Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2018 ]

ΔΕΔ 3924/2018 Χρόνος απόδοσης χαρτοσήμου πώλησης παγίων λυθείσας εταιρείας

(Χρόνος απόδοσης χαρτοσήμου πώλησης παγίων λυθείσας εταιρείας)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 07/09/2018
Αριθμός απόφασης: 3924

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604568
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 20/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία , ΑΦΜ , εδρευούσης στην κατά της υπ' αριθ /2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθ. 54 του ν. 4174/2013 έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ /21-03-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθ. 54 του ν. 4174/2013 έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 21/03/2018 οικεία έκθεση ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης τελών χαρτοσήμου της ως άνω Δ.Ο.Υ..

6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /21-03-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, χρήσης 2014, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 250,00 €, λόγω παράβασης των διατάξεων της  παρ. 1β του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Ειδικότερα, η προσφεύγουσα επιχείρηση την 31/07/2014 πώλησε τα πάγιά της (έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό) και επί της αξίας αυτών επέβαλλε χαρτόσημο ποσοστού 3,6%. Στη συνέχεια, λύθηκε και προχώρησε σε διακοπή εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την επόμενη μέρα ήτοι την 01/08/2014. Τέλος, στις 16/10/2014 απέδωσε τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου και την εισφορά υπέρ ΟΓΑ (συνολικό ποσό 63,79 €), που αφορούσαν την πώληση των παγίων, υποβάλλοντας την 16/10/2014 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών «Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου» Γ' τριμήνου 2014.

Ωστόσο, από το σύστημα Taxis αναρτήθηκε πίνακας εκπρόθεσμης υποβολής και βάσει αυτού η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προχώρησε σε έκδοση και κοινοποίηση της προσβαλλόμενης με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η προσφεύγουσα, ζητά την ακύρωση της ως άνω πράξης ισχυριζόμενη ότι δεν υφίσταται παράβαση της περ. β της παρ. 1 του άρ. 54 του ν. 4174/2013, διότι δεν πρόκειται για φορολογική δήλωση, αλλά για δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, όπου η προθεσμία υποβολής είναι τριμηνιαία και υποβάλλεται έως τις 20 του μεθεπόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορά. Προς επίρρωση δε των ισχυρισμών της επικαλείται την ΠΟΛ.1029/22.1.2014.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α)... β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ)...

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α).. β).. , γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα...»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΚΝΤΧ [ΦΕΚ Α' 239/28-07-1931]: «1. Φόρος υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται κατά τα εν τω παρόντι νόμω οριζόμενα επί των αυτώ καθοριζομένων εγγράφων»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 του Ν.Δ. 4535/1964 ορίζεται ότι «Τα τέλη χαρτοσήμου αναλογικά και πάγια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ.»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 99/1977 σχετικά με τις προθεσμίες για απόδοση τελών χαρτοσήμου ορίζεται ότι: «1. Μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου. Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεως χονδρικής πωλήσεως, αποδείξεως αγοράς, και πωλήσεως αγαθών μη υποκειμένων εις την εισφοράν του Ν. 4169/1961, τιμολόγια, πιστωτικά σημειώματα και αποδείξεις επί παροχής υπηρεσιών, διατακτικάς διανομής αγαθών, εκκαθαρίσεις επεξεργασίας αγαθών δια λογαριασμόν τρίτων, Φορτωτικά έγγραφα, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών επί αμοιβών εξ ελευθερίων επαγγελμάτων επί των οποίων δεν παρεκρατήθη ο φόρος και το χαρτόσημον, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών δια δίδακτρα, μεταφορικά και λοιπά δικαιώματα δια μεσιτείας, δια νοσήλια, φάρμακα και ειδικάς ιατρικάς περιθάλψεις και δια εκκοκκιστικά, θεριστικά, αλωνιστικά, εκθλιπτικά, αποφλοιωτικά, και λοιπά εξ εκμεταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων δικαιώματα, αποδείξεις ψυκτικών και αποθηκευτικών δικαιωμάτων. αποδείξεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων. αποδείξεις μεταφοράς προσώπων, αποδείξεις ασφαλίστρων, αποδείξεις καταβολής ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποδείξεις ενοικίων αυτοκινήτων. εκσκαφέων. θεριστικών. αλωνιστικών και λοιπών πάσης φύσεως μηχανημάτων ή οιωνδήποτε ετέρων κινητών πραγμάτων, ως και οι δι επαγγελματικήν των εξυπηρέτησιν ή δι εκτέλεσιν του σκοπού των, κατά περίπτωσιν, παρέχοντες εις τρίτους τόκους, προμηθείας, μεσιτείας, αμοιβάς ή άλλας πάσης φύσεως παροχάς μη εμμίσθου υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων μηχανημάτων ή ετέρων κινητών πραγμάτων, εφόσον εις τας περιπτώσεις ταύτας δεν ορίζεται υπό του παρόντος Κώδικος η υποβολή φορολογικών στοιχείων υπό του δικαιούχου ή έκδοσις υπό τούτου θεωρημένου αποδεικτικού, υποβάλλουν εις τον Οικονομικόν Έφορον:

α) Τριπλότυπον δήλωσιν αποδόσεως των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου επί της αξίας των κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον εκδοθέντων στοιχείων ή γενομένων παροχών και της εισφοράς δακοκτονίας επί του παραγομένου ελαιολάδου. Εις την δήλωσιν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου (ονοματεπώνυμον ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνσις και αριθμός φορολογικού μητρώου), το τριμηνον το οποίον αφορά αύτη και δι έκαστον είδος στοιχείων ο συνολικός αριθμός αυτών, η αξία των, το ποσόν των τελών χαρτοσήμου και το επΛ αυτού ποσοστόν εξ20 % υπέρ Ο.Γ.Α. κ.λπ., ως και το ποσόν της εισφοράς δακοκτονίας »

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) ορίζεται: «Οι διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 99/1977, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και μετά την έκδοση και την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και μέχρι του χρόνου που με άλλες διατάξεις θα ρυθμιστούν τα θέματα αυτά.»

Επειδή στην ΠΟΛ.1029/22.1.2014 με θέμα «Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (34Α'), οριζόταν ότι οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεις κ.α. στοιχεία του Κώδικα αυτού, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων, καθώς και της εισφοράς δακοκτονίας, μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 της Υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε) και αντικαταστάθηκε με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν, από 1.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.

3. Στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών δεν υφίσταται αναφορά περί διατηρήσεως των ρυθμίσεων, σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά ούτε ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις του τα θέματα αυτά.

4. Ενόψει των ανωτέρω, έως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.»

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα, υπέβαλλε την 16/10/2014 (αρ. καταχώρησης /2014) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών «Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου Τιμολογίων, Φορτωτικών κλπ», για οκτώ (8) εκδοθέντα, εντός του Γ' τριμήνου 2014, και συγκεκριμένα την 31/07/2014 φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 1.772,00 € επί της οποίας υπολόγισε χαρτόσημο και ΟΓΑ ποσοστού 3,6% και απέδωσε συνολικό ποσό 63,79 €, ήτοι τέλη χαρτοσήμου ύψους 53,16 €, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσού 10,63 €.

Επειδή η με αριθ. καταχώρησης..... /2014 δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα την 16/10/2014 και αφορούσε το Γ' τρίμηνο, ήτοι τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, η ως άνω δήλωση όφειλε να υποβληθεί μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2014, ήτοι εντός πενήντα ημερών από την λήξη του ημερολογιακού τριμήνου που αφορά.

Επειδή ωστόσο, η προσφεύγουσα επιχείρηση, μετά την πώληση των παγίων της με τα ως άνω αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία, λύθηκε και διέκοψε τη δραστηριότητά της την 01/08/2014. Η φορολογική αρχή, προχώρησε σε επιβολή προστίμου με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, καθόσον έκρινε ότι, η υποβληθείσα την 16/10/2014 δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ήταν εκπρόθεσμη, διότι όφειλε να έχει υποβληθεί εντός πενήντα ημερών, όχι από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου που αφορά, αλλά από την ημερομηνία διακοπής δραστηριότητας της προσφεύγουσας επιχείρησης.

Επειδή η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Επειδή περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Δ. με τίτλο «Επαρκής αιτιολογία» ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση. τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».

Επειδή συναφώς, στις διατάξεις του άρθρου 17§§1,2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) με τίτλο «Αιτιολογία» ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».

Επειδή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 ν. 4174/2013: «2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.»

Επειδή όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημά τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, παρεμποδίζοντας τις αντιφατικές δράσεις που συνεπάγονται ανεπιεικείς και άδικες προς τον διοικούμενο λύσεις.

Επειδή η επιβολή προστίμου δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια, αλλά αποτελεί δέσμια ενέργεια, υπό την έννοια ότι η φορολογική αρχή, εφόσον διαπιστώσει τη διάπραξη της παράβασης και την συνδρομή των τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων, είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επιβολή του προστίμου και στον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν σε κάθε ελεγχόμενη φορολογία.

Επειδή η δημόσια διοίκηση κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων, δεσμεύεται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο, ενώ κρίσιμο νομικό καθεστώς των διοικητικών πράξεων είναι το ισχύον κατά τον χρόνο εκδόσεως τους. Περαιτέρω, με βάση την απορρέουσα από το άρθρο 78 του Συντάγματος αρχή της νομιμότητας οι φορολογικές διατάξεις είναι στενώς ερμηνευτέες (ΣτΕ 2312/1992, ΣτΕ 3113/1989, ΣτΕ 192/1983) και ως εκ τούτου, η ορθή και σύννομη εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων προϋποθέτει τη στενή γραμματική ερμηνεία αυτών.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, εν αντιθέσει με τις υφιστάμενες στη φορολογία εισοδήματος (άρ. 68 ν. 4172/2013) και τον ΦΠΑ (αρ. 38 ν. 2859/2000, ΠΟΛ.1108/14.4.2014), διατάξεις που να ορίζουν διαφορετική προθεσμία υποβολής δηλώσεων σε περίπτωση διακοπής δραστηριότητας, στη φορολογία τελών χαρτοσήμου, δεν υφίσταται νομική διάταξη ή εγκύκλιος που να ορίζει ρητώς διαφορετικό χρόνο και προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περίπτωση λύσης και διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης.


Επειδή βάσει των ανωτέρω, λόγω μη υφιστάμενης διάταξης που να ορίζει διαφορετικά, δεν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης και κατ' επέκταση την επιβολή προστίμου σε βάρος της προσφεύγουσας για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/4/2018 και με αριθ. πρωτ. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας , ΑΦΜ και την ακύρωση της υπ' αριθ. /21-03-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο άρ. 54 §1β' ν. 4174/2013: 0,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεη.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο