Σχόλια

Βλέπε και απόφαση 3729/135714/2018 "Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε."

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


(ΦΕΚ Β' 5196/20-11-2018)

Στο Παράρτημα Ι, στον Πίνακα με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ» στο πρώτο πεδίο της τέταρτης σειράς διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας στο ορθό: «Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.»
Στον Πίνακα με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» η τέταρτη σειρά, που περιλαμβάνει τα πεδία «Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας» «Α.Φ.Μ.» και «Δ.Ο.Υ.» καταργείται,
Στο Παράρτημα ΙΙ, στον 13ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο: «Α.Δ.Τ.» στο ορθό: «Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.»

(Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2018 ]

3730/135719/2018 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

(Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3730/135719/08-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4855/31-10-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ 291/Α΄/1.12.2005), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 13.

2. Την Οδηγία Συμβουλίου 91/68/ΕΟΚ, άρθρο 13, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ 291/Α΄/1.12.2005).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005).

4. Το αριθμ. 88/29-08-2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 160/29-08-2018)

5. Την αριθμ. 2429/119958/6-09-2018 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ Β’ 3901/2018).

6. Τον ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32/11.02.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ειδικότερα το άρθρο 62.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων για την ανάγκη καταχώρησης των εμπόρων ζώντων ζώων και της τήρησης του σχετικού ηλεκτρονικού μητρώου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Στόχος


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 242/2005) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:
1. «Έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει, αμέσως ή εμμέσως, σε αγοραπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο εργασιών από τα ζώα αυτά, και τα οποία, εντός το πολύ 29 ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει από τον πρώτο χώρο σε άλλον ή απευθείας σε σφαγείο που δεν του ανήκει, είναι καταχωρημένο στα μητρώα της αρμόδιας αρχής και πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ Α’291/1.12.2005).
2. «Έμπορος τύπου Α»: όταν πρόκειται για έμπορο ο οποίος διαθέτει ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σταβλισμού.
3. «Έμπορος τύπου Β»: όταν πρόκειται για έμπορο ο οποίος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 2.
4. «Ζώντα ζώα»: αίγες και πρόβατα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 242/2005.

Άρθρο 3
Τήρηση μητρώου Περιεχόμενο-Υπόχρεοι σε εγγραφή


1. Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής) Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώων (ΗΜΕΖ) στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 2) και 3) της παρούσης, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός (5) πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για τους νέους.

2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η εγγραφή στο ΗΜΕΖ συνίσταται στην καταχώρηση των ακόλουθων στοιχείων:
α) Όνομα ή επωνυμία του εμπόρου
β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση.

4. Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία 1 και 2 του π.δ. 242/2005. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της παρούσας.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο


1. Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωση (του Παραρτήματος Ι) προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνση του και
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

2. Στην αίτηση δήλωση του Παραρτήματος Ι που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έμπορος, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου, αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της εμπορικής επιχείρησης,
β) η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) της έδρας του εμπόρου, καθώς και τυχόν εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α).
Δηλώνεται επίσης εάν οι τυχόν εγκαταστάσεις που διαθέτει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.
γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου,
δ) το είδος του/των ζώου/ων που εμπορεύεται,
ε) ο κωδικός μεταφορέα εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση. Τα μεταφορικά μέσα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη μεταφορά των ζώων.
Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί στην ηλεκτρονική βάση.
3 Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία (3) χρόνια και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος.
ΙΙ. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τους υφιστάμενους εμπόρους όσο και για τους νέους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι η αίτηση του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5
Ανανέωση εγγραφής


1. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1. και 4.2. της παρούσας απόφασης. Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω.

2. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην περιοχή της αρμοδιότητας της και είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την περιοχή της αρμοδιότητάς της.

3. Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της τρέχουσας έγκρισης.

Άρθρο 6
Απόρριψη-Προσφυγή


1. Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής.

Άρθρο 7
Ανάκληση έγκρισης καταχώρησης-Διαγραφή


1. Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από έναν μήνα έως ένα έτος, όταν ο έμπορος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 και επανανεώνεται μόνο όταν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η ανάκληση της έγκρισης κοινοποιείται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

3. Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό μητρώο όταν:
α) Δεν τηρεί τα οριζόμενα στα σημεία 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 242/2005 καθ’ υποτροπή και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23.4 του ν. 4235/2014.
β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πράξη,
γ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές, στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις,
δ) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του νομικού προσώπου,
ε) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.

4. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής. Ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής συγκροτεί προς τούτο ειδική τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ορίζει τη διαδικασία και τα χρονικά όρια εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής αυτής.

Άρθρο 8
Κυρώσεις


Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους εμπόρους και καταχωρημένους εμπόρους. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4235/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο