Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2018 ]

Φ.1500/Δ17/61562/181/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ

(Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 16.11.2018
Ap. πρ.: Φ.1500/Δ17/61562/181(17)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης Δ'17
Τμήμα Δ' Διαδοχικής Ασφάλισης

Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου
Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-1516747
Fax:  210-3368116
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Γ23/7/19.12.2017 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάζετε το υπ' αριθμ. 609/6.11.2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Ναυτικών, που αφορά στην εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το ερώτημα Α του προαναφερόμενου εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Ναυτικών, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 2084/1992, δηλαδή το όριο ηλικίας του ασφαλισμένου κατά τη συμπλήρωση του οποίου επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες πρώην φορείς με τη δαπάνη συνταξιοδότησης [στο όριο ηλικίας του ΚΒΑΕ του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (62ο) ή στο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης του συμμετέχοντα φορέα (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στο 67ο)], σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τα αναγραφόμενα στο Γ23/7/19.12.2017 έγγραφό σας.

2. Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα που τίθεται στο τμήμα Β του εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Ναυτικών σχετικά με το όριο ηλικίας που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 «περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ναυτικών και οικογενειών αυτών» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χορηγείται σύνταξη γήρατος σε ναυτικό, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) ηλικία τουλάχιστον 52 ετών
β) συνθετική ναυτική υπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών και
γ) τα έτη συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας του προστιθέμενα στα έτη της ηλικίας του να δίδουν κατ' ελάχιστο όριο τον αριθμό 72.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987 «συνταξιοδοτικά θέματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επί διαδοχικής ασφάλισης πρέπει να έχει συμπληρώσει ο διαδοχικά ασφαλισμένος, μαζί με την υπηρεσία του πάνω σε πλοία και το χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς, 20ετή τουλάχιστον συνθετική ναυτική υπηρεσία. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, τα παραπάνω (20 έτη) δεν ισχύουν για τους ναυτικούς που έχουν συμπληρώσει συνθετική ναυτική υπηρεσία στο Ν.Α.Τ. 15 ετών μόνο με ναυτική υπηρεσία, έστω και αν έχουν και χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς.

Επί των δύο ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 περί κατ' ελάχιστον 52ου έτους της ηλικίας, καθώς και περί αθροίσματος των ετών ασφάλισης και της ηλικίας να δίδουν τον αριθμό 72, ισχύουν και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο της αυτοτελούς συνταξιοδότησης (15 έτη ασφάλισης) όσο και της διαδοχικής ασφάλισης (20 έτη ασφάλισης).

Τούτου δοθέντος, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η προϋπόθεση του αθροίσματος εμπεριέχει την έννοια της διαβάθμισης των ορίων και των μεταξύ τους συνδυασμών, δηλαδή, ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ εφόσον είναι τουλάχιστον 52 ετών, ήτοι από 52 ετών και άνω, αρκεί τα έτη ασφάλισής του, με ελάχιστα είτε τα 15 είτε τα 20, προστιθέμενα στην ηλικία του να δίδουν τον αριθμό 72 και άνω.

Επί του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987, διευκρινίζουμε ότι κατά τη ρητή διατύπωση αυτού, το γεγονός ότι ο ασφαλισμένος έχει διαδοχική ασφάλιση δεν σημαίνει ότι θα εξεταστεί αν έχει συμπληρώσει μόνο την 20ετία. Έτσι, αν ένας ασφαλισμένος έχει διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και έχει ζητήσει να εφαρμοστούν στην περίπτωσή του οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, μόνο αν δεν συμπληρώνει την προϋπόθεση των 15 ετών με μόνο χρόνο του ΝΑΤ εξετάζεται η πλήρωση της προϋπόθεσης των 20 ετών.

Παράδειγμα 1: Στο παράδειγμα που τίθεται στο υπ' αριθμ. 609/6.11.2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Ναυτικών, διαδοχικά ασφαλισμένος, 54 ετών, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 15 έτη ναυτικής υπηρεσίας στο πρώην ΝΑΤ και 3 έτη σε άλλο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα (15+3=18).
Εφόσον με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης καθοριστεί ότι η σύνταξη θα χορηγηθεί με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ, η σύνταξη θα χορηγηθεί στο 54 ο έτος, διότι:
- ο ασφαλισμένος είναι τουλάχιστον 52 ετών
- έχει τουλάχιστον 15 έτη ναυτικής υπηρεσίας
- το άθροισμα δίδει 54+18= 72.

Παράδειγμα 2: Έστω, διαδοχικά ασφαλισμένος, ετών 54, έχει πραγματοποιήσει 7 έτη ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ και 13 έτη ασφάλισης σε άλλο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, θα συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987 (20ετή συνθετική ναυτική υπηρεσία), γιατί δεν έχει 15 έτη πραγματική ναυτική υπηρεσία.
Εφόσον με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης καθοριστεί ότι η σύνταξη θα χορηγηθεί με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ, η σύνταξη θα χορηγηθεί στο 54 ο έτος, διότι:
- ο ασφαλισμένος είναι τουλάχιστον 52 ετών
- έχει τουλάχιστον 20 έτη διαδοχικό χρόνο ασφάλισης
- το άθροισμα δίδει 54+20=74 (άνω του αθροίσματος 72).

Παράδειγμα 3: Εάν διαδοχικά ασφαλισμένος, ετών 54, έχει πραγματοποιήσει 7 έτη ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ και 11 έτη ασφάλισης σε άλλο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, ήτοι 18 διαδοχικά έτη ασφάλισης, δεν θα λάβει σύνταξη με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ, διότι παρόλο που είναι τουλάχιστον 52 ετών και το άθροισμα δίδει 54+18=72, ο ασφαλισμένος δεν έχει τη θεμελιωτική προϋπόθεση των 15 ετών ναυτικής υπηρεσίας, ούτε αυτή των 20 ετών διαδοχικού συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Παράδειγμα 4: Αν ο ασφαλισμένος είναι 51 ετών και έχει 21 έτη ναυτικής υπηρεσίας ή, 21 έτη διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, δεν θα λάβει σύνταξη με τις προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ καθώς, παρόλο που έχει πάνω από 15 έτη ναυτικής υπηρεσίας ή, πάνω από 20 έτη διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, και το άθροισμα ετών ασφάλισης και ηλικίας δίνει τον αριθμό 72, δεν πληροί τη θεμελιωτική ελάχιστη προϋπόθεση του 52ου έτους της ηλικίας.

3. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα που τίθεται στο τμήμα Β του εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Ναυτικών, σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1085/1980, προβλέπεται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 15 ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας, τόσο για τους αυτοτελώς όσο και για τους διαδοχικά ασφαλισμένους.

Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει το υπ' αριθμ. 280/251/16.1.1991 έγγραφο του πρώην ΝΑΤ.Ο Υφυπουργός
Αναστάσιος Πετρόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο