Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2018 ]

3792/87/2018 Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας

(Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. απόφ. 3792/87/30-10-2018

(ΦΕΚ Β' 5063/13-11-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛHΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α. Του άρθρου 25 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) που τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258).
Β. Του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Του άρθρου 1 του ν. 2434/1996.
Δ. Την υπουργική απόφαση 191300 (ΦΕΚ 576/Β΄/ 16.07.1996).
Ε. Του άρθρου 26, του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α’/ 20.08.1996).
Ζ. Του άρθρου 2, της υπουργικής απόφασης 40109 (ΦΕΚ 831/Β’/ 12.08.1998).
Η. Του άρθρου 8, του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α’/ 14.03.1989).
Θ. Του άρθρου 20, ν. 2639/1998, (ΦΕΚ 205/Α’/02.09.1998).
Ι. Του άρθρου 73, ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170/Α’/05.08.2011.

2. Την αριθμ. 1659/29.05.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1987/Β΄/01-06-2018).

3. Τη με αριθμ. 564/40/30-10-2018 γνώμη της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.

4. Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:

Ι) Την αποδοχή της με αριθμό 564/40/30-10-2018 γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ σχετικά με την κατάρτιση πιλοτικών δράσεων με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας», ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος-Σκοπός του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη των εγγεγραμμένων, άνω των έξι (6) μηνών, ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, σε στοχευμένες δράσεις ανοιχτού πλαισίου, οι οποίες αποσκοπούν:
α) στην ένταξη των ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας και
β) στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Άρθρο 2
Ρόλος του ΟΑΕΔ


Σύμφωνα με:
1) με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που τροποποίησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας ...και μεριμνά ιδίως ... για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες», και
2. με το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α΄ 70) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο, «ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), υλοποιεί προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης» «Για το σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά από τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.».

Άρθρο 3
Πλαίσιο Ένταξης


Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Άρθρο 4
Αντικείμενο προγράμματος Σκοπός του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ 2 Ελευσίνας. Οι άνεργοι αυτοί θα διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση επιλέξιμες περιοχές


1. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.500.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει το λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2019: 2.000.000 ευρώ
Για το 2020: 1.500.000 ευρώ
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη δράση του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β της παρούσας.

Άρθρο 6
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


6.1. Δικαιούχοι Επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.
Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
• η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία πρόσληψης του προς επιχορήγηση ατόμου.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας ανάρτησης της κενής θέσης από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ:
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του)
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
• η φυλάκιση και ο θάνατος
• η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο από τους ίδιους ή άλλους εταίρους με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
Δεν εντάσσονται:
1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/ Α΄/28.12.2009).
2. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους ή άλλους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
5. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
6. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.
7. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
8. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις
9. i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια),
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
iv. Τα νυχτερινά κέντρα.
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις.
vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
viii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) και δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 9i έως 9viii, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 9i έως 9viii.

6.2. Ωφελούμενοι Άνεργοι
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίοι κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας πρέπει:
- Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Άρθρο 7
Διάρκεια προγράμματος και Ποσό επιχορήγησης


7.1 Διάρκεια επιχορήγησης
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:
- στους εννιά (9) μήνες επιχορήγησης.
- στους δώδεκα (12) μήνες επιχορήγησης,
- στους δεκαπέντε(15) μήνες επιχορήγησης.
Ο δικαιούχους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρόσληψη του εκάστοτε επιδοτούμενου, με υπεύθυνη δήλωση, δύναται να επιλέξει μία από τις ανωτέρω επιλογές διάρκειας του προγράμματος /επιχορήγησης.

7.2. Ποσό Επιχορήγησης
Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ ανά μήνα.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Άρθρο 8
Διαδικασία ανάρτησης κενών θέσεων Έλεγχος προϋποθέσεων Αναζήτησης/ Υπόδειξης/Πρόσληψης ανέργων Υποβολής αιτήσεων έγκρισης


8.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων
Μετά την δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αναλαμβάνει να ενημερώσει και εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας .
Οι εργοδότες πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη θέση με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών εντός του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση από τον χώρο της επιχείρησης.
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε επικοινωνία με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενημερώνει για την αναρτημένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης. Η ανάρτηση της κενής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και του ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

8.2 Έλεγχος προϋποθέσεων

8.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής θέσης, ελέγχει και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 6.1 της παρούσας και ενημερώνει το Γραφείο Απασχόλησης.

8.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιπλέον προβαίνει και στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αλλά και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργου με ή χωρίς επιχορήγηση. Παράλληλα ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και δύναται υποβάλλει τις αντιρρήσεις της κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας.

8.2.3. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.
Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:
• Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης από την επιχείρηση:
• Είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
• Είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
• Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση.
• Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας με τον εργοδότη.
• Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
• Για άτομα που:
- Είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε. και ομόρρυθμοι εταίροι στις Ε.Ε.
- Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
- Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, πλην των μελών-εργαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
- Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών μελών-εργαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
- Τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
- Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.
- Θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
- Θα απασχοληθούν με μίσθωση σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2 Ελευσίνας) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.

8.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων
1. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών.
Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήρια τη μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία, την ιδιότητα του ανέργου ως δικαιούχου «ΚΕΑ» και την ύπαρξη ανήλικων τέκνων. Προηγούνται οι άνεργοι που πληρούν και τα τρία κριτήρια, έπονται όσοι πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια και στη συνέχεια όσοι πληρούν το ένα από τα τρία.
Σε κάθε περίπτωση η σειρά προτεραιότητας των κριτήριων είναι η ακόλουθη: 1. χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας 2. ιδιότητα δικαιούχου «ΚΕΑ» 3. ανήλικα τέκνα.
2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, πραγματοποιείται εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης.
Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης θα εξειδικευτούν στην Δημόσια Πρόσκληση.

8.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ.
Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει α) να αναφέρει υποχρεωτικά, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διαχειριστή της επιχείρησης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων και β) να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους κυρώσεις από τυχόν πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

8.5. Έγκριση
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επι-χείρηση εξακολουθεί και πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση. Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου.

Άρθρο 9
Διαδικασία υλοποίησης Παρακολούθηση πράξεων


9.1. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης
1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας όπου και απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.
2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής:
α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:
αα. το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
αβ. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,
αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,
αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,
αζ. το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται
η επιχείρηση αναλυμένο και ανά μήνα επιχορήγησης και
ζζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),
γ. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή,
δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία, πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κρίσιμο χρονικό διάστημα, και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται διασταυρωθούν με τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ,
ε. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
3. Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστημα της δέσμευσης πλην του Εντύπου Β.
4. Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

9.2 Επαληθεύσεις

9.2.1 Διοικητική Επαλήθευση-Καταβολή επιχορήγησης
1. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).
2. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
3. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του αρμόδιου ΚΠΑ2.
Επισημαίνεται ότι ειδικά η επιχορήγηση του πρώτου διμήνου καταβάλλεται στην επιχείρηση, εφόσον ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Η επιχορήγηση που αφορά το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης καταβάλλεται στην επιχείρηση, αφού κατατεθούν και ελεγχθούν και τα δικαιολογητικά που αφορούν και την περίοδο δέσμευσης κι εφόσον ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

9.2.2 Επιτόπια Επαλήθευση
1. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.
2. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.
3. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύναται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος..
4. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.
5. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
6. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού, κ.τ.λ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας

9.3 Υποβολή αντιρρήσεων
1. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους / ελεγκτές του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.
2. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος και εκδίδει σχετική απόφαση.
3. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 δεν τις αποδέχεται, εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων Κυρώσεις


Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες θέσεις εργασίας, κατά την ημερομηνία ανάρτησης της θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ,) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος .
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση δύναται με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας ή και κατηγορίας ανέργου, εφόσον το αρμόδιο Γραφείο των εργασιακών συμβούλων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα ή κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα ή κατηγορία) η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου.
Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η επιχείρηση επιθυμεί την αλλαγή της ειδικότητας του επιχορηγούμενου υπαλλήλου. Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
• η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 21 της παρούσας και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από το ΚΠΑ2 Ελευσίνας) θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε:
• καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του)
• λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
• φυλάκιση και θάνατο
• οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.
Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για καθένα από τους ανωτέρω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν δύναται να ασκήσουν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθ’ όλη τη διάρκειά του δεν πρέπει να υποπέσουν σε παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’266) ως ισχύει, ή σε παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν για τις άνω παραβάσεις τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ επιβληθούν κυρώσεις και αυτές έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

2. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.
Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό διεξαγωγής ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

3. Προκειμένου για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ συλλέγει και συγκεντρώνει δεδομένα (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (πρόσληψη) και την λήξη ή την αποχώρησή από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως).
Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον ωφελούμενο με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος.
Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη της επιχείρησης. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από την λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησής του.
Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες.

Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος


Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) ασθένειας εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου, γ) στράτευσης, δ) ανυπαίτιου κωλύματος (ενδεικτικά: κυοφορία, λοχεία) και ε) ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά το επιχορηγούμενο άτομο υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη, με την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

Άρθρο 12
Στόχος και αντικείμενο της πράξης


Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας παρέχεται ως δυνητική επιλογή για όλους τους ανέργους που συμμετείχαν στην ανωτέρω εφαρμογή, εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ο οποίος μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και με τη σύμφωνη γνώμη τους, θα τους παραπέμπει σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

Άρθρο 13
Χρηματοδότηση


1. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει το λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2019:500.000 ευρώ
Για το 2020:500.000 ευρώ
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη δράση του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

Άρθρο 14
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


1. Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει:
α) να είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
β) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας τουλάχιστον 6 μηνών και σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
γ) να διαθέτουν επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ) και να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling
δ) να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.
ε) να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.
στ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
ζ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το ΚΠΑ2 Ελευσίνας θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της, το οποίο σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, που θα έχουν μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία,
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
• Συνεταιρισμό εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016.
Για τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες δυνητικά δικαιούχοι είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι.
Για τις ΙΚΕ και ΕΠΕ δυνητικά δικαιούχοι είναι οι εταίροι-μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων α) το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.1, και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια, με εξαίρεση την περίπτωση μέλους εταιρίας, το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.
Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορούν να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Εάν αξιολογηθούν θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων (προέγκριση), τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση-υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου τους, βάσει του άρθρου 17 και προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας.
Τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης), οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους.
Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

3. Εξαιρέσεις:
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
1. επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
2. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,
4. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
6. επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1),
8. Όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
9. Όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ από το 2005 και μετά.
10. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής.
11. Αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων εντάσσεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Τα αναφερόμενα θα εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 15
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης


1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/ επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως 9.000 ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων, που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2, έκαστος,
γ) έως 8.000 ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων, που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3, έκαστος.

3. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:
α) Η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης α και έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β και γ, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
β) Η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης α και έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β και γ, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
γ) Η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης α, έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β και έως 2.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

4. Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

5. Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής:
α) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

6. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:
α) η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και β) η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ της περίπτωσης α), έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία
της επιχείρησης.

Άρθρο 16
Διαδικασία αίτησης συμμετοχής και υπαγωγής στο πρόγραμμα


1. Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η επικαιροποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ),
• η επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling
• η παρακολούθηση και ολοκλήρωση σεμιναρίου συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, της περίπτωσης ε του άρθρου 14 της παρούσας. Στην περίπτωση των ανέργων που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν στην εν λόγω έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά (εντός της ανωτέρω προθεσμίας), αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση
Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• χρήση του τυποποιημένου εντύπου υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία
• ο ενδιαφερόμενος να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2Ελευσίνας
• ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος στο ΚΠΑ2Ελευσίνας, άνω των 45 ετών, έχει την ιδιότητα του ανέργου (τουλάχιστον 6μηνης διάρκειας )κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης έχει επικαιροποιήσει το ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ), και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών του σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
Β. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (βαθμολογούμενα κριτήρια ):
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως αυτά εξειδικευτούν στην πρόσκληση.
2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.
5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 2020 όπως:
1) Αγροδιατροφή, 2) Βιομηχανία Τροφίμων, 3) Ενέργεια, 4) Εφοδιαστική Αλυσίδα, 5) Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 6) Περιβάλλον, 7) Τουρισμός, 8) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 9) Υλικά Κατασκευές, Υγεία Φάρμακα.
6. Συγκέντρωση σε τοπικό επίπεδο όμοιων επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του δυνητικά δικαιούχου.
Σχετικά με τα κριτήρια της ομάδας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου, τα αξιολογεί και τα βαθμολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο όπως θα οριστεί στην πρόσκληση.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικά δικαιούχου (ενδεικτικά: δικαιολογητικά απόδειξης προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλους σπουδών). Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από τη ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τα επιχειρηματικά σχέδια σε τακτά διαστήματα. Το ΚΠΑ2 Ελευσίνας ενημερώνει τους δυνητικά δικαιούχους των οποίων η αίτηση δεν επελέγη με απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους, ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση ΔΣ 635/8-3-2016 (Β’1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

3ο στάδιο: ΥΠΑΓΩΓΗ
Μετά την έγκριση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι δυνητικά δικαιούχοι υποχρεωτικά υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα» η επιχείρηση του δικαιούχου θα πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο(στο χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους/ελεγκτές του ΟΑΕΔ, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου .
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:
α) εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και
β) εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.
γ. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συνεννόησης των υπαλλήλων-ελεγκτών με τον δικαιούχο/ους. Οι υπάλληλοι-ελεγκτές ενημερώσουν τον/τους δικαιούχο/ους για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.
Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ ή/και καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
(η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο).
2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα, που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.).
Σε περίπτωση μελών νομικών οντοτήτων, ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος θα διενεργείται ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους και από ένα ζεύγος ελεγκτών.
Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο οι αρμόδιοι ελεγκτές θα υπογράφουν και θα αναγράφουν στα πρωτότυπα παραστατικά τον τίτλο του προγράμματος.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση Υπαγωγής είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν καταχωριστεί στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξαιρούνται οι δαπάνες αυτοπαράδοσης όπως αυτές εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου από συζύγους και πρόσωπα α΄ ή β΄βαθμού συγγένειας, υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr σε ισχύ ή για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων δωρεές ή /και παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που τους διέπει ή τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης.
Προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου, πρέπει να υφίσταται νόμιμη σύμβαση μίσθωσης. Η μίσθωση πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει και τη διάρκειά της.
Σε περίπτωση λήξης μισθωτηρίων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το ν. 4242/2014 και το άρθρο 5 στο προεδρικό διάταγμα 34/1995 Περί Εμπορικών Μισθώσεων πριν την ημερομηνία λήξης του επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί Υ/Δ του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο που έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι εξακολουθεί και στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση.
Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια α΄ ή β΄βαθμού. Εάν ο δικαιούχος/μισθωτής είναι μέλος νομικής οντότητας, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους.
4. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) στην επιχείρησή και σε περίπτωση εταιρείας/συνεταιρισμού εργαζομένων άρθρου 24 ν. 4430/2016 (Α΄ 205) είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία, είτε ένας από τους απασχολουμένους (με πλήρη απασχόληση) σε αυτή.
5. Δραστηριοποίηση σε οργανωμένο αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση, και μόνο στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της δικαιούχου στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, 80% και άνω. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.
Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα υπεύθυνης δήλωσης ή/και της αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση του δικαιούχου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Εάν δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του δικαιούχου και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός (1) μήνα, οι υπάλληλοι-ελεγκτές ορίζουν ως ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της προέγκρισης ή της υποβολής της αίτησης υπαγωγής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3ο στάδιο του παρόντος).
Όταν ο δικαιούχος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν μπορεί να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και εντός της προθεσμίας του ενός (1) μήνα.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.
Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα, εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 17
Τεκμηρίωση λειτουργίας Παραστατικά


1. Τεκμηρίωση λειτουργίας
Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται δε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως ισχύει κάθε φορά.
Επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί και αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριμένων πράξεων, προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Οι πραγματικές δαπάνες θα πρέπει να είναι εύλογες, τεκμηριωμένες και σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Εύλογες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή το σύνηθες κόστος του δικαιούχου για το φυσικό αντικείμενο στο οποίο αντιστοιχούν.
Επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά το τρίμηνο διάστημα της δέσμευσης για τους δικαιούχους οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, όπως θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.
Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος λογίζονται οι εξής:
• λειτουργικά έξοδα. Ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη), κ.λπ.
Γίνονται δεκτές οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο.
Επιλέξιμοι είναι ΜΟΝΟ οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
• δαπάνες για αμοιβές τρίτων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά/εφημερίδες/βάσεις δεδομένων/ επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων, κ.λπ.
Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Ειδικά η επιλέξιμη δαπάνη για επιχειρηματική αμοιβή που αφορά στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500,00 €.
Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000,00 € καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο δικαιούχο είτε και στο προσωπικό της επιχείρησης και θα πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, και συμμετοχής σε εκθέσεις. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, κ.λπ. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι η επιλέξιμη δαπάνη που αφορά στον σχεδιασμό και την κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας και η συντήρησή της, στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο τις 2.000,00 €, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
• Προμήθεια αναλωσίμων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους, δε συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες για αγορά μελανιών όταν η επιχείρηση δε διαθέτει εκτυπωτή)
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (Επιχειρηματία-Εταίρων)
Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου.
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων περιόδων απασχόλησης, αρκεί να είναι κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου και να μην έχει επιχορηγηθεί για την θέση αυτή από άλλη δράση ή πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης.
Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό, τι άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους.
• Αποσβέσεις παγίων
Στην κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της πράξης και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής.
Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης
β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, ενωσιακές ή εθνικές
γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος
δ) το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.
Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο έως των 1.500 € χωρίς ΦΠΑ).
Τα ανωτέρω θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια, καταχωρισμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης.
Όταν η ενίσχυση αφορά δικαιούχους μέλη νομικών οντοτήτων, η δαπάνη που είναι επιλέξιμη για έναν δικαιούχο δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι επιλέξιμη και για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

2. Παραστατικά
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Ειδικότερα, τα παραστατικά που θα προσκομίζονται για την καταβολή των επιμέρους δόσεων της επιχορήγησης, θα είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρισμένα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές του προγράμματος, θα αναγράφεται ο τίτλος του, θα υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και τα αντίγραφα θα διατηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Άρθρο 18
Πληρωμές δικαιούχων


1. Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο δικαιούχος επιχειρηματίας ή τα μέλη νομικών οντοτήτων καλούνται να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής τους, και να προσκομίσουν:
• αίτηση καταβολής της 1ης δόσης,
• αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για επιχειρήσεις και εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας για εταιρικά σχήματα.

2. Κατά το δωδεκάμηνο (12μηνο), διάστημα της επιχορήγησης, ο δικαιούχος δεσμεύεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου (6μήνου), από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, να προσκομίσει στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας:
• αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της 2ης ή της 3ης δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτά εμφανίζονται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
• αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων δαπανών με την αποτύπωση των υπογραφών των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν τεθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο
• αντίγραφα του βιβλίου εσόδων εξόδων του ελεγχόμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Όταν η ενίσχυση αφορά μέλη νομικών οντοτήτων, η υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης θα γίνεται ταυτόχρονα και η καταβολή της επιχορήγησης αφορά τα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της νομικής οντότητας.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις δικαιούχων Κυρώσεις


1. Ο δικαιούχος του προγράμματος υποχρεούται να ενημερώνει το ΚΠΑ2 Ελευσίνας εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για υπαγωγής.
2. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από την ημερομηνία έναρξης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 22 της παρούσας.
3. Η μη συμπλήρωση του αρχικά εγκριθέντος ποσού ενίσχυσης λόγω έλλειψης σχετικών παραστατικών από τους δικαιούχους, δεν αποτελεί λόγο διακοπής του προγράμματος και παραγραφής της αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους νομικών οντοτήτων, το πρόγραμμα δεν θα διακόπτεται στο σύνολό του, αλλά μόνο για τον δικαιούχο που αποχώρησε, και θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 της παρούσας.
Για τους υπόλοιπους εταίρους το ποσό της αρχικής εγκριθείσας ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται ανεξάρτητα εάν το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρήσαντα καλυφθεί από τους ίδιους ή από άλλους εταίρους, με την υποχρέωση να τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.
Ο νέος ή οι νέοι εταίροι δεν υποχρεούνται να έχουν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 15 της παρούσας.

Άρθρο 20
Απόρριψη αίτησης καταβολής επιχορήγησης


Εάν ο δικαιούχος καταθέσει εκπρόθεσμα την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή ελλιπή δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης, τότε ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Ελευσίνας προβαίνει στην έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος για το συγκεκριμένο ποσό εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Άρθρο 21
Κοινές Διατάξεις


1. Επίλυση Διαφορών Διαδικασία Ενστάσεων
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 ΦΕΚ 1708/Β΄/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις θα υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το ΚΠΑ 2 Ελευσίνας.
Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων, μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή/και με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

2. Διακοπή Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.
Εάν κατά τη διενέργεια της επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης διαπιστωθεί παρατυπία ή παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από τον δικαιούχο, μετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης, θα αναφέρονται με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά οι διατάξεις που έχουν παραβιαστεί και θα προτείνεται από τους αρμόδιους ελεγκτές του Οργανισμού δημοσιονομική διόρθωση, από την ημερομηνία που έχει λάβει χώρα η παρατυπία, όσον αφορά στα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή μέλη νομικών οντοτήτων, δηλαδή η διακοπή της επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι μετά την διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, το ΚΠΑ2 Ελευσίνας δεν θα καταβάλει ή συμψηφίζει κανένα ποσό επιχορήγησης.
Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι αρμόδιοι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης με βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
Η Έκθεση Επιτόπιας/Διοικητικής Επαλήθευσης θα εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, και κατόπιν θα κοινοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σύνταξη της στον δικαιούχο προκειμένου να ενημερωθεί, για την προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού.

3. Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους ελέγχους στους δικαιούχους του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, το ΚΠΑ2 Ελευσίνας συντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης που βρίσκεται στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης με το πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του, όπως παραστατικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και του ΚΠΑ2 Ελευσίνας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).
Επισημαίνεται επίσης ότι δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.

4. Πληροφόρηση
Η πρόσκληση των Δράσεων θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δίκαιου και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων .
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 22
Τελικές διατάξεις


1. Μετά την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδοθεί η σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

2. Στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού εξειδικεύονται ή/και ορίζονται οτιδήποτε δεν αναφέρονται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με απόφαση της να αναστείλει, να συνεχίσει να παρατείνει και να λήξει το ανωτέρω πρόγραμμα.

ΙΙ) Την υποβολή πρότασης προς το εποπτεύον Υπουργείο για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις δράσεις των Κεφαλαίων Α και Β, ως εξής: 2.500.000 ευρώ στο έτος 2019 και 2.000.000 ευρώ στο έτος 2020, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 που αφορούν στο λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. ΙΙΙ) Την έγκριση της δέσμευσης και ανάληψης του ποσού των 2.500.000 ευρώ στο έτος 2019 και της ανάληψης του ποσού των 2.000.000 ευρώ στο έτος 2020 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 που αφορούν στο λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. ΙV) Tην χορήγηση εξουσιοδότησης από το ΔΣ του Οργανισμού, στον Περιφερειακό Διευθυντή Αττικής και Νήσων να εκδώσει απόφαση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2018

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο