Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2018 ]

1161507 ΕΞ 2018 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού

(Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 31/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1161507 ΕΞ2018/31-10-2018
ΕΙΣ.: 1049308/28.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
1107714/13.07.2018
1119424/06.08.2018
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τ. Σφελινιώτη
Τηλέφωνο : 210 -3645848
Fax : 210-3645413
E-Mail : [email protected]

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού

Σχετ.: Τα από 23.03.2018, 13.07.2018 και 02.08.2018 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας

Με τα ανωτέρω σχετικά ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή των περί ΦΠΑ διατάξεων στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού που θα διοργανωθεί στη χώρα μας το έτος 2020 από τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης & Υγείας (αστική εταιρεία με κερδοσκοπική). Στους αγώνες πρόκειται να συμμετάσχουν εργαζόμενοι επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίες και θα καταβάλλουν το αντίτιμο για τη συμμετοχή των εργαζομένων τους. Ένα μέρος των εσόδων του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας θα αποδοθεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που εδρεύει στο Παρίσι. Ως προς την αντιμετώπιση των ανωτέρω συναλλαγών από πλευράς ΦΠΑ, ισχύουν τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8α του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), οι υπηρεσίες που αφορούν σε αθλητικές δραστηριότητες, όταν παρέχονται προς υποκείμενο στον φόρο λήπτη, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, υπάγονται στον ΦΠΑ στον τόπο εγκατάστασης του εν λόγω λήπτη των υπηρεσιών, ενώ όταν παρέχονται προς μη υποκείμενο στον φόρο λήπτη υπάγονται στον ΦΠΑ στον τόπο όπου πραγματοποιούνται οι υπηρεσίες αυτές.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων οι οποίοι αφορούν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, ένας υποκείμενος στον φόρο (ή ένα νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο που εξομοιώνεται με υποκείμενο στον φόρο) που λαμβάνει υπηρεσίες αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προσωπικού του, θεωρείται ως μη υποκείμενος στον φόρο.

3. Έχει γίνει αποδεκτό από τα κράτη μέλη της Ευρ. Ένωσης (κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ΦΠΑ, έγγραφο taxud.c.1(2012)389021 - 708) ότι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες των οποίων η φύση είναι ενδεικτική ότι προορίζονται για ιδιωτική χρήση.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, παρόλο που το αντίτιμο για τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ελλάδος καταβάλλεται από επιχειρήσεις, πρόκειται για παροχή υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές για ιδιωτική χρήση ή για ιδιωτική χρήση του προσωπικού τους. Συνεπώς, ο τόπος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας μας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8α του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ.

5. Περαιτέρω, με το άρθρο 22.1.ιδ΄ του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή.

6. Εφόσον ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης αποτελεί πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεδομένου ότι το δικαίωμα συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ελλάδος αποτελεί παροχή υπηρεσίας στενά συνδεόμενη με τον αθλητισμό, η εν λόγω υπηρεσία εμπίπτει στην προαναφερθείσα απαλλαγή του άρθρου 22 και το αντίτιμο που καταβάλλεται για τη συμμετοχή δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των εκροών που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και όχι για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιεί στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών, με τον οποίο επιβαρύνεται, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης αυτού.

7. Το ποσό που θα καταβληθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης στην Παγκόσμια Ομοσπονδία η οποία της επιτρέπει την υλοποίηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος, εισπράττοντας μέρος από το συνολικό εισπραττόμενο ποσό από την οργάνωση των αγώνων, αποτελεί εισροή του Ελληνικού Οργανισμού κατά τα ανωτέρω και υπάγεται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 14.2.α΄ του Κώδικα ΦΠΑ. Υπόχρεος να αποδώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο είναι ο Ελληνικός Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 35.1.στ΄ του ίδιου Κώδικα.

8. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης παρέχει στο όνομά του «πακέτο» υπηρεσιών, δηλαδή παρέχει, πλέον του δικαιώματος συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, διαμονής σε τουριστικά καταλύματα κλπ, τις οποίες λαμβάνει από άλλους υποκειμένους στον φόρο, οφείλει να εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών και να αποδίδει ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή στο εσωτερικό της χώρας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο