Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2018 ]

ΠΕΕ 151/2018 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

(Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Πράξης 151/30.10.2018

(ΦΕΚ Β’ 5127/15.11.2018)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 298/1927),

β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), και ιδίως τα άρθρα 4 και 124 αυτού,

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 56/18.12.2015 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131, παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ ΕΕ (CRD IV) για την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) (EBA/GL/2014/10) Προσδιορισμός ιδρυμάτων Ο-Slls και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας» (ΦΕΚ Β΄ 2834),

δ) τις από 15.10.2018 ενημερώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 12 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014,

ε) το από 20.09.2018 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να επανεξετάσει τον προσδιορισμό των O-Slls για το έτος 2018, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 124 του ν.4261/2014, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131, παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) για την εκτίμηση λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) (EBA/GL/2014/10), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την ΠΕΕ 56/18.12.2015. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης εφαρμόστηκαν όλα τα κριτήρια καθώς και οι υποχρεωτικοί δείκτες βαθμολόγησης όπως ορίζονται στις ως άνω κατευθυντήριες γραμμές. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία προσδιορίστηκαν για το έτος 2018 ως O-Slls καθώς και οι αντίστοιχες βαθμολογίες τους, είναι τα εξής:

Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, 2.761 μονάδες βάσης
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, 2.669 μονάδες βάσης
ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ, 2.309 μονάδες βάσης
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, 2.081 μονάδες βάσης

2. Να επανακαθορίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014, το απόθεμα ασφαλείας O-SII για το 2019 σε ποσοστό 0,25% για όλα τα O-Slls που έχουν ως άνω προσδιοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο