Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2018 ]

5881/2018 Τροποποίηση της με αριθμ.16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών»

(Τροποποίηση της με αριθμ.16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 5881/09-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5181/19-11-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22-4-2005),
1.2. του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
1.3. του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/A΄/21-9-2015) με θέμα «Διορισμός Πρωθυπουργού»,
1.4. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/2016) με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
1.5. του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄37/2018) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,
1.6. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/2016) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
1.7. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
1.8. της απόφασης 91589/3-9-2018 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (ΦΕΚ 3814/Β΄/4-9-2018),
1.9. της Υ173/4-11-2016 (ΦΕΚ Β΄3610/2016) απόφασης, «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
1.10. της Υ34681/27-3-2016 (ΦΕΚ 178/27-3-2015) απόφασης, «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»,
1.11. της με αριθμ. 53684/EΥΘΥ 460 ΥΑ (ΦΕΚ 948/ 29-5-2015) απόφασης, «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014», όπως ισχύει,
1.12. της με αριθμ. 79474/30.12.2014 υπουργικής απόφασης περί ορισμού Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,
1.13. των με αριθμ. 75385/15.7.2015 και 32612/21-3-2018 υπουργική απόφαση, με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Μονάδων «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”».

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

3. Τη με αριθμ. C(2014) /10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Τους Κανονισμούς αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

5. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργική απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014», όπως ισχύουν.

7. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/ 24-12-2013).

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 70/Α΄/1982), όπως ισχύει.

12. Το ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/2013).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄/2015).

15. Τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της.

16. Τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

17. Την με αριθμ. 1952/15-7-2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

18. Την αριθμ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ορισμoύ του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», (ΦΕΚ 3048/Β΄/2016).

19. Την απόφαση Νο11/30-9-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ 4653Ο7-Μ9Ρ).

20. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με την 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης Οκτωβρίου 2016.

21. Την εγκύκλιο αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ 2634/ 13.7.2016 «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

22. Την αριθμ. 8217/ΕΥΚΕ100/23-1-2018 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

23. Την αριθμ. 2516/54/27-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 74814/ 29-9-2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

24. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 2/82850/ 0022/2013 (ΦΕΚ 487/ ΥΟΔΔ’/2013).

25. Την αριθμ. οικ. 47945/382/18-10-2016 Εισήγηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

26. Την αριθμ. 79399/13-10-2016 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

27. Το με αριθμ. 16473/25-11-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.

28. Την με αριθμ. 124775 /ΕΥΚΕ 4273/25-11-2016 Σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

29. Την με αριθμ. 16550/28.11.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την με αριθμ. 12695/2017 τροποποίηση αυτής.

30. Την με αριθμ. 95302/2.12.2016 Δημόσια Πρόσκληση του Προγράμματος.

31. Την με αριθμ. 13541/2.8.2017 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ.16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49»(Β3860)».

32. Το αριθμ. 117319/ΕΥΚΕ1808/5-11-2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ αναφορικά με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της αριθμ.16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε: την τροποποίηση της αριθμ. 16550/28.11.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49» (ΦΕΚ 3860/Β΄/1-12-2016)» ως εξής:

1. α) Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης XIII της παραγράφου 4.1.1 του άρθρου 4 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης (ΑΣΔ) κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 7.3 της παρούσας».

2. α) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα».
β) Η περίπτωση 6 του άρθρου 6 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/ διορθώσει, μπορεί να την επεξεργαστεί μέχρι την οριστικοποίησή της. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων».

3. α) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7.2 του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση εγκριτική ή απορριπτική απόφαση).
Για την αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, τα όργανα αξιολόγησής τους δύνανται να ζητούν από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης».
β) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7.2 του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρμόδια για την αξιολόγηση είναι το τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Παράρτημα. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα».
γ) Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7.2 του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με την απόφαση Νο11/30-9-2016 περιγράφονται αναλυτικά σε Παράρτημα ΙII της παρούσας».
δ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7.2 του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον έλεγχο των περιπτώσεων επιχειρήσεων του σημείου ΧΙΙ του 4.1.1 της παρούσας, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών», της κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/21-12-2015) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 11319/9.9.2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β΄/ 23-9-2016), και των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τον/τους φορέα/φορείς χορήγησης των ενισχύσεων θα αξιολογούνται:
α) η φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής που προσκομίζει ο δικαιούχος,
β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS, οι οποίες αναζητούνται μέσω της Δ/νσης Μηχανογράφησης,
γ) η Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας,
δ) τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Τα ανωτέρω α) έως δ) ελέγχονται και κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση».

4. Η παράγραφος 7.3 του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην εγκριτική απόφαση προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, καθώς επίσης και το ποσό της επιχορήγησης ανά κατηγορία ωφελούμενου.
2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου (όπως ορίζεται στο άρθρο 4.2. της παρούσας) και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης εντολή κενής θέσης Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
3. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος που θα προσληφθεί πρόκειται να ασχοληθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις εγκεκριμένες επιχειρήσεις εργοδότες μιας νέας διαδικασίας αναζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ1 με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
4. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η εγκεκριμένη (δικαιούχος) επιχείρηση-εργοδότης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, δύναται να ενεργοποιήσει μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων επιλέγοντας το πεδίο «Ενεργοποίηση της αναζήτησης Ανέργων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο Οργανισμός θα παρέχει στους δικαιούχους εργοδότες-επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων2 που τηρεί, με βάση την ειδικότητά τους, την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δεξιότητες του ανέργου και την περιοχή στην οποία διαμένουν.
Συνεπώς, ο εργοδότης-επιχείρηση εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει και προεπιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους, οι οποίοι εμφανίζονται αυτόματα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με τη λίστα των Βιογραφικών Σημειωμάτων [μέχρι δέκα (10) Βιογραφικά Σημειώματα] που έχει προεπιλέξει ο εργοδότης-επιχείρηση.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2), αφού λάβουν τη σχετική λίστα με τα Βιογραφικά Σημειώματα, προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην υπόδειξη των ανέργων στους οποίους αντιστοιχούν τα εν λόγω Βιογραφικά Σημειώματα μέσω συστατικού σημειώματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις εργοδότες καλούνται να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα (βλέπε τις σχετικές οθόνες των Οδηγιών που έχουν αναρτηθεί) με το αποτέλεσμα της επιλογής τους «Καταγραφή πρόσληψης με βάση την υπόδειξη» εφόσον επιλέξουν να προσλάβουν τον άνεργο είτε με «Ενημέρωση για την απόρριψη της υπόδειξης» στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν να προβούν στην πρόσληψή του.
5. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν προβούν οι ίδιοι στη διαδικασία αναζήτησης των ανέργων μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:
i) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς-ζήτησης εργασίας,
ii) την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση-εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
iii) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν προβούν οι ίδιοι στη διαδικασία αναζήτησης των ανέργων μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ο αρμόδιος
«διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος) θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
6. Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
7. Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
8. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση τους ή την απόρριψή τους στο πλαίσιο της δράσης θα ενημερώνονται με σχετική επιστολή της αρμόδιας Υπηρεσίας στο e-mail το οποίο δήλωσαν κατά την εγγραφή της στο ΠΣΚΕ.
9. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125), απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση για κάθε πράξη συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες, όπου αυτό απαιτείται. Επομένως, ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων (microdata) των ωφελούμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες που θα διανεμηθούν μετά την τοποθέτησή τους ή τη λήξη του προγράμματος. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου».

5. Τα έξι πρώτα εδάφια της παραγράφου 7.4 του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης και συγκεκριμένα οι φράσεις από «Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει» έως «υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών» αντικαθίστανται ως εξής:
«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 ΦΕΚ 1708/Β΄/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κλπ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 -διαδικασία αντιρρήσεων της αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014.
Συγκεκριμένα,
α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2 ή Τμήματα Απασχόλησης Περιφερειακών Διευθύνσεων). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (π.χ. αριθμό εργαζομένων που δικαιούται η επιχείρηση).
β) οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξης της πράξης, προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση κ.λπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Απασχόλησης ή του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του ΚΠΑ2, ο οποίος συνεπικουρείται από υπάλληλο των ανωτέρω Γραφείων, άλλον από εκείνον που διενήργησε την αρχική αξιολόγηση του φακέλου της επιχείρησης».

6. α) Στο τέλος της περίπτωσης i της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης προστίθεται στοιχείο ως εξής:
• Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τραπεζών).
β) Μετά την περίπτωση iv της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης προστίθεται περίπτωση v ως εξής:
«v) Αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του».
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8.1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δικαιούχοι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του προγράμματος, στις περιπτώσεις που έχουν προσλάβει κοινό άνεργο. Οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014».
δ) Το δεύτερο έως και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8.2 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης, τυχόν τροποποιήσεις, εκτός από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου, τα οποία έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσας. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες και διοικητικές».
ε) Η περίπτωση Α του τίτλου «Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου» της παραγράφου 8.2 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την εγκριτική απόφαση πραγματοποιείται η πρώτη επιτόπια επαλήθευση κατά την οποία ελέγχονται τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η Έκθεση οριστικοποιείται».
στ) Η παράγραφος που έπεται του τίτλου «Διοικητική Επαλήθευση», από τη φράση «Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης» έως και τη φράση «Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ», αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την επιτόπια επαλήθευση διενεργείται και διοικητική επαλήθευση από το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Το πόρισμα του ελέγχου πιστοποιείται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2.
Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων/αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7.4. της παρούσας».
ζ) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8.3 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ».

7. α) Μετά την περίπτωση «• Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος» του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«• Αλλαγή κατηγορίας ανέργου.»
β) Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 9 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, να απευθύνονται αρχικά και να ενημερώνουν το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες, προκειμένου να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημά τους. Στη συνέχεια θα γίνεται η καταχώρηση του σχετικού αιτήματος στο ΠΣΚΕ από τους δικαιούχους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται τροποποιημένη εγκριτική απόφαση ή και τροποποιητική απόφαση ένταξης».

8. α) Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Ι του άρθρου 11 της τροποποιούμενης απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο της κατηγορίας με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου η αντικατάσταση μπορεί να γίνει α) με άνεργο της ίδιας κατηγορίας με άλλη ειδικότητα είτε β) με άνεργο άλλης κατηγορίας με την ίδια ή άλλη ειδικότητα.
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Ι του άρθρου 11 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου στο ίδιο πρόγραμμα»
γ) Στην περίπτωση ΙΙ του άρθρου 11 της τροποποιούμενης απόφασης, η φράση «Αρμόδιο όργανο για την έκδοση των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το όργανο που εκδίδει την απόφαση ένταξης σύμφωνα με την παρ. 1.1.9.2 της παρούσας Πρόσκλησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 που ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημά της».

9. α) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 της τροποποιούμενης απόφασης απαλείφεται.
β) Στο τέλος του άρθρου προστίθεται περίπτωση 8 ως εξής:
«8.Οι δικαιούχοι του προγράμματος, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία παρέχοντας και στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και να επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

10. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ανά κατηγορία περιφερειών ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)».

11. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της τροποποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η παρούσα ενεργοποιείται ως Δημόσια Πρόσκληση υπογεγραμμένη από τη Διοικήτρια του Οργανισμού».
β) Στο τέλος του άρθρου 14 της τροποποιούμενης απόφασης προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες της παρούσας αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ1 Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχουν αναρτηθεί οθόνες εφαρμογής της νέας διαδικασία αναζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
2 Σημειώνεται ότι το εργοδότης έχει πρόσβαση μόνο στα καταχωρισμένα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος των ανέργων (ειδικότητα, εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση) και ΟΧΙ στα προσωπικά στοιχεία τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο