Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2018 ]

3915/144646/2018 Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων

(Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3915/144646/23-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4976/08-11-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).
δ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160)

2. Τους Κανονισμούς όπως ισχύουν:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347).
β)Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (ΕΚ L193).
γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 του Συμβουλίου (EE L 84).

3. Την αριθμ. 263/76526/30-5-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περιπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0891 του Φ. 110 του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ), Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία για το οικονομικό έτος 2018 και κάθε επόμενου έτους του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ανέρχεται σε 22.000 ευρώ και καλύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου που καταβάλουν οι επιχειρήσεις με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), τα οποία εισπράττονται υπέρ του ΤΓΚ (ΚΑΕ 82261).

5. Την αριθμ. 1819/4569/15.01.2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την προκαλούμενη δαπάνη οικονομικού έτους 2018 ύψους 22.000 €, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 31 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ ΩΒΩ74653ΠΓ-ΥΒ5).

6. Την αριθμ. 2429/119958/7-9-2018 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου». (Β΄ 3901),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι ειδικοί όροι εμφιάλωσης:
αα) των οίνων του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347) εκτός των νεαρών οίνων και
ββ) των αρωματισμένων οίνων του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 (ΕΕ L 084).
β) Οι προδιαγραφές των ταινιών ελέγχου για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης εφεξής ΠΟΠ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη ΟΠΕ και Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας – ΟΠΑΠ) του β.δ. 423/1970, Α΄ 136), καθώς και η διαδικασία χορήγησης αυτών στους δικαιούχους.

Άρθρο 2
Χώροι εμφιαλωτηρίων οίνων, εξοπλισμός αυτών και υλικά εμφιάλωσης


1. Οι χώροι των εμφιαλωτηρίων οίνων διακρίνονται σε:
α) κύριους, όπου πραγματοποιείται η εμφιάλωση των οίνων και αν χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες, το πλύσιμο αυτών,
β) βοηθητικούς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αποθήκες των υλικών συσκευασίας, όπως περιέκτες, χαρτοκιβώτια, φελλοί/πώματα και καψύλλια κ.ά και
γ) οποιονδήποτε άλλο χώρο αναγκαίο για την εμφιάλωση.

2. Οι χώροι της παρ. 1 πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

3. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό:
α) Μηχάνημα πλήρωσης περιεκτών
β) Μηχάνημα πωματισμού περιεκτών
γ) Μηχάνημα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα)
δ) Αντλίες
ε) Φίλτρα διήθησης οίνων
στ) Δεξαμενές αποθήκευσης οίνων
ζ) Πλυντήριο φιαλών στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες.

4. Ο εξοπλισμός της παρ. 3 καθώς και κάθε υλικό που έρχεται σε επαφή με τους οίνους, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλή για τρόφιμα και να υπόκεινται σε τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία.

5. Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από μόλυβδο για την κάλυψη του πώματος των φιαλών των οίνων.

6. Ειδικά, για την εμφιάλωση του αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας και του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες τύπου «αφρωδών οίνων» με σύστημα πωματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 (ΕΕ L 193).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις εμφιαλωτηρίων οίνων


Τα εμφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται:
α) Να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως και 30 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 (ΕΕ L 58). Ειδικά, για τους οίνους ΠΟΠ και τους οίνους με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) καθώς και για τους ποικιλιακούς οίνους της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 5833/155045/ 1212-2013 (Β΄3324) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα βιβλία καταγράφεται και ο αριθμός πιστοποίησης αυτών, ενώ επιπλέον μόνο για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ απαιτείται και η καταγραφή του αριθμού των ταινιών ή των ειδικών κωδικών αριθμών, αντίστοιχα, που χρησιμοποιήθηκαν για τους εν λόγω οίνους.
Τα ανωτέρω βιβλία θεωρούνται σε κάθε έλεγχο που γίνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 8.
β) Να πραγματοποιούν τη μεταφορά των χύμα οίνων προς την επιχείρηση, όταν αυτή δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμφιάλωση, καθώς και να διακινούν τους εμφιαλωμένους οίνους στην αγορά, βάσει συνοδευτικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.
γ) Να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων του αμπελοοινικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.
δ) Αν πρόκειται για εμφιαλωτήρια οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακών, πρέπει επιπλέον να είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 (Β’ 3324) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων


1. Όταν οι όγκοι των προσυσκευασιών, στους οποίους τοποθετούνται οι οίνοι, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του άρθρου 10 της αριθμ. Φ21750/7-8-2008 (Β΄ 1657) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένοι στις ονομαστικές ποσότητες που αναγράφονται στον εν λόγω πίνακα, εκφρασμένες σε μονάδες όγκου.
Προσυσκευασίες οίνων, των οποίων το ονομαστικό περιεχόμενο βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους.

2. Για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, επιπλέον τα παρακάτω:
α) Η εμφιάλωση των οίνων ΠΟΠ πραγματοποιείται μόνο σε γυάλινες φιάλες και με πώμα αποκλειστικά από φελλό.
β) Οι οίνοι ΠΟΠ που διακινούνται εμφιαλωμένοι φέρουν ταινία ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του β.δ. 423/1970 και το άρθρο 5 της παρούσας. Οι ταινίες ελέγχου διανέμονται στους ενδιαφερόμενους οινοποιούς ή/και εμφιαλωτές εφόσον έχουν καταβάλει το αντίτιμο των αιτούμενων ταινιών, σύμφωνα με το άρθρο 7, προς κάλυψη της δαπάνης έκδοσής τους για οίνους που έχουν παραχθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή του προϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Η χρησιμοποίηση ανάλογων ταινιών για άλλη κατηγορία οίνων, έστω και διαφορετικού χρώματος, δεν επιτρέπεται.
γ) Οι οίνοι ΠΓΕ που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ειδικό κωδικό αριθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 6 του άρθρου 13 της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Άρθρο 5
Προδιαγραφές ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ


1. Οι ταινίες ελέγχου, οι οποίες επικολλώνται επί των φιαλών των οίνων ΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Να είναι διαστάσεων μήκους 0,16 μέτρων και πλάτους 0,015 μέτρων και εκτυπωμένες επί ειδικού χαρτιού χρωμοϊλουστρασιόν βάρους 80 γραμ./τετρ. μέτρο. Το χαρτί να έχει υδατογράφημα ορατό μόνο στο υπεριώδες φως, το σχέδιο του οποίου επιλέγεται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Η πίσω επιφάνεια των ταινιών να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή επικάλυψη αυτής με κόλλα και η πλήρης επικόλλησή της στη λεία επιφάνεια του στομίου της φιάλης.
γ) Η διεύθυνση των ινών (νερών) των ταινιών να είναι παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση αυτών, ώστε οι ταινίες διαβρεχόμενες με κόλλα να επικολλώνται ομαλά.
δ) Οι τομές των τεσσάρων πλευρών της ταινίας να ισαπέχουν από τις εξωτερικές πλευρές του σχεδίου του ασφαλιστικού δαπέδου.
ε) Να φέρουν στην επιφάνειά τους και περιμετρικά ασφαλιστικά κοσμήματα και στα δύο άκρα τους αντιγραφή της παράστασης «του πλου του Διονύσου», το οποίο αποτελεί αντίγραφο έργου του αγγειοπλάστη και αγγειογράφου Εξηκία. Η ανωτέρω παράσταση να περικλείεται σε κύκλο.
Στην άνω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή, να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρων, τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Στην κάτω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρων, τα ακόλουθα: ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ν.δ. 243/1969.
Οι ενδείξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω παράστασης, να είναι σκούρου κυανού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη ΟΠΕ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού, και σκούρου ερυθρού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας ΟΠΑΠ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού.
Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη ΟΠΕ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού, τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΣΑΜΟΣ=ΣΜ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΠ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΤ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ=ΜΛ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΡ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ=ΜΔ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΚ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΦ.
Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας ΟΠΑΠ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΡΑΨΑΝΗ=ΡΨ, ΖΙΤΣΑ=ΖΤ, ΑΝΥΝΤΑΙΟ=ΑΜ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ=ΜΝ, ΝΑΟΥΣΑ=ΝΣ, ΡΟΔΟΣ=ΡΔ, ΠΑΤΡΑ=ΠΤ, ΠΕΖΑ=ΠΖ, ΝΕΜΕΑ=ΝΜ, ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΡΚ, ΑΡΧΑΝΕΣ=ΑΡ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ=ΓΣ, ΠΑΡΟΣ=ΠΡ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ=ΑΓ, ΛΗΜΝΟΣ=ΛM, ΣΗΤΕΙΑ=ΣΤ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ=ΣΝ, ΔΑΦΝΕΣ=ΔΦ, ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ=ΠΜ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ=ΜΚ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ MALVASIA=ΜΜ, ΧΑΝΔΑΚΑΣ CANDIA=ΧΝ.
Παράδειγμα των ανωτέρω αποτελεί η εξής αναγραφή: AM/18/0000001.
Επιπλέον, στα δυο άκρα των ταινιών και κάθετα προς τη μεγάλη διάστασή τους, αναγράφονται τα γράμματα της ονομασίας προέλευσης και οι δυο τελευταίοι αριθμοί του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών με μέγεθος γραμμάτων και αριθμών 0,004 μέτρα και χρώμα μαύρο, όπως για παράδειγμα: AM/18.
στ) Η αρίθμηση των ταινιών να αρχίζει με τον αριθμό 0000001.
ζ) Στον κενό χώρο, στο κέντρο των ταινιών να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου και ύψους 0,004 μέτρων τα ακόλουθα: Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν στην ονομασία προέλευσης, διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και ο αύξων αριθμός της ταινίας.

2. Η ταινία ελέγχου τοποθετείται ιππαστί επί του πώματος και του λαιμού της φιάλης, κατά τρόπο σταθερό, ώστε με την εκπωμάτιση της φιάλης να προκαλείται η καταστροφή της.

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ


1. Το έργο της «Εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» ανατίθεται σε ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

2. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μόνιμη επιτροπή διενέργειας παραλαβής προμηθειών και ανάθεσης εργασιών της ως άνω Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ελέγχει ποσοτικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά των ταινιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και παραλαμβάνει τις ταινίες.
Το υλικό προεκτύπωσης (μακέτες και μήτρα) των ταινιών που κατασκευάστηκαν από τον ανάδοχο καθώς και η εργασία αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, παραδίδονται, με ευθύνη του ανάδοχου στην ανωτέρω επιτροπή. Η παράδοση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι διέγραψε τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία της εκτύπωσης.
Το ανωτέρω υλικό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

3. Οι συνολικές δαπάνες για την κατ’ έτος εκτύπωση των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοτέχνησης των μακετών και κατασκευής της μήτρας των μη μεταβαλλόμενων στοιχείων των ταινιών, βαρύνουν τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ. 110 Κ.Α.Ε. 0891.

4. Οι δικαιούχοι των ταινιών ελέγχου υποβάλλουν κάθε έτος, στις αρμόδιες ΔΑΟΚ αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των ταινιών που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κατά το προσεχές έτος, ανά ονομασία προέλευσης. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ ενημερώνουν μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ανάγκες τους σε ταινίες.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ


1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά ώστε να παραλάβουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ τις ταινίες ελέγχου, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τη διαχείρισή τους, ως υπεύθυνος στις ΔΑΟΚ, ορίζεται γεωπόνος αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα.

2. Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ, υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση για χορήγηση ταινιών ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του άρθρου 10, ενημερώνοντας για τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών που απαιτούνται για την εμφιάλωση των οίνων. Η αίτηση, η οποία υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία, συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των προς παράδοση ταινιών. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου, σύμφωνα με την αριθμ. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (Β΄ 1675) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τις ταινίες με βάση την ποσότητα οίνου ΠΟΠ που έχει πιστοποιηθεί καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών στις οποίες η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ του άρθρου 10. Η αποστολή των ταινιών ελέγχου από την ΔΑΟΚ προς τους αιτούντες είναι δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος της αίτησης και του αποδεικτικού καταβολής του ποσού. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες μεταφοράς των ταινιών βαρύνουν τον αιτούντα.

4. Για τη χορήγηση των ταινιών δύναται να λαμβάνονται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ταινιών) που δεν υπερβαίνουν το 2%.
Μπορεί να γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων ταινιών μετά από αίτηση της επιχείρησης προς την αρμόδια για χορήγηση των ταινιών ΔΑΟΚ. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των κατεστραμμένων ταινιών, ο αύξων αριθμός αυτών, ο αιτούμενος αριθμός προς αντικατάσταση αυτών καθώς και τα αιτιολογικά στοιχεία καταστροφής.
Ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος ελεγκτής αποφασίζει αιτιολογημένα για τον προς αντικατάσταση αριθμό ταινιών με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Αντίγραφο του εν λόγω πρακτικού κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Τα έσοδα από τη διάθεση των ταινιών στους δικαιούχους περιέρχονται στον αριθμ. 24/26670 λογαριασμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Άρθρο 8
Έλεγχοι-Κυρώσεις


1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, οι οποίες παρακολουθούν τη λειτουργία των εμφιαλωτηρίων οίνων με τη διενέργεια αυτεπάγγελτων, ή κατόπιν καταγγελίας, δειγματοληπτικών, διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, με ή χωρίς προειδοποίηση. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις του Μέρους Α΄ του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), σύμφωνα με τη διαδικασία και τα όργανα που προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις.

3. Σε κάθε περίπτωση επιβολής διοικητικού μέτρου ή κύρωσης, η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου, η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα και τον ΕΦΕΤ.

Άρθρο 9
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Για τους οίνους ΠΟΠ που έχουν εμφιαλωθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2017 και μέχρι 30 Απριλίου 2018 μπορεί να χρησιμοποιούνται ταινίες ελέγχου που φέρουν, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων στοιχείων, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους 2016 και 2017, αντίστοιχα.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται, όπως ισχύουν:
α) η αριθμ. 5042/116548/26-10.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων» (Β΄ 2323) και
β) η αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» (Β΄ 2904). Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Υποδείγματα


Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Υποδείγματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως εξής:

(Βλέπε συνημμένα υποδείγματα)

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο