Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2018 ]

2/76797/0025/2018 Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης τόκων υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση υπερημερίας οφειλετών που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

(Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης τόκων υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση υπερημερίας οφειλετών που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/76797/0025/22-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4805/29-10-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/15-06-2018) Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις και ιδίως το άρθρο 95 παρ. 1 και 2.
(β) Του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ 28-6-2014).
(γ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).
(δ) Της αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β/9-10-2015) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Την 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018(ΦΕΚΒ’/3240/07-08-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία απόδοσης του τόκου υπέρ Δημόσιου, στην περίπτωση υπερημερίας οφειλετών που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) και στον βαθμό που αυτή
καλύπτεται με την εγγύηση του, ως εξής:

1. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα, θα αποδίδουν στον λογαριασμό GR 8501000230000000000200541 «Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων», το εισπραχθέν ποσό υπέρ Δημοσίου που αποτελεί το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ του συμβατικού επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και θα εμφανίζεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό έως 31-12-2018 στον ΚΑΕ 3319 «Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Δημόσιο» και από 01-01-2019 στον ΚΑΕ 1390189001 «Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων».

2. Σε περίπτωση μη είσπραξης του, θα βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, ως έσοδο σε βάρος του δανειολήπτη, μειώνοντας ισόποσα την απαίτηση της Τράπεζας από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4549/2018, οι κεντρικές υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά ([email protected]) και σε ετήσια βάση (το αργότερο στο τέλος του επόμενου μήνα του έτους αναφοράς), τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τα ποσά που θα έχουν αποδώσει κατά τα ανωτέρω, υπέρ του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο