Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2018 ]

1161261 ΕΞ 2018 Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος και τα υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε πρώτα έτη

(Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ2018/01-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καπούτσου
Τηλέφωνο : 210 – 3375312
Fax : 210 – 3375001
E-Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. 51233/1342/27.9.2018 έγγραφό σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται για τα νομικά πρόσωπα σε οκτακόσια (800) ή χίλια (1000) ευρώ, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης στην οποία ασκείται η εμπορική επιχείρηση. Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονομικά έτη 2013 και επόμενα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4430/2016, ορίζεται ότι ειδικά για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως, ενώ με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4430/2016, ορίζεται ότι από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.4430/2016, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31.10.2016.

3. Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους έχουν δοθεί με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018/17.9.2018 έγγραφό μας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας οι οποίοι εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους αυτονόητο είναι ότι δεν επιβαρύνονται με το τέλος αυτό και για τα υποκαταστήματα που τυχόν διατηρούν για το διάστημα αυτό. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα υποκαταστήματα των οποίων έχει επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος, ενώ οι εν λόγω Φορείς εξαιρούνται του τέλους για τα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, αιτούνται τη διαγραφή του σχετικού ποσού στην αρμόδια φορολογική αρχή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο