Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2018 ]

57188/8305/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/ 4101/22.05.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» (Β' 1936) όπως ισχύει

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/ 4101/22.05.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» (Β' 1936) όπως ισχύει)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57188/8305

(ΦΕΚ Β' 4769/25.10.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α' 9).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

3. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

5. Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160).

6. Το Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101/22.5.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.» (Β' 1936) όπως ισχύει.

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/Β΄/09.04.2013).

11. Την αριθμ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α) Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 103/Β΄/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 104/Β΄/31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» (Β' 2773).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101/2018/22.05.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.» όπως ισχύει ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 2
Σύσταση ειδικού λογαριασμού

Με σκοπό τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, συστήνεται ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με διαχειριστή τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε), στον οποίον μεταφέρεται το ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό.».

Άρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οριστικοποιεί τα ποσά, τα οποία αποστέλλονται στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.».

Άρθρο 3

Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στους Προμηθευτές που εκπροσωπούν τους δικαιούχους της ενίσχυσης.».

Άρθρο 4

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να ενημερώνουν το ΥΠΕΝ, τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, να αποστέλλουν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους σε όλους τους παραπάνω φορείς κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους τελικούς καταναλωτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και να αποστέλλουν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε όλους τους παραπάνω φορείς εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τον τελικό κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους.».

Άρθρο 5

Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 της τροποποιούμενης κ.υ.α αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, στο ΥΠΕΝ και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τα τελικά ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους.».

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο