Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2018 ]

346/2/2018 Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: [Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.]

(Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: [Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.])

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 346/2/25-10-2018

(ΦΕΚ Β' 5125/15-11-2018)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α’ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α’ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), τις διατάξεις των άρθρων 357 έως και 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220), όπως ισχύουν, ιδίως δε τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219),
β) τις διατάξεις της αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β’2910) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο [Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)],
γ) την αριθμ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) λόγω λήξης της θητείας τους», σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/21.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» και με τις με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) και 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843), όμοιες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) και την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14),
δ) τις διατάξεις της αριθμ. 218/2/22.9.2016 (Β’ 3404) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων],
ε) τις διατάξεις των αριθμ. 6/1/24.4.2012 (Β’ 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β’2066) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,
στ) τους όρους της από 15.12.2000 Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την ανώνυμη εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη αυτής,
ζ) τις διατάξεις της αριθμ. 2167/22.1.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’78) με τίτλο [Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.], όπως ισχύει,
η) τις διατάξεις της αριθμ. 2176/22.1.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 78) με τίτλο [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 45 και 1 από 20 (ΤΖΟΚΕΡ)»], όπως ισχύει,
θ) τις διατάξεις της αριθμ. 7905/10.3.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 430) με τίτλο [Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.],
ι) τις διατάξεις της αριθμ. 129/2/7.11.2014 (Β’ 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Β. Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 2167/22.1.2009 (Β’78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ», όπως ισχύει,
καθώς και της αριθμ. 14/2/17.7.2012 (Β’2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ»], όπως ισχύει,
ια) τις διατάξεις της αριθμ. 229/2/18.11.2016 (Β’3923) απόφασης με τίτλο: [Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει,
ιβ) τις διατάξεις της αριθμ. 245/2/2.2.2017 (Β’811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων], όπως ισχύει,
ιγ) το αριθμ. OPGP17012231/7.11.2017 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου που εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ012566230718), σε συνδυασμό με το αριθμ. OPGP18014319/8.3.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου που επίσης εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ012560230718), καθώς και με το αριθμ. OPGP18014707/4.4.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου που εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ012563230718),
ιδ) το αριθμ. 854/13.03.2018 έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. που κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ003745130318), καθώς και το αριθμ. 869/10.04.2018 έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. που επίσης κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ005634100418),
ιε) το αριθμ. OPGP18014857/20.04.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία υπέβαλλε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ006424200418) πρόταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’219) όπως ισχύει, η οποία αφορά τη ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων περί διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ»,
ιστ) το αριθμ. OPGP18015593/23.05.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία υπέβαλλε διευκρινιστικά στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ008564240518) σχέδιο του Οδηγού ΤΖΟΚΕΡ,
ιζ) το από 07.06.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ε.Π., με το οποίο διαβιβάστηκαν στοιχεία που ζητήθηκαν σχετικά με την υπό στοιχείο ιε υποβληθείσα πρόταση,
ιη) το από 13.06.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΠΑΠΑ.Ε.προς την Ε.Ε.Ε.Π.(ΠΡΠ10048150618), σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε στην Ε.Ε.Ε.Π. την υπό στοιχείο ιε πρόταση περί ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων περί διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ», με ενσωμάτωση τροποποιήσεων,
ιθ) το αριθμ. ΠΡΠ13005310718/31.07.18 έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. προς την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της ανωτέρω υποβληθείσας υπό στοιχείο ιη επικαιροποιημένης πρότασης,
κ) το από 09.10.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ17310161018), σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία υπέβαλλε στην Ε.Ε.Ε.Π. εκ νέου την υπό στοιχείο ιε πρόταση περί ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων περί διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ», με ενσωμάτωση περαιτέρω τροποποιήσεων ύστερα από διαβούλευση με την Ε.Ε.Ε.Π.,
κα) τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535,
κβ) τις διατάξεις του π.δ. 81/2018 (Α’ 151), με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 στο Ελληνικό Δίκαιο,
κγ) τις διατάξεις του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τη διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, το οποίο γνωστοποιήθηκε κατά τις διαδικασίες της οδηγίας 98/34/ΕC (αριθμός γνωστοποίησης 2013/0530/GR) και τις διατάξεις της αριθμ. 171/14.8.2015 (Β’1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος».], η οποία εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας γνωστοποίησης,
κδ) τις διατάξεις του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τη διεξαγωγή και τον έλεγχο διαδικτυακών στοιχημάτων, το οποίο γνωστοποιήθηκε κατά τις διαδικασίες της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, από το Βασίλειο της Δανίας, με αριθμό γνωστοποίησης 2010/482/DK, ως και τις διατάξεις του Κανονισμού με αριθμό 66/ 25-01-2012 σχετικά με την διεξαγωγή και τον έλεγχο διαδικτυακών στοιχημάτων του Βασιλείου της Δανίας και της αριθμ. 105/2/16.05.2014 (Β’1330) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την Ο.Π.Α.Π Α.Ε μέσω του διαδικτύου] που εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας γνωστοποίησης,
κε) την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ» της ΟΠΑΠ Α.Ε,
κστ) την αριθμ. ΔΙΠΡΥΜ 104 ΕΞ/16.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών,
κζ) την από 23.10.2018 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,
κη) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,
κθ) το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις,
λ) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Τη Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: [Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], ως εξής:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
 Γενικός Κανονισμός είναι η με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β’78) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Πολιτισμού, με τίτλο «Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.», όπως κάθε φορά ισχύει, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων ή την σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), ως ισχύει.
 Διαδικτυακά Σημεία ή Σημεία είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών με κατάληξη «.gr», στους οποίους ο Παίκτης μπορεί να συμμετέχει στο Τζόκερ μέσω διαδικτύου. Τα Διαδικτυακά Σημεία ανήκουν στον Φορέα Εκμετάλλευσης ο οποίος τα διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Δ(δ)ιεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της διεξαγωγής νοείται και η έννοια της διοργάνωσης του παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και αντιστρόφως.
 Δ(δ)ιοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’180), όπως ισχύει. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της διοργάνωσης νοείται και η έννοια της διεξαγωγής του παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και αντιστρόφως.
 Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
 Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης προκειμένου αυτός να μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου. Ιστότοπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Φορέα Εκμετάλλευσης.
 Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση περί διοργάνωσης και διεξαγωγής του ΤΖΟΚΕΡ που διεξάγεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) και της Σύμβασης Παραχώρησης.
 Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων», όπως κάθε φορά ισχύει.
 Κανονισμός Κληρώσεων είναι η αριθμ. 7905/27.2.2009 (Β’430) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.», όπως κάθε φορά ισχύει, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων ή τη σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
 Κλήρωση είναι η διαδικασία ανάδειξης των τυχερών πέντε (5) συν ένα (1) αριθμών του ΤΖΟΚΕΡ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κληρώσεων.
 Οδηγός ΤΖΟΚΕΡ ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει ο Φορέας Εκμετάλλευσης στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών στο ΤΖΟΚΕΡ. Αναρτάται στον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Διαδικτυακό Σημείο και είναι διαθέσιμος στα Πρακτορεία.
 Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στο ΤΖΟΚΕΡ είτε μέσω Πρακτορείου είτε μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.
 Πρακτορεία είναι τα επίγεια σημεία πώλησης τύπου Α΄ και ΣΤ΄ του Φορέα Εκμετάλλευσης, όπως αυτά καθορίζονται με τη με αριθμό 229/2/18.11.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως κάθε φορά ισχύει.
 Πίνακας Κερδών είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κάθε Κλήρωσης και τη διανομή των κερδών ανά κατηγορία.
 Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την από 4.11.2011 πράξη, επεκτάθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη και ισχύει, για την παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής των σε αυτή αναφερόμενων τυχερών παιγνίων.
 Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω Πρακτορείου ή να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου.
 Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη για την Κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
 Σύστημα Διανομής Κερδών είναι ο τρόπος κατανομής του συνόλου των προς απόδοση κερδών της Κλήρωσης, σε κατηγορίες κερδών του ΤΖΟΚΕΡ.
 Στήλη είναι η βασική μονάδα Συμμετοχής, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ. ΤΖΟΚΕΡ είναι το Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) και της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι αριθμολαχείο και αφορά στην πρόβλεψη έως πέντε (5) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά 45 αριθμών (από το 1 έως και το 45) και ενός αριθμού που κληρώνεται από μία δεύτερη σειρά 20 αριθμών (από το 1 έως και το 20).
 Τυχερά Παίγνια είναι τα εκάστοτε τυχερά παίγνια που δικαιούται να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης, μέσω των Πρακτορείων ή μέσω του διαδικτύου, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
 Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.
 Φορέας Εκμετάλλευσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΖΟΚΕΡ


2.1 Το ΤΖΟΚΕΡ διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού, του Κανονισμού Κληρώσεων και του παρόντος Κανονισμού, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

2.2 Αντικείμενο του ΤΖΟΚΕΡ είναι η πρόβλεψη ορισμένων αριθμών που συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς που προκύπτουν κάθε φορά μετά από Κλήρωση, από δύο καθορισμένες σειρές συνεχόμενων αριθμών:
2.2.1 Η πρώτη σειρά αποτελείται από σαράντα πέντε (45) αριθμούς (από το 1 έως και το 45) από τους οποίους κληρώνονται πέντε (5) αριθμοί.
2.2.2 Η δεύτερη σειρά αποτελείται από είκοσι (20) αριθμούς (από το 1 έως και το 20) από τους οποίους κληρώνεται ένας (1) αριθμός.

Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


3.1 Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω των Πρακτορείων ή μέσω Διαδικτυακών Σημείων.
3.1.1 Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω των Πρακτορείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού.
3.1.2 Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται στα Σημεία, με τη χρήση κινητών ή μη συσκευών καθώς και τη χρήση οποιουδήποτε μέσου δύναται να προσφέρει στο μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία. Προκειμένου ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω Διαδικτυακών Σημείων απαιτείται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

3.2 Η με οποιονδήποτε τρόπο Συμμετοχή καταχωρείται είτε στις ειδικές τερματικές μηχανές, είτε σε ηλεκτρονικό μέσο και εκδίδεται άμεσα το σχετικό αποδεικτικό συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

3.3 Για την εγκυρότητα της Συμμετοχής στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω Πρακτορείων ή Διαδικτυακών Σημείων και την ακύρωση αυτής, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

3.4 Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ απαγορεύεται:
α) μέσω Πρακτορείων, σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας και
β) μέσω Διαδικτυακών Σημείων, σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ


4.1 Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα του Παίκτη. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται, τα μέσα με τα οποία επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές, καθώς επίσης και ο χρόνος και η διαδικασία επαλήθευσης προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
4.1.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στον παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, το ιστορικό της παικτικής του δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων Συμμετοχών, κερδών και ζημιών), τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Παίκτη, στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.
4.1.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, πρέπει, μετά από αίτηση του Παίκτη, να παρέχει κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.
4.1.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή τους από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

4.2 Με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης.

4.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δημιουργεί ένα μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για κάθε Παίκτη. Η είσοδος στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), διαφορετικών για κάθε Παίκτη.

4.4 Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Παίκτη πιστώνονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους.

4.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, υποχρεούται να καταβάλλει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων περί μέτρων δέουσας επιμέλειας που υποχρεούται να λαμβάνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, ως Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

4.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει στον Ιστότοπο και σε κάθε Σημείο, ευχερώς και ευδιάκριτα για το κοινό:
(α) Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου.
(β) Τη Σύμβαση Προσχώρησης, με την επισήμανση ότι με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης.
(γ) Τον Οδηγό ΤΖΟΚΕΡ.
(δ) Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας και κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
(ε) Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
(στ) Πληροφορίες σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παίγνια.
(ζ) Πρόσβαση σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια.
(ι) Πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

4.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αναγράφει στον Ιστότοπο, σε κάθε Διαδικτυακό Σημείο και σε κάθε ιστοσελίδα αυτών, ότι διοργανώνει και διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε ιστοσελίδα φέρει, μεταξύ άλλων, το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. το οποίο ανακατευθύνει στον ιστότοπο της Αρχής.

4.8 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Σημείου, στον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μέσω του διαδικτύου. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό.
4.8.1 Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τον διατηρεί απενεργοποιημένο για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.
4.8.2 Αν ο Παίκτης επιλέξει τον οριστικό αποκλεισμό του, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, να τον διατηρεί απενεργοποιημένο και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Ειδικότεροι όροι για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και τη λήξη της συμβατικής σχέσης προβλέπονται στη Σύμβαση Προσχώρησης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
4.8.3 Επιπλέον, παρέχεται στον Παίκτη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, για είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Εφόσον ο Παίκτης επιλέξει την προσωρινή αποχή, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για την περίοδο αυτή.
4.8.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις υποπαραγράφους
4.8.1 και 4.8.2 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

4.9 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί και διαθέτει στην Ε.Ε.Ε.Π., σε οποιονδήποτε χρόνο και με οποιονδήποτε τρόπο η Αρχή ορίσει, αρχείο των απενεργοποιημένων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.8, ηλεκτρονικών λογαριασμών.
4.9.1 Με τη Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων. Πριν από τη δημιουργία κάθε ηλεκτρονικού λογαριασμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να διαπιστώνει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί την δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού απορρίπτεται.

4.10 Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε πρόσωπα που έχουν αποκλειστεί, προσωρινά ή μόνιμα.

Άρθρο 5
ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΟΚΕΡ


5.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκδίδει στην ελληνική γλώσσα τον Οδηγό που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών στο ΤΖΟΚΕΡ. Αναρτά τον Οδηγό στον Ιστότοπο και σε κάθε Σημείο και φροντίζει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο.

5.2 Ο Οδηγός ΤΖΟΚΕΡ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
(α) Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν στο ΤΖΟΚΕΡ.
(β) Τον τρόπο Συμμετοχής στο ΤΖΟΚΕΡ.
(γ) Το αντίτιμο συμμετοχής ανά Στήλη, σε απόλυτο αριθμό.
(δ) Το Σύστημα Διανομής Κερδών.
(ε) Τον χρόνο και τόπο διενέργειας των Κληρώσεων. (στ) Την προθεσμία διεκδίκησης των κερδών από τους Παίκτες.
(ζ) Τον τρόπο πληρωμής των κερδών στους Παίκτες. (η) Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.
(θ) Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Ιστοτόπου καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες (τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση) για την εξυπηρέτηση πελατών και για την υποβολή καταγγελιών μέσω αυτού.
(ι) Την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line), χωρίς χρέωση, για θέματα που άπτονται της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια και την υποστήριξη των Παικτών και ιδίως των ευάλωτων στα τυχερά παίγνια ατόμων.
(ια) Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης εποπτεύεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής.
(ιβ) Ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο, στα Διαδικτυακά Σημεία και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

5.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Οδηγό ΤΖΟΚΕΡ και κάθε τροποποίηση αυτού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται να προβεί στην ανάρτηση και διάθεση του Οδηγού, με ενσωμάτωση τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης.
5.3.1 Στην περίπτωση που από την Αρχή ζητηθούν επιπλέον στοιχεία πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η προθεσμία αυτή εκκινεί εκ νέου από την υποβολή του συνόλου των στοιχείων.
5.3.2 Στην περίπτωση που διατυπωθεί αιτιολογημένα αντίθετη άποψη, ως προς το περιεχόμενο του Οδηγού με απόφαση της Αρχής, τότε ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν προβαίνει στην ανάρτηση και διάθεση του Οδηγού.
5.3.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιεί στην Αρχή την ημερομηνία ανάρτησης και διάθεσης.

5.4 Ο Οδηγός ΤΖΟΚΕΡ, με ενσωμάτωση τροποποιήσεων, ισχύει, έναντι των Παικτών και του κοινού, από την επομένη της δεύτερης συνεχόμενης Κλήρωσης που διενεργείται μετά την ημερομηνία ανάρτησης.

Άρθρο 6
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ


6.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διεξάγει την Κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, είτε με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων δημόσια, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων.

6.2 Οι Κληρώσεις πραγματοποιούνται σε χρόνο και τόπο που ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και αναφέρονται στον Οδηγό ΤΖΟΚΕΡ.

6.3 Ο Πίνακας Κερδών κάθε Κλήρωσης γνωστοποιείται στους Παίκτες κατ’ ελάχιστο μέσω του Ιστοτόπου και των Σημείων καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ


7.1 Κάθε συμμετέχουσα Στήλη που περιλαμβάνει 5 συν 1 αριθμούς και φέρει επιτυχία σε οποιαδήποτε κατηγορία, κατατάσσεται σε μία κατηγορία ανάλογα με τις σωστές προβλέψεις που περιλαμβάνει.

7.2 Ως ελάχιστη βάση υπολογισμού του συνόλου των προς απόδοση ποσών κέρδους του ΤΖΟΚΕΡ λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 45% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε Κλήρωση.
Το ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις Στήλες με επιτυχία κάθε επιμέρους κατηγορίας αποτελεί μέρος του ποσοστού αυτού και είτε είναι προκαθορισμένο ποσό είτε υπολογίζεται ως ποσοστό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διανομής Κερδών. Επειδή υπάρχουν κατηγορίες επιτυχιών με προκαθορισμένο κέρδος, το συνολικό ποσοστό των διανεμόμενων κερδών για κάθε κλήρωση δύναται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται του παραπάνω ποσοστού.

7.3. Όταν δεν υπάρχουν νικητές στις κατηγορίες επιτυχιών, στις οποίες, τα κέρδη ανά Στήλη που φέρει επιτυχία υπολογίζονται ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του συνόλου των Συμμετοχών, τότε τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται στην επόμενη Κλήρωση και προστίθενται στα ποσά που θα μοιράσει κάθε αντίστοιχη κατηγορία.

7.4 Τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εισπράξεων καθώς και τα προκαθορισμένα ποσά, που αποτελούν τα κέρδη ανά κατηγορία της παραγράφου 7.3 του Κανονισμού, ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και αναφέρονται αναλυτικά στο Σύστημα Διανομής Κερδών.

7.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό που διατίθεται στο σύνολο των επιτυχιών μίας κατηγορίας με προκαθορισμένο κέρδος. Στην περίπτωση αυτή, αν το γινόμενο των Στηλών που φέρουν επιτυχία με το προκαθορισμένο κέρδος της κατηγορίας υπερβαίνει το ανώτατο όριο, τότε το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο διανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της αντίστοιχης κατηγορίας. Τα όρια αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Σύστημα Διανομής Κερδών και ορίζονται και αναπροσαρμόζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5.3 και 5.4 του Κανονισμού.

Άρθρο 8
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


8.1 Το αντίτιμο Συμμετοχής ορίζεται κατ’ελάχιστο στα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) και μέγιστο στο ένα ευρώ (€ 1,00) ανά Στήλη.

8.2 Το αντίτιμο Συμμετοχής περιλαμβάνεται στον Οδηγό ΤΖΟΚΕΡ και στο Σύστημα Διανομής Κερδών, ορίζεται και αναπροσαρμόζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5.3 και 5.4 του Κανονισμού.

Άρθρο 9
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ


9.1 Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή από τον Παίκτη η Σύμβαση Προσχώρησης.

9.2 Για τη Συμμετοχή του Παίκτη μέσω Πρακτορείων η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται με την έκδοση του αποδεικτικού συμμετοχής.
9.2.1 Η Σύμβαση Προσχώρησης είναι διαθέσιμη στα Πρακτορεία.

9.3 Για τη Συμμετοχή του Παίκτη μέσω Διαδικτυακών Σημείων:
9.3.1 Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται άπαξ, κατά την υποβολή αιτήματος δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστικοποίηση της υποβολής της πρώτης Συμμετοχής. Στην περίπτωση υφιστάμενου Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει υποχρεωτικά τον Παίκτη για την ανάγκη αποδοχή των όρων και σύναψης της Σύμβασης Προσχώρησης πριν την καταχώριση της πρώτης Συμμετοχής του στο ΤΖΟΚΕΡ.
9.3.2 Η Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους ειδικότερους όρους συμμετοχής του Παίκτη σε Τυχερά Παίγνια που δικαιούται να διοργανώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου καθώς και τις προϋποθέσεις και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες.
9.3.3 Η Σύμβαση Προσχώρησης είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο και στα Σημεία.
9.3.4 Η Σύμβαση Προσχώρησης εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν πρότασης του Φορέα Εκμετάλλευσης.

9.4 Με τη σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης ο Παίκτης δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, τον Γενικό Κανονισμό, τον παρόντα Κανονισμό, τον Οδηγό ΤΖΟΚΕΡ και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά ο Φορέας Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη Σύμβαση Παραχώρησης.

9.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να εφαρμόζει αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών, το οποίο γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και τηρεί αρχείο των καταγγελιών αυτών για δέκα έτη.

Άρθρο 10
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


10.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.

10.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας εμπορικής επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

Άρθρο 11
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Η εποπτεία και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π. διά των καθ’ ύλην αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, στη Σύμβαση Παραχώρησης και την αριθμ. 245/2/2.2.2017 (Β’ 811) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


12.1 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό και αφορά τους όρους διοργάνωσης και διεξαγωγής του ΤΖΟΚΕΡ έχουν ισχύ:
α) οι κείμενες διατάξεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης
β) η Σύμβαση Παραχώρησης καθώς και
γ) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά ο Φορέας Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη Σύμβαση Παραχώρησης.

12.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12.3 Η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός με οποιονδήποτε τρόπο των στοιχείων των Ηλεκτρονικών Λογαριασμών Παικτών που λαμβάνει και τηρεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης, με τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον Παίκτη κατά τη δημιουργία και λειτουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, επιτρέπεται στο πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας μόνο εφόσον τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

12.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο που η Αρχή ζητήσει, με τον τρόπο, τον τύπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

12.5 Ο Οδηγός ΤΖΟΚΕΡ, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, γνωστοποιείται την Ε.Ε.Ε.Π και ισχύει έναντι των Παικτών και του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5.3 και 5.4. Μέχρι την ανάρτηση του Οδηγού ΤΖΟΚΕΡ στην ιστοσελίδα του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.3 για τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. 2176/22.1.2009 (Β’78) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει.

12.6 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 2176/22.1.2009 (Β’78) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει.

Άρθρο 13
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από θέση σε ισχύ του Οδηγού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο