Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθ. 109/2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2018 ]

58901/2018 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139)

(Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 58901οικ.

(ΦΕΚ Β' 4914/02.11.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

i. του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996, αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α’ 104), όπως ισχύει,

ii. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’),

iii. του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’), όπως ισχύει,

iv. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’),

v. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’),

vi. των άρθρων 32 και 33 του ν. 4557/2018 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α’),

vii. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’),

viii. του Π.Δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 136 Α’) και

ix. του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).

2. Το αριθμ. 9306/31.08.2018 έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, το αριθμ. 5198/04.09.2018 έγγραφο της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Άρθρ. 47 ν. 4557/2018, το αριθμ. ΔΧΠ 0002774 ΕΞ 2018/ΧΠ: ΓΔΟΠ 0002767 ΕΙ/2018-03.10.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, το αριθμ. ΕΞ.2619/06.09.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το αριθμ. 47784οίκ./14.09.2018 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών ΥποθέσεωνΠολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».

3. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ως αντικείμενό της έχει τον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη του Παναγιώτη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

2. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα του Βασιλείου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γκύζη του Ιωάννη, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

3. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΥΔΔΑΔ ως τακτικό μέλος,

4. Βασιλική Τζενάκη του Εμμανουήλ, Στατιστικό, Ειδική Συνεργάτιδα στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Νίκα του Δημητρίου, Νομικό, Ειδικό Συνεργάτη της ιδίας Γενικής Γραμματείας,

5. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών με έμμισθη εντολή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, Γραμματέα Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών/Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

6. Δημήτριος Παπακώστας του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Άρθρ. 47 ν. 4557/2018 ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Αστυνόμο Α’ της ιδίας Μονάδας,

7. Ξανθίππη Παππά του Διαμαντή, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης του ΥΔΔΑΔ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Νικολέτα Μολυμπάκη του Κωνσταντίνου, Υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,

8. Μαρία Ζέρβα του Γεωργίου, Δικαστική Υπάλληλο, Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας και Στατιστικής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κοξαράκη του Εμμανουήλ, Δικαστική Υπάλληλο, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Πασχαλινά Σιστάνη του Ζήση, Υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο