Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2018 ]

51651/2177/2018 Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2018

(Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ11/51651/2177

(ΦΕΚ Β’ 5060/13.11.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

2. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του δέκατου άρθρου του ν. 1910/1944 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας “περί προστασίας πολυτέκνων”» (Α’ 229).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).

6. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθμ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθμ. 1107/70 (ΕΕ L315 της 3.12.2007).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).

9. Τις διατάξεις του ν. 4507/2017 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» (Α’196).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

15. Την αριθμ. οικ. 4402/88/23.1.2017 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β’ 127).

16. Την αριθμ. Υ28/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (ΦΕΚ 2168 Β’), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11.11.2015 (ΦΕΚ 2441 Β’), Υ42/28.4.2017 (ΦΕΚ 1510 Β’), και Υ24/4.5.2018 (ΦΕΚ 1546 Β’) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

17. Την αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ. 59287/3727/20.12.2017 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018......» (ΑΔΑ: 7Κ1Α465Θ1Ω-ΠΔΝ).

18. Την αριθμ. 2/9971/9.2.2018 απόφαση Γ.Λ.Κ. «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».

19. Την αριθμ. Β οικ. 69088/4971/2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498).

20. Τις αριθμ. 6668/1168/7.2.2018 (ΑΔΑ: 7Ζ2Δ465Θ1ΩΧ4Η) και 17475/3224/10.4.2018 (ΑΔΑ: ΨΣΑΛ465Θ1Ω-ΒΘΔ) αποφάσεις ανάληψης δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.850.000,00 € (5.265.000,00 και 585.000,00 αντίστοιχα) του Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2738 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που καταχωρήθηκαν με α.α. 14954 και 30876, αντίστοιχα, στο βιβλίο δεσμεύσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

21. Το αριθμ. οικ. 52929/4514/18.10.2018 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

22. Την αριθμ. 53041/4535/17.10.2018 διατύπωση εισήγησης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

23. Το αριθμ. 5983/3.10.2018 έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται για το έτος 2018 δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ. 33 220, ΚΑΕ 2738).

25. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2018 το ύψος της πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνησης των πολυτέκνων, μόνο των κατόχων δελτίων τα οποία χορηγεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ευρώ (1.290.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Η παροχή μετακίνησης των πολυτέκνων με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’επέκταση της κοινωνικής ένταξης των πολυτέκνων.

3. Τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο της δαπάνης μειωμένης κατά 50% με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού των κομίστρων και οφείλουν να τηρούν απολογιστικά στοιχεία πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων για την ανωτέρω κατηγορία πληθυσμού (πολύτεκνοι).

4. Κατανέμουμε την ανωτέρω πίστωση στα προαναφερόμενα ΚΤΕΛ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 

α/α ΚΤΕΛ ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Αριθμός Λεωφορείων Ποσό (με ΦΠΑ)
1 Αίγινας 096101212 Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ 11 3.274,00
2 Αιτωλοακαρνανίας 097330184 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 175 52.088,00
3 Άνδρου 097250577 ΑΝΔΡΟΥ  (ΠΑΛΛΗΝΗΣ) 10 2.976,50
4 Αργολίδας 097048492 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 87 25.895,00
5 Αρκαδίας 090009433 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 94 27.979,00
6 Άρτας 097271991 ΑΡΤΑΣ 74 22.026,00
7 Αττικής 090009410 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 141 41.968,00
8 Αχαίας 090025039 Α’ ΠΑΤΡΩΝ 148 44.052,00
9 Γρεβενών 097025417 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27 8.036,50
10 Δράμας 097270564 ΔΡΑΜΑΣ 75 22.323,50
11 Έβρου 097242276 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 84 25.002,00
12 Εύβοιας 097009050 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 125 37.206,00
13 Ευρυτανίας 097066203 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 28 8.334,00
14 Ζακύνθου 097027017 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 34 10.120,00
15 Ηλείας 090023311 ΠΥΡΓΟΥ 93 27.681,00

 

16 Ημαθίας 097232314 ΒΕΡΟΙΑΣ 77 22.919,00
17 Ηρακλείου-Λασιθίου 090034097 Β’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 187 55.660,00
18 Θεσπρωτίας 097288346 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 46 13.691,50
19 Θεσσαλονίκης 090035266 ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 110 32.741,00
20 Θηβών 097075605 ΘΗΒΩΝ 54 16.073,00
21 Θήρας 097322909 ΘΗΡΑΣ 24 7.143,50
22 Ίος 099640993 ΘΗΡΑΣ 7 2.083,50
23 Ιωαννίνων 097305789 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 157 46.731,00
24 Καβάλας 090028816 ΚΑΒΑΛΑΣ 151 44.945,00
25 Καρδίτσας 097012735 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 84 25.002,00
26 Καρπάθου 099686762 ΡΟΔΟΥ 7 2.083,50
27 Καστοριάς 096136377 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 44 13.096,50
28 Κέρκυρας 097224050 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 62 18.454,00
29 Κεφαλλονιάς 097027078 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 44 13.096,50
30 Κιλκίς 097208719 ΚΙΛΚΙΣ 69 20.537,50
31 Κοζάνης 999563097 ΚΟΖΑΝΗΣ 127 37.801,00
32 Κορινθίας 096055946 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 142 42.266,00
33 Κω 999698152 ΚΩ 20 5.953,00
34 Λακωνίας 090080747 ΣΠΑΡΤΗΣ 95 28.276,00
35 Λάρισας 096054593 Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ 118 35.122,00
36 Λέσβου 097108991 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 32 9.524,50
37 Λευκάδας 096070894 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 30 8.929,50
38 Λήμνου 097249714 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9 2.678,50
39 Λιβαδειάς 097265892 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 50 14.882,50
40 Μαγνησίας 097013812 ΒΟΛΟΥ 82 24.407,00
41 Μεσσηνίας 090022720 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 105 31.253,00
42 Μυκόνου 097077893 ΜΥΚΟΝΟΥ 30 8.929,50
43 Νάξου 099562986 ΝΑΞΟΥ 18 5.357,50
44 Ξάνθης 096147080 ΞΑΝΘΗΣ 63 18.751,50
45 Πάρου 097385619 ΠΑΡΟΥ 17 5.060,00
46 Πέλλας 096065706 ΕΔΕΣΣΑΣ 74 22.026,00
47 Πιερίας 090028576 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 59 17.561,00
48 Πρέβεζας 097339050 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 55 16.370,50
49 Ροδόπης 090028890 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 56 16.668,50
50 Ρόδου 097428022 ΡΟΔΟΥ 28 8.334,00
51 Σαλαμίνας 097366248 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 17 5.060,00
52 Σάμου 097258968 ΣΑΜΟΥ 18 5.357,50
53 Σερρών 097308000 Α’ ΣΕΡΡΩΝ 138 41.075,00
54 Σύρου 097078091 ΣΥΡΟΥ 13 3.869,50
55 Τήνου 097026371 ΤΗΝΟΥ 10 2.976,50
56 Τρικάλων 097309881 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 101 30.062,00
57 Φθιώτιδας 090009421 ΛΑΜΙΑΣ 131 38.992,00
58 Φλώρινας 092418605 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31 9.227,00
59 Φωκίδας 096059029 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 51 15.180,00
60 Χαλκιδικής 097137151 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 64 19.049,50
61 Χανίων-Ρεθύμνου 096149545 Α’ ΧΑΝΙΩΝ 205 61.018,00
62 Χίου 094143914 ΧΙΟΥ 16 4.762,50
  Σύνολα     4.334 1.290.000,00


4. Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα καλύπτει το αντίτιμο της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ μείον τις νόμιμες κρατήσεις, για τη μετακίνηση των κατόχων δελτίων που έχει χορηγήσει η Α.Σ.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης.

5. Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα κάθε ΚΤΕΛ για το έτος 2018 βάσει τιμολογίων για κάθε ποσό ξεχωριστά που θα εκδώσει κάθε ΚΤΕΛ και τα οποία θα υποβληθούν συγκεντρωτικά από την Π.Ο.Α.Υ.Σ. στη Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2018.

7. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1-1-2018. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο