Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2018 ]

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα: 19/ 11 /2018
Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./594/1377132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Βασιλική Οικονόμου
Αναστασία Κοσμέα
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615
210 52 85 642- 639-536
E - mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων»

Σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α/18-07-2018) με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και τις πρόσθετες διευκρινήσεις επί του ανωτέρω άρθρου που δόθηκαν, με το με αριθμ. πρωτ:Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α/18-07-2018), ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε Ο.Τ.Α. σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
2. Ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα».

2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998 και των 111067/4.12.1998 και 112558/30.12.1998 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταρτίστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ., πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'αριθμ: 34100/24.11.1999 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 2131/99 τ.Β), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 20 παρ.15 του Ν.2639/1998, καταρτίστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων Λυκείου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.2458/1997 (ΦΕΚ 15 τ.Α') στο οποίο παραπέμπει η παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205 τ.Α) και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 τ.Α'), οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων, που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-
Ε.Τ.Α.Μ., μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και από 01/01/2001 κατά του κινδύνου ατυχήματος.

Τα ανωτέρω πρόσωπα στη συνέχεια, υπέβαλαν Δηλώσεις Απασχόλησης Καταγγελιών κατά των Δήμων, στα, κατά τόπο, αρμόδια Υποκαταστήματα του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ζητώντας την πλήρη ασφαλιστική τους τακτοποίηση ήτοι για τους κλάδους σύνταξης (κύριας και επικουρικής) για το χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων και μέχρι την ένταξη τους στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α719-07-2004), για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.

Τα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ,, εξέδιδαν Απορριπτικές Αποφάσεις, επί των υποβληθεισών καταγγελιών και οι καταγγέλλοντες υπέβαλλαν ενστάσεις ενώπιον των, κατά τόπο, αρμόδιων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Τ.Δ.Ε.) του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες απορρίπτονταν.

Στη συνέχεια, οι καταγγέλλοντες, υπέβαλαν προσφυγές κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε., στα, κατά τόπο, αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία και σε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ασκούσε έφεση κατά αυτών, έχουν εκδοθεί τελεσίδικες Αποφάσεις των Εφετείων που δικαιώνουν τους σχολικούς φύλακες.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί ότι, τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν στους Δήμους μέσω των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εργάσθηκαν με το καθεστώς της εξαρτημένης σχέσης εργασίας υπαγόμενης τόσο στην κύρια ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στην αντίστοιχη επικουρική ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α..

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΙΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις των σχολικών φυλάκων, που προσέφυγαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. και έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές, δίνεται η δυνατότητα της πλήρους ασφαλιστικής τους τακτοποίησης ήτοι σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας Ασφάλισης του (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Ε.Φ.Κ.Α. όσο και στους κλάδους Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α. και Επικουρικής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ.Ε.Τ.Ε.Α.) και της απαλλαγής των Ο.Τ.Α. από τα επιβληθέντα πρόσθετα τέλη , τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Εσόδων, των αρμόδιων Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, μέσω της διενέργειας έκτακτου ουσιαστικού ελέγχου και την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων, για το χρονικό διάστημα που έχει αναγνωρισθεί κατά περίπτωση, με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταλογίζονται σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ενώ θα ακυρώνονται οίκοθεν οι αντίστοιχες Πράξεις Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ).

Επισημαίνουμε ότι, ως προς την απαλλαγή, από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, κρίνεται σκόπιμο κατά την διενέργεια του έκτακτου ουσιαστικού ελέγχου, μέσω του ΟΠΣ/ τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ,, να επιλέγεται από το πεδίο «κωδικός Αιτιολογίας Π.Ε.Π.Ε.Ε.», η μη έκδοση Π.Ε.Π.Ε.Ε - ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές οίκοθεν ακυρώσεις των ως άνω πράξεων.

Επιπροσθέτως, το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. με το με αριθμ. πρωτ: Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο του, διευκρίνισε ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018, θα έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. των κατά τόπο αρμόδιων Τοπικών Υποκαταστημάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκ/των Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., όπως μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο καταβολής των οφειλών, θα ενημερωθείτε, με νεώτερο έγγραφο του Κ.Ε.Α.Ο..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο