Σχόλια

Σύμφωνα με την 68935/Δ1/23229/2018 συμπληρώνεται η παρούσα και διευρύνεται η εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων με την προσθήκη στη σύνθεση των κάτωθι συλλογικών οργάνων ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και ενός εκπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:
1. Στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) (άρθρο 21 του ν. 3996/2011).
2. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης (άρθρο 1 του ν. 3144/2003).
3. Στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 2 του ν. 3144/2003).

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2018 ]

54816/Δ1/18865/2018 Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού εταίρου

(Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού εταίρου)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 54816/Δ1/18865

(ΦΕΚ Β’ 4860/31.10.2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.».

β) Του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).

γ) Του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου δεύτερου του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 15, παρ. 1 του ν. 4468/2017 «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61).

στ) Του άρθρου 17 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).

ζ) Του άρθρου 25 του Π.Δ. 368/1989 (Α΄ 163) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 296/1991 (Α΄ 104) για τη διαδικασία Προώθησης της Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων.

θ) Του άρθρου 64 του Π.Δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

ι) Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 100) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ια) Του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 38450/Δ9.9944/29.8.2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Διευρύνεται η εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων και προστίθεται στη σύνθεση των κάτωθι συλλογικών οργάνων ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.).

2. Στα παρακάτω Τμήματα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

α) Στο Τμήμα Προώθησης της Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων Εργασίας (άρθρο 1, παρ. 2 του ν. 296/1991, όπως ισχύει).

β) Στο Τμήμα για την Αδήλωτη Εργασία (άρθρο 15, παρ. 1 του ν. 4468/2017).

γ) Στο Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων (άρθρο 17 του ν. 4472/2017).

δ) Στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (άρθρο 25, παρ. 7 του Π.Δ. 368/1989).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο