Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2018 ]

2939/2018 Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

(Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 2939/16-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4783/25.10.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/646 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.

4. Το άρθρο 77, παρ. 1β για τον «Ορισμό αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014», του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’51) για την «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγησης και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

6. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 8 και 15 και το άρθρο 22.

7. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 96 και 121-123, όπως κάθε φορά ισχύουν.

8. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’90) όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 « (ΦΕΚ 6/Α’/5.1.1989). «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

9. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και ειδικότερα το άρθρο 90.

10. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’181), «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:

Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους λόγω καταλογισμού αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό τους.

Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα, η οποία συμμετέχει στην υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, με εξαίρεση κράτος μέλος που ασκεί τα δικαιώματά του ως δημόσια αρχή.

Συστημική παρατυπία: παρατυπία που δύναται να έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη δράσεων ή έργων, η οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τα Ταμεία.

Μεμονωμένη παρατυπία: παρατυπία που δεν έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και εμφανίζεται σε συγκεκριμένη δράση ή έργο.

Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε μια δράση ή ένα έργο στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής τους από τα Ταμεία λόγω εντοπισμού παράτυπης δαπάνης ή σοβαρής ανεπάρκειας στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τα Ταμεία.

Οριζόντια Δημοσιονομική Διόρθωση: η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε παρεμφερή είδη έργων ή δράσεων, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής τους από την Ε.Ε για την περίοδο 2014-2020, η οποία επιβάλλεται από την ΕΔΕΛ μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της και των επιτόπιων επαληθεύσεων της Υπεύθυνης Αρχής και των Εντεταλμένων Αρχών.

Ανάκτηση: Η επιστροφή από τον λαβόντα/δικαιούχο στον κρατικό προϋπολογισμό των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Έργο: τα ειδικά, πρακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ολόκληρης ή μέρους μιας δράσης/ έργου από ένα δικαιούχο χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ’Ενωσης.

Δράση: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από την Υπεύθυνη Αρχή του οικείου εθνικού προγράμματος ή υπό την ευθύνη της και συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων τους οποίους επιδιώκουν οι ειδικοί κανονισμοί.

Δικαιούχος: ο αποδέκτης συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο μιας δράσης/έργου. Οι δικαιούχοι είναι δυνατόν να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ή η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου.

Μείωση Ορίου Πληρωμών του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ: Η μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου ή του μεθεπόμενου οικονομικού έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στις περιπτώσεις που υπόχρεος φορέας επιστροφής είναι φορέας της Κεντρικής Διοίκησης.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Το σύστημα των επιβαλλόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) σε συνέχεια:

α) των ελέγχων που διενεργούνται από την Ε.Δ.ΕΛ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 καθώς και στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν.
β) της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 στοιχ. β του άρθρου 12, του ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


1. α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου του άρθρου 12 του ν. 4314/2014, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο και στους λοιπούς φορείς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 στοιχ. α’του άρθρου 12 του ν. 4314/2014, προκειμένου να διατυπώσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις τους. Μετά την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμία, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων εξετάζονται από την ΕΔΕΛ, η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται:

i) μεμονωμένη παρατυπία, εκδίδεται απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης από τον Υπουργό Οικονομικών, το ποσό της οποίας βαρύνει τους πόρους των δικαιούχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

ii) συστημική παρατυπία, εκδίδεται απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης από τον Υπουργό Οικονομικών, το ποσό της οποίας προσδιορίζεται για τον επηρεαζόμενο από την παρατυπία πληθυσμό κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της παρούσας, και βαρύνει τους πόρους των δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

β) Η ΕΔΕΛ, σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τόσο των ελέγχων της, όσο και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από την Υπεύθυνη Αρχή, ή τις Εντεταλμένες Αρχές, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, μπορεί να απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα στην Υπεύθυνη Αρχή και στην κατά περίπτωση Εντεταλμένη Αρχή και στους ελεγχόμενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, με έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 β) του ν. 4314/2014. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην ΕΔΕΛ, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμίας. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η ΕΔΕΛ, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά μέτρα, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση σχετικής απόφασης οριζόντιας δημοσιονομικής διόρθωσης το ύψος της οποίας προσδιορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων η οριστική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο και στους λοιπούς φορείς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 στοιχ. α’ του άρθρου 12 του ν. 4314/2014.

3. Η Υπεύθυνη ή Εντεταλμένη Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της οριστικής έκθεσης ελέγχου, καταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθωση στο ΟΠΣ, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που είχαν καταχωρηθεί. Εφόσον γίνεται αναφορά στην οριστική έκθεση ελέγχου, ότι οι εντοπισθείσες παρατυπίες επηρεάζουν και μελλοντικές πληρωμές, η σχετική περικοπή πραγματοποιείται με ευθύνη της Υπεύθυνης ή Εντεταλμένης Αρχής, στο στάδιο της επαλήθευσης της δαπάνης κατά την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ και σε κάθε περίπτωση πριν τη δήλωση των δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις καταχωρίζονται στο ΟΠΣ από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή, η οποία ενημερώνει τις Εντεταλμένες Αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.

Άρθρο 4
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ


1. Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις

Στην περίπτωση που στην Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση με βάση μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο, η Ε.Δ.ΕΛ. επιβάλλει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημοσιονομική διόρθωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

2. Κατ’ Αποκοπή Διορθώσεις

Στις περιπτώσεις μεμονωμένων ή συστημικών παρατυπιών η δημοσιονομική επίπτωση των οποίων δεν είναι άμεσα μετρήσιμη, επειδή εξαρτάται από πολύ μεγάλο πλήθος μεταβλητών, ή οι επιπτώσεις των οποίων είναι διάσπαρτες και κρίνεται δυσανάλογη η εξ ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης δαπάνης σε σχέση με τη ζημία του π/υ, ή όταν δεν είναι σκόπιμο από άποψη σχέσης κόστους ελέγχων αποτελέσματος να προσδιοριστεί με ακρίβεια η παράτυπη δαπάνη για κάθε μεμονωμένη πράξη, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζοντας κατ’ αποκοπή συντελεστές στο σύνολο των δαπανών του επηρεαζόμενου από την παρατυπία πληθυσμού. Το ποσοστό της διόρθωσης καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3β του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/646 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017 και στο έγγραφο C(2013) 9527/19.12.2013 της Επιτροπής.

3. Κατά παρεκβολή διορθώσεις

Σε περίπτωση που για λόγους οικονομίας του ελέγχου έχει επιλεγεί προς έλεγχο αντιπροσωπευτικό δείγμα δαπανών, για τις παρατυπίες που εντοπίζονται στο δείγμα, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιονομική διόρθωση υπολογιζόμενη κατά παρεκβολή (αναγωγή του ποσοστού σφάλματος του δείγματος που ελέγχθηκε στις δαπάνες του πληθυσμού από τον οποίο εξήχθη το δείγμα). Στις περιπτώσεις κατά παρεκβολή διορθώσεων που εφαρμόζονται σε ένα σύνολο δράσεων ή έργων στη βάση των αποτελεσμάτων ενός δείγματος, το ποσό της αναγωγής δεν ανακτάται από τους δικαιούχους/λήπτες που δεν έχουν ελεγχθεί.

Στις περιπτώσεις δράσεων ή έργων που πέραν από τη συνεισφορά των Ταμείων χρηματοδοτούνται και από συνεισφορές του δικαιούχου/εταίρου ή και τρίτου, οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι ανακτήσεις εφαρμόζονται στη δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών και η οποία έχει καταβληθεί στους Δικαιούχους από το φορέα που χορηγεί την επιδότηση.

Άρθρο 5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ


1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αναφέρονται:

(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες) στους οποίους επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις και σε περίπτωση ανάκτησης ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από τους οποίους αναζητούνται τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, καθώς και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα.

(β) Το ύψος των δαπανών που αυτή αφορά και σε περίπτωση ανάκτησης το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό. Για τις Οριζόντιες Δημοσιονομικές Διορθώσεις προσδιορίζονται ακριβώς οι επηρεαζόμενες δαπάνες.

(γ) Τα στοιχεία ταυτότητας του μεμονωμένου ελέγχου κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παρατυπία ή αναλυτικά η αιτία για την οποία επιβάλλεται η Οριζόντια Δημοσιονομική Διόρθωση.

(δ) Η αναφορά της πηγής προέλευσης των εθνικών και ενωσιακών πόρων.

(ε) Η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρθωσης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβιάστηκαν, καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους (Δεν απαιτείται για τις Οριζόντιες Δημοσιονομικές Διορθώσεις).

(στ) Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής διόρθωσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης.

(ζ) Η προθεσμία του άρθρου 6 της παρούσης.

(η) Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 80 ν. 4129/2013, όπως κάθε φορά ισχύει).

2. Η απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης δύναται να περιλαμβάνει εισήγηση προς τον αρμόδιο διατάκτη, για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε βάρος των λαβόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 121-123 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’/2014), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ


1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, δεν εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αλλά απευθύνεται σύσταση προς την Υπεύθυνη Αρχή για καταχώριση Δελτίου Διόρθωσης στο ΟΠΣ για τις μη επιλέξιμες δαπάνες, δεδομένου ότι αυτές βαρύνουν το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του οικείου φορέα χρηματοδότησης.

2. Οι Αποφάσεις Οριζοντίων Δημοσιονομικών Διορθώσεων, δεδομένου ότι λαμβάνονται από την ΕΔΕΛ μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της και των επιτόπιων επαληθεύσεων της Υπεύθυνης Αρχής και των Εντεταλμένων Αρχών, δεν επιβάλλονται σε φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες) αλλά στο Εθνικό Πρόγραμμα αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, με μείωση του λογαριασμού της περιόδου του Εθνικού Προγράμματος για την αντίστοιχη λογιστική χρήση.

3. Στις περιπτώσεις κατ’ αποκοπή διορθώσεων που εφαρμόζονται σε συστημικές παρατυπίες δεν ανακτάται το ποσό από τους δικαιούχους.

4. Οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων, πέραν της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 και συνιστούν ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σε βάρος των πόρων των δικαιούχων με επιστροφή των μη επιλέξιμων ποσών στη ΔΟΥ και στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ή μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου ή της Περιφέρειας που εποπτεύει τον ελεγχόμενο φορέα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το ΠΔΕ.

5. Μετά την υποβολή έως τις 15 Φεβρουαρίου των εγγράφων και των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 που χρησιμεύουν ως αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου, και έως τέλος Μαΐου κάθε έτους, η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, ενημερώνει συγκεντρωτικά τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης για τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων του προηγούμενου έτους κατά αρμόδιο Υπουργείο ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του ΠΔΕ του επόμενου έτους. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται διακριτά τα ποσά για τα οποία ζητείται επιστροφή του μη επιλέξιμου ποσού στον κρατικό π/υ και αυτά για τα οποία απαιτείται μείωση του ορίου πληρωμών του φορέα. Η ενημέρωση αυτή κοινοποιείται στην Υπεύθυνη Αρχή, στην ΔΠΓΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και στην ΕΔΕΛ.

6. Η απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Κοινοποιείται δε εκτός από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται διορθώσεις ή/και ανακτήσεις, στην αρμόδια Αρχή (ΕΑ ή ΥΑ) που άσκησε καθήκοντα διαχείρισης, την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στον Διατάκτη της Δαπάνης, για τις δικές τους τυχόν ενέργειες και στην ΥΑ για ενημέρωσή της.

7. Στις περιπτώσεις που η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, περιλαμβάνει ποσό το οποίο ανακτάται από το δικαιούχο με επιστροφή του μη επιλέξιμου ποσού στον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3α και 3β1 του ν. 4314/2014, αυτή επιδίδεται στον υπόχρεο προς επιστροφή του αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με αποδεικτικό επίδοσης, ώστε να ισχύσουν οι προθεσμίες του επόμενου άρθρου.

8. Στις περιπτώσεις που η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης περιλαμβάνει ποσό το οποίο ανακτάται από το δικαιούχο με επιστροφή του μη επιλέξιμου ποσού στον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3β3 (ΟΤΑ α’ βαθμού ή εποπτευόμενο από αυτούς νομικό πρόσωπο με έσοδα αμιγώς από επιχορηγήσεις) του ν. 4314/2014, αυτή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου το Ταμείο να χρεώσει το λογαριασμό που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 33 και να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό με αριθμό GR 9001000230000000000200548 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος «Λοιπά έσοδα Τακτικού Π/Υ» (ΚΑΕ 3949 «Έσοδα από καταλογισμούς που υλοποιούν προγράμματα λοιπών Ταμείων»), εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, της παρούσας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ


1. Μετά από την κοινοποίηση με επίδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης που συνιστά ανάκτηση, στις περιπτώσεις του άρθρου 33 παρ. 3α και 3β1 του ν. 4314/2014, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, καθώς και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία έγινε η καταβολή γνωστοποιεί αμέσως την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ. Την ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

2. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου.

3. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό που βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2, επιβαρύνεται με τόκους που υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας για την καταβολή του προς ανάκτηση ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα, έως την ημερομηνία σύνταξης του χρηματικού καταλόγου. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής.

4. Το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγεται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με Κ.Α.Ε. 3949 «Έσοδα από καταλογισμούς που υλοποιούν προγράμματα λοιπών Ταμείων». Στον ίδιο κωδικό εισάγεται το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό όταν εισπράττεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από τον υπόχρεο.

5. Το βεβαιωθέν στη ΔΟΥ ποσό καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωσή του και η κάθε μια από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντιστοίχως από τη βεβαίωσή του. Αν το βεβαιωθέν ποσό είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπομένου μήνα από τη βεβαίωσή του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Για τα έργα που υλοποιήθηκαν στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, εξακολουθεί να ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 2/4706/0041/29-01-2010 (τ.Β’ 75).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο