Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2017 ]

ΔΕΔ 6424/2017 Πρόστιμο σε λογιστή - χρόνος έκδοσης λογιστικών υπηρεσιών

(Πρόστιμο σε λογιστή - χρόνος έκδοσης λογιστικών υπηρεσιών)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 18.12.2017
Αριθμός απόφασης: 6424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604537
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017)με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 /τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 19.07.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του ΑΦΜ με έδρα Π.ΦΑΛΗΡΟ οδός κατά της με αριθ.
/2017 Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο συνολικού ποσού 30.000,00 € για το φορολογικό έτος 2015 .

5. Την με αριθμό /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 30.000,00 € για το φορολογικό έτος 2015

6. Τις απόψεις της ΔΟΥ ΓΛ ΥΦΑΔΑΣ

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α6 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια. 

Επί της από 19.07.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ. Ο. Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα πρόστιμο συνολικού ποσού 30.000,00 € για το φορολογικό έτος 2015 σύμφωνα με την εφαρμογή διατάξεων των ν. 4308/2014 και ν.4174/2013.

Η προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/13, φορολογικού έτους 2015 εκδόθηκε επί τη βάσει των διαπιστώσεων της από 16-12-2016 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και 4174/13 (Κ.Φ.Δ.) της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) για την περίοδο 01/01/2015-01/10/2015.

Ο έλεγχος κατόπιν εφαρμογής διατάξεων των ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) και ν. 4174/2013 που ακολούθησε διαπίστωσε την :

1) Μη έκδοση 205 (διακοσίων πέντε) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, αξίας μικρότερης των 5.000,00 ευρώ εκάστη, συνολικής αποκρυβείσας αξίας 51.195,06 ευρώ, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και

2) Μη έκδοση 61 (εξήντα ενός) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου άγνωστης αξίας, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Συγκεκριμένα Συνεργείο Ελέγχου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, βάσει της με αριθ. /1-10-2015 εντολής ελέγχου, μετέβη την 01-10-2015 στα επί της οδού Π. Φάληρο γραφεία, όπου βρίσκεται η έδρα του προσφεύγοντα με αντικείμενο εργασιών Λογιστής - Φοροτεχνικός, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο στην ανωτέρω έδρα του προσφεύγοντα, και αφού ζητήθηκαν και θεωρήθηκαν από τους υπαλλήλους που διενεργούσαν τον έλεγχο τα βιβλία και τα στοιχεία αυτού, υπέπεσε στην αντίληψη του ελέγχου η ύπαρξη πάνω σε ένα από τα γραφεία της εν λόγω επιχείρησης εκτυπωμένες καταστάσεις πελατών της, στις οποίες είχαν συμπληρωθεί χειρόγραφα οι εργασίες που τους είχαν παρασχεθεί.
Στη συνέχεια καταγράφηκαν και κατασχέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 24 του Ν. 4174/13, τα βιβλία της ελεγχόμενης επιχείρησης καθώς και τα ανωτέρω ανεπίσημα έγγραφα ( εκτυπωμένες καταστάσεις πελατών), προκειμένου να διερευνηθεί εάν για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που αποτυπώνονταν σε αυτές έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον, επεδόθη η με αρ /1-10-2015 Πρόσκληση για προσκόμιση βιβλίων -στοιχείων - αρχείων, με την οποία ζητήθηκαν όλα τα φορολογικά στοιχεία εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης από 1/1/2015-1/10/2015, και σε ερώτηση του ελέγχου στον προσφεύγοντα αν έχει συναφθεί οποιαδήποτε σύμβαση - συμφωνητικό με οποιονδήποτε πελάτη του σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του, ο προσφεύγων απάντησε αρνητικά.

Στη συνέχεια και επειδή ο ελεγχόμενος διατηρεί και Υποκατάστημα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, επί της οδού στην Γλυφάδα, με την με αρ /1-10-2015 εντολή ελέγχου άλλο συνεργείο ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. την ίδια ημέρα 1-10-2015 μετέβη στο παραπάνω Υποκατάστημα του προσφεύγοντα και αφού θεωρήθηκαν τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία του, αποχώρησε καθότι δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Την 18-12-2015 συνεργείο ελέγχου μετέβη στο Υπόκ/μα του προσφεύγοντα βάση της με αρ /18-12-2015 εντολής ελέγχου και παρέλαβε τα βιβλία του Γ' Τριμήνου του έτους 2015 καθώς και φορολογικά στοιχεία εσόδων από 1/1/2015-1/10/2015, όπως αυτά περιγράφονται στην προσβαλλόμενη Έκθεση Ελέγχου και για τα οποία συντάχθηκε η με αρ. /18-12-2015 Έκθεση Κατάσχεσης.

Μετά τα ανωτέρω από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. εκδόθηκε η με αρ /04-01-2016 Εντολή Διενέργειας Ελέγχου - Επεξεργασίας, βάσει της οποίας διενεργήθηκε επεξεργασία όλων των κατασχεθέντων και αντιπαραβολή με τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία εσόδων, διαπιστώθηκαν οι ως άνω παραβάσεις .

Βάσει του πορίσματος της παραπάνω Έκθεσης ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε στην ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με το με αρ /3-1-2017 έγγραφο, εκδόθηκε η με αρ /11-05-2017 Εντολή Μερικού Ελέγχου για την έκδοση της προσβαλλόμενης με αρ /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρ. 54 Ν. 4174/13, βάσει του πορίσματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Οπως αναφέρεται στην σελ. 7 της εν λόγω Έκθεσης της ΥΕΔΔΕ, οι παραπάνω παραβάσεις καταλογίστηκαν καθότι ως χρόνος ολοκλήρωσης των λογιστικών υπηρεσιών θεωρήθηκε λόγω μη ύπαρξης συμφωνητικού, ο χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς προϋποθέτει την ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης - πελάτη που συμπεριλαμβάνει όλες τις επιμέρους εργασίες. Ανάλογα δε με το είδος των βιβλίων που τηρεί η κάθε επιχείρηση - πελάτης (απλογραφικά ή διπλογραφικά), ο προσφεύγων υποχρεούτο να εκδώσει τουλάχιστον ένα φορολογικό στοιχείο εσόδου για τις υπηρεσίες που είχε παράσχει μέχρι την 15η του μήνα που έπεται της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και όχι στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, η οποία δεν είχε λήξει κατά την ημέρα διενέργειας του ελέγχου.

Κατά της ανωτέρω Πράξης η προσφεύγουσα κατέθεσε εμπρόθεσμα την με αριθ.πρωτ. /19-7-2017 ενδικοφανή προσφυγή καθώς και το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ /11.12.2017 Υπόμνημα με τα οποία ζητά να ακυρωθεί η με αριθ. /2017 απόφαση Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ για τους εξής λόγους:

1. Εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων του άρθρ. 11 του Ν. 4308/14 αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης φορολογικών στοιχείων από Λογιστή -Φοροτέχνη

2. Παράνομη και εσφαλμένη η αγνόηση των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων από διαφορετική σειρά ,τα δεδομένα των οποίων δηλώθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως με την οικεία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

3. Επιβλήθηκε εσφαλμένο πρόστιμο για τις ανωτέρω παραβάσεις,

4. Υπήρχαν συμφωνητικά -συμβάσεις με τους πελάτες.

5. Ο προσφεύγων είναι μέλος του Δ.Σ στην εταιρεία « » δεν κατατέθηκε ποτέ η ΑΠΔ.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 § 1 του Ν. 4308/2014 προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.

2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1003/2014 της Γ.Γ.Δ.Ε όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1261/2015 και ισχύει προβλέπονται τα εξής:
11.2.3 Στην περίπτωση (β) ρυθμίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

11.2.4 Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.

«Η αναφορά στο νόμο σε «μέρος της αμοιβής που καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί», υποδηλώνει ότι, βάσει της σχετικής σύμβασης (προφορικής ή έγγραφης) των δύο μερών, γίνεται δεκτή τμηματική ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Η περίπτωση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση στην οποία:

α) έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται χωρίς να συνδέεται με την πρόοδο της παροχής υπηρεσίας ή του έργου, στην έναρξη ή στη διάρκεια της σχετικής περιόδου, ποσό ή ποσά έναντι του συνολικού τιμήματος (προκαταβολή), ακόμη και μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος, και

6. Για την εταιρεία

β) έχει συμφωνηθεί ότι η υπηρεσία ή το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος της σχετικής περιόδου.» 

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 § 1 του Ν. 4308/2014

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014 Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.

Επειδή ο προσφεύγων με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ /11.12.2017 Υπόμνημα μας προσκόμισε τις με αριθ. κατάθεσης /15.12.2014 Καταστάσεις συμφωνητικών του αρθ.8 και16 Ν.1382/90,μία(1)χειρόγραφή (σελ.2) και μία σε excel (σελ.2), κατατεθειμένες στην ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ..

Επειδή με τις καταστάσεις συμφωνητικών του αρθ.8 και16 Ν.1382/90 δεν προσκομίστηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά συμβάσεις που αναφέρονται σε αυτές ,με συνέπεια την αδυναμία εκτίμησης των όρων συναλλαγής που προκύπτουν από αυτές και κατά συνέπεια την αδυναμία διαπίστωσης των υποχρεώσεων του προσφεύγοντα ως προς το χρόνο και την αξία έκδοσης των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Επειδή στην παρ.54 παρ.1θ'και 2γ του ν.4174/2013 Ισχύς από 1/1/2014 (Ν.4254/14- Παρ.Δ'-Υποπαρ.Δ'2 (παρ.24) ορίζεται:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία."

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ', στ'και θ'της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

Επειδή με στην ΠΟΛ.1252/20.11.2015 της ΓΓΔΕ αναφέρεται ότι η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (παρ. 1 περ. θ'), μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54, με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα.

Επειδή οι παραβάσεις για τον προσφεύγοντα διαπιστώθηκαν στις 01/10/2015 ήτοι πριν από την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Ν.4337/15.

Επειδή κατόπιν της υπ' άριθ /1-10-2015 πρόσκλησης προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων και βάση της με αρ /18-12-2015 εντολής ελέγχου, στις 18-12-2015 συνεργείο ελέγχου της υπηρεσίας μετέβη στο υποκ/μα του προσφεύγοντα και παρελήφθησαν από την επιχείρηση και θεωρήθηκαν τα βιβλία του Γ' Τριμήνου του 2015. καθώς και φορολογικά στοιχεία εσόδων από 1/1/2015-1/10/2015, όπως αυτά περιγράφονται
στην προσβαλλόμενη Έκθεση Ελέγχου και για τα οποία συντάχθηκε η με αρ /18-12-2015 Έκθεση Κατάσχεσης. Αυτά είναι τα κάτωθι:

• Τ.Π.Υ. από Η/Υ με Α/Α από Νο1/2-1-2015 έως και No 198/30-11-2015 (υπενθυμίζεται ότι στον έλεγχο 1/10/2015 θεωρήθηκε το υπ' αρ. 112 Τ.Π.Υ.).

• Τ.Π.Υ. από Η/Υ σειράς Α, με Α/Α από Νο1/30-1-2015 έως και Νο36/1-11-2015 (υπενθυμίζεται ότι στον έλεγχο 1/10/2015 θεωρήθηκε το υπ' αρ. Α 20 Τ.Π.Υ.).

• Τ.Π.Υ. από χειρόγραφο στέλεχος αθεώρητο, σειράς Β με Α/Α από Νο1 έως και Νο50 (από 1/7/2015 έως και 14/7/2015), συμπληρωμένο ολόκληρο.

• Τ.Π.Υ. από χειρόγραφο στέλεχος αθεώρητο, σειράς Β με Α/Α από Νο51 έως και Νο ΙΟΟ (από 14/7/2015 έως και 14/7/2015), συμπληρωμένο μέχρι και τον αριθμό 52.

• Τ.Π.Υ. από χειρόγραφο στέλεχος αθεώρητο, σειράς Γ με Α/Α από Νο1 έως Νο50, συμπληρωμένο μέχρι και το No 11 (από 1-7-2015 έως 1-7-2015). Ο έλεγχος θεώρησε το υπ' αρ. 12 Τ.Π.Υ.

Επειδή τα ως άνω φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από διαφορετική σειρά (ΤΠΥ Σ Β'και Γ'), ο έλεγχος τα αγνόησε, διότι δεν παραδόθηκαν σε αυτόν την 1/10/2015 κατά την ημέρα του ελέγχου αλλά προσκομίστηκαν εκ των υστέρων, και οι ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ θεωρούν ότι εκδόθηκαν μετά την έναρξη του ελέγχου.

Επειδή όμως επεδόθη στον προσφεύγοντα η υπ'άριθ /1-10-2015 πρόσκληση προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων με την οποία ζητήθηκαν από τον έλεγχο όλα τα φορολογικά στοιχεία εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης από 1/1/2015-1/10/2015,στην οποία ανταποκρίθηκε και προσκόμισε στην ορισθείσα από τον έλεγχο ημερομηνία (18-12- 2015) μεταξύ των άλλων και τα εκδοθέντα Τ.Π.Υ σειρά Β' (52 στοιχεία )και σειρά Γ'(11 στοιχεία), ως αναφέρονται πιο πάνω.

Επειδή ότι ο προσφεύγων περιέλαβε τα Τ.Π.Υ. των σειρών Β και Γ στις αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α..

Από τον συσχετισμό των στοιχείων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 (σελ. 9) της έκθεσης ελέγχου τα ΤΠΥ Σ Β'και Γ' που θεωρούνται ως εκδοθέντα έχουν ως εξής:

 

  ΕΝΩΝΥΜΙΑ (ΤΠΥ)Σ. Β ' (ΤΠΥ) Σ Γ' ΠΟΣΟ
1 ..................... 1/1.7.2015   369,00
2 .....................   1/1.7.2015 246,00
3 ..................... 2/1.7.2015   369,00
4 .....................   2/1.7.2015 369,00
5 ..................... 3/1.7.2015   369,00
6 .....................   3/1.7.2015 246,00
7 ..................... 4/1.7.2015   369,00
8 .....................   4/1.7.2015 369,00
9 ..................... 5/1.7.2015   246,00
10 .....................   5/1.7.2015 184,50
11 ..................... 6/1.7.2015   369,00
12 .....................   6/1.7.2015 369,00
13 ..................... 7/1.7.2015   369,00
14         

15         

.....................

.....................


8/1.7.2015
7/1.7.2015 246,00

184,50
16 .....................   8/1.7.2015 123,00
17 ..................... 9/1.7.2015   369,00
18 .....................   9/1.7.2015 184,50
19 ..................... 10/1.7.2015   369,00
20 .....................   10/1.7.2015 123,00
21 ..................... 11/1.7.2015   369,00
22 .....................   11/1.7.2015 61,50
23 ..................... 12/1.7.2015   369,00
24 ..................... 13/1.7.2015   369,00
25 ..................... 14/1.7.2015   369,00
26 ..................... 15/1.7.2015   ΑΚΥΡΟ
27 ..................... 16/1.7.2015   246,00
28 ..................... 17/1.7.2015   246,00
29 ..................... 18/1.7.2015   184,50
30 ..................... 19/1.7.2015   369,00
31 ..................... 20/1.7.2015   369,00
32 ..................... 21/1.7.2015   369,00
33 ..................... 22/1.7.2015   369,00
34 ..................... 23/1.7.2015   246,00
35 ..................... 24/1.7.2015   369,00

 

36 ..................... 25/1.7.2015   369,00
37 ..................... 26/1.7.2015   369,00
38 ..................... 27/1.7.2015   369,00
39 ..................... 28/1.7.2015   369,00
40 ..................... 29/1.7.2015   270,60
41 ..................... 30/1.7.2015   246,00
42 ..................... 31/1.7.2015   369,00
43 ..................... 32/1.7.2015   369,00
44 ..................... 33/1.7.2015   369,00
45 ..................... 34/1.7.2015   369,00
46 ..................... 35/1.7.2015   246,00
47 ..................... 36/1.7.2015   246,00
48 ..................... 37/13.7.2015   246,00
49 ..................... 38/13.7.2015   246,00
50 ..................... 39/13.7.2015   369,00
51 ..................... 40/13.7.2015   246,00
52 ..................... 41/13.7.2015   246,00
53 ..................... 42/13.7.2015   246,00
54 ..................... 43/13.7.2015   246,00
55 ..................... 44/13.7.2015   369,00
56 ..................... 45/13.7.2015   246,00
57 ..................... 46/13.7.2015   369,00
58 ..................... 47/14.7.2015   184,50
59 ..................... 48/14.7.2015   184,50
60 ..................... 49/14.7.2015   246,00
61 ..................... 50/14.7.2015   246,00
Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος δεν συμπεριέλαβε στην ως άνω κατάσταση τα εκδοθέντα από τον προσφεύγοντα Τ.Π.Υ.ΣΒ' (No 51 και No 52),των οποίων έχει προσκομίσει φωτοαντίγραφα ο προσφεύγων στην εν λόγω ενδικοφανή προσφυγή και είναι τα εξής"
- -Τ.Π.ΥΣΒ'51/14.07.2015 ποσού 246,00 ευρώ
- - Τ.Π.Υ Σ Β'52/14.07.2015 ποσού 184,50 ευρώ

Εκ των ανωτέρω αθροιστικά προκύπτουν τα εξής


1) Τ.Π.Υ Σ Β' και Γ' 31 Χ 369,00 = 11.439,00 ευρώ
2) « 20 Χ 246,00 = 4.920,00 ευρώ
3) « 7 Χ 184,50 = 1.291,50 ευρώ
4) Τ.Π.Υ Σ Γ' 2 Χ 123,00 = 246,00 ευρώ
5) Τ.Π.Υ Σ Β' 1 Χ 270,60 = 270,60 ευρώ
6 )Τ.Π.Υ Σ Γ' 1 Χ 61,50 = 61,50 ευρώ
7) Ένα (1) ΑΚΥΡΟ

Συνολικά 63 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 18.228,60 ευρώ

Επειδή υπάρχει πλήρης περιγραφή των ονομάτων πελατών της ελεγχομένης τα οποία περιγράφονται στο σώμα της έκθεσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης αυτής.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε τελικά 142 Τ.Π.Υ συνολικής αξίας 32.966,46 ευρώ και 61 Τ.Π.Υ άγνωστης αξίας

Επειδή κατά τα λοιπά οι διαπιστώσεις του ελέγχου, καταγράφονται στην από 16-12-2016 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ) και Ν.4308/2014 της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση , κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της από 19.07.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ΑΦΜ

Η Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΠ αριθ.................... /2017 (φορολ. έτος 2015)

1) Μη έκδοση 142 (εκατόν σαράντα δύο) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, αξίας μικρότερης των 5.000,00 ευρώ εκάστη, συνολικής αποκρυβείσας αξίας 32.966,46 ευρώ, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και

2) Μη έκδοση 61 (εξήντα ενός) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου άγνωστης αξίας, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Πρόστιμο αρθ. 54 παρ. ιθ' και 2γ' Ν. 4174/2013: 30.000,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο