Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2018 ]

1172939 ΕΞ 2018 Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και εκτυπώνονται για να διακινηθούν περαιτέρω

(Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και εκτυπώνονται για να διακινηθούν περαιτέρω)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1172939 ΕΞ2018/21-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr


ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και εκτυπώνονται για να διακινηθούν περαιτέρω».

ΣΧΕΤ: Το αριθ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.18/37383,32162/9-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Διαδικασιών της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ.: 1170541 ΕΙ 2018/19.11.2018 από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 
1. Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή το ως άνω έγγραφο, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο εκδόθηκε ύστερα και από το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ. 1132735 ΕΞ 2018/11.9.2018 έγγραφο ερώτημα της προαναφερθείσας Διεύθυνσης Οργάνωσης, με αφορμή ερωτήματα Δ.Ο.Υ., που προέκυψαν μετά από την αποστολή προς αυτές, ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων (όπως, ενδεικτικά, χρηματικών καταλόγων και περιληπτικών καταστάσεων βεβαίωσης φόρου) των αρμόδιων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε έντυπη μορφή, τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής των οποίων, δεν μπορούν να ελέγξουν αυτές.
 
2. Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
α) Για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
β) Με την αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ. 18/οικ.16414/27.5.2015, ΑΔΑ: 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), επομένως και στις Δ.Ο.Υ. και στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, με το αριθ. Δ.ΟΡΓ. Δ 1084692 ΕΞ 2015/22.6.2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, διευκρινίστηκε ότι έγγραφα που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) και χρειάζεται να εκτυπωθούν για να διακινηθούν περαιτέρω, δεδομένου ότι δε φέρουν κανένα απολύτως αποδεικτικό της γνησιότητάς τους στην έντυπη μορφή τους, επικυρώνονται κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να υποβληθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
γ) Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία αποστέλλονται προς τις Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή και όχι ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να φέρουν στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα του φορέα αυτής και μονογραφή του αρμόδιου για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων οργάνου που έχει οριστεί από τον εν λόγω φορέα, ώστε να γίνονται αποδεκτά από τις Δ.Ο.Υ. και γενικά από όλες τις διοικητικές αρχές.
 
3. Παρακαλούμε όπως, με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., λάβουν γνώση του παρόντος όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών.Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο