Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2018 ]

ΔΕΔ 1464/2018 Πρόστιμο μη καταχώρησης τιμολογίων πώλησης στα βιβλία επιχείρησης κατά ΚΦΑΣ

(Πρόστιμο μη καταχώρησης τιμολογίων πώλησης στα βιβλία επιχείρησης κατά ΚΦΑΣ)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη : 26/07/2018
Αριθμός απόφασης: 1464

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α7’ - Επανεξέτασης

Πληροφορίες : Κ. Μαβινίδου
Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσ/νικη
Τηλέφωνο: 2313-333245
ΦΑΞ: 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από ....-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου      ενδικοφανή προσφυγή και το με αριθ. πρωτ .../.... 2018 συμπληρωματικό υπόμνημα της εταιρείας με την επωνυμία « .......Ε.Ε.» και ΑΦΜ..........., με έδρα στην  .....νομού...... , Τ.Κ .....κατά της με αρ..... /....-2018 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ...................διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 -31/12/2013 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ     

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α7’ - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο απόφασης.
Επί της από -2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου      ενδικοφανούς προσφυγής και το με αριθ. πρωτ ..../ -2018 συμπληρωματικό υπόμνημα της εταιρείας «     Ε.Ε.» με ΑΦΜ ......... η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

• Με την υπ’ αρίθμ .... /......-2018 οριστική πράξη επιβολής προστίμου επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία πρόστιμο Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) ποσού 1.500.00€ φορολογικού έτους 1/1/2013 - 31/12/2013, λόγω μη καταχώρησης στα λογιστικά της βιβλία έξι (6) στοιχείων πώλησης συνολικής αξίας 2.253,39€.

Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε μετά τη σύνταξη της από..... -2017 έκθεσης ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε    , δυνάμει της υπ’ αρίθμ....../2014 αρχικής εντολής ελέγχου, η οποία αντικαταστάθηκε από τις υπ’αρίθμ... /2016 & ..../2017 εντολές ελέγχου για τις χρήσεις 2008 - 2014.
Αιτία του ελέγχου αποτέλεσαν τα υπ’ αρίθμ ..../ .... -2011 και ..../2016 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών...... , προκειμένου να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος στη Δ.Ε.Υ.Α. και νυν Δ.Ε.Υ.Α..... σχετικά με την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών και τη μη ζήτηση φορολογικών στοιχείων από τους προμηθευτές της.

Η προσφεύγουσα εταιρεία από την έναρξή της, στις 8-5-2003, μέχρι και τις 17-2-2015 ήταν ομόρρυθμη, ενώ μέχρι τις 31-12-2013 τηρούσε διπλογραφικά βιβλία και από 1/1/2014 μέχρι σήμερα τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Στα πλαίσια του ελέγχου, από αντιπαραβολή των βιβλίων της προσφεύγουσας και της ΔΕΥΑ ....., διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα κατά τη χρήση 2013 δεν καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία της έξι (6) στοιχεία πώλησης συνολικής αξίας 2.253,39€.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της υπ’αρίθμ. ........./ -2018 πράξης επιβολής προστίμου Κ.Φ.Α.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ,. προβάλλοντας τον παρακάτω ισχυρισμό:

• Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα τιμολόγια, απόσπασμα από το γενικό ημερολόγιο και το αντίγραφο της καρτέλας της προσφεύγουσας με τη ΔΕΥΑ.........., τα επίδικα τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί νομίμως στα βιβλία της προσφεύγουσας και κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται άκυρη. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρ.1 παρ.1 του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) «Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση», ενώ στο άρ.2 παρ.3 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται οτι: «κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία».

Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) ο χρόνος ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων ως εξής: «Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: α) Του ή των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργεια τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα. β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού. γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

Επειδή στο άρθρο 6 παρ.1 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματος τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο», ενώ στην παρ. 14 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα επιχείρηση επικαλείται την καταχώρηση των επίμαχων παραστατικών στα τηρούμενα βιβλία της, προσκομίζοντας το αναλυτικό καθολικό με ημερομηνία από 8-5-2013 μέχρι 30-7-2013, καθώς και το αναλυτικό ημερολόγιο με τις ημερολογιακές εγγραφές των τιμολογίων.

Επειδή, με την υπ' αρίθμ. πρωτ..../....-2018 κλήση προς ακρόαση της Υπηρεσίας μας, ζητήθηκαν από την προσφεύγουσα πρόσθετα στοιχεία, (ισοζύγιο γενικού- αναλυτικού καθολικού μηνών Μαΐου και Ιουλίου του έτους 2013, αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού 71 (Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών) για τους μήνες Μάιο και Ιούλιο του έτους 2013, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία αποτελούν ακριβή αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εμπρόθεσμη καταχώρηση των παραστατικών στα βιβλία της προσφεύγουσας και η συμφωνία αυτών με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φ.Ε.

Επειδή, με το υπ' αρίθμ. πρωτ ..../..... -2018 συμπληρωματικό υπόμνημα, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε όλα τα ανωτέρω στοιχεία που της ζητήθηκαν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας (προσκόμισε αντίγραφο του αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού 71 και ισοζύγιο γενικού - αναλυτικού καθολικού μηνός Ιουνίου του έτους 2013, αντί των αντίστοιχων του μηνός Ιουλίου 2013), αφενός, δεν μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων αυτών, με τα αντίστοιχα δεδομένα των δηλώσεων εισοδήματος και Φ.Π.Α. και αφετέρου, δεν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με την οποία να δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία αποτελούν ακριβή αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της εταιρίας, και ως εκ τούτου, ο άνω ισχυρισμός απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης........ -2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου .............ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας...Ε.Ε., ΑΦΜ...... 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης, με βάση την παρούσα απόφαση:

• Υπ ‘αρίθμ    /........... -2018 οριστική πράξη επιβολής προστίμου διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014 : ποσό 1.500,00€.


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο