Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2018 ]

ΣΛΟΤ 2205/2018 Τήρηση βιβλίων Ε.Ε. με ένα μέλος φυσικό πρόσωπο και δεύτερο μέλος μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

(Τήρηση βιβλίων Ε.Ε. με ένα μέλος φυσικό πρόσωπο και δεύτερο μέλος μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 06.11.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2205 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2205/ 2018

ΘΕΜΑ: Τήρηση Βιβλίων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ιδρύεται μια ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) με ένα μέλος, φυσικό πρόσωπο και το δεύτερο μέλος, μια μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. Η ετερόρρυθμη εταιρία πρέπει να τηρεί απλογραφικά η διπλογραφικά βιβλία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην οντότητα του ερωτήματος (ΕΕ), το φυσικό πρόσωπο είναι ο ομόρρυθμος εταίρος (απεριόριστη ευθύνη), ενώ η ΙΚΕ έχει περιορισμένη ευθύνη (ετερόρρυθμος εταίρος).

Περαιτέρω, τις ρυθμίσεις του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, εφαρμόζουν οι παρακάτω οντότητες:
«α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.
γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη1».
δ)…………………………………………………………………………………………………………….
ε)…………………………………………………………………………………………………………….

Ακολούθως, επισημαίνονται τα εξής:

Για τις οντότητες των περιπτώσεων (α) και (β), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ, ισχύει ο συνδυασμός των τριών κριτηρίων (σύνολο Ενεργητικού, ύψος καθαρού κύκλου εργασιών και αριθμός απασχολουμένων), ως προς την κατάταξή τους στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες οντότητες.

Για τις οντότητες της περίπτωσης (γ), οι οποίες ευρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ, ισχύουν διαφορετικά κριτήρια για την κατάταξή τους στις πολύ μικρές ή μικρές οντότητες2. Επιπλέον οι υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων αυτής της ομάδας (της περ. γ) διαφέρουν από αυτές των πολύ μικρών οντοτήτων της πρώτης ομάδας (των περ. α και β). Η βασικότερη διαφορά, ως προς τις υποχρεώσεις, έχει σχέση με την δυνατότητα των πολύ μικρών οντοτήτων της ομάδας αυτής (δηλαδή, της περ. γ) να μην καταρτίζουν ισολογισμό, σε αντίθεση με τις πολύ μικρές οντότητες της πρώτης ομάδας (δηλαδή, των περ. α και β), οι  οποίες έχουν την υποχρέωση αυτή. Η μη κατάρτιση ισολογισμού με την σειρά της, δίνει την δυνατότητα στις οντότητες αυτές να μην τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ωστόσο θα πρέπει να εξετάζεται και η τυχόν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από άλλη νομοθεσία, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να τηρούνται απλογραφικά βιβλία.

Το αποκλειστικό κριτήριο βάσει του οποίου εντάσσονται, οι οντότητες της περίπτωσης γ, στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων είναι ο κύκλος εργασιών. Το όριο προσδιορίζεται στο 1.500.000 ευρώ, ενώ απαιτείται η υπέρβαση του ορίου αυτού για δύο συνεχόμενες χρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν στις μικρές οντότητες (οπότε πλέον, υποχρεούνται σε τήρηση πλήρους διπλογραφικού λογιστικού συστήματος).

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι η ετερόρρυθμη εταιρεία του ερωτήματος, πρέπει να τηρεί απλογραφικά βιβλία.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 


   

 

1: Όπως στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, η φράση «του ιδιωτικού τομέα» διαγράφηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν 4410/2016, ισχύς από 3.8.2016 σύμφωνα με το άρθρο 69 του ίδιου νόμου.
2: Για την κατάταξη σε μεσαίες και μεγάλες οντότητες, ισχύουν τα γενικά κριτήρια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2, του Ν 4308/2014.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο