Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2018 ]

71099/67/2018 Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17-10-2018

(ΦΕΚ Β' 5018/12.11.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/ οικ.12050/2223/23.5.2011 (Β΄ 1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136).

3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973 ΦΕΚ Α΄ 277) όπως ισχύει.

4. Του Π.Δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

8. Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των κεφαλαίων IB και ΙΓ του ν. 4442/2016 και δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:

1. Για την έγκριση τεχνικών μελετών ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού της προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτοκινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο 6.000 ευρώ.

2. Για την τροποποίηση επικαιροποίηση τεχνικών μελετών ποσό 300 ευρώ. Σε περίπτωση που η τροποποίηση επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζεται η παρ. 1 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.

3. Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποιασδήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ποσό 300 ευρώ.

4. Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας μεταλλευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ.

5. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρθρο 11 του ν. 3175/2003) ποσό 300 ευρώ.

6. Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ.

7. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους ποσό 500 ευρώ.

8. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ.

9. Για την έγκριση σχεδίων οργανωτικής διάρθρωσης σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 100 ευρώ.

10. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας κινητών εγκαταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών ποσό 300 ευρώ.

11. Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επιβλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό 200 ευρώ.

12. Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών πυροδοτών ποσό 200 ευρώ.

13. Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών πυροδοτών ποσό 100 ευρώ.

14. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκουμένων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ποσό 100 ευρώ.

Σε περίπτωση μη εξέτασης της προσφυγής, το κατατεθέν παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα.

15. Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων του Δημοσίου με απ' ευθείας σύμβαση ποσό 10.1 ευρώ.

16. Για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΝ για τον περιορισμό των 500 μ. από τα όρια λατομικών περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018, ποσό 200 ευρώ.

17. Για την υποβολή αίτησης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4512/2018, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4442/2016.

18. Για την υποβολή αίτησης για τον καθορισμό περιοχής προσφερόμενης ως λατομικής, παράβολο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4512/2018.

19. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμό των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018.

Τα ανωτέρω ποσά, πλην των προβλεπομένων με τις παρ. 17, 18 και 19, καταβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., το 50% του ποσού στον ΚΑΕ 3741 και το υπόλοιπο 50% στον ΚΑΕ 3753, με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης ή και τη χορήγηση εντύπων παραβόλων, όταν τα ποσά ανέρχονται μέχρι του ύψους των καθορισμένων ορίων πληρωμής, με έντυπα παράβολα. Επιπλέον στην τελευταία περίπτωση στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα έντυπα παράβολα. Τέλος καταβάλλονται και με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 17 καταβάλλεται κατά 100% στον ΚΑΕ 3741, εφόσον πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις ή υπέρ του οικείου Δήμου, εφόσον πρόκειται για δημοτικές εκτάσεις.

Τα προβλεπόμενα παράβολα των παρ. 18 και 19 καταβάλλονται υπέρ της οικείας Περιφέρειας.

Επιπλέον των ανωτέρω παραβόλων, προβλέπονται και παράβολα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Κεφάλαια IB και ΙΓ). Ειδικότερα, το παράβολο της παρ. 12 του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 «για την έκδοση απόφασης για την έγκριση μίσθωσης» που προβλεπόταν στην 1264/19.1.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 230)» έχει αντικατασταθεί με τα παράβολα των παρ. 1β και 1γ του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/2018 (Β΄ 479) περί «Καθορισμού διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις».

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Με την παρούσα καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 /2004 (ΦΕΚ Β΄ 1228), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Δ7/19488/22-8-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1986) και την κοινή υπουργική απόφαση 1264/19.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 230).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο