύπτει ακριβώς αυτό το κενό.
Σημειώνεται ότι η εποπτεύουσα αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας, οφείλει να λαμβάνει υπ' όφιν τις προβλέψεις του ν.4512/2018.


Άρθρο 34
1. Με την παρούσα προσθήκη προβλέπεται η περίπτωση χωροθέτησης με μία διοικητική πράξη (υπουργική απόφαση χωροθέτησης) περισσοτέρων του ενός και διαφορετικών τύπων τουριστικών λιμένων εντός θαλάσσιας ζώνης ευρύτερου τουριστικού λιμένα.
2. Με την παρούσα διάταξη αποσαφηνίζεται ότι ο καθαρισμός θαλασσίου πυθμένα -αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών εντός θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα, όπως τα βάθη αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη χωροθέτηση και τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες για τον τουριστικό λιμένα, δεν λογίζεται ως μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα, και εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα διαχείρισης αυτού. Θεσπίζεται επίσης η διαδικασία γνωστοποίησης των ως άνω εργασιών στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και στην κατά τόπο αρμόδια κτηματική υπηρεσία, και η υποχρέωση ο φορέας διαχείρισης, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση (Υπουργείου Τουρισμού) τοπογραφικό - βυθομετρικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 και υπεύθυνη δήλωση τήρησης των αναφερομένων στην Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα και στην εν ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η υπουργική απόφαση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα καθώς και οι εγκεκριμένες οριστικές μελέτες προβλέπουν τα ωφέλιμα βάθη της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα και τη διάθεση των βυθοκορημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες εκβάθυνσης. Τα εν λόγω προβλεπόμενα λαμβάνονται υπ' όφη κατά τη σύνταξη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και ενσωματώνονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ. Για την έναρξη των εργασιών λαμβάνονται οι απαιτούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς.


Άρθρο 35
Με την εισαγόμενη διάταξη του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εναρμονίζονται οι ισχύουσες διατάξεις και επεκτείνεται η δυνατότητα που έχει το Ελληνικό Δημόσιο να παραχωρήσει κατόπιν σύμβασης σε ΟΤΑ α' ή β' βαθμού (ή σε εταιρεία που μετέχει), πέραν των 16 μαρίνων που έχουν χωροθετηθεί με το ν.2160/1993 και τους λοιπούς τουριστικούς λιμένες που έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το Δημόσιο. Ο διαχωρισμός 'χωροθέτησης' και 'δημιουργίας' γίνεται για να συμπεριληφθούν στη διάταξη οι τουριστικοί λιμένες που είχαν δημιουργηθεί προ της ισχύος του ν.2160/1993, με άλλες διατάξεις. Τέλος, απαλείφεται η δέσμευση που υπήρχε για τον οικείο Ο.Τ.Α. να είναι κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείρισή του, δεδομένου ότι η υποχρέωση κατοχής ιδιοκτησίας για τη δημιουργία και εκμετάλλευση μαρίνας έχει ήδη καταργηθεί με το με την περ. 3 της υποπαρ. ΣΤ16 της παρ. ΣΤ του πρώτου Άρθρου του ν.4254/2014.
Μέχρι σήμερα η δυνατότητα χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα δινόταν μόνο στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας αδυνατούσε να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία υποβολής σειράς μελετών. Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο για τους τουριστικούς λιμένες Υπουργό, που έχει ευρύτερη εποπτεία του χωροταξικού σχεδιασμού και των αναγκών της χώρας σε λιμενικές υποδομές, να χωροθετήσει Τ.Λ. και σε καθορισμένες ζώνες λιμένων και ταυτοχρόνως, οι οικείοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, απαλλάσσονται από το αρχικό και χρονοβόρο διοικητικό βάρος του σταδίου της χωροθέτησης.


Άρθρο 36
Με την θεσπιζόμενη ρύθμιση σκοπείται απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και επίσπευσης της διαδικασίας χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα. Η παρούσα διάταξη εισάγεται στο πλαίσιο επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν στη χωροθέτηση όλων των κατηγοριών των τουριστικών λιμένων και άρσης πολλαπλών γνωμοδοτήσεων των ίδιων φορέων, τόσο κατά την χωροθέτηση όσο και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το ίδιο έργο. Στοχεύει έτσι στη μείωση της γραφειοκρατίας που προκαλεί ασάφειες, επαναλήψεις, αντιφάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αίσθημα της αβεβαιότητας στους επενδυτές ως προς τον κανόνα δικαίου που ισχύει σε κάθε περίπτωση και το σύνολο των προς κατάθεση δικαιολογητικών. Ορίζεται η διαδικασία έγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρινών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού η οποία ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε ένα μόνο αντίγραφο) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανεξαρτήτως της κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν.4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παραγράφων 2β και 3 του Άρθρου 3 του ν.4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ και ζζ. Τέλος ρητά ορίζεται ότι διαβιβάζεται πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να εκφράσει απλή γνώμη για την απόφαση δημιουργίας της νέας μαρίνας, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Δήμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεχίζεται η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας. Τέλος με την νομιμοποίηση των υφιστάμενων καθ' υπέρβαση ή χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης τα οποία συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί μέσω της απόφασης χωροθέτησης, αίρονται αμφιβολίες και περιορισμοί αναφορικά με το πολεοδομικό καθεστώς των εν λόγω εγκαταστάσεων και με τον τρόπο αυτό παρέχονται επενδυτικά κίνητρα, εξασφαλίζεται σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον για εκμετάλλευση και οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και παράλληλα προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης στην οποία θα καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα, καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμβητικών δεξαμενών εντός χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, ο σχετικός ελεγκτικός μηχανισμός καθώς και η πρόβλεψη των αντίστοιχων κυρώσεων. Τέλος,προβλέπεται η αδειοδότηση λειτουργίας υπαίθριων εγκαταστάσεων στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μικρής χρονικής διάρκειας με ταυτόχρονη απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
Επιπλέον, οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην ελάφρυνση των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις που η σύμβαση παραχώρησης απαιτείται να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Παράλληλα σκοπείται η επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων των οποίων η κυριότητα, διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίησή τους ανήκει στην ΕΤΑΔ.


Άρθρο 37
Με την διάταξη αυτή η παράγραφος 4γ του Άρθρου 31α τροποποιείται ως ακολούθως: Το είδος των σκαφών, το μέγεθος (ελάχιστο-μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορούν να ελλιμενιστούν. Η δε παράγραφος 7 του ίδιου Άρθρου τροποποιείται ως ακολούθως: Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ή λειτουργίας, υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους). Ενώ προστίθεται και νέο Άρθρο στο ν.2160/1993 με το οποίο ορίζεται ότι για την αναβάθμιση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, συμπλήρωση των εγκαταστάσεων, και θέματα λειτουργίας των υφισταμένων ναυταθλητικώνμαρινών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν.2160/1993, όπως ισχύουν.


Άρθρο 38
Με την τροποποίηση της παραγράφου 4 του Άρθρου 34 του ν.2160/1993 ορίζεται ότι για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων της χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολιού και καταφυγίων τουριστικών σκαφών, ή τροποποίηση χωροθέτησης αυτών, ή ανάκλησης χωροθέτησης ή ανάκλησης παραχώρησης απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού είτε κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προς την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού. Ορίζεται η διαδικασία υποβολής και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την διενέργεια διαγωνισμού καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου επτά (7) ορίζεται ότι σε περίπτωση χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολιού ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, μετά από αίτηση οποιουδήποτε τρίτου, η χρήση και η εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολιού ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγματος, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Περιγράφεται η διαδικασία ανακοίνωσης και οι λοιπές υποχρεώσεις του οικείου δήμου, και ορίζεται η διαδικασία παραχώρησης με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται κατ' ανάλογη εφαρμογή της "παρ. 6"του

Άρθρου 31 του ν.2160/1993 ενώ ορίζεται ότι ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τα προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία και λειτουργία της ζώνης αγκυροβολιού ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε με την παραπάνω διαδικασία.
Με το νέο Άρθρο που αριθμείται 34Α ορίζεται ότι για την αναβάθμιση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, συμπλήρωση των εγκαταστάσεων, και θέματα λειτουργίας των υφισταμένων λιμένων ξενοδοχειακών μονάδων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν.2160/1993, όπως ισχύουν. Τέλος με την παρούσα διάταξη ενόψει του ότι ολοκληρώνεται πλέον η 20τία από την άνευ τιμήματος παραχώρηση των λιμένων ξενοδοχειακών μονάδων, οι τελευταίες οφείλουν να καταβάλλουν εφεξής αντάλλαγμα ως η οικεία σύμβαση παραχώρησης όριζε. Στα πλαίσια αυτά οι ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η χρήση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση των τουριστικών λιμένων, και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής ανταλλάγματος για διάστημα είκοσι (20) ετών, υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος εντός έξι (6) μηνών από την ψήφιση του παρόντος. Για τον καθορισμό του ύφους του ανταλλάγματος και του τρόπου καθορισμού του, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις τουριστικών λιμένων του ν.2160/1993. Η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος ισχύει για τις ξενοδοχειακές μονάδες που θα αποδείξουν με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι (20) ετών από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ξενοδοχειακών μονάδων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις,επιπλέον, σκοπείται επιπλέον η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και παράλληλα προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης στην οποία θα καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα, καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμβητικών δεξαμενών εντός χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, ο σχετικός ελεγκτικός μηχανισμός καθώς και η πρόβλεψη των αντίστοιχων κυρώσεων. Τέλος, προβλέπεται η αδειοδότηση λειτουργίας υπαίθριων εγκαταστάσεων στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μικρής χρονικής διάρκειας με ταυτόχρονη απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.


Άρθρο 39
Με τη θέση σε ισχύ του πδ 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157) και την μετέπειτα εφαρμογή του, προέκυψαν δυσλειτουργίες στην οργάνωση των υπηρεσιών που απαρτίζουν τον πυρήνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και δυσχέρειες κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που το ίδιο το πδ τους αναθέτει. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός των λειτουργιών και ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στα εν λόγω Τμήματα στη βάση της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του Προϋπολογισμού του κράτους, το οποίο και σκοπεί η προτεινόμενη με το παρόν διάταξη. Επιπλέον, αντικαθίσταται η περίπτωση ιδ της παρ. 4 του  Άρθρου 6 του π.δ.127/2017, ώστε να παρέχεται στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού και η δυνατότητα αξιοποίησης, μίσθωσης καθώς και εκμίσθωσης ακινήτων που του ανήκουν, γεγονός που συμβάλλει στην εξασφάλιση εσόδων καθώς και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της στοχευμένης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.


Άρθρο 40 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Τουρισμού δια των αρμόδιων υπηρεσιών του να χορηγεί σήμα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (π.χ. Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα) και που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, με αντάλλαγμα την αναγνωρισιμότητα, την καλή φήμη και την εγγύηση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επειδή σύμφωνα Με το Άρθρο 122 του Ν. 4072/ 2012 (Α' 86) «το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την καταχώρισή του» κρίνεται σκόπιμη η νομοθετική επίρρωση της ανωτέρω δυνατότητας του Υπουργείου Τουρισμού με ταυτόχρονο προσδιορισμό της οργανικής μονάδας που θα είναι αρμόδια για την περαίωση της οριζόμενης διαδικασίας καταχώρισης ως εκάστοτε ισχύει.


Άρθρο 41
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αποτύπωση στον Οργανισμό του Υπουργείου Τουρισμού μίας πραγματικής κατάστασης, ήτοι του χειρισμού από το Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού κάθε θέματος που αφορά τη διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων και ιαματικού τουρισμού γενικότερα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, αλλά και κάθε άλλης ενέργειας που προηγείται ή έπεται της εξέτασης ενός θέματος από την Επιτροπή. Συνεπώς και προκειμένου να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένα τον ιαματικό τουρισμό εισάγεται με την διάταξη αυτή ρητή σχετική αρμοδιότητα του Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμό.


Άρθρο 42
Εξαιτίας της διαπιστωθείσας έλλειψης υπαλλήλων κλάδου ΠΕ μηχανικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), υπάρχει αδυναμία υποστήριξης προκειμένου για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τουριστικά καταλύματα αρμοδιότητάς τους. Με την εν λόγω προσθήκη δίδεται στο Τμήμα Υποστήριξης της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. μία επιπλέον αρμοδιότητα που στόχο έχει τη διευκόλυνση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εφ' όσον έχει προηγουμένως υποβληθεί (και εγκριθεί) αίτημα συνδρομής από την Π.Υ.Τ. στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.


Άρθρο 43
Η Κρήτη είναι το πέμπτο σε μέγεθος νησί στη Μεσόγειο με έκταση 8.335 τετραγωνικών χιλιομέτρων και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα με γεωμορφολογία και πολιτισμό τέτοιο που ανέκαθεν την καθιστούσαν έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Διαθέτει δύο διεθνείς αερολιμένες, τον διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και τον αντίστοιχο αερολιμένα Χανιών «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» με τον πρώτο να αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σε κίνηση αερολιμένα στην Ελλάδα συμβάλλοντας καθοριστικά και πολύπλευρα στην τουριστική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη τόσο της χώρας όσο και του νησιού ως κεντρική πύλη εισόδου. Για τους λόγους αυτούς, καθίσταται, όχι απλά εύλογη αλλά επιτακτική, η ύπαρξη και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης τουρισμού ως οργανωτική μονάδα του Υπουργείου Τουρισμού στον αερολιμένα 
Ηρακλείου και η υπαγωγή του στην, κατά τόπον και καθ' ύλην αρμόδια, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης.


Άρθρο 44
Με την εν λόγω προσθήκη προστίθεται στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων η αρμοδιότητα θέσης υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Η αιγίδα εμπεριέχει την παροχή ηθικής υποστήριξης σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής για τον τουρισμό. Με τον όρο «δράση», για τις ανάγκες του παρόντος, νοείται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, διοργανώσεων, εκδηλώσεων ή/και προγραμμάτων ιδίως συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, βραβεία, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.τ.λ.


Άρθρο 45
Με το Άρθρο 45 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του Άρθρου 24 του Οργανισμού του Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να συσταθεί μία (1) οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος και μία (1) οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος. Εν προκειμένω, σκοπείται η ενίσχυση του προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού με εξειδικευμένους επιστήμονες κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε σειρά αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου και αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως ενδεικτικά η διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η διατύπωση γνωμοδοτήσεων για ζητήματα περιβάλλοντος, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση και εξειδίκευση πολιτικών του περιβάλλοντος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν στον τομέα του τουρισμού και αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική. Η ως άνω ενίσχυση καθίσταται επιτακτική, δεδομένου του ότι η αναπτυξιακή δυναμική που εμφανίζει ο τουριστικός τομέας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μέσω της υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων και οι πιέσεις που προκαλούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, θέτουν σειρά ζητημάτων που το Υπουργείο Τουρισμού, ως φορέας διαμόρφωσης της τουριστικής πολιτικής, καλείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να αντιμετωπίσει και να συμβάλλει στην επίλυσή τους. Επιπλέον των ανωτέρω κρίνεται επιβεβλημένη η συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Τουρισμού σε ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό για να υποστηρίξει τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικής φύσεως ειδικότερα ζητήματα.


Άρθρο 46
Με το Άρθρο 46 επιχειρείται η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα Με το Άρθρο αυτό καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων που μπορούν να προΐστανται των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Υπουργείου. Ειδικότερα, εισάγονται νέοι κλάδοι και ειδικότητες που δεν προϋπήρχαν και αναδιατυπώνονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 30 παρ. 2 και 3 με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση και
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.


Άρθρο 47
Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχονται οι αναγκαίες βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, ήτοι τις διατάξεις του ν.710/1977 (Α' 283). Ειδικότερα, η παρ. 2 του  Άρθρου 11 του ν.710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του Άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), αντικαθίσταται από νέα διάταξη, η οποία προβλέπει σε ποιες περιπτώσεις και με ποιους όρους δύνανται άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού να πραγματοποιούν - κατ' εξαίρεση ξεναγήσεις στην ελληνική επικράτεια. Μάλιστα, σε συνέχεια σχετικής έκθεσης ελέγχου Επιθεωρητή-Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, συνεστήθη στο Υπουργείο Τουρισμού ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την επανεξέταση συνολικά της προαναφερόμενης διάταξης περί χορήγησης κατ' εξαίρεση άδειας ξενάγησης. Επιπλέον, αναφορικά με το ανωτέρω ζήτημα, υπήρξε παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία πρότεινε α) να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης κατ' εξαίρεση αδειών ξενάγησης, και β) οι κατ' εξαίρεση άδειες να χορηγούνται βάσει των στοιχείων του Μητρώου Ξεναγών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού συγκροτήθηκε επιτροπή, η οποία και έκρινε ότι η επίμαχη διάταξη χρήζει τροποποίησης για τους κάτωθι λόγους: α) ο σκοπός της θέσπισης της εξαιρετικής αυτής διάταξης έγκειται στη βούληση του νομοθέτη να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον που στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετείται με τη διατήρηση της ευελιξίας της Διοίκησης να χορηγεί άδειες ξενάγησης σε άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, καλύπτουν όμως, δια της προσφοράς υπηρεσιών ξεναγού, πρόσκαιρη τουριστική ζήτηση που προκύπτει λόγω αλλαγών των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των χωρών προέλευσης των τουριστών (λ.χ. οικονομική άνοδος της Ρωσίας, της Κίνας και των Αραβικών Χωρών), β) η ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωματίας σε διεθνές επίπεδο σε συνδυασμό με την ανάγκη διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος επιβάλλει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ξενάγησης από άτομα, τα οποία διαθέτουν αφενός άριστη γνώση της γλώσσας αφετέρου γνωρίζουν σε βάθος το πλούσιο πολιτισμικό και ιστορικό απόθεμα της χώρας μας, γ) η θεσμοθέτηση από το 2012 του Μητρώου Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) με το ν.4093/2012 και η περαιτέρω εξειδίκευση με κοινή υπουργική απόφαση των δικαιολογητικών ένταξης των ενδιαφερομένων σε αυτό, αλλά και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών Δελτίων Ταυτοτήτων Ξεναγών με καινούργια δελτία, στο πλαίσιο απογραφής του πραγματοποιήθηκε το 2013, αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή άντλησης πληροφόρησης τόσο για το συνολικό αριθμό των Ελλήνων ξεναγών, όσο και την γκάμα των γλωσσών που μπορούν να ξεναγούν ενώ η χρήση περαιτέρω στοιχείων από το αρχείο του Σωματείου Ξεναγών μπορεί να γίνεται σε συμπληρωματική βάση, και δ) η διαπίστωση ότι, παρόλη τη βούληση της Διοίκησης μέσα από τις προκηρύξεις για την εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου και των ταχύρρυθμων προγραμμάτων του Άρθρου 14 του ν. 710/1977, δεν καθίσταται δυνατό να εισαχθούν άτομα με γνώσεις ξένων γλωσσών στις οποίες διαχρονικά παρατηρείται έλλειψη παρά την αυξημένη μοριοδότηση που δίνεται για αυτές.
Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η επίλυση του ειδικότερου προβλήματος της έλλειψης ξεναγών σε ορισμένες γλώσσες κατά τη διάρκεια των περιόδων τουριστικής αιχμής. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται ρητά η δυνατότητα να πραγματοποιείται ξενάγηση με τη συνδρομή διερμηνέα, όταν, παρά το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Ξεναγών που τηρείται από το Υπουργείο Τουρισμού, υψίστανται μεν εγγεγραμμένοι ξεναγοί σε ορισμένη γλώσσα, πλην όμως, σε δεδομένη χρονική στιγμή, δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι κατά τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί σημαντικά - και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω - ο αριθμός των τουριστών στη χώρα μας, με συνέπεια την επιτακτική και μη εξυπηρετούμενη ζήτηση ξενάγησης, ακόμη και σε γλώσσες για τις οποίες θεωρητικά κρίνεται επαρκής ο αριθμός των υφιστάμενων ξεναγών. Με την ως άνω δυνατότητα, διασφαλίζεται περαιτέρω η ποιοτική παροχή τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας και αποφεύγονται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού εν γένει.


Άρθρο 48
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 46 του ν.4186/2013, οι οκτώ (8) ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, που λειτουργούσαν σε όλη την επικράτεια (Ανάβυσσος Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, Γαλαξίδι, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Άργος Πελοποννήσου) καταργήθηκαν στις 15.9.2015. Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν με την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και συγκεκριμένα:
Ι.Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχείων των καταργημένων ΕΠΑ.Σ στο διηνεκές, μεταφέρονται τα αρχεία τους στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού που έχουν ιδρυθεί με την υπ' αριθ. 16701/28.7.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β'2107), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4186/2013, και τα οποία στεγάζονται στους ίδιους χώρους που στεγάζονταν οι καταργημένες ΕΠΑ.Σ. Συγκεκριμένα τα αρχεία της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου μεταφέρονται στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, της ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (Περαία Θερμαϊκού),της ΕΠΑ.Σ. Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (Άργος), της ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (Κοκκίνι Χάνι),της ΕΠΑ.Σ. Ρόδου στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου, της ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας και της ΕΠΑ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης.
2.Τα Ι.Ε.Κ. στα οποία μεταφέρονται τα αρχεία των καταργούμενων ΕΠΑ.Σ. ορίζονται ως η διάδοχη, αρμόδια αρχή η οποία θα έχει στο εξής την αρμοδιότητα τήρησης του αρχείου και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών αποφοίτησης, βεβαιώσεων σπουδών και λοιπών αφορούντων την πρώην λειτουργία των ΕΠΑ.Σ, διοικητικών εγγράφων. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται, τόσο η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ και των λοιπών ενδιαφερομένων πολιτών (διδασκόντων, προμηθευτών κ.λ.π), όσο και η συνέχεια της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά την δυνατότητα διευθέτησης διοικητικών και οικονομικών θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον από την πρώην λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. 
Ενόψει του ότι ουδέποτε εκδόθηκε το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα από την ψήφιση του Άρθρου 14 του ν.3105/2003 έως και σήμερα, αντικαθίσταται με την παρούσα, η εν λόγω διάταξη για έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο θα ορίζονταν θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ και προβλέπεται ότι τα εν λόγω θέματα θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 50
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε., το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά, πέραν των άλλων διδασκομένων μαθημάτων, ενότητα στην οποία θα διδάσκονται θέματα σχετικά με την αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις τουριστικές υπηρεσίες.


Άρθρο 51
Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης υποδιευθυντή στα εκπαιδευτήρια με αριθμό καταρτιζομένων μεγαλύτερο των 180. Η παράλληλη άσκηση διοικητικού έργου από τους διευθυντές των εκπαιδευτηρίων, σε περίπτωση απουσίας των οποίων δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης, καθιστά απαραίτητη την τοποθέτηση υποδιευθυντών, οι οποίοι θα συνεπικουρούν τους διευθυντές στην άσκηση των καθηκόντων τους και ειδικά στην περίπτωση των τριών εκπαιδευτηρίων τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό καταρτιζομένων. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διευθυντή, με την προτεινόμενη παράγραφο 3Α ρυθμίζεται το ζήτημα της αναπλήρωσης των διευθυντών των ΙΕΚ. Τέλος, με την προτεινόμενη παράγραφο 3Β ορίζεται ρητά ότι οι διευθυντές δεν ασκούν διδακτικά καθήκοντα. Οι διευθυντές των εκπαιδευτηρίων είναι επιφορτισμένοι τόσο με την επίβλεψη της ορθής υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης όσο και με την άσκηση διοικητικού έργου καθώς είναι υπεύθυνοι για την διενέργεια προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτηρίων αρμοδιότητάς τους αλλά και την συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής. Ειδικά για την περίπτωση των υποδιευθυντών και δεδομένου του μικρού αριθμού του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο, προβλέπεται ότι οι υποδιευθυντές μπορούν να ακούν διδακτικά καθήκοντα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτηρίου. Σε κάθε περίπτωση τα διδακτικά καθήκοντα των υποδιευθυντών δεν ξεπερνούν τις 16 ώρες εβδομαδιαίως, δεδομένου ότι οι υποδιευθυντές συνεπικουρούν τους διευθυντές στην άσκηση του διοικητικού τους έργου. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των διευθυντών και των υποδιευθυντών καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του σκοπού και της αποστολής του Ε.Ο.Τ. για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η ανταπόκριση της Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε νέες προκλήσεις και δράσεις που οδηγούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση και αύξηση της τουριστικής ζήτησης της Ελλάδας ως προορισμού, απαιτεί συχνά την παρουσία εκπροσώπων της Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε δράσεις και εκδηλώσεις προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η δυνατότητα εκπροσώπησης του Οργανισμού από τα μέλη του ανώτατου οργάνου Διοίκησής του,ήτοι το Διοικητικό του Συμβούλιο,είτε αυτόνομα είτε συνοδεύοντας τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητη.


Άρθρο 53
Με την πρώτη παράγραφο του Άρθρου 53 προστίθεται υποπερίπτωση ιζιζ στην περίπτωση δ της παρ. 2 του Άρθρου 13 του π.δ.72/2018 (Α'141). Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται επιπλέον στο αρμόδιο τμήμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) η αρμοδιότητα εκμετάλλευσης, αξιοποίησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης και παραχώρησης ακινήτων, γεγονός που συμβάλλει στην εξασφάλιση εσόδων καθώς και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
Με την δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 55 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του Άρθρου 18 του π.δ.72/2018 (ΑΊ41), με το οποίο σκοπείται η ενίσχυση του προσωπικού του Ε.Ο.Τ. με επιστήμονες ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε σειρά αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στον νέο Οργανισμό και αφορούν ειδικότερα σε θέματα διοικητικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Η ως άνω ανακατανομή, καθίσταται επιτακτική, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση καθώς και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού.


Άρθρο 54
Σύμφωνα με το ισχύον Άρθρο 25 του πδ 72/2018 (Α' 141), η υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη έχει ως περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία,Ελβετία και την Ουγγαρία. Αντίστοιχα η υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι έχει ως περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τηΡουμανία και τη Βουλγαρία. Τέλος, η υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας, με έδρα τηΒαρσοβία έχει ως περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουκρανία. Ωστόσο, η σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα έχει αναδείξει την ανάγκη για ανακατανομή των χωρών που προσδιορίζουν την τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω υπηρεσιών εξωτερικού, με βάση κριτήρια εγγύτητας, συνάφειας τουριστικού προφίλ ταξιδιωτών, αναγκών των αντίστοιχων αγορών, οικονομικών δεσμών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων των αγορών κ.α. Με βάση τα ανωτέρω, ο EOT ως καθ' ύλην αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς, εισηγείται δια του αρμόδιου συλλογικού του οργάνου (Δ.Σ.) την ανακατανομή των περιοχών τοπικής αρμοδιότητας των υπηρεσιών EOT εξωτερικού Αυστρίας, Ρουμανίας και Πολωνίας σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη. 
Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται υπηρεσία EOT εξωτερικού Ισπανίας, με έδρα την Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό ότι οι αγορές των χωρών αυτών πρέπει να τύχουν ειδικής μέριμνας ως προς την προσέλκυση τουριστών στη χώρα μας. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να συσταθεί μία αυτοτελής υπηρεσία EOT εξωτερικού στη Μαδρίτη επιφορτισμένη με αρμοδιότητες στοχευμένηςπροβολής και προώθησης της χώρας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις εν λόγω χώρες.


Άρθρο 55
Με το Άρθρο 55 συστήνεται νέα Υπηρεσία EOT Εσωτερικού Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα, διότι κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση της αγοράς των Ιόνιων νησιών από εκείνη της Ηπείρου, στην οποία υπάγεται έως σήμερα, καθώς χαρακτηρίζονται από διαφορετικό προφίλ τουριστών, διαφορετικά προγράμματα στρατηγικής επικοινωνίας και δράσεων και γενικότερα διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να λάβει υπ' όψη η υπηρεσία EOT Εσωτερικού προκειμένου να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες αρμοδιότητάς της.


Άρθρο 56
Με το Άρθρο 56 αντικαθίσταται το Άρθρο 28 του π.δ.343/2001 (Α'231). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η διαδικασία για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, άρχεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Πλέον, η αξιολόγηση των υποψηφίων, διενεργείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα. Η ύπαρξη της ως άνω επιτροπής, ενισχύει περαιτέρω την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία κατά την διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων και εντέλει συμβάλλει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και του Οργανισμού εν γένει. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά διαδικαστικά ζητήματα αναφορικά με την διαδικασία επιλογής του επιτόπιου προσωπικού.


Άρθρο 57
Με το Άρθρο 57 αντικαθίσταται το Άρθρο 29 του π.δ.343/2001 (Α'231). Ειδικότερα, εισάγεται η δυνατότητα παράτασης για έξι (6) επιπλέον έτη τόσο της μετάθεσης στις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. όσο και της απόσπασης στις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα για άμεση μετάβαση στη νέα θέση του υπό μετάθεση ή υπό απόσπαση υπαλλήλου, σε έκτακτες περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού. Επίσης τα οριζόμενα του

Άρθρου για τη δυνατότητα παράτασης ισχύουν και για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους σε Υπηρεσίες EOT Εξωτερικού, οι οποίοι -κατόπιν αιτήματος τους και πριν την λήξη της τριετούς παράτασης της θητείας τους - δύνανται να αιτηθούν την ανανέωση της μετάθεσής τους έως την συμπλήρωση του συνολικού χρόνου παράτασης των έξι (6) ετών. Άρθρο 58
Με το Άρθρο 58 αντικαθίσταται το Άρθρο 30 του η.δ.343/2001 (Α'231). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, αυτή καλύπτεται από τους πίνακες της περίπτωσης δ της παρ. 1 του Άρθρου 28 του π.δ.343/2001. Εν συνεχεία, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω και επιπλέον γίνεται μνεία στις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.


Άρθρο 59
Με το Άρθρο 59 αντικαθίσταται το Άρθρο 31 του π.δ.343/2001 (Α'231). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, στους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και του εποπτεύοντος Υπουργείου που μετατίθενται ή αποσπώνται, αντίστοιχα, στις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, παρέχεται πέραν των τακτικών αποδοχών τους επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σύμφωνα Με το Άρθρο 16 του Κεφαλαίου Γ της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του Άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α'94) και ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, εφαρμόζεται η παρ. 5 του Άρθρου 23 σε συνδυασμό Με το Άρθρο 27 του Κεφαλαίου Γ της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του Άρθρου 2 του ν.4336/2015. Αντιθέτως, το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται σχετικό επίδομα. Επιπλέον, στις περιπτώσεις πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων, η ανάκληση της απόφασης μετάθεσης ή απόσπασης διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.


Άρθρο 60
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται εδάφιο στην περ. β της παρ. 2 του Άρθρου 7 του ν.711/1977 που αφορά την διαδικασία επιθεώρησης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων που έχουν δηλωθεί από τις αντίστοιχες τουριστικές επιχειρήσεις σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Έκαστον ΤουριστικόνΛεωφορείον δημοσίας χρήσεως μετά παρέλευσιν τριετίας από της κατασκευής του, υπόκειται εις ετησίανεπιθεώρησιν.
α) υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών ως προς την καταλληλότητα από πλευράς ασφαλούς κυκλοφορίας και β) υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. ως προς την ευπρεπή εμφάνισιν αυτού συντασσομένων σχετικών δελτίων επιθεωρήσεως εις α αναγράφονται αι τυχόν επιβαλλόμενοι επισκευαί και βελτιώσεις ως και η εύλογος προθεσμία εκτελέσεως αυτών. Τα ως άνω δελτία κοινοποιούνται εντός δέκα ημερών από της συντάξεως των εις την ΚεντρικήνΥπηρεσίαν του Ε.Ο.Τ.».
Με δεδομένο ότι σε αρκετές περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (όχι του Ε.Ο.Τ., αλλά πλέον του Υπουργείου Τουρισμού) ο στόλος των ειδικών τουριστικών λεωφορείων μπορεί να ξεπερνά και τα 2.000 λεωφορεία, κρίνεται σκόπιμο ο ετήσιος αυτός έλεγχος που πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού να γίνεται σε δειγματοληπτικό επίπεδο (της τάξεως όχι μικρότερο του 30%), όταν ο στόλος υπερβαίνει τα 200. 


Άρθρο 61
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς αποσαφηνίζει και διευκρινίζει ότι ο καθορισμός των προδιαγραφών των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού και Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων) αφορά τον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, καθώς και την περίπτωση μη υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο. Ειδικότερα, με την εισαγόμενη ρύθμιση σκοπείται η επίλυση του νομοθετικού προβλήματος που είχε ανακύψει με την αναφορά του αναπτυξιακού νόμου στον τίτλο των εν λόγω κ.υ.α. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται σαφές ότι οι προδιαγραφές αυτές αφορούν την υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων της εκάστοτε αναπτυξιακής νομοθεσίαςαλλά και τις περιπτώσεις μη υπαγωγής σε καθεστώς κινήτρων αναπτυξιακού νόμου.


Άρθρο 62
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του Άρθρου 18 του ν.4179/2013 και ειδικότερα ο τρόπος συγκρότησης και η σύνθεση του Παρατηρητηρίου Τουρισμού δεδομένου ότι στην τροποποιούμενη διάταξη δεν είχε προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Τ., του κατεξοχήν αρμόδιου για θέματα τουρισμού φορέα, παράλειψη η οποία διορθώνεται με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την πρόταση στοχευόμενων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Με την εισαγόμενη ρύθμιση σκοπείται η συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων σε αυτήν την τόσο σημαντική για τον τουρισμό επιτροπή.


Άρθρο 63
Με τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) ουσιαστικά επιλύεται ένα νομοτεχνικό πρόβλημα που είχε ανακύψει κατά την θέση σε εφαρμογή του ν.4276/2014, καθώς δημιουργούσε κενό στη νομοθεσία μιας κατηγορίας καταλυμάτων, των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, το οποίο προέκυψε από την εκ παραδρομής κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των εν λόγω καταλυμάτων.
Ειδικότερα, με την παρ.4 του Άρθρου 51 του ν.4276/2014 ορίστηκε ότι καταργείται από 1.1.2015, μεταξύ άλλων, και το 
Άρθρο 2 του ν.2160/1993. Στο  Άρθρο 1 του ν.4276/2014 παρ.2 περ. εε' δόθηκε ο ορισμός για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και προβλέφθηκε πως για την σύσταση και λειτουργία τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Άρθρου 3 του ν.4179/2013. Περαιτέρω, ο ν.4179/2013 στο Άρθρο 3 τροποποιεί το  Άρθρο 2 του ν. 2160/1993, προσθέτοντας εδάφιο στο τέλος αυτού. Συνεπώς, έγινε στο ν.4276/2016 παραπομπή ως προς την λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας στο  Άρθρο 2 του ν.2160/1993, η οποία είχε καταργηθεί Με το Άρθρο 51 του ν.4276/2014.
Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις συνεπώς, επιλύεται η σύγχυση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις και καλύπτεται το νομοθετικό κενό της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, θέτοντας τον ορισμό των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας στο
Άρθρο 1 και το πλαίσιο λειτουργίας τους στο  Άρθρο 18 του ν. 4276/2014. 


Άρθρο 64
Η διάταξη για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που περιλαμβάνεται στο ν.3430/1955 (Α'307), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.2 του Άρθρου 26 του ν.2636/1998 (ΑΊ98) και στη συνέχεια με την παρ.1  Άρθρου 6 του ν.3766/2009 (ΑΊ02), όριζε τη συμμετοχή ενός προϊσταμένου «της αρμόδιας Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του τμήματος ξενοδοχείων του Ε.Ο.Τ.». Με τη δημοσίευση όμως του π.δ. 112/2014, καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Ε.Ο.Τ. και συνακόλουθα η Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, και μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η σχετική τροποποίηση της διάταξης του ν.3430/1955.


Άρθρο 65
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς αποσαφηνίζει τον αρμόδιο φορέα για τον καθορισμό των αποζημιώσεων στην περίπτωση συντελεσμένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ και με δαπάνες Ε.Ο.Τ. Ειδικότερα, ορίζεται σαφώς ότι αρμόδιος για τον καθορισμό της επιστραφείσας αποζημίωσης για τις συντελεσμένες απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν υπέρ και με δαπάνες του Ε.Ο.Τ., είναι ο Ε.Ο.Τ., ο οποίος είχε καταβάλει και τα ποσά των αποζημιώσεων για τη συντέλεσή τους.


Άρθρο 66
Οι αντικαταστάσεις στα άρθρα 4 και 5 (παρ. 1 και 2) του ν.3498/2006 (Α' 230), έχουν σαν κύριο στόχο να αποσαφηνίσουν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ.στην διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών φυσικών πόρων. Η τροποποίηση του

Άρθρου 10 στοχεύει στην επικαιροποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μετά από τη δημοσίευση του ν.4254/2014 και των π.δ.112/2014 και 127/2017.


Άρθρο 67
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς παρατείνει την προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έως τις 31/12/2019, προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις αυτές επαρκής χρόνος για να μπορέσουν να καταταγούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ.216/2015 υ.α. (Β' 10), όπως ισχύει. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι κατά την αυτοδίκαιη κατάταξη, όσα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα υπάγονταν στην κατηγορία ΑΑ, κατατάσσονται σε αυτήν των 5 αστεριών.


Άρθρο 68
Διαχρονικό πρόβλημα των ξενοδοχείων, κυρίως εντός αστικού ιστού, αποτελεί η έλλειψη χώρου στάθμευσης πλησίον των εγκαταστάσεων τους που να καλύπτει τις ανάγκες στάθμευσης των πελατών τους. Η έλλειψη αυτή κατ' αντικειμενική κρίση παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία τους, δυσχεραίνει ιδιαίτερα τις συνθήκες επιβίβασης και αποβίβασης των πελατών, καθώς και της φόρτωσης - εκφόρτωσης των αποσκευών τους. Εξαιτίας του υφιστάμενου θεσμικού κενού, τα περισσότερα
ξενοδοχεία αδυνατούν να διασφαλίσουν και να διατηρήσουν ελεύθερο χώρο έμπροσθεν, παραπλεύρως και σε κάθε περίπτωση πλησίον των εγκαταστάσεων τους, για την στάση - στάθμευση αυτοκινήτων των πελατών τους, των ΤΑΞΙ και των τουριστικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών - ταξιδιωτών και η φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους με τις αρμόζουσες στον πολιτισμό και τη φιλοξενία της χώρας μας συνθήκες. Η εισαγόμενη νομοθετική ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει οριστικά το ζήτημα αυτό και να ενταχθεί σε ένα πλέγμα θεσμικών παρεμβάσεων της ελληνικής πολιτείας, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού και στη διασφάλιση των ιδανικών όρων - συνθηκών διαμονής για τους συνεχώς αυξανόμενους τουρίστες στην χώρα μας. Ειδικότερα, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπονται οι αναγκαίες λύσεις ανάλογα με τις συνθήκες που συντρέχουν κατά περίπτωση και με αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο είτε το οικείο δημοτικό συμβούλιο είτε το οικείο περιφερειακό συμβούλιο, και παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενης εσοχής στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ξενοδοχείου, η δυνατότητα ειδικής διαγράμμισης και σηματοδότησης τμήματος του δρόμου που βρίσκεται έμπροσθεν της εισόδου του ξενοδοχείου, η δυνατότητα δημιουργίας εσοχής ή ειδικής διαγράμμισης και σηματοδότησης τμήματος άλλης οδού παρακείμενης του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου του καταλύματος αυτού κ.λπ.


Άρθρο 69
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκρινίζονται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού αυτού, ο οποίος αποτελεί και τον κατ' εξοχή οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση της παρ. 1 επιχειρείται η αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. ( Άρθρο 29 παρ. 5 περ. α ν.2545/1997) όσον αφορά τις δυνατότητες σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών επί των εντός αυτών τουριστικών εγκαταστάσεων. Με βάση την αρχική νομοθεσία των Π.Ο.Τ.Α. (Άρθρο 51 ν.3105/2003) η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών ήταν επιτρεπτή μόνο επί των μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ενώ στις τουριστικές εγκαταστάσεις επιτρεπόταν η σύσταση μόνο καθέτων ιδιοκτησιών.
Μεταγενέστερα με τη νομοθεσία περί συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων (άρθρα 8 και 9 ν.4002/2011), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα σύστασης επί των συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στη συνέχεια, Με το Άρθρο 4 του ν.4179/2013, συμπληρώθηκε η σχετική διάταξη του Άρθρου 29 του ν.2545/1997 με τη διατύπωση ότι επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και σε υφιστάμενες εντός Π.Ο.Τ.Α. τουριστικές εγκαταστάσεις που μετατρέπονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
Όμως με τη διατύπωση αυτή φαίνεται ότι η δυνατότητα σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών εντοπίζεται αποκλειστικά σε υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις, που μετατρέπονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, με αποτέλεσμα να προκύπτει δυσμενής μεταχείριση των εντός Π.Ο.Τ.Α. σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε σχέση με αυτά που δημιουργούνται εκτός Π.Ο.Τ.Α.. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί ότι η πρόβλεψη ισχύει για όλα τα εντός Π.Ο.Τ.Α. σύνθετα τουριστικά καταλύματα, είτε πρόκειται για νέα τμήματα, είτε προκύπτουν
από τη μετατροπή υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων. Εξυπακούεται ότι η μεταβίβαση και η μακροχρόνια εκμίσθωση των διηρημένων αυτών ιδιοκτησιών, που αποτελούν τμήμα σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, επιτρέπονται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν.4002/2011.
Περαιτέρω με την ρύθμιση της παρ. 2 εισάγεται απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη 500 μέτρων, καθώς και δραστηριοτήτων με μη συμβατές προς τη λειτουργία των Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις, όπως ενδεικτικά ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, κτηνοτροφικές, εφοδιαστικής- ΚΑΔ κ.α., σε ζώνη 700 μέτρων περιμετρικά των ορίων των Π.Ο.Τ.Α. Με τη ρύθμιση αυτή σκοπείτε η άμεση και αποτελεσματική προστασία των τουριστικών εγκαταστάσεων και χρήσεων εντός Π.Ο.Τ.Α. από νέες οχλούσες και μη συμβατές χρήσεις, ώστε να αποτρέπεται η επιβάρυνση περιοχών που έχουν με ολοκληρωμένο τρόπο σχεδιασθεί και αποδοθεί -και μάλιστα για λόγους δημόσιας ωφέλειας- στις χρήσεις της γενικής κατηγορίας τουρισμού αναψυχής, από οχλούσες και ασύμβατες χρήσεις, που οδηγούν τόσο στην επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάλωση φυσικών πόρων όσο και στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Σημειώνεται επίσης ότι, ενώ από τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας προβλέπονται σταθερά ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων από υφιστάμενες οχλούσες και μη συμβατές χρήσεις (ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος), οι περιοριστικές αυτές ρυθμίσεις δεν παράγουν τις αντίστροφες έννομες συνέπειες, ώστε να τύχει αντίστοιχης προστασίας μία υφιστάμενη τουριστική εγκατάσταση από νέα οχλούσα χρήση που εγκαθίσταται πλησίον της.


Άρθρο 70
Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων είναι 100 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Πλην όμως αυτή η απαίτηση είναι ιδιαίτερα αυστηρή ιδιαίτερα για υφιστάμενα ξενοδοχεία που μετατρέπονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα των άρθρων 8 και 9 του ν.4002/2011. Με την προτεινόμενη ρύθμιση το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται σε 70 τ.μ. Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η ευελιξία της επιχειρηματικής πολιτικής του φορέα της επένδυσης, ενώ εξυπακούεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν όλες οι αυστηρές προδιαγραφές του κανονιστικού πλαισίου για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.


Άρθρο 71
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού το προσωπικό που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων μονάδων οιασδήποτε βαθμίδας οφείλει να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης καθώς και των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους.


Άρθρο 72 
Με την προτεινόμενη προσθήκη επιχειρείται η αποσαφήνιση του ορίου για την έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ., που αφορούν στις συμφωνίες για τα προγράμματα της συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης. Συγκεκριμένα, η έγκριση του Υπουργού Τουρισμού επί των αιτιολογημένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. απαιτείται για τη σύναψη των συμφωνιών που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.


Άρθρο 73
Η προτεινόμενη με τις παρ. 1 και 2 τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του  Άρθρου 14Α του ν.3986/2011, έχει στόχο την επίλυση ασαφειών και αντιφάσεων, την απλούστευση των διαδικασιών δημιουργίας και παραχώρησης τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων σε φορείς διαχείρισης για τους σκοπούς της αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων και την εναρμόνιση αυτών των διαδικασιών με εκείνες των τουριστικών λιμένων.


Άρθρο 74
Η προτεινόμενη αντικατάσταση του α' εδαφίου της παρ. 1 του  Άρθρου 3 του ΠΔ 100/2016 (Α' 177) έχει στόχο την επίλυση ασαφειών και αντιφάσεων, σε σχέση με τα θέματα που εισάγονται προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο.


Άρθρο 75
Κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί προθεσμία μέχρι τις 31.12.2018, ώστε οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην (εισαγόμενη Με το Άρθρο 32) υποχρέωση καταχώρησης του διακριτικού τους τίτλου στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, κατά περίπτωση.
Επίσης, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός μηνός για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ήδη γνωστοποιήσει την έναρξη της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016, ώστε να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που τηρεί το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Κατ' αναλογία του Άρθρου 31, θα διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό η συνέχεια του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων αλλά ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στα λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα.


Άρθρο 76
Με το παρόν  Άρθρο ορίζονται και απαριθμούνται οι καταργούμενες διατάξεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των επιμέρους διατάξεων.


Άρθρο77
Με το παρόν Άρθρο ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και των επιμέρους διατάξεων.

 

  

 

 Σχέδιο νόμου

«Θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού[πλαισίου στον
τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες
διατάξεις»

 


Μέρος Πρώτο
Θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού
Κεφάλαιο Α'
Σκοπός - ορισμοί - βασικές αρχές


Άρθρο 1
Σκοπός - στόχοι
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηματικότητας και η διαμόρφωση πλαισίου κανόνων ασφαλείας που αφορούν το θεματικό τουρισμό - ειδικές μορφές τουρισμού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των επισκεπτών-τουριστών μέσω των αυθεντικών βιωματικών εμπειριών θεματικού τουρισμού, η αύξηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, με στόχο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.


Άρθρο 2
Βασικές αρχές
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν τα εξής:
1.Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η βιώσιμη, ισόρροπη, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη,η οποία, με σεβασμό στο περιβάλλον,ενισχύει την επιχειρηματικότητα, τονώνει την απασχόληση, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους, τους κοινωνικά αδύναμους και μακροχρόνια ανέργους, συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών, αναδεικνύει τους τουριστικούς προορισμούς με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την πολιτισμική ταυτότητα της κάθε περιοχής, ωφελεί και ωφελείται από την αλληλέγγυα οικονομία.
2. Προσβάσιμος τουρισμός είναι ο τουρισμός που οργανώνεται κατά τρόπο ώστε οι επισκέπτες - τουρίστες ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται καιάτομα με ειδικές ανάγκες,να μπορούν να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στον τουριστικό προορισμό που επισκέπτονται, αυτόνομα, με ασφάλεια και άνεση.
3. Φέρουσα ικανότητα τουρισμού είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός τουριστών-επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός προορισμός με τις εκάστοτε υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές του, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού ή δομημένου περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών- τουριστών.
4. Η αρχή της ασφάλειας στον τουρισμό είναι η αρχή που επιβάλλει στους επισκέπτες - τουρίστες την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τη μέριμνα για τη σύναψη επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψής τους, την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού και την ορθή συμπεριφορά κατά την άσκηση τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής και στις επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα των επισκεπτών - τουριστών σε βάρος της σωματικής τους υγείας.
5. Η αρχή της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών επιβάλλει την εποπτεία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, με σκοπό τη διατήρηση προτύπων υψηλού επιπέδου στο προϊόν ή στην υπηρεσία και τη συμφωνία, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προς διεθνείς ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
6. Η αρχή της συνεργασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει ως βασικά εννοιολογικά στοιχεία το συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών διαφορετικών τομέων της οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή και η μεταποίηση, και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρύτερη τουριστική αλυσίδα.


Άρθρο 3 
Ορισμός θεματικού τουρισμού
Για την εφαρμογή του παρόντος μέρους ως Θεματικός τουρισμός νοούνται οι ειδικές μορφές τουρισμού αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, που προσελκύουν επισκέπτες-τουρίστες, με ειδικά ενδιαφέροντα οι οποίοι θέλουν να βιώσουν αυθεντικές εμπειρίες και, με σεβασμό στο περιβάλλον, ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση των επισκεπτών-τουριστών με το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες και τους δήμους, προωθούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες καιαναδεικνόουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου.

 


Κεφάλαιο Β'
Τουρισμός υπαίθρου - Αθλητικός τουρισμός


Άρθρο 4
Τουρισμός υπαίθρου
1. Τουρισμός υπαίθρου είναι η κάθε ειδική μορφή τουρισμού που παρέχει διακοπές αυθεντικών εμπειριών στους επισκέπτες- τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τη φύση και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, καθώς και με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες αναψυχής, οι οποίεςαναπτύσσονται με σεβασμό στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου και συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
2. Με βάση τις επί μέρους οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής που αναπτύσσονται, ο τουρισμός υπαίθρου διακρίνεται σε αγροτουρισμό, οινοτουρισμό, οικοτουρισμό - πράσινο τουρισμό, περιηγητικές διαδρομές - πεζοπορία, γεωτουρισμό και αλιευτικό τουρισμό.
3. Αγροτουρισμός είναι η ειδικήμορφή τουρισμού υπαίθρου, ηοποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται μετην αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία καιανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικούτοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του Άρθρου 2 περίπτωση ζ' του ν. 3874/2010.
4. Οινοτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής,ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά μεδραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την σινική παραγωγή.
5. Οικοτουρισμός - πράσινος τουρισμός είναι η ειδικότερη μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία συνδέεται με διάφορες μορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση και αναπτύσσεται σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας, όπως τα Εθνικά Πάρκα, οι υγρότοποι Ramsar, οι περιοχές του δικτύου Natura2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές. Περιλαμβάνει περιήγηση, πεζοπορία, παρατήρηση και φωτογράφηση των οικοσυστημάτων και άλλες δραστηριότητες αναψυχής που διοργανώνονται στο φυσικό περιβάλλον, εμπεριέχουν το στοιχείο της περιπέτειας, δεν διαταράσσουν την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής και έχουν επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
6. Περιηγητικές διαδρομές - πεζοπορία είναι η ειδικότερη μορφή τουρισμού υπαίθρου που αναπτύσσεται σε ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια, όπως προδιαγράφονται στην 151344/165/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 206) και περιλαμβάνουν το σύνολο δραστηριοτήτων προσέγγισης σημείων στην ύπαιθρο με στόχο τη γνωριμία με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου, την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του.
7. Γεωτουρισμός είναι μορφή βιώσιμου τουρισμού υπαίθρου,η οποία βασίζεται στο γεωλογικό χαρακτηρισμό των γεωτόπων τουριστικών προορισμών και στη γεωδιατήρηση και την ερμηνεία του αβιοτικού περιβάλλοντος και έχει ως κίνητρο την εμπειρία, τη γνώση και την απόλαυση της γεωποικιλότητας και της γεωκληρονομιάς οι οποίες εντοπίζονται, ενδεικτικά, σε θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος με γεωμορφολογικά μνημεία και σχηματισμούς, απολιθωμένα δάση, ενεργά ηφαίστεια, σπήλαια και φαράγγια, γεωλογικά ρήγματα και γεωπάρκα.
8. Γεωπάρκο είναι η οριοθετημένη περιοχή ιδιαίτερου γεωλογικού, οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή κάλλους, στην οποία προστατεύεται η γεωλογική κληρονομιά και εξυπηρετεί ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς τουριστικούς σκοπούς.
9. Αλιευτικός Τουρισμός είναι η μορφή τουρισμού υπαίθρου,η οποία συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικέςπρος τουςεπισκέπτες- τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουντις διακοπές τους με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας, και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο.


Άρθρο 5
Επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου
1. Ως επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου νοούνται οι επιχειρήσεις που παρέχουν μία ή παραπάνω από τις εξής υπηρεσίες:
α) παροχή υπηρεσιών επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες, που προωθούν την επαφή των επισκεπτών-τουριστών με την τοπική παραγωγική βάση και την ύπαιθρο, β) παραγωγή, έκθεση ή και πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, καθώς και τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων λαϊκής τέχνης της περιοχής τους,
γ) διαμονή και φιλοξενία σε συνδυασμό με κάποια από τις ανωτέρω υπηρεσίες,
δ) λοιπές δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορεί να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία των επισκεπτών- τουριστών, μέσω της επαφής τους με το φυσικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της υπαίθρου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων της παρ. 1, ως επιχειρήσεων τουρισμού υπαίθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Άρθρο 6
Αθλητικός τουρισμός
1. Αθλητικός τουρισμός είναι η μορφή τουρισμού, η οποία πραγματοποιείται με ενεργητική ή παθητική συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής που οι επισκέπτες- τουρίστες επιλέγουν στον τουριστικό προορισμό των διακοπών τους, με στόχο την ψυχαγωγία και τη βελτίωση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας τους και περιλαμβάνει:
α) την ενεργητική αθλητική δραστηριότητα αναψυχής, ατομικά ή σε ομάδα,
β)την προσωπική εξέλιξη ή βελτίωση της δεξιότητας και την εκμάθηση των κανόνων για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων αναψυχής ατομικά ή σε ομάδα,
γ) την παθητική παρακολούθηση, ως θεατής ή υποστηρικτής μιας ομάδας, ενός αθλήματος ή μίας αθλητικής διοργάνωσης,
δ) την επίσκεψη σε τοποθεσίες και μέρη που σχετίζονται με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την κουλτούρα του αθλήματος ή ενός αθλητικού μύθου,
ε) δραστηριότητες αναψυχής για άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρία.
2. Ο αθλητικός τουρισμός διακρίνεται σε τουρισμό αθλητικών διοργανώσεων και τουρισμό αθλητικής αναψυχής, α, Τουρισμός αθλητικών διοργανώσεων είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού, ο οποίος περιλαμβάνει: αα)επισκέπτες - τουρίστες που στόχο έχουν να παρακολουθήσουν, ως θεατές, αθλητικούς αγώνες, συνδυάζοντας τη διαμονή τους και τις διακοπές τους με τις αθλητικές διοργανώσεις,
ββ) μεμονωμένους αθλητές, ομάδες αθλητών, αποστολές, τεχνικούς και δημοσιογράφους, που ταξιδεύουν για να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και αθλητικές διοργανώσεις και παρατείνουν τη διαμονή τους για λόγους αναψυχής και διακοπών.
β)Τουρισμός αθλητικής αναψυχής - περιπέτειας, είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες - τουρίστες, οι οποίοιστο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισμό για να συμμετέχουν ενεργά σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής.
Ως δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής νοείται κάθε δραστηριότητα, ακραίας ή ήπιας περιπέτειας, που πραγματοποιείται άπαξ ή περιστασιακά και έχει κύριο σκοπό την αναψυχή και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.
Οι δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής - περιπέτειας μπορεί να αναπτύσσονται: στη θάλασσα,σε λίμνες και ποτάμια, σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές και σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και περιλαμβάνουν :
αα) προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι οποίες διακρίνονται σε ήπιες, όπως πεζοπορία, ιππασία περιπάτου, τρέξιμο, τοξοβολία, κολύμβηση με εξοπλισμό, παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης (teambuilding), σε έντονες δραστηριότητες, όπως κατάβαση με φουσκωτή βάρκα (rafting), ποδηλασία βουνού, αναρρίχηση (climbing), κωπηλασία, κυματοδρομία, αετοσανίδα, χρωματοσφαίριση, η ενασχόληση με το σύνολο των δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής
που διενεργούνται κατά τη χειμερινή περίοδο, και υπό συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται σε ορειβατικά καταφύγια και χιονοδρομικά κέντρα (χιονοσανίδα, έλκηθρο, καταρρίχηση - κατάβαση), εξερεύνηση σπηλαίων (caving), διάσχιση φαραγγιού, τρίαθλο, αντισφαίριση, γκολφ, πετοσφαίριση επί άμμου και αυτόνομη κατάδυση, καθώς και σε δραστηριότητες αυξημένης επικινδυνότητας (extremesports), όπως ελεύθερη πτώση (skydiving), κατάδυση από βράχο (cliffdiving) και ελεγχόμενη πτώση με ελαστικό σχοινί (bungeejumping) αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding- parapente).
ββ)προγράμματα αθλητικής αναψυχής από ομάδες εμψυχωτών και προπονητών/εκπαιδευτών των ξενοδοχείων με ειδική υποδομή όπως γυμναστήρια, κέντρα ευεξίας (spa), πισίνες, γήπεδα γκολφ, γήπεδα αντισφαίρισης, θεματικά πάρκα και κέντρα θαλασσοθεραπείας.
γ)Ποδηλατικός τουρισμός είναι η μορφή τουρισμού όπου η ποδηλασία είναι ο κύριος σκοπός του ταξιδιού και το ποδήλατο αποτελεί το μέσο προκειμένου οι επισκέπτες-τουρίστες να βιώσουν μία ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία. Ο ποδηλατικός τουρισμός αφορά επισκέπτες - τουρίστες που είτε διαμένουν σε έναν συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό και επιλέγουν ημερήσιες ποδηλατικές διαδρομές ή επισκέπτονται περισσότερους προορισμούς και διαμένουν σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Οι ποδηλατικές δραστηριότητες αναψυχής διακρίνονται σε ήπια ποδηλασία, όπου ο ποδηλάτης απολαμβάνει τη φύση και το τοπίο, και σε εντατική ποδηλασία, όπου η φυσική κατάσταση είναι ο κύριος στόχος.
δ)Προπονητικός τουρισμός, είναι η μορφή τουρισμού που αφορά τηνεπίσκεψη μεμονωμένων αθλητών, καθώς και επαγγελματικών ή και ερασιτεχνικών ομάδων σε έναν τουριστικό προορισμό με βασικό κίνητρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα προετοιμασίας και αποθεραπείας που πραγματοποιούνται ιδίως σε κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού.


Άρθρο 7
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών καθορίζεται ο εξοπλισμός των συμμετεχόντων και οι προδιαγραφές του, ο αριθμός των οδηγών - συνοδών ανά ομάδα συμμετεχόντων καθώς και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και η πιστοποίησή τους και οι κανόνες ασφαλείας για τις δραστηριότητες της περίπτ. β' της παρ. 2 του Άρθρου 6.


Άρθρο 8
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας - Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν επιχειρηματικά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην περίπτ. β) της παρ. 2 του

Άρθρου 6, υποχρεούνται να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας. Η διαδικασία χορήγησης του σήματος αυτού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Εφόσον η δραστηριότητα αθλητικού τουρισμού σχετίζεται με μέσα θαλάσσιας αναψυχής, εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ο Γενικός Κανονισμός Λιμένος που εγκρίθηκε Με το Άρθρο πρώτο της 2133.1/39328/2018 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 1929) και κάθε άλλη ειδική διάταξη. Αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται από τουριστικό γραφείο, το τουριστικό γραφείο πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεωνσε ισχύ.
2. Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης, με ειδικό λογότυπο, πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού με διαδικασία και δικαιολογητικά που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη τους, διαφορετικά το Ειδικό Σήμα ανακαλείται.
3. Το Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού ανακαλείται αν ανακληθεί η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων του τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας της παρ. 1 ή η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας σε κάθε άλλη περίπτωση.


Άρθρο 9
Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας - Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού
Ι.Στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.)της παρ. 4 του Άρθρου 2 του ν.4276/2014 (Α' 155)του Υπουργείου Τουρισμού καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. 
2. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης σήματος Αθλητικού Τουρισμού, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία τήρησης του Γενικού Μητρώου Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Άρθρο 10
Διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού
1.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση αθλητικού τουρισμού, η οποία πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,που ασκούν επιχειρηματικά δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού, καθώς και από ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον καταστατικό σκοπότους, και συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/επισκέπτες-τουρίστες.
β) η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και δεν εντάσσεται στα πλαίσια του αγωνιστικού αθλητισμού ή Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους (ΠΑγΟ).
Η ανωτέρω διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσηςδραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού της παρ. 1, με τους οποίους καθορίζονται ιδίως τα μέτρα ασφαλείας, οι προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση αθλητικού τουρισμού,η οποία πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματικά τις δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού, καθώς και από ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον καταστατικό σκοπότους, και συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/τουρίστες, οι οποίοι έχουν αναπηρία οποιασδήποτε μορφής, β) η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και δεν εντάσσεται στα πλαίσια του αγωνιστικού αθλητισμού ή Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού της παρ. 3, με τους οποίους καθορίζονται ιδίως τα μέτρα ασφαλείας, οιπροδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Ειδικά για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, συμπεριλαμβανομένων σπηλαίων, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 3028/2002 και ιδίως του αρ. 46 και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδομένων πράξεων.

 


Κεφάλαιο Γ'
Λοιπές μορφές θεματικού τουρισμού


Άρθρο 11
Αεροπορικός τουρισμός
Αεροπορικός τουρισμός είναι η περιήγηση των επισκεπτών - τουριστών με ιδιόκτητο ή μισθωμένο πτητικό μέσο όλων των τύπων, κατηγοριών και είδους, όπως αεροπλάνο, υπερελαφρά πτητική μηχανή (ΥΠΜ) ελεγχόμενη με αεροδυναμικά μέσα ή μετατόπισης κέντρου βάρους με ρόδες, πλωτήρες ή αμφίβιο, ελικόπτερο, αλεξίπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς με κινητήρα ή χωρίς, ανεμόπτερο, δελταπλάνο (ατομική ανεμοπορία), γυροπλάνο, αιωρόπτερο και αερόστατο, με χρήση ειδικού εξοπλισμού και συνοδεία έμπειρων και εκπαιδευμένων πιλότων, σύμφωνα με τα εξειδικευμένα πρότυπα ασφαλείας και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.
Ο αεροπορικός τουρισμός περιλαμβάνει και την αεροπεριήγηση με τη συμμετοχή επισκεπτών - τουριστών σε αεροπορική ξενάγηση πάνω από ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισμούς φυσικού κάλλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, με πτητικά μέσα ιδιόκτητα ή μισθωμένα. 
Οι επισκέπτες - τουρίστες, παράλληλα με την πτητική τους δραστηριότητα, αποβλέπουν στην επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τουριστικών προορισμών, παραδοσιακών οινοποιείων, ελαιοτριβείων, καθώς και εργαστηρίων παρασκευής τοπικών προϊόντων, προκειμένου να γευτούν την τοπική κουζίνα και να γνωρίσουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.


Άρθρο 12
Θαλάσσιος τουρισμός
1. Θαλάσσιος τουρισμός είναι το σύνολο των οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιώνκαι δραστηριοτήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας που παρέχονται στο θαλάσσιο χώροκαι τις ακτές του τουριστικού προορισμού και αποτελεί μία από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Ο θαλάσσιος τουρισμός διακρίνεται ιδίως σε τουρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό γιώτινγκ, θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδυτικό τουρισμό αναψυχής.
2. Τουρισμός κρουαζιέραςείναιτο θαλάσσιο ταξίδι αναψυχής με προγραμματισμένη διαδρομή και στάσεις σε λιμάνια που πραγματοποιείται με πλοία κρουαζιέρας, κατά το οποίο οι επισκέπτες - τουρίστες επισκέπτονται σε ένα ταξίδι πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και έχουν τη δυνατότητα επιπλέον να επιλέξουν προσφερόμενα πακέτα εκδρομών και αυθεντικών εμπειριών στον ίδιο τον προορισμό, ώστε να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους, τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις, καθώς και να αποκτήσουν αυθεντικές εμπειρίες που συνδέονται με τη γαστρονομία, τη διασκέδαση, τις τοπικές αγορές, την ψυχαγωγία και το σύγχρονο πολιτισμό.
3. Τουρισμός Γιώτινγκ (Yachting^ivai η θαλάσσια περιήγηση για λόγους αναψυχής με χρήση ιδιόκτητων ή εκμισθωμένων πλοίων, ιστιοφόρων, θαλαμηγών ή ταχύπλοων σκαφών, με πλήρωμα ή άνευ πληρώματος, περιήγηση η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες διαμονής και εστίασης και κατά την οποία οι επισκέπτες-τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τη δική τους διαδρομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η ιδιωτικότητα, και η προσέγγιση παραλιών απομακρυσμένων ή προσβάσιμων μόνο δια θαλάσσης, να προσεγγίσουν σε αγκυροβόλια, τουριστικά καταφύγια και μαρίνες προκειμένου να γνωρίσουν τους προορισμούς που επιθυμούν, να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα, να επισκεφθούν τα αξιοθέατα, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις και προϊόντα, να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν.
4. Θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής είναι δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο και περιγράφονται ως «τουρισμός παραλίας» περιλαμβάνουν δε ιδίως κολύμβηση, θαλάσσια παιχνίδια ατομικά και ομαδικά, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, αλεξίπτωτο θαλάσσης και παράκτιες θαλάσσιες εκδρομές, ή ασκούνται στον παράκτιο χώρο και περιλαμβάνουν ιδίως πετοσφαίριση άμμου (beachvolley), ρακέτες, τέννις παραλίας (beachtennis), ποδόσφαιρο στην άμμο (beachsoccer) και ηλιοθεραπεία.
5. Καταδυτικός τουρισμός αναψυχήςείναι η υποβρύχια περιήγηση σε προστατευ μένους υποθαλάσσιους χώρους,καταδυτικά πάρκα και υποβρύχια μουσεία, που επιλέγουν οι επισκέπτες-τουρίστες συνδυάζοντας τις διακοπές τους με ατομικές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο εξοπλισμό και τεχνικές, καθώς και η εκμάθηση ή η καθοδήγηση κατάδυσης με σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού με τους ζώντες οργανισμούς και την υποθαλάσσια γεωμορφολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών.
Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής μπορεί να πραγματοποιείται σε:
α)καταδυτικό πάρκο σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Α'273),
β)επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι -υποβρύχια μουσεία σύμφωνα Με το Άρθρο 11 του ν. 3409/2005.


Άρθρο 13
Πολιτιστικός τουρισμός
1. Πολιτιστικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού κατά τον οποίο οι επισκέπτες-τουρίστες ανακαλύπτουν, γνωρίζουν και βιώνουν την ιστορία, την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, το σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και την κουλτούρα και την ταυτότητα της χώρας και του λαού της, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες αναψυχής. Οι δραστηριότητες αφορούν:
α) πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις για τη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά υλική και άυλη, σε αξιοθέατα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εθνικά και ιστορικά μνημεία, ιστορικά κέντρα πόλεων, παραδοσιακούς οικισμούς, βιβλιοθήκες και κάθε χώρο πολιτισμού και δράσεις που συνδέονται με τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και κάθε τέχνη, καθώς και αναβιώσεις και ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών, μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων.
β) πολιτιστικές θεματικές διαδρομές που είναι το σύνολο φυσικών ή τεχνητών αξιοθέατων με βάση ένα συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο, ιστορικό, πολιτιστικό και βιωματικό, που παρέχουν εκπαίδευση και αναψυχή.
γ) πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είναι οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα αναψυχής των επισκεπτών-τουριστών για την απόκτηση εξατομικευμένης και αυθεντικής εμπειρίας, με κάθε είδους ενεργή συμμετοχή ή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου.
2. Ειδικότερες μορφές πολιτιστικού τουρισμού είναι ο πολιτιστικός αστικός τουρισμός - τουρισμός πόλεων, ο τουρισμός νεολαίας, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο γαμήλιος τουρισμός και ο τουρισμός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.
3. Πολιτιστικός αστικός τουρισμός - τουρισμός πόλεων (citybreaks - citytrip) είναι το ταξίδι αναψυχής σε πόλεις, μικρής ή μεγάλης διάρκειας, κατά το οποίο οι επισκέπτες-τουρίστες επιλέγουν τον προορισμό:
α) για να βιώσουν ολοκληρωμένες εμπειρίες,στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και το σύγχρονο τρόπο ζωής, οι εκδρομές, οι ξεναγήσεις και οι περιηγήσεις σε μνημεία και αξιοθέατα, οι δραστηριότητες αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, καθώς και η γαστρονομία και οι αγορές,
β) επειδή πραγματοποιούνται διεθνείς εκθέσεις, πολιτιστικά φεστιβάλ, κορυφαίες αθλητικές και άλλου είδους σύγχρονες διοργανώσεις, στις οποίες επιθυμούν να παραστούν και να συνδυάσουν την παραμονή τους βιώνοντας ολοκληρωμένες εμπειρίες.
4. Τουρισμός νεολαίας είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού, που αξιοποιεί τη χρήση των νέων τεχνολογιώνστηναναζήτηση και επιλογή τουριστικού προορισμού, ενισχύοντας τη διαδικτυακή επιχειρηματικότητα παρέχοντας ελκυστικές και ανταγωνιστικές τουριστικές επιλογές, και στην οποία άτομα νεαρής ηλικίας επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους προορισμούς για να αποκτήσουν ταξιδιωτικές εμπειρίες ζωής, για εκπαιδευτικούς λόγους, για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, καθώς και για διαμονή σε κατασκηνώσεις και άλλου είδους δραστηριότητες αναψυχής.
5. Τουρισμός τρίτης ηλικίας είναι η μορφή τουρισμού όπου οι επισκέπτες-τουρίστες ώριμης ηλικίας, ατομικά ή ομαδικά, επισκέπτονται προορισμούς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνδυάζοντας την αναψυχή με την ευεξία, τον πολιτισμό και με τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, με βασικό κίνητρο την παροχή κατάλληλων υποδομών για την εύκολη και άνετη διαμονή, τη μετακίνησή τους και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η επιλογή των επισκεπτών- τουριστών της τρίτης ηλικίας ενός προορισμού μπορεί να βασίζεται στις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για την παραμονή τους, ιδίως για τους χειμερινούς μήνες (παραχείμαση), αποτελώντας ταξιδιωτική βιωματική εμπειρία συγκεκριμένης διάρκειας.
6. Γαμήλιος τουρισμός είναι η μορφή τουρισμού όπου κύριος σκοπός της επίσκεψης στον προορισμό επιλογής είναι η τέλεση του γάμου ή ο εορτασμός του ή το γαμήλιο ταξίδιπου πραγματοποιεί το ζευγάρι, με συγγενείς και φίλους του, σε επιλεγμένοπροορισμό, διαφορετικό του τόπουκαταγωγής/διαμονής του, επιθυμώντας να συνδέσει με τον προορισμό αυτό το σημαντικό γι' αυτόγαμήλιο γεγονός.
7. Τουρισμός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών είναι η επίσκεψη είτε σε μέρη στα οποία έχουν γυριστεί κινηματογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές ή διαδικτυακές παραγωγές είτε σε μέρη που έχουν προβληθεί μέσα από ταινίες ή τηλεοπτικές ή διαδικτυακές παραγωγές ή στα οποία γίνεται παραπομπή, ο οποίοςπεριλαμβάνει κάθε δραστηριότητα αναψυχής προσέλκυσης επισκεπτών - τουριστών μέσω της απεικόνισης ενός τόπου ή της προβολής της ιστορίας του στον κινηματογράφο. Στον τουρισμό αυτόν εντάσσονται όλες οι μορφές ταξιδιών σε μέρη όπως τουριστικοί προορισμοί, χώροι τηλεοπτικών γυρισμάτων και θεματικά πάρκα που σχετίζονται με τα παραπάνω, καθώς και τα ταξίδια που πραγματοποιούν αποστολές για κάθε δραστηριότητα παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, τα κινηματογραφικά συνεργεία οι τεχνικοί, οι συνοδοί και οι οικογένειές τους που διαμένουν στον τόπο των γυρισμάτων, ή και παρατείνουν τη διαμονή τους για λόγους αναψυχής και διακοπών.
8. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος  Άρθρου και λαμβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και δημόσια μουσεία, τελεί υπό την επιφύλαξη του οικείου θεσμικού πλαισίου περί προστασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 3028/2002 και ιδίως του αρ. 46 και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδομένων πράξεων.


Άρθρο 14
Τουρισμός γαστρονομίας 
Ο τουρισμός γαστρονομίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, είναι μορφή τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής, στην οποία οι επισκέπτες-τουρίστες σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με στόχο να γευτούν την αυθεντική τοπική κουζίνα ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής σχετικές με τη γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλληλα στην ιστορία και τις παραδόσεις του προορισμού, στον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, την τοπική παράδοση και την εθνική ταυτότητα των προϊόντων.
Ο τουρισμός γαστρονομίας περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η μελέτη και η γευσιγνωσία των τοπικών προϊόντων, η εκμάθηση της τοπικής κουζίνας, η αγορά αγροτικών προϊόντων απευθείας από τον τόπο παραγωγής, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις - φεστιβάλ και παρουσιάσεις γευσιγνωσίας ποιοτικών προϊόντων διατροφής, η ανάδειξη της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας,καθώς και η διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης καιενισχύουν την ποιότητα και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μπορεί να λαμβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, το Σήμα Ελληνικής Κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Τ. 4333/2001απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β'1097).


Άρθρο 15
Θρησκευτικός - προσκυνηματικός τουρισμός - ορισμός
1. Θρησκευτικός-προσκυνηματικός τουρισμός είναι:
α) το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού ατομικά ή ομαδικά σε τόπους, χώρους και μνημεία, κτίσματα, μονές και ναούς που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της θρησκευτικής δραστηριότητας, ή γενικότερα θρησκευτικής σημασίας, για λόγους θρησκευτικού, ιστορικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος,
β) προσκυνηματικές περιηγήσεις και όλες οι δραστηριότητες που διενεργούνται με κίνητρο, μεταξύ άλλων, το προσκύνημα, τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές/εκδηλώσεις, την εκπλήρωση τάματος, την έκφραση λατρευτικής πίστης και την εκπλήρωση εσωτερικής αναζήτησης περί του Θείου.
Στις δραστηριότητες του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού - προσκυνηματικών περιηγήσεων περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες συνεδρίων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τις,στην Ελλάδα, γνωστές θρησκευτικές κοινότητες που έχουν αντικείμενο σχετικό με θέματα θρησκείας, θρησκευτικών μνημείων, θρησκευτικών δραστηριοτήτων και τελετών, καθώς και δράσεις με το σκοπό της ανάδειξης των μνημείων, των χώρων, των παραδόσεων και των επετείων, σχετικών με την ιστορία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της θρησκευτικής δραστηριότητας και του προσκυνηματικού τουρισμού - προσκυνηματικών περιηγήσεων γενικότερα.
2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος  Άρθρου και λαμβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και δημόσια μουσεία, τελεί υπό την επιφύλαξη του οικείου θεσμικού πλαισίου περί προστασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 3028/2002 και ιδίως του αρ. 46 και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδομένων πράξεων.


Άρθρο 16
Συνεδριακός τουρισμός -ορισμός
Συνεδριακός τουρισμός είναι οι οργανωμένες συναντήσεις ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα ή επαγγελματικές ιδιότητες, ιδίως διαλέξεις, διασκέψεις, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια κινήτρων και εκθέσεις, με κύριο σκοπό την επιστημονική ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των συνέδρων/ομιλητών που παρευρίσκονται στην εκδήλωση και βασικό χαρακτηριστικό την προσέλκυση επισκεπτών- τουριστών για μικρό χρονικό διάστημα σε τουριστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.


Άρθρο 17
Διοργάνωση συνεδρίων
1. Τα συνέδρια, τοπικά, εθνικά ή διεθνή και ανεξαρτήτως θεματολογίας, διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία του ν. 393/1976 (Α'199).
2. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκτός από τα τουριστικά γραφεία, μπορεί να πραγματοποιείται και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από σωματεία και ενώσεις προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο «Συνεδριακές Υπηρεσίες» (Congress).Ta πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη δραστηριότητά τους με την καταχώρισή τους στο Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων του επόμενου Άρθρου.
3. Αν το συνέδριο προσφέρεται ως μέρος οργανωμένης εκδρομής ή τουριστικού πακέτου και περιλαμβάνει και άλλες τουριστικές υπηρεσίες ή διαμονή, απαιτείται η συνεργασία των προσώπων της προηγούμενης παρ. με τουριστικό γραφείο.


Άρθρο 18
Μητρώο Συνεδρίων - Διοργανωτών Συνεδρίων
Στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, δημιουργείται Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων.


Άρθρο 19
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού που συνδυάζει την εκπαίδευση με την αναψυχή, στο πλαίσιο της οποίας οι επισκέπτες - τουρίστες, είτεατομικά, είτε συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς ή συγγενείς ή φίλους, επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς με βάση τα παρεχόμενα εκεί εκπαιδευτικά προγράμματα και συνδυάζουν τις διακοπές τους στους προορισμούς αυτούς με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε κύκλου σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου, όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατά τη διάρκεια του έτους, τουριστικά εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα μετεκπαίδευσης, επαγγελματικής τουριστικής πρακτικής άσκησης, επισκέψεις σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, σε τουριστικούς προορισμούς καιπρογράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.


Άρθρο 20
Τουρισμός υγείας
Ι.Τουρισμός υγείας είναι η ειδική μορφή τουρισμού, που συνίσταται στην παροχή προς επισκέπτες-τουρίστες υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται με την πρόληψη, τη θεραπείακαι τη βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας τους. Οι υπηρεσίες υγείας και οι λοιπές υπηρεσίες αναψυχής μπορεί να συνδυάζονται σε κατάλληλες υποδομές προσβάσιμες σε όλους.
Ο τουρισμός υγείας περιλαμβάνει τον ιατρικό τουρισμό, τον ιαματικό - θερμαλιστικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας. 2.0 ιατρικός τουρισμός είναι η μετακίνηση των επισκεπτών- τουριστών με προβλήματα υγείας ή με χρόνιες παθήσεις στον τουριστικό προορισμό επιλογής τους, προκειμένου να τους παρασχεθούν υπηρεσίες υγείας από δομές παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν νόμιμα, με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, ή τηθεραπεία ασθενειών και τη διατήρηση ή τη βελτίωση της προσωπικής υγείας τους.
Οι τουρίστες-επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στον τουριστικό προορισμό συνδυάζουν την ιατρική περίθαλψη με δραστηριότητες αναψυχής, ενημέρωσης, μεταφοράς, ξενάγησης και εστίασης για τους ίδιους και τους συνοδούς τους.
3.0 ιαματικός - θερμαλιστικός τουρισμός είναι ειδική μορφή τουρισμού παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές το κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις για θεραπευτικούς σκοπούς και αφορά όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την ξεκούραση και την αναψυχή τους, με τη χρήση ιαματικών φυσικών πόρων ώστε να βελτιώσουν τη σωματική, πνευματική και ψυχική τους υγεία.
4.0 τουρισμός ευεξίας είναι η μορφή τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες- τουρίστες απολαμβάνουν σε τουριστικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη φροντίδα της φυσικής κατάστασης, την αισθητική περιποίηση, την αντιγήρανση, τη θαλασσοθεραπεία, την υγιεινή διατροφή, τη χαλάρωση, το διαλογισμό, την περιποίηση σώματος, καθώς καιτην πνευματική και σωματική αναζωογόνηση, ατομικά ή ομαδικά.


Άρθρο 21
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατρικού Τουρισμού

Η παρ. 1 του  Άρθρου 20 του ν. 4179/2013 (Α'175), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  Άρθρου 26 του ν. 4276/2014 (Α' 155), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ι.Συνίσταται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικό μητρώο παροχών υπηρεσιών υγείας, στο οποίο καταχωρίζονται συμβεβλημένοι και μη πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, ιδίως: α) ασφαλιστικοί πάροχοι υγείας, β) εργαστήρια φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, γ) ιδιωτικές κλινικές, δ) δημόσια νοσοκομεία, ε) κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, στ) μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, ζ) κέντρα θαλασσοθεραπείας, η) κέντρα χρόνιας αιμοκάθαρσης, θ) ιατρεία, πολυιατρεία, οδοντιατρεία και εταιρεία διαγνωστικού εργαστηρίου. Το ανωτέρω μητρώο του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που διασυνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και αναρτάται σε ιστοσελίδα των υπηρεσιών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την καταχώριση στο ανωτέρω μητρώο, εξειδικεύονται οι ανωτέρω κατηγορίες φορέων ή προστίθενται κατηγορίες νέων παροχών τουρισμού υγείας και ορίζονται τα πεδία των πληροφοριών που θα εμπεριέχονται σ' αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού καθορίζεται το ύψος του παράβολου για την καταχώριση των παροχών υπηρεσιών υγείας στο ανωτέρω μητρώο, η διαδικασία απόδοσης του παράβολου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Άρθρο 22
Ιατρείο Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
Το Άρθρο 31 του ν. 4238/2014 (Α' 38), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του  Άρθρου 40 του ν. 4272/2014 (Α' 145),αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31
Ιατρείο Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
1. Εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.) του Άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α' 230)υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο με τις εξής μορφές:
α) ιατρείο για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα και παροχή πρώτων βοηθειών. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα ιατρεία που προβλέπονται στην 1506/2018 κοινή απόφαση υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού (Β' 356) και στην 2704/2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β' 603), ή
β) «ιατρείο ιαματικού τουρισμού» ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η αδειοδότηση, η λειτουργία και η εποπτεία του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιβολή κυρώσεων, διέπεται από το π.δ. 84/2001 (Α'70), το
Άρθρο 85 του ν. 4472/2017 (Α'74) και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και οι όροι εργασίας τους, οι δικαιούχοι, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος παραπομπής των ληπτών υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού στα «ιατρεία ιαματικού τουρισμού» της περίπτ. β' της παρ. Ι,η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.), που ήδη διαθέτουν ιατρείο της περίπτ. α' της παρ.1, μπορεί να λειτουργήσουν, εντός της ειδικής τουριστικής εγκατάστασης, «ιατρείο ιαματικού τουρισμού» της περίπτ. β' της παρ. 1, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης της προηγούμενης παρ.»


Άρθρο 23
Αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί να τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού επιλεγμένες δράσεις, όπως διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί και φεστιβάλ, αν κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών μορφών τουρισμού.
2. Η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις θέσης δράσεων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 
 


Μέρος Δεύτερο
Τροποποίηση του ν. 393/1976 (Α'199)

Άρθρο 24
Παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα - τουριστικός συνοδός - έκδοση εισιτηρίων
Στο τέλος της παρ. 2 του  Άρθρου 1 του ν. 393/1976, όπως τροποποιήθηκε Με το Άρθρο 44 του ν. 4549/2018 (Α' 105) προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' και μετά τις περιπτώσεις αυτές προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«η. Την παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα, θ. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977 (Α'283). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τουριστικού συνοδού.
Τα εισιτήρια εκδίδονται και διατίθενται είτε εντός της γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικότερη νομοθεσία. Ειδικά και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31/05/2019, τα εισιτήρια ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης και τουριστικών τρένων μπορεί να διατίθενται από τουριστικά γραφεία και από σημεία πώλησης που έχουν καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του φορέα έκδοσης ή διάθεσης των εισιτηρίων και του τουριστικού γραφείου».


Άρθρο 25
Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών
Στο τέλος της παρ. 2 του Άρθρου 3 του ν. 393/1976προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Άλλως, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δικαιούνται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες μόνο εφόσον συμβάλλονται για τον σκοπό αυτό με τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα».


Άρθρο 26
Μετατροπή τουριστικού γραφείου
Στο τέλος της παρ. 5 του  Άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α' 199), προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενου τουριστικού γραφείου σε τουριστικό γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες, και αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση της υφιστάμενης και εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του Άρθρου 4.»


Άρθρο 27
1. Η παρ. 1 του Άρθρου 6 του ν. 393/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ια. Τα νομίμως λειτουργούντα σύμφωνα Με το Άρθρο 3 τουριστικά γραφεία μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
1β. Τα τουριστικά γραφεία της περίπτ. α'στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, μπορεί να πωλούν, κατ' επιλογή (optional), εκδρομές στις ομάδες των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία με τα οποία αυτά συνεργάζονται, μέσω των νομίμως απασχολουμένων τουριστικών συνοδών τους (tourleaders).Ra την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα τουριστικά γραφεία δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία.
2. Στην παρ. 1 του  Άρθρου 11 του ν. 393/1976 προστίθεται περίπτ. ε' ως εξής:
«ε. Πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν πωλούνται και διατίθενται εισιτήρια με τρόπο και σε χώρους διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στην παρ. 2 του Άρθρου 1».


Μέρος Τρίτο
Τροποποίηση της υποπαρ.Η.2. της παρ. Η του  Άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222)


Άρθρο 28 
Μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό
Μετά την περίπτ. 5 της υποπαρ. Κ.2. της παρ. Η του Άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) προστίθεται περίπτ.5Α ως εξής:
«5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγό αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, είτε ιδιοκτησίας των τουριστικών γραφείων είτε δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε με βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις από επιχειρήσεις με έδρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που ασκούν την ίδια δραστηριότητα, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο πρόγραμμα του ταξιδιού τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που έχουν εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο.
Για τις μεταφορές του προηγούμενου εδαφίου απαιτούνται τα εξής:
α) το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή όχημα με οδηγό πρέπει να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. του τουριστικού γραφείου,
β) εντός του αυτοκινήτου/οχήματος βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:
αα) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,
ββ) η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
γγ) η άδεια οδήγησης του οδηγού,
δδ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση,
εε)οι διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (vouchers), στις οποίες περιλαμβάνεται και αποτυπώνεται το πακέτο διακοπών με υποχρεωτική αναφορά των σημείων αναχώρησης, στάσεων και άφιξης,καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα-τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
στστ) το ιατρικό πιστοποιητικό της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωση 2 της υποπαραγράφουΗ2 της παραγράφου Η του  Άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ο οδηγός πρέπει να έχει απλό αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και εξουσιοδότηση από το τουριστικό γραφείο προς τον ίδιο ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου οχήματος.
Η παράβαση των διατάξεων της περίπτ. 5Α επισύρει πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Αν δεν υπάρχουν διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (vouchers) ή σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, επιβάλλεται πρόστιμο ύφους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».


Άρθρο 29 Κυρώσεις
Στην περίπτ. 6 της υποπαρ. Η.2. της παρ.Η του Άρθρου πρώτου του ν.4093/2012προστίθενται υποπεριπτώσεις στ' και ζ'ως εξής:
«στ) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτ. 1 και της περίπτ. 5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για τη δραστηριότητα της περίπτ. 1 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
ζ) Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας της περίπτ. 1 χωρίς βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο.». 
 

 

Μέρος Τέταρτο
Τροποποιήσεις του ν. 4276/2014 (Α'155)

Άρθρο 30
Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του  Άρθρου 1 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα μπορεί να ανεγερθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ειδική τουριστική υποδομή.»


Άρθρο 31
Καταχώριση γνωστοποίησης Στην παρ. 4 του  Άρθρου 2 του ν. 4276/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης εντός μηνός από την χορήγησή του στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύφους χιλίων (1.000) ευρώ».


Άρθρο 32
Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων - έγκριση διακριτικών τίτλων ΕΕΔΔ
Το Άρθρο 6 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων - έγκριση διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ΕΕΔΔ
1. Αρμόδιος για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων φορέας, ο οποίος τηρεί και μητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης του
Άρθρου 4 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού »(Β' 1750).
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) ορίζεται η οικεία κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
2. Το Ξ.Ε.Ε., μέσα σε πενήντα (50) ημέρες από την υποβολή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού καταλύματος, εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σε κατηγορία αστέρων. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του  Άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού»(Β' 1750). Η προβλεπόμενη στο παρόν  Άρθρο διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε. πραγματοποιείται είτε από την κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε από τα περιφερειακά του γραφεία.
3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους.
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού μπορεί να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο, για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους. Αν διαπιστωθεί ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, η λειτουργία της τουριστικής δραστηριότητας διακόπτεται και η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αδειοδοτούσας αρχής έως την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού κατάταξης από τον αρμόδιο φορέα.
5. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων υποχρεούνται να καταχωρίζουν το διακριτικό τίτλο τους, και σε περίπτωση περισσοτέρων το σύνολο αυτών, στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις 
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων3419/2005 (Α'297) και 4441/2016 (Α'27). Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
6. Η κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού τηρεί μητρώο διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων. Το Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων του ΓΕΜΗ ενημερώνει αυτόματα μέσω διασύνδεσης το αντίστοιχο Μητρώο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των δύο Μητρώων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., ο τρόπος τήρησης του μητρώου της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ύψος της αμοιβής που καταβάλλουν οι αιτούντες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλόγως του αριθμού των δωματίων των προς ανακατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί η Π.Υ.Τ., η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης.


Άρθρο 33
Κυρώσεις
1. Η παρ. 4 του  Άρθρου 7 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, σε τουριστική επιχείρηση, οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργεί χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.), που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις,ή χωρίς να έχει υποβάλλει γνωστοποίηση έναρξης, επιβάλλεται σωρευτικά με τις διοικητικές κυρώσεις και το διοικητικό μέτρο της σφράγισης με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού από τα όργανά της και με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων».

2. Η παρ. 6 του  Άρθρου 7 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των πενήντα (50) κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται σωρευτικά το διοικητικό μέτρο της σφράγισης και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν η επιχείρηση, σε συμμόρφωση με την παράβαση που έχει διαπιστωθεί, εκδώσει το Ε.Σ.Λ. ή τη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, αίρεται το διοικητικό μέτρο της σφράγισης. Αν όμως καταληφθεί, μέσα στο ίδιο έτος διαπίστωσης της παράβασης, να λειτουργεί εκ νέου χωρίς Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο και σφράγιση και σε περίπτωση νέας υποτροπής επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σφράγιση.».
 

3. Στο τέλος της παρ. 10 του  Άρθρου 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε τουριστικό κατάλυμα που διαφημίζει ότι ανήκει σε διαφορετική μορφή καταλύματος ή διαφορετική κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από την αναγραφόμενη στο πιστοποιητικό κατάταξης που τους έχει χορηγηθεί ή στο Ε.Σ.Λ. ή στην αίτηση γνωστοποίησης έναρξης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.».

 


Μέρος Πέμπτο
Θέματα τουριστικών λιμένων

Άρθρο 34
Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων Ορισμοί-Έκταση Εφαρμογής


1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του  Άρθρου 29 του ν. 2160/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εντός ζώνης τουριστικού λιμένα μπορεί να συνυπάρχουν οι παραπάνω κατηγορίες τουριστικών λιμένων». 
 

2. Στην παρ. 6 του  Άρθρου 29 του ν. 2160/1993 προστίθεται περίπτ. γ' ως εξής:
«γ) Ο καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα -αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών εντός θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα, όπως τα βάθη αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη χωροθέτηση και τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες για τον τουριστικό λιμένα, δεν λογίζεται ως μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα διαχείρισής του. Για τις ανωτέρω εργασίες ενημερώνεται, πριν από την εκτέλεσή τους, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και η κατά τόπο αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Μετά το πέρας των εργασιών, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό - βυθομετρικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 και υπεύθυνη δήλωση τήρησης όσων αναφέρονται στην απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα και στην περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Για την έναρξη των εργασιών λαμβάνονται οι απαιτούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς.».


Άρθρο 35
Διοίκηση - διαχείριση - εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων
1. Η παρ. 1 του Άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και ο έλεγχος των τουριστικών λιμένων ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Οι κατά το νόμο αυτόν διαδικασίες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του παρόντος και σταδίων λειτουργίας τους ανατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Για τις ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει.
Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού δημιουργείται και τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που αφορά τη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Η παρακολούθηση της λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας έκθεσης, πλην των τουριστικών λιμένων που διέπονται από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει, των οποίων η παρακολούθηση της λειτουργίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, ο χρόνος υποβολής, οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται η έκθεση, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ετήσια έκθεση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.».


2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του  Άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, την ανάκληση χωροθέτησης, την τροποποίηση, τη συμπλήρωση, την έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων της παρ. 4β του  Άρθρου 31 απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του Άρθρου 31. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας χωροθέτησης, τροποποίησης, συμπλήρωσης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων της παρ. 4β του  Άρθρο 31 απαιτείται να έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 του ν. 2971/2001.


3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του  Άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων, καθώς και των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του EOT μπορεί να παραχωρείται ύστερα από σύμβαση παραχώρησης στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με την παρ. 7 του  Άρθρου 31, σε Ο.Τ.Α. α ή β' βαθμού ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει ο Ο.Τ.Α., ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα και αναλαμβάνει τη δέσμευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα έργων, είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου στη χερσαία ζώνη.».
 

4. Η παρ. 6 του Άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα, η Επιτροπή, πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου αν από τον υπό χωροθέτηση τουριστικό λιμένα παρακωλύεται η λειτουργία του
εμπορικού λιμένα ή η κατασκευή προγραμματισμένων έργων επέκτασής του ή παραβλάπτεται η ασφάλειά του ή των υπαρχουσών εγκαταστάσεών του. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά.
β. Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων της περίπτ. α' μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αναλάβει πρωτοβουλία και η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα κρίνεται σκόπιμη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό Τουρισμού με σκοπό τη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα.».


Άρθρο 36
Δημιουργία τουριστικών λιμένων
 

πρωτοβουλία - διαδικασία - εκμετάλλευση

1. Η παρ. 2 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας ή για τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των κατωτέρω δικαιολογητικών:
α) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής,
β) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο οποίο εμφαίνονται η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας,
γ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων έργων και κατασκευών, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτ. β', η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά στοιχεία όπως το εμβαδόν χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα και υφιστάμενων ή προτεινόμενων υποδομών, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης.
Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι την οριογραμμή της ζώνης παραλίας. Για τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του Άρθρου 2 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν.
δ) φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εις διπλούν με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, ε) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και των όρων και των περιορισμών δόμησης και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά τους,
στ) προβλεπόμενο ύψος επένδυσης,
ζ) τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας εφόσον τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα περιλαμβάνει εκτάσεις όπισθεν της καθορισμένης γραμμής παραλίας, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών εγγραπτέων δικαιωμάτων ή βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας για περιοχές στις οποίες λειτουργεί κτηματολογικό ή κτηματογραφικό γραφείο,
η) έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.».

 

2. Η παρ. 3 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρινών, πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτ. β' της παρ. 1, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως της περιβαλλοντικής κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παρ. 2β' και 3 του Άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτ. στστ' και ζζ'. Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο δήμο προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης τουριστικού λιμένα υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.».


3. Η παρ. 4 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.
Για την έγκριση ή την τροποποίηση της χωροθέτησης, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, τη μετατροπή, τη μετασκευή, την προσθήκη ή την τροποποίηση και τη λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, και αξιοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, την ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, επιτρέπεται η νομιμοποίηση των υφιστάμενων καθ' υπέρβαση ή χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τα οποία συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί μέσω της απόφασης χωροθέτησης, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.


4. Στο τέλος της παρ. 9 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε όλες τις περιπτώσεις που η σύμβαση παραχώρησης απαιτείται να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται έως την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο τουριστικών σκαφών, ζώνες αγκυροβολιού τουριστικών σκαφών).Ανη κυριότητα, διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων ανήκει στην ΕΤΑΔ, η σύμβαση παραχώρησης, καθώς και η τροποποίηση των όρων της υπογράφεται από την ΕΤΑΔ.».


5. Η παρ. 10.1 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων, να υποβάλει αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής έγραφα και παραστατικά στοιχεία:
α) θεωρημένες οικοδομικές άδειες,
β)σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, όπως τα έργα αυτά κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών, γ) σχέδιο ειδικού κανονισμού λειτουργίας,
δ)ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση παραχώρησης ή τη σύμβαση παραχώρησης,
ε) πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν υποβληθεί βεβαίωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία των έξι (6) μηνών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 10.2.β του Άρθρου 31 του ν. 2160/1993. στ) άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων,
ζ) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων,
η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό αιγιαλού - παραλίας.
Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους και ενημερώνει το φορέα διαχείρισης για ελλείψεις ή εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Τα ανωτέρω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.».
 

6. Η παρ. 10.2 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«10.2.α) Για την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του  Άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα, περιλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολιών, αρμόδια είναι η Υπηρεσία του Άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151,152,153 και 154 του ν. 4070/2012. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπερίπτ. γγ' της περίπτ. α' και της περίπτ. γ' της παρ. 3 του  Άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και των περιορισμών δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα.
10.2.β) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τρόπος τήρησης και ελέγχου των διατάξεων των παρ. 10.1 και 10.2, ο ελεγκτικός μηχανισμός, οι κυρώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινής στέρησης άδειας λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.».


7. Στο  Άρθρο 31 του ν. 2160/1993 προστίθεται παρ. 10.2 γ) ως εξής:
«10.2.γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις, παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι η Υπηρεσία του Άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση της άδειας του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ, ύστερα από έγκριση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερομένου,
β) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το ν. 4045/1960 (Α' 47) και τα άρθρα 13 και 29 του ν. 1642/1986 (Α' 125),
γ)βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την ασφαλή και καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ε)βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών,
στ) βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την ασφάλεια των μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ίππων.
Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα εντός τουριστικών λιμένων αδειοδοτούνται από την ΕΥΠΑΤΕ και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στους αναγκαστικούς νόμους 445 και 446/1937 και το από 15/17 Μαΐου 1956 β.δ. (Α' 123), σε συνδυασμό με τη νομοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης κοινού και ειδικότερα σύμφωνα με την 3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β' 529), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια και του  Άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α' 32), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια. Γ ια τη λειτουργία κινηματογράφων δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός των θέσεων.
Για τους υπαίθριους παιδότοπους εντός τουριστικών λιμένων τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 36873/2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1364) και υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα δικαιολογητικά της περίπτ. β' της παρ. 2 του  Άρθρου 7 της απόφασης αυτής.
Σε περίπτωση που ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002, η παραπάνω άδεια εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.»


8. Στο  Άρθρο 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται παρ.13 και 14 ως εξής:
«13. Οι διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος Άρθρου, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περίπτ. α' και β', έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις των μαρινών για τις οποίες α) δεν έχει συναφθεί η σύμβαση της παρ. 9, β) η σύμβαση που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Τουρισμού έχει λυθεί για οποιονδήποτε λόγο ή έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης.
Οι διατάξεις της παρούσας παρ. εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολιού και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο
 


Άρθρο 34.
14. Σε περιπτώσεις που γίνεται ανάκληση της απόφασης χωροθέτησης, η κατά τόπον αρμόδια κτηματική υπηρεσία είναι αρμόδια να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 και αφορούν σε καταπατήσεις, ή εκτέλεση έργων άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής στις οριοθετημένες κοινόχρηστες ζώνες αιγιαλού και παραλίας των τουριστικών λιμένων.». 


Άρθρο 37
Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων
1. Η παρ. 4γ' του Άρθρου 31α του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4γ. Το είδος των σκαφών, το μέγεθος (ελάχιστο - μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορεί να ελλιμενιστούν.».


2. Η παρ. 7 του  Άρθρου 31α του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παρ. 1, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ή λειτουργίας, υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους).».


3. Στο ν. 2160/1993 προστίθεται  Άρθρο 31β ως εξής:
«Άρθρο 31β
Για την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των εγκαταστάσεων και εν γένει για τα θέματα λειτουργίας των υφιστάμενων ναυταθλητικών μαρινών εφαρμόζονται τα άρθρα 29 επ.».


Άρθρο 38
Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων
 

1. Η παρ. 4 του  Άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων θεμάτων χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολιού και καταφυγίων τουριστικών σκαφών, ή την τροποποίηση της χωροθέτησής τους, ή την ανάκληση της χωροθέτησης ή της παραχώρησης απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος.
Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού είτε ύστερα από αίτηση οποιοσδήποτε ενδιαφερομένου προς την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, β) Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού περισσότερες αιτήσεις για τη χωροθέτηση - παραχώρηση αγκυροβολίου-καταφυγίου τουριστικών σκαφών έμπροσθεν των εγκαταστάσεων λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, παρέχεται δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της ανωτέρω μονάδας, να υποβάλει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση τα δικαιολογητικά της περίπτ. δ'.
γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της περίπτ. β' διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παρ. 6 του  Άρθρου 31. Σε περίπτωση αίτησης χωροθέτησης το έργο οφείλει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διαφορετικά διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 31.
δ) Για το σκοπό της χωροθέτησης και της παραχώρησης απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:
αα) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στον οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση των έργων, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής,
ββ) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, στο οποίο εμφαίνονται κατ' ελάχιστον η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, καθώς και η πρόταση καθορισμού νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας,
γγ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτ. β', η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά στοιχεία όπως το εμβαδόν της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, και υφιστάμενων η προτεινόμενων υποδομών, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης. Τα κτίρια εγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας,
δδ) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης,
εε) φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα αυτού και σχέδια τεκμηρίωσης σε δύο (2) αντίγραφα,
στστ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) για το χερσαίο τμήμα και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολιού ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012), μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 
Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολιού είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
 

2. Η παρ. 7 του  Άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε περίπτωση χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολιού ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, ύστερα από αίτηση οποιοσδήποτε τρίτου, η χρήση και η εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολιού ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σ' αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγματος, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω αίτηση ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού στον οικείο δήμο, ο οποίος υποχρεούται να την αναρτήσει στο κατάστημά του επί τριάντα (30) ημέρες. Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε δεκαπέντε (15)ημέρες μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολιού ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του  Άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται, όταν η προς έκδοση απόφαση αφορά την επέκταση της χερσαίας ζώνης, η οποία γίνεται εντός των ορίων της ήδη χωροθετημένης θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα.
Ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τα προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία και τη λειτουργία της ζώνης αγκυροβολιού ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε με την παραπάνω διαδικασία.».
 

3. Στο ν. 2160/1993 προστίθεται Άρθρο 34α ως εξής:
« Άρθρο 34α
Για την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των εγκαταστάσεων, καθώς και για θέματα λειτουργίας των υφιστάμενων λιμένων ξενοδοχειακών μονάδων εφαρμόζονται τα άρθρα 29 επ..
Οι ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση των τουριστικών λιμένων και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής ανταλλάγματος για διάστημα είκοσι (20) ετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν αντάλλαγμα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για το ύψος του ανταλλάγματος και για τον τρόπο καθορισμού του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993. Η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος ισχύει για τις ξενοδοχειακές μονάδες που αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι (20) ετών από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ξενοδοχειακών μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος

Άρθρου.».
Μέρος Έκτο
Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Τουρισμού


Άρθρο 39
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Το Άρθρο 6 του π.δ. 127/2017 (Α'157) τροποποιείται ως εξής:

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο για:
α') Τον σχεδίασμά, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών, β') Τον σχεδίασμά, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου.
γ') Την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης και την παροχή γνώμης.
δ') Την παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) κονδυλίων/ ποσοστών διάθεσης, ε') Την παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ.
oV) Την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους.
ζ') Τη διατύπωση εισήγησης προς το ΓΛΚ σχετικά με αιτήματα μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου.
η') Την παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά.
θ') Την παρακολούθηση του Π.Δ.Ε σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, του ετήσιου Π.Δ.Ε, των ανώτατων ορίων και των στόχων του τριμήνου, καθώς και την αναθεώρηση του Π.Δ.Ε ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες, ι') Την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπόλογων - διαχειριστών και υπεύθυνων λογαριασμού των έργων του Π.Δ.Ε των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και των έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
ια') Την έγκριση του αιτήματος των δευτερευόντων διατακτών για έκδοση απόφασης του διατάκτη περί μεταφοράς πιστώσεων από το τμήμα εκκαθάρισης δαπανών και εκτέλεσης Π.Δ.Ε.
ιβ') Την κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε στις υπηρεσίες του Υπουργείου και την παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
ιγ') Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού και την παροχή υποστήριξης σε θέματα Προϋπολογισμού στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΛΚ. ιδ') Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για το Π.Δ.Ε του Υπουργείου Τουρισμού και τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ιε') Τη σύνταξη μελετών, αναλύσεων και την υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής.
ιστ') Την αξιολόγηση του εκτελεστικού προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
ιζ') Την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει.
ιη') Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
ιθ') Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του τμήματος.
κ') Μέριμνα για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
κα') Τη σύνταξη και αποστολή στο Γ.Λ.Κ. των προβλεπόμενων μηνιαίων και τριμηνιαίων αναφορών του Υπουργείου και των Εποπτευόμενων φορέων σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων Δεσμεύσεων και των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
κβ') Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τη διαβίβασή τους στη Βουλή, στο ΓΛΚ και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
2. Το Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Εποπτευομένων Φορέων είναι αρμόδιο για: α') Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (e-portal) σε τακτική βάση ή τον έλεγχο των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων.
β') Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και τη διαβίβασή τους στο ΓΛΚ.
γ') Τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων.
δ') Την καθοδήγηση των εποπτευόμενων και άλλων φορέων για την προετοιμασία του ΜΠΔΣ, για προσχέδια προϋπολογισμού και για άλλα έγγραφα.
ε') Τη διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και άλλων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ. 
στ') Τη μέριμνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικοποίηση προτάσεων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων.
ζ') Τη μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων.
η') Τη μέριμνα για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων φορέων.
θ') Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και την ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.
ι') Την παρακολούθηση της επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης των εποπτευόμενων φορέων
ια') Τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων.
ιβ') Την παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.
ιγ') Την έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο. Τ. για δαπάνες άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, δυνάμει του εδ. β' της παρ.7 του Άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
ιδ') Την έγκριση του Προϋπολογισμού (τόσο του αρχικού όσο και των τροποποιήσεων και αναμορφώσεών του) των εποπτευόμενων φορέων και την εποπτεία επί του λογιστικού αυτών, όπου από τις κείμενες διατάξεις αυτό προβλέπεται. ιε') Τον έλεγχο και την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ιστ') Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους φορείς.
ιζ') Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση απόδοσης των ποσών του  Άρθρου 37 του Ν.4403/2016 στον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού(Ε.Ο.Τ.)
ιη') Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή υποστήριξης σε αυτούς σε θέματα προϋπολογισμού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΛΚ.
ιθ') Την έγκριση αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης του Άρθρου 67 του Ν.4270/2014 για τους εποπτευόμενους φορείς, κ') Την εκτέλεση των εντολών πληρωμής των δαπανών του Π.Δ.Ε. των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και τις επιχορηγήσεις των έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
κα') Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενών κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
κβ') Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, κγ') Ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
κδ') Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
κε') Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια για θέματα της αρμοδιότητας του τμήματος.
κστ') Τη μέριμνα για τη σύνταξη και την παρακολούθηση της τήρησης των προβλεπόμενων όρων στα Μνημόνια Συνεργασίας που συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των Εποπτευόμενων Φορέων του.
κζ) Τη μέριμνα για την αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων - αναφορών των Εποπτευόμενων φορέων σχετικά με την λειτουργία των Μητρώων Δεσμεύσεων και των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.».


2. Η περίπτ. ιδ' της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των μισθωμένων, εκμισθωμένων και παραχωρημένων ακινήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση, την εκμίσθωση, τη μίσθωση και την παραχώρηση ακινήτων, καθώς και την σύναψη, την ανανέωση και την τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων.».
 

3. Στο τέλος του  Άρθρου 6 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης ΠΔΕ είναι αρμόδιο για:
α') Τη μέριμνα για έκδοση απόφασης του διατάκτη περί μεταφοράς πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες.
β') Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του
Π.Δ.Ε των ειδικών φορέων και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (e-portal) σε τακτική βάση. 
y') Την εκκαθάριση δαπανών και την έκδοση των αντίστοιχων εντολών πληρωμής των εκτελούμενων, από το Υπουργείο, έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης για έμμεσες πληρωμές έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κ.Υ.Α. 134453/28-12-2015/Φ.Ε.Κ. 2857/τ.Β').
δ') Τη μέριμνα για έκδοση απόφασης ορισμού υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) και έγκριση
έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) εκτός μετακινήσεων.
ε') Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τρόπο.
στ') Την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου.
ζ') Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου και νομίμου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
η') Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
θ') Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του Άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).
ι') Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που υπεβλήθησαν από τη Διεύθυνση που αιτήθηκε την ανάληψη υποχρέωσης.
ια') Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ιβ') Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του  Άρθρου 26 του ν.4270/2014.
ιγ') Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής εκτός μετακινήσεων.
ιδ') Εισήγηση για καταλογισμό εις βάρος δημοσίου υπολόγου, καθώς και τρίτου, στον οποίον κατεβλήθησαν χρηματικά ποσά αχρεωστήτως πλην της αρμοδιότητας της περίπτωσης ιζ' του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών, ιε') Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του τμήματος.
ιστ) Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιζ') Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για
τις δαπάνες αρμοδιότητάς του.
ιη') Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.
ιθ') Παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
κ') Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
κα') Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας στην οικονομική τους διαχείριση.
κβ') Την έκδοση Επιτροπικών Ενταλμάτων για μεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες).
κγ') Την εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής δαπανών πλην των μετακινήσεων εκτός έδρας, κδ') Την εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, σχετικών με αξιώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, πλην των αξιώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ' των αρμοδιοτήτων του 
Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών.».


Άρθρο 40
Αρμοδιότητες Τμήματος Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων - Κατοχύρωση σήματος
 

Στο τέλος της παρ. 2 του  Άρθρου 9 του π.δ.127/2017 προστίθεται περίπτ. ζ' ως εξής:
«ζ) Τη διαδικασία για την κατοχύρωση των σημάτων που χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.».


Άρθρο 41
Αρμοδιότητες Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού - Ιαματικός τουρισμός


Στην παρ. 3 του  Άρθρου 15 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτ. στ' ως εξής:
«στ) Τη μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και τη διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων.».


Άρθρο 42
Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
(Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
Στην παρ. 2 του  Άρθρου 19 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτ. δ' ως εξής:
«δ) Την παροχή συνδρομής προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορούν τουριστικά καταλύματα αρμοδιότητας Π.Υ.Τ., εφόσον υποβληθεί αίτημα συνδρομής στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και εγκριθεί από αυτόν.».


Άρθρο 43
Ιδρυση Γραφείου Υποστήριξης


Στην περίπτ. ιβ' της παρ. 1 του  Άρθρου 20 του π.δ. 127/2017 προστίθεται υποπερίπτ. εε' ως εξής:
«εε. Το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιμένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».


Άρθρο 44
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων -
Χορήγηση αιγίδας Στο  Άρθρο 22 του π.δ. 127/2017 προστίθεται περίπτ. ια'ως εξής:
«ια. Η θέση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.».


Άρθρο 45
Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού

Ι.Στο τέλος της περίπτ. α της παρ. 1 του  Άρθρου 24 του π.δ. 127/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται μία (1) οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με αντίστοιχη μείωση στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.».
 

2.Στο τέλος της περίπτ. β' της παρ. 1 του Άρθρου 24 του π.δ. 127/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται μία (1) οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος με αντίστοιχη μείωση στις οργανικές θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.».


Άρθρο 46
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων


Το  Άρθρο 30 του π.δ. 127/2017 τροποποιείται ως εξής:

1. Οι περίπτ. δ' και η' της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Στη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»,
«η. Στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών.», 
2. Οιπεριπτ. α’, β', στ', η', ιβ', ιγ', ιζ', ιθ', κα', κγ', κε' της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
β. Στο Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Εποπτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»,
στ. Στο Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ποιότητας προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.»,
«η. Στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.»,
«ιβ. Στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Καλής Νομοθέτησης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»,
«ιγ. Στο Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»,
«ιζ. Στο Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.»,
«ιθ. Στο Τμήμα Μελετών και Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»,
«κα. Στο Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.»,
«κγ. Στο Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.»,
«κε. Στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας προΐσταται υπάλληλος κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.».
3. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται περίπτωση λε ως εξής
«λε. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης ΠΔΕ προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.».

 


Μέρος Έβδομο
Θέματα τουριστικής εκπαίδευσης


Άρθρο 47
Ειδικές κατ' εξαίρεση άδειες ξενάγησης


Η παρ. 2 του  Άρθρου 11 του ν. 710/1977 (Α' 283),όπως το  Άρθρο αντικαταστάθηκε με την περ. 6 της υποπαρ. ΙΔ.Ι.της παρ. ΙΔ του  Άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που μπορεί να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγεί ειδική, κατ' εξαίρεση, άδεια ξενάγησης σε άτομα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σύμφωνα Με το Άρθρο 3, αλλά έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού και είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2). Οι ανωτέρω πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), η οποία οφείλει να αποστείλει απάντηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.
Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, καθώς και ο τόπος όπου θα διεξαχθούν οι ξεναγήσεις.
β) Η ξενάγηση μπορεί να πραγματοποιείται με τη συνδρομή διερμηνέα σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που μπορεί να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα.».


Άρθρο 48
Αρχεία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ)
Τα αρχεία των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισμού, που έχουν καταργηθεί με την παρ. 4 του Άρθρου. 46 του ν. 4186/2013, μεταφέρονται στα αντίστοιχα ανά γεωγραφική περιοχή Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως: 
α) της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου,
β) της ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (Περαία Θερμαϊκού),
γ) της ΕΠΑ.Σ. Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (Αργος),
δ) της ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (Κοκκίνι Χάνι),
ε) της ΕΠΑ.Σ. Ρόδου στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου,
στ) της ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας,
ζ) της ΕΠΑ.Σ. Θράκης στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης,
η) της ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου.
Τίτλοι σπουδών ή πιστοποιητικά αποφοίτησης ή βεβαιώσεις σπουδών σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στις ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισμού και πάσης φύσεως διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας ΕΠΑ.Σ, χορηγούνται από τα ανωτέρω Ι.Ε.Κ.


Άρθρο 49
Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε).
Η παρ. 1 του  Άρθρου 14 του ν. 3105/2003αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε., όπως το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, η υποχρέωση για εποπτεία πρακτικής άσκησης, η υποχρέωση για παροχή διοικητικού έργου, οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των διευθυντών των Α.Σ.Τ.Ε. και των προϊσταμένων των τμημάτων τους, οι όροι και η διαδικασία για μερική απαλλαγή από διδακτικές υποχρεώσεις των διευθυντών και μελών Ε.Π. που έχουν επιφορτιστεί με ειδικά διοικητικά καθήκοντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».


Άρθρο 50
Πρόγραμμα σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε.
Στο τέλος της παρ. 5 του  Άρθρου 20 του ν. 3105/2003 (Α'29) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα των τουριστικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία.».


Άρθρο 51
Διευθυντές και υποδιευθυντές ΙΕΚ
Οι παρ. 3 και 4 του Άρθρου 22 του ν. 4276/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. α) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 6 του Άρθρου 4 του ν. 4109/2013, τοποθετούνται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, διευθυντές, με τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας ΠΕ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού ή εκπαίδευσης. Σε εκπαιδευτήρια με αριθμό καταρτιζομένων μεγαλύτερο των εκατόν ογδόντα (180), τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και υποδιευθυντές με τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι συνεπικουρούν τους διευθυντές στην άσκηση των καθηκόντων τους.
β)Ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΙΕΚ και ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής ή δεν υπάρχει υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού, η αναπλήρωση γίνεται από διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
γ) Ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα. Ο υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. μπορεί, ύστερα από σχετική απόφαση του διευθυντή, να ασκεί διδακτικά καθήκοντα, τα οποία δεν μπορεί να ξεπερνούν τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ι.Ε.Κ. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή των Ι.Ε.Κ. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των διευθυντών και των υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ., καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων.»
 

 

Μέρος Όγδοο
Τροποποίηση Οργανισμού Ε.Ο.Τ.


Άρθρο 52
Η παρ. 7 του  Άρθρου 3 του π.δ. 72/2018 (Α' 141) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. προΐσταται του προσωπικού του Ε.Ο.Τ., διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, χορηγεί στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή, ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και εκπροσωπεί τον Οργανισμό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουμ, συναντήσεις με διεθνείς ή άλλους φορείς. Επίσης δύναται κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του EOT στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και να εκπροσωπούν τα ίδια τον Οργανισμό.»


Άρθρο 53


Ι.Στην περίπτ. δ' της παρ. 2 του  Άρθρου 13 του π.δ. 72/2018 προστίθεται υποπερίπτ. ιζιζ', ως εξής:
«ιζιζ. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των εκμισθωμένων, μισθωμένων και παραχωρημένων κτιρίων του Ε.Ο.Τ., την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση, την εκμίσθωση, τη μίσθωση και την παραχώρηση ακινήτων, καθώς και τη σύναψη, την ανανέωση και την τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων.»


2. Στο τέλος της περίπτ. α' της παρ. 2 του  Άρθρου 18 του π.δ. 72/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται μία (1) οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, με αντίστοιχη μείωση στις οργανικές θέσεις της ειδικότητας Π.Ε. Δημοσιογράφων.».


Άρθρο 54
Η παρ. 1 του Άρθρου 25 του πδ. 72/2018 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτ. δ' αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, Ελβετία,
την Ουγγαρία και τη Σλοβακία».
β) Η περίπτ. στ' αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία».
γ) Η περίπτ. ια' αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία, τη
Βουλγαρία και την Ουκρανία».
δ) Η περίπτ. ιστ' αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία και την Τσεχία».
ε) Προστίθεται περίπτ. ιζ' ως εξής:
«ιζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισπανίας, με έδρα την Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική».


Άρθρο 55
Η παρ. 1 του Άρθρου 31 του πδ. 72/2018 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτ. β' αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Πληροφοριών Άρτας», β) Προστίθεται περίπτ. ι' ως εξής: 
«ι. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα».


Άρθρο 56
Το  Άρθρο 28 του π.δ.343/2001 (Α'231) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Διαδικασία επιλογής προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού
1. Η διαδικασία επιλογής υπαλλήλων για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου έχει ως εξής:
α) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., που αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού, ανακοινώνονται, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι προς πλήρωση θέσεις και η έναρξη διαδικασίας επιλογής προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται σ' αυτή, αίτηση για μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα με τις διακρίσεις του Άρθρου .28 του π.δ. 72/2018 (ΑΊ41), αναφέροντας κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Στην αίτηση επισυνάπτεται, επί ποινή αποκλεισμού από την αξιολόγηση, βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση συνδρομής των επικαλούμενων προσόντων. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση μέχρι το πέρας των συνεντεύξεων της περίπτ. β', β) μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., στον τόπο και το χρόνο που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.,
γ) η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ., οι οποίοι προτείνονται από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό. Η επιτροπή καταρτίζει πίνακα ανά υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, με αξιολογική σειρά και αιτιολογημένη κρίση, για όλους τους υποψηφίους, ο οποίος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το τέλος των συνεντεύξεων,
δ) οι αιτήσεις, τα συνημμένα σ' αυτές έγγραφα, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων διαβιβάζονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ., το οποίο γνωμοδοτεί για τη μετάθεση ή την απόσπαση, αφού συντάξει έναν (1) πίνακα μεταθετέων και έναν (1) πίνακα αποσπαστέων για κάθε θέση, με αξιολογική σειρά. Για τη σύνταξη του πίνακα λαμβάνονται υπόψη τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα και τα προσόντα κάθε υποψηφίου. Στο τέλος κάθε πίνακα και σε ειδική στήλη αναγράφονται οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, και ο λόγος απόρριψής τους.
2. Η διαδικασία επιλογής επιτόπιου προσωπικού έχει ως εξής:
α) το επιτόπιο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, τις οποίες θέτει υπόψη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού, ως εξής:
αα) Η Επιτροπή που προβλέπεται στην 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α'280) εγκρίνειτην κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης. ββ)Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων δημοσιεύεται - αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας - σε έντυπα ή διαδικτυακούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της χώρας, όπου εδρεύει η υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί το επιτόπιο προσωπικό.
γγ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις στην ανωτέρω υπηρεσία.
δδ) Οι υποψήφιοι καλούνται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας σε συνέντευξη.
εε) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. εξωτερικού εισηγείται προς τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού.
στστ) Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. ζζ) Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκδίδει απόφαση, ηη) Ο εποπτεύων Υπουργός εκδίδει απόφαση.
θθ) Ο προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας εξωτερικού του Ε.Ο.Τ συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της χώρας έδρας της υπηρεσίας εξωτερικού.
β) με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, πρέπει να ενημερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, ώστε να λαμβάνουν χώρα οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διακοπή ή την ανανέωσή τους, 
γ) ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, σε συνεργασία με εξειδικευμένα Γραφεία της χώρας όπου υπηρετεί, καταρτίζει σχέδιο σύμβασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της χώρας έδρας της υπηρεσίας εξωτερικού. Στη συνέχεια, συνάπτεται και υπογράφεται η σύμβαση εργασίας, που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού. Με μέριμνα του προϊσταμένου και μετά την ολοκλήρωση της εγκριτικής διαδικασίας, καθώς και την υπογραφή της οικείας σύμβασης, καταβάλλονται οι εργοδοτικές, ασφαλιστικές και άλλες εισφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε χώρας για λογαριασμό του επιτόπιου προσωπικού. Για τον ακριβή καθορισμό του ύψους των ανωτέρω εισφορών, ο προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. εξωτερικού μπορεί να συνεργάζεται με εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο.»


Άρθρο 57

Το  Άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29
Μεταθέσεις - αποσπάσεις
1. Η μετάθεση των υπαλλήλων του  Άρθρου 29 του π.δ. 72/2018 (Α' 141) διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα θέση του, προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) κατ' ανώτατο όριο μήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του υπό μετάθεση υπαλλήλου, η μετάβαση στη νέα θέση του μπορεί να είναι άμεση.
2. Η διάρκεια της μετάθεσης είναι τρία (3) έτη. Η παράταση της μετάθεσης επιτρέπεται έως έξι (6) επιπλέον έτη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της μετάθεσης, το υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και την γενικότερη απόδοσή του.
3. Όσα ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους σε υπηρεσίες EOT εξωτερικού, οι οποίοι, ύστερα από αίτημά τους και πριν από τη λήξη της τριετούς παράτασης της θητείας τους, μπορεί να ζητήσουν την ανανέωση της μετάθεσής τους έως τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου παράτασης των έξι (6) ετών.
4. Η μετάθεση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 2. Ο υπάλληλος, μετά τη λήξη της μετάθεσης, επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
5. Η απόσπαση των υπαλλήλων του  Άρθρου 29 του π.δ.72/2018 διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα θέση του, προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) κατ' ανώτατο όριο μήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του υπό απόσπαση υπαλλήλου, η μετάβαση στη νέα θέση του μπορεί να είναι άμεση.
6. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τρία (3) έτη. Επιτρέπεται η παράταση της απόσπασης έως έξι (6) επιπλέον έτη με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της απόσπασης, το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και την γενικότερη απόδοσή του.
7. Όσα ορίζονται στην παρ. 6 εφαρμόζονται και στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους σε υπηρεσίες EOT εξωτερικού, οι οποίοι, ύστερα από αίτημά τους και πριν από τη λήξη της τριετούς παράτασης της θητείας τους, μπορεί να ζητήσουν την ανανέωση της απόσπασής τους έως τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου παράτασης των έξι (6) ετών.
8. Η απόσπαση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 5. Ο υπάλληλος, μετά τη λήξη της απόσπασης, επανέρχεται στην υπηρεσία προέλευσης. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για μία (1) ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ ή του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, μπορεί να συμμετάσχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεση ή απόσπασή του στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού.».


Άρθρο 58
Το Άρθρο 30 του π.δ.343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
« Άρθρο 30
Αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών στον ΕΌ.Τ.
1. Αν κενωθεί θέση πριν από την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες της περίπτ. δ' της παρ. 1 του  Άρθρου 28 και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής θέσης:
α) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ή του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, ή
β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.
2. Αν δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των υπηρεσιών εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. με τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων επιτρέπεται:
α) η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου ή
β) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.
3. Για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., αντίστοιχα, χωρίς γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
4. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου του Ε.Ο.Τ που υπηρετεί σε υπηρεσία εξωτερικού, σε άλλη υπηρεσία εξωτερικού ή η επαναφορά του στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
β) Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο υπηρεσίας εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη υπηρεσία εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
5. Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδίκαια, όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση. Ο υπάλληλος,μετά τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης, επανέρχεται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή στην υπηρεσία προέλευσης, αντίστοιχα, χωρίς άλλη διατύπωση.»


Άρθρο 59
Το  Άρθρο 31 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 31 Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσωπικού
1. Στους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Τουρισμού που μετατίθενται ή αποσπώνται, αντίστοιχα, στις υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, παρέχεται, πέραν των τακτικών αποδοχών τους, επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, σύμφωνα Με το Άρθρο 16 του Κεφαλαίου Γ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του  Άρθρου 2 του ν.4336/2015(Α'94). Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, ισχύει η παρ. 5 του  Άρθρου 23 σε συνδυασμό Με το Άρθρο 27 του Κεφαλαίου Γ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του Άρθρου 2 του ν.4336/2015.
2. Η μετάθεση ή η απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού θεωρείται πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.
3. Στο προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, τακτικό και επιτόπιο, απαγορεύεται η άσκηση κερδοσκοπικών πράξεων, η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές τουριστικές επιχειρήσεις και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου για τους τακτικούς υπαλλήλους και την ανάκληση της απόφασης μετάθεσης ή απόσπασης, ενώ για το επιτόπιο προσωπικό την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 
4. Οι ανωτέρω υπάλληλοι οφείλουν να διαμένουν στην πόλη όπου είναι η έδρα της υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, στην οποία υπηρετούν, ή σε προάστιο της έδρας αυτής. Επιτρέπεται να απομακρύνονται από την έδρα τους, αν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη, ενημερώνοντας σχετικά την Κεντρική Υπηρεσία.
5. Πλημμελής άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται βλάβη των συμφερόντων του Ε.Ο.Τ. αποτελεί σπουδαίο λόγο για την ανάκληση της απόφασης μετάθεσης ή απόσπασης του υπαλλήλου.
6. Η ανάκληση της απόφασης μετάθεσης ή απόσπασης στις περιπτώσεις των παρ. 3 και δδιενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Πριν απάτην έκδοση της απόφασης, ο υπάλληλος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του για τον λόγο ανάκλησης, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην κλήση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
7. Το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται επίδομα αλλοδαπής και δεν καταλαμβάνει οργανικές θέσεις. Τα θέματα ασφάλισης, αντιμισθίας, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και τα λοιπά θέματα που αφορούν την εργασιακή σχέση του, ρυθμίζονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η κάθε υπηρεσία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού.»
 

 

Μέρος Ένατο
Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 60
Ετήσια επιθεώρηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης οστό περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού
Στο τέλος της περίπτ. β' της παρ. 2 του Άρθρου 7 του ν. 711/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο στόλος των δηλωμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ξεπερνά τα διακόσια (200), η επιθεώρηση που πραγματοποιείται από την υπηρεσία μπορεί να είναι δειγματοληπτικήσε ποσοστό όχι μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30 %).».


Άρθρο 61
Υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου
Η 23908/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β'208), η 12061/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΒΊ393) και η 16793/2009κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β'2086), από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ισχύουν για την υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων της εκάστοτε αναπτυξιακής νομοθεσίας καθώς και για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων αναπτυξιακής νομοθεσίας.


Άρθρο 62
Παρατηρητήριο Τουρισμού


Η παρ. 2 του  Άρθρου 18 του ν. 4179/2013 (Α'175) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), ένα (1) μέλος ΔΕΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή Α.Τ.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ.), έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και δύο (2) εμπειρογνώμονες με πολυετή πείρα σε θέματα τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του.».


Άρθρο 63
Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels)
1. Η περίπτ. εε' της παρ. 2 του Άρθρου 1 του ν.4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτ. αα' της περίπτ. α της παρ. 2, κατηγορίας τριών (3) ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Επί των ξενοδοχείων αυτών, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών».
 

2. Το Άρθρο 18 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 18 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
1. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και με μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δυο χιλιάδων (2000) κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου αυτού, εφόσον:
α) έχουν κατασκευαστεί νόμιμα ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν.3843/2010, του  Άρθρου 24 του ν.4014/2011 και στις διατάξεις του ν.4178/2013,
β) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας(Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσειτη λειτουργία τους.
 

2. Το ποσοστό των τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, που μπορεί να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρόνια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικώς δομούμενης ή δομημένης επιφάνειας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.
 

3. Οι φορείς διαχείρισης του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς μακροχρόνια εκμίσθωση δωματίων και διαμερισμάτων, σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
 

4. Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ύστερα από έγκριση του κανονισμού από τον Υπουργό Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:
α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή των μισθωτών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισμοί τους,
γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, δ) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, καθώς και ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 

5. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορεί να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
6. Για τη γνωστοποίηση ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, απαιτείται η τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης των δικαιολογητικών της παρ. 1 του  άρθρου 3, της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της παρ. 4.
7. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη μετάθεση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παρ. 1 και δεσμεύει όλους.
8. Τα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.
9. Οι παρ. 6 και 7 του Άρθρου 9 του ν.4002/2011 εφαρμόζονται και για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.
10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που μετατρέπονται σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.».


Άρθρο 64
Σύνθεση δ.σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Η παρ. 1 του  Άρθρου 18 του ν. 3430/1955 (Α' 307) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος αποτελείται από:
α) δύο (2) προϊσταμένους διεύθυνσης του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι οποίοι διορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού,
β) έναν (1) προϊστάμενο διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος διορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
γ) τριάντα επτά (37) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων, κάθε λειτουργικής μορφής, της χώρας, καθώς και από δύο (2) εκλεγμένους αντιπροσώπους των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης της χώρας.»


Άρθρο 65
Απαλλοτριώσεις EOT
Για τις συντελεσμένες απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), αρμόδιος για τον καθορισμό της επιστραφείσας αποζημίωσης είναι ο Ε.Ο.Τ., ο οποίος είχε καταβάλει και τα ποσά των αποζημιώσεων για τη συντέλεσή τους.


Άρθρο 66
Τροποποιήσεις του ν. 3498/2006 (Α'230)
1. Το Άρθρο 4 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«'Αρθρο 4
Διαδικασία αναγνώρισης
1. Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος.
Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία που ακολουθείται.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται τοπογραφικό διάγραμμα της τοποθεσίας που βρίσκεται η ιαματική πηγή, υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές, φυσικές και χημικές αναλύσεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου.»

2. Οι παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5 του ν. 3498/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ι.φυσικοί πόροι που έχουν ιαματικές ιδιότητες αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων που προβλέπεται στο Άρθρο 10.
2. Η απόφαση αναγνώρισης φυσικών πόρων ως ιαματικών αναφέρει το είδος του φυσικού πόρου, την τοποθεσία ανάβλυσης ή άντλησης, τα φυσικά, χημικά, ραδιολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, τις ιαματικές ιδιότητες, καθώς και τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις για την ασφαλή χρήση του και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που ελέγχεται από μηχανικό του Υπουργείου Τουρισμού και εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο, σε φωτοσμίκρυνση, συνδημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο οποίο αποτυπώνεται η θέση ανάβλυσης ή άντλησης, καθώς και τα κτίσματα ή τα έργα που υπάρχουν γύρω από την ιαματική πηγή και σε απόσταση διακοσίων μέτρων από αυτή. Οι αποφάσεις αναγνώρισης φυσικών πόρων γνωστοποιούνται στον Ε.Ο.Τ., ο οποίος τηρεί αρχείο αποφάσεων αναγνώρισης φυσικών πόρων.»


3. Η παρ. 1 του  Άρθρου 10 του ν.3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών φυσικών Πόρων, η οποία αποτελείται από:
α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με ειδικότητα σχετική με τους ιαματικούς πόρους, ως Πρόεδρο,
β) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή δικηγόρο, 
γ) τον προϊστάμενο του αρμόδιου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους τμήματος του Υπουργείου Τουρισμού, δ) έναν (1) υπάλληλο του Γενικού Χημείου του Κράτους, με βαθμό Α' και ειδικότητα χημικού ή χημικού μηχανικού Α.Ε.Ι., ε) έναν (1) υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με βαθμό Α', πτυχιούχο Α.Ε.Ι., στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης με βαθμό Α', πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από την υπηρεσία μεταλλείων, με ειδικότητα μεταλλειολόγου Α.Ε.Ι.,
ζ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βαθμό Α', πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από τη Γενική
Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών,
η) ένα (1) μηχανικό του Υπουργείου Τουρισμού,
θ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, με βαθμό Α', πτυχιούχο Α.Ε.Ι., της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής ή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος,
ι) έναν(1) ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, ια) έναν (1) ειδικό επιστήμονα.
Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Ο Υπουργός Τουρισμού επιλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη των περιπτ. β' αν συμμετέχει δικηγόρος, γ', η', ια', καθώς και τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά μέλη προτείνονται από τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς με τους αναπληρωτές τους. Η συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.».


Άρθρο 67
Παράταση προθεσμίας κατάταξης για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτ. γ' της παρ. 2 του Άρθρου 1 του ν. 4276/2014,όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε Με το Άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α' 62), αντικαθίστανται ως εξής:
«Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός των ανωτέρω κτιρίων, που έχουν αδειοδοτηθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4276/2014, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε κατηγορίες αστέρων ως εξής: τα ΑΑ' τάξης στην κατηγορία 5 αστέρων, τα Α' τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία των 2 αστέρων. Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει έως τις 31.12.2019. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω καταλυμάτων.».


Άρθρο 68
Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων
1. Με απόφαση, που εκδίδεται κατά περίπτωση είτε από το δημοτικό συμβούλιο και εγκρίνεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε από το περιφερειακό συμβούλιο, χορηγείται άδεια για τη δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, διαφορετικά για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου, εντός του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους και συγκεκριμένα στο δρόμο που βρίσκεται έμπροσθεν της εισόδου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία από το νόμιμο εκπρόσωπο του καταλύματος αυτού. Στην εσοχή του προηγούμενου εδαφίου ή στο διαγραμμισμένο τμήμα του δρόμου επιτρέπεται αποκλειστικά η στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους.
2. Η απόφαση της παρ. 1 εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από την υποβολή της σχετικής αίτησης και όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η εισήγηση τεκμαίρεται θετική.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, καθώς και η ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου, στον έμπροσθεν της εισόδου του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος δρόμο, υποδεικνύεται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου τμήμα άλλης οδού παρακείμενης του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου του καταλύματος αυτού και, αν ούτε αυτό είναι δυνατό, υποδεικνύεται τμήμα άλλης οδού παρακείμενης στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα οικοδομικά τετράγωνα με κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη στο κατάλυμα διαθέσιμη λύση και όχι σε απόσταση ανώτερη των διακοσίων (200) μέτρων από το κατάλυμα αυτό. 
Σε περιοχές που απαγορεύεται η στάση/στάθμευση, υποδεικνύεται τμήμα άλλης οδού παρακείμενης στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα οικοδομικά τετράγωνα, με κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη στο κατάλυμα διαθέσιμη λύση, και όχι σε απόσταση ανώτερη των διακοσίων (200) μέτρων από το κατάλυμα αυτό.
Η παραχώρηση τμήματος οδού γίνεται για τρία (3) έτη, οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση, όπως οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η νόμιμη λειτουργία του ξενοδοχείου και η εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4.
Σε περίπτωση σφράγισης του ξενοδοχειακού καταλύματος, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια που έχει χορηγηθεί.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να προσδιοριστεί ετήσιο τέλος, που καταβάλλει το ξενοδοχειακό κατάλυμα στο δημοτικό ταμείο υπέρ του δήμου, ως οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του συγκεκριμένου τμήματος, που περιγράφεται στο παρόν. Εφόσον το δημοτικό συμβούλιο αποφασίσει την επιβολή του τέλους του προηγούμενου εδαφίου, το ύψος της δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εκατό (ΙΟΟ)ευρώ ανά παραχωρούμενο μέτρο.
5. Στα ξενοδοχειακά καταλύματα έμπροσθεν των οποίων υπάρχει ήδη εσοχή του πεζοδρομίου, καθορίζεται ότι η εσοχή αυτή διατίθεται για τις ανωτέρω ανάγκες στάσης - στάθμευσης των πελατών τους με την απόφαση της παρ. 1.
6. Η εσοχή που δημιουργείται σύμφωνα με την παρ. 1 ή παραχωρείται σύμφωνα με την παρ. 3, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων.
7. Στην εσοχή και στο διαγραμμισμένο τμήμα του δρόμου της παρ. 1 υπάρχει ειδική σήμανση για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οποιουδήποτε άλλου οχήματος πλην των περιγραφομένων στην παρ. 1.
8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν για τα ξενοδοχειακά καταλύματα στα οποία έχει παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με οποιονδήποτε τρόπο ο αναγκαίος χώρος για την κάλυψη των περιγραφομένων στην παρ. 1 αναγκών στάσης και στάθμευσης για όσο χρόνο ισχύει η παραχώρηση αυτή. Για τα ξενοδοχειακά αυτά καταλύματα επιτρέπεται και η παράταση της ισχύος της σχετικής παραχώρησης σύμφωνα με την κείμενη, κατά το χρόνο της παραχώρησης, νομοθεσία.
9. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚώδικαΟδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε Με το Άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α'57).


Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για Π.Ο.Τ.Α.
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 5 του Άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α'54), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 5 του  Άρθρου 51 του ν.3105/2003 (Α' 29) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Άρθρου 4 του ν.4179/2013 (Α'175), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα δημιουργούμενων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή και τμήματα υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν.4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τμήματα των οποίων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους».


2. Στο  Άρθρο 29 του ν.2545/1997 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη πεντακοσίων(500) μέτρων, καθώς και δραστηριοτήτων με μη συμβατές προς τη λειτουργία των Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις σε ζώνη επτακοσίων (700) μέτρων περιμετρικά των ορίων υφιστάμενων ή δημιουργούμενων Π.Ο.Τ.Α.».


Άρθρο 70
Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε' της παρ. 3 του  Άρθρου 9 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε εβδομήντα (70) τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.».


Άρθρο 71
Υπόχρεοι σε δήλωση
 

Η περίπτ. μζ' της παρ. 1 του  Άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α'309) αντικαθίσταται ως εξής:
«μζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Υπουργείου Τουρισμού, που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής, καθώς και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων μονάδων οποιοσδήποτε βαθμίδας των παραπάνω υπηρεσιών.»


Άρθρο 72
Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Τ.
Στο τέλος του εδαφίου ε' της υποπερίπτ. ββ' της περίπτ. δ' της παρ. 1 του Άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α'187) μετά τη φράση «εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού» προστίθενται οι λέξεις: «με την επιφύλαξη της περίπτ. β' της παρ. 7».


Άρθρο 73
Τροποποιήσεις του ν.3986/2011

1. Η παρ. 1 του  Άρθρου 14Α του ν.3986/2011 (Α' 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων ως περιοχών τουρισμού- αναψυχής ή ως περιοχών παραθεριστικού - τουριστικού χωριού επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης ή η χρήση υφισταμένης, για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους ή των κατοίκων, εξαιρουμένων των περιοχών που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 1650/1986, με την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει προκειμένου περί περιοχών με γενικό προορισμό τον τουρισμό-αναψυχή ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αριθμού των κλινών του τουριστικού καταλύματος και, προκειμένου περί παραθεριστικών-τουριστικών χωριών, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αριθμού των παραθεριστικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτομηχανική μελέτη. Για τη δημιουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, όπως τα όρια των ζωνών αυτών έχουν καθοριστεί στη σχετική απόφαση χωροθέτησης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, και οι οποίες περιλαμβάνουν τον αιγιαλό και την παραλία που βρίσκεται έμπροσθεν του ακινήτου, καθώς και τον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή/και πυθμένα.».

2. Η παρ. 2 του Άρθρου 14Α του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνον εφόσον το τουριστικό κατάλυμα ή το παραθεριστικό - τουριστικό χωριό βρίσκεται σε απόσταση πέραν του ενός (1) χιλιομέτρου από υφιστάμενο τουριστικό λιμένα αναψυχής, και εφόσον η τουριστική λιμενική εγκατάσταση έχει προβλεφθεί στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ.
Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα (50) έτη και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην σύμβαση παραχώρησης, η οποία υπογράφεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από τον Υπουργό Τουρισμού καθώς και από τον φορέα διαχείρισης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης.
Η παραχώρηση μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω σαράντα εννέα (49) έτη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.».


Άρθρο 74
Τροποποίηση του ΠΔ 100/2016


Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του Άρθρου 3 του ΠΔ 100/2016 (Α' 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για θέματα που ορίζει η οικεία νομοθεσία για τα δημόσια έργα, όταν κύριος και φορέας κατασκευής του έργου ή φορέας κατασκευής του έργου είναι το Υπουργείο Τουρισμού, για θέματα αρμοδιότητάς του.».
 

 

Μέρος Δέκατο


Άρθρο 75
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31/12/2018.
2. Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης στο μητρώο
τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.


Άρθρο 76
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το Άρθρο 32 του π.δ. 343/2001 (Α' 231),
β) οιπαρ. 3 και 4 του Άρθρου 13 και η παρ. 2 του  Άρθρου 24 του ν. 3105/2003 (Α'29),
γ) το Άρθρο 3 και η παρ. 1“ του  Άρθρου 40 του ν. 4179/2013 (Α' 175),
δ) η 27217/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού (Β' 3077),
ε) το Άρθρο 27 του ν.4276/2014 (Α' 155),
στ)η παρ. 24 του  Άρθρου 20 του π.δ. 72/2018 (Α' 141),
ζ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.


Άρθρο 77
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο