Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2018 ]

157/2018 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 16 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει

(Τροποποίηση των άρθρων 15 και 16 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. 157/06-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5131/16-11-2018)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το αριθμ. οικ. 30/003/000/3081/31.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 391).

4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), άρθρα 122 και 89, όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 517).

6. Τις διατάξεις του κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3.

7. Tην αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄ 210).

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696/15.11.2016).

10. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 157/2018 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2018, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε:
Α. την τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΤΠ (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄), ως ισχύει, ως εξής:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα ληφθέντα (εις διπλούν) δείγματα συσκευάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη μεταφορά και αποστέλλονται το γρηγορότερο από την Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο προσαρτώνται δύο αντίγραφα του οικείου πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.
2. Κατά την προσκόμιση των δειγμάτων, η αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. οφείλει να ελέγξει για το αλύμαντo και την κανονικότητα της συσκευασίας και των αναφορών που περιλαμβάνονται στο δελτίο δειγματοληψίας, ως και στο οικείο πρωτόκολλο δειγματοληψίας, καθώς και την κατάσταση των φιαλών ή μέσων συσκευασίας των δειγμάτων και την επάρκεια ή όχι της ποσότητας του δείγματος.».
Β. Την τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΤΠ (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄), ως ισχύει, ως εξής:
1. Μετά την παράγραφο 1, εισάγεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Σε περιπτώσεις δειγματοληψίας για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η λήψη και η αποστολή στο εργαστήριο ενός συνολικού δείγματος(για την α΄ και την κατ’ έφεση εξέταση), το οποίο σχηματίζεται από τη συνένωση στοιχειωδών δειγμάτων, ακολουθείται η διαδικασία αποσφράγισης του συνολικού δείγματος και επανασφράγισης των εργαστηριακών δειγμάτων για την α’ και την κατ’ έφεση εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 13. Εν συνεχεία, για το δείγμα που φέρει την ένδειξη «για την A’ εξέταση» και για το δείγμα που φέρει την ένδειξη «για την κατ' έφεση εξέταση» ακολουθούνται οι διαδικασίες της παραγράφου 1.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις ειδικές περιπτώσεις δειγμάτων καταγγελίας, κατά τις οποίες το δείγμα υποβάλλεται ή αποστέλλεται εις απλούν, η αποσφράγιση, η εξέταση και η γνωμάτευση γίνονται από δύο (2) τουλάχιστον αρμόδιους αναλυτές οι οποίοι, μετά την εξέταση, προβαίνουν σε επανασυσκευασία και σφράγισή του με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας, όπου γίνεται η εξέταση και στην κατά τα παραπάνω διαφύλαξή του, συντάσσουν δε σχετικό πρωτόκολλο επανασφράγισης, που προσυπογράφεται και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.».
3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν υπάρξει διαφορά αποτελέσματος, λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου, ή γνωμάτευσης μεταξύ της πρώτης και της κατ’έφεση εξέτασης, τότε, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4177/2013 ως ισχύει, το όλο θέμα τίθεται στην κρίση του Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση περί της κανονικότητας του δείγματος.».
4. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά την χημική εξέταση εφαρμόζονται μέθοδοι που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή που βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ή που περιγράφονται στο B' Μέρος του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης ως «EΠIΣHMEΣ MEΘOΔOI EΞETAΣHΣ», με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέθοδοι επαληθεύονται ή επικυρώνονται ή/και συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας.»
5. Η παράγραφος 5 καταργείται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
Δ. ΤΣΙΠΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος, Β. Κωσταντίνου, Η. Κουλαδούρος, Λ. Φαρμάκης, Ε. Μπαρμπούνης, Ι. Ρουσσιά»

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο