Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2018 ]

175371/2378/2018 Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.

(Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 175371/2378

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAI ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ KAI ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Τεστέμπαση, Μ. Βλάχου
Τηλέφωνο: 2131512 128, 109
Ηλ.Ταχυδρομείο : [email protected]

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.

ΣΧΕΤ.: 1. Ο ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 112 Α').
2. Ο ν. 3889/2010 "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 182 Α').
3. Ο ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 45 Α').
4. Η ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476 Β') Υπουργική Απόφαση " Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Β΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3532 Β΄).
6. Το 158589/1841/26.07.2017 δικό μας.
7. Το 165792/225/19.01.2018 δικό μας (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ).

Αναφορικά με τις διαδικασίες χειρισμού των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α., σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Οι πράξεις "καθορισμού δασών και δασικών εκτάσεων" εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 και, επομένως, για αυτές προκύπτει υποχρέωση ανάρτησής τους στο "Πρόγραμμα Διαύγεια". Η ανάρτηση στο διαδίκτυο γίνεται με μέριμνα του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των αναρτητέων πράξεων, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο, που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση (παρ. 1 και 5 του άρθρου 3 ν. 3861/2010).

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του "Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας" (παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010), σύμφωνα με τον οποίο:

• ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων
• διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου
• η υπογραφή του προέδρου αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου
• τα πρακτικά της επιτροπής συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από τον πρόεδρο (άρθρα 14 και 15 του ν. 2690/1999).

Παράλληλα, με την ΥΑ 146776/2459/21.10.2016 (σχετ. 5), καθορίστηκαν ειδικά θέματα λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α., μεταξύ των οποίων προβλέπεται η σύνταξη πρακτικού ανά συνεδρίαση, για τις εξεταζόμενες από την επιτροπή αντιρρήσεις (παρ. 8, Κεφ. 8 της ανωτέρω ΥΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω:

1. στο πρόγραμμα "Διαύγεια" θα αναρτάται το πρακτικό εκάστης συνεδρίασης, το οποίο θα συνοδεύεται, απαρέγκλιτα και δεσμευτικά, από όλες τις σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση, καθώς και από συνοπτικό πίνακα των υποθέσεων, που εξετάστηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, με βάση τις οδηγίες και τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο (7) σχετικό.
Για συνεδριάσεις στις οποίες δεν ελήφθησαν αποφάσεις, δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης των πρακτικών τους στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

2. η δημοσίευση των πρακτικών συνεδριάσεων των ΕΠ.Ε.Α. στο πρόγραμμα "Διαύγεια" γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του προέδρου, από τον γραμματέα της κάθε επιτροπής.
Στα πλαίσια αυτά, οι πρόεδροι των επιτροπών, θα απευθύνονται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου "Διαύγεια" (Ο.Δ.Ε. Διαύγεια) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως καθ' ύλην αρμόδια, προκειμένου να τους χορηγούνται οι κωδικοί πρόσβασης, που απαιτούνται, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε διαδικαστικού, τεχνικού ή οργανωτικού θέματος (σχετ. 4).

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των πολιτών για τις αποφάσεις που εκδίδονται, θα γίνεται με απλό έγγραφο γνωστοποίησης του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του ανωτέρω πρακτικού, που τις περιλαμβάνει και με βάση τον οποίο θα μπορεί να αναζητείται από μέρους τους, διαδικτυακά, η Απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. που τους αφορά.

Τέλος, ο συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α., που αποστέλλεται από τον γραμματέα της κάθε επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών (παρ. 5.5, Κεφ. 5 του σχετ. 5), θα συμπληρωθεί με στήλη, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), με την οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα "Διαύγεια" το πρακτικό που αφορά την κάθε απόφαση.

Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των προέδρων των ΕΠ.Ε.Α., προκειμένου για την κατά το δυνατόν συντομότερο ολοκλήρωση του έργου τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Σταύρος ΤσιλίκουναςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο