Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2018 ]

10087/Α36/2018 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014

(Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36/05-11-2018

(ΦΕΚ Β' 4982/08-11-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (ΦΕΚ 24/ Α΄/07.02.1979), 1048/1980 (ΦΕΚ 101/Α΄/02.05.1980), 1133/1981 (ΦΕΚ 54/Α΄/04.03.1981) και 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.07.1981).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.07.1981) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/ Α΄/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.06.1996).

3.Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α΄/28.08.1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/Α΄/32.07.1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.02.1984) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/ 28.06.2014).

6.Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α΄/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών-ρυθμιστική αρχή επιβατικών μεταφορών και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του ΠΔΕ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/22.11.2010).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄/ 23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/ 23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (ΦΕΚ 208/A΄/ 04.11.2016) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

13. Τις διατάξεις του π.δ/τος 87/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 29.08.2018) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Τις διατάξεις του π.δ/τος 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 29.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών ΥπουργώνκαιΥφυπουργών».

15. Την με αριθμ. οικ. 20699/30.3.2015 (ΦΕΚ 204/ Υ.Ο.Δ.Δ./31.4.2015) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

16. Τις διατάξεις του π.δ/τος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/ 13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

17. Τις διατάξεις της αριθμ. Y29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄/09.10.2015).

18. Την αριθμ. 91589/34.09.2018 (ΦΕΚ 3814/B΄/04.09.2018) απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».

19. Την αριθμ. οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

20. Την αριθμ. οικ. 86844/05.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒ9465 ΧΘΞ 8Ε5) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

21. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

22. Τη ΣΑΕ 069 και συγκεκριμένα το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ06900001 από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης.

23. Την αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/A36/07.02.2014 (ΦΕΚ 257/Β΄/07.02.2014) (ΑΔΑ: ΒΙΡΜ1-ΓΓ8) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

24. Την αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ 8115/A36/08.10.2014 (ΦΕΚ 2841/Β΄/22.10.2014) (ΑΔΑ:Ψ7Ρ11-53Φ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/ Α36/07.02.2014 Απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

25. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/9.3.2016 (ΦΕΚ 729/Β΄/18.3.2016) (ΑΔΑ:ΩΘ014653ΟΞ-ΠΟΩ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

26. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/1732/Α36/11.09.2017 (ΦΕΚ 3346/Β΄/22.09.2017) (ΑΔΑ:67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

27. Την αριθμ. 32395/1570/02.05.2018 (αρ. εισ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5149/10.05.2018 και 5313/16.05.2018) εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

28. Το με αριθμ. ΔΝΣα/30927/ΦΝ 456ε/25.04.2018 (αρ. εισ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4761/02.05.2018) της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

29. Την αριθμ. οικ. 268/29.05.2017 (1911 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».
 
Και επειδή

1. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς δεν έχει ολοκληρώσει την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων.

2. Η διαδικασία επισκευής των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 που έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΚΕ (πρώην Υ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/ 31.10.2014) είναι σε εξέλιξη,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης που παρατάθηκε με την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/1732/Α36/11.09.2017 (ΑΔΑ: 67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0) κοινή υπουργική απόφαση κατά ένα (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

Α. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχουν κατεδαφιστεί από το Δήμο Κεφαλονιάς και

Β. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε. (πρώην Υ.Α.Σ.).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη περίπου € 159.600,00 και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ06900001 της ΣΑΕ 069.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί     

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο