Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2018 ]

108603/2018 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027

(Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 15/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 108603 - 15/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας:10180

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027

Σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού, όσο και κανονιστικού πλαισίου έχουν κατατεθεί για διαβούλευση από τα Κράτη Μέλη ήδη από τον Μάιο 2017 και συνεχίζουν να εμπλουτίζονται.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης στα προβλεπόμενα κοινοτικά όργανα θα γίνουν αλλαγές, βελτιώσεις και προσαρμογές, όμως το βασικό πλαίσιο και οι βασικές επιλογές δεν θα αλλάξουν σημαντικά.

H υλοποίηση της τρέχουσας περιόδου βρίσκεται περίπου στο μέσο της χρονικά και από τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαφαίνεται ότι υπάρχει σχετική υστέρηση στην υποβολή από τους δικαιούχους σκόπιμων επιλέξιμων έργων με προχωρημένο βαθμό ωρίμανσης, που να επιτρέπει την ταχεία ένταξη τους στα προγράμματα (δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση). Η διαπίστωση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο έργα επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, δηλ. έργα υποδομής των Θεματικών Στόχων (Θ.Σ.) 2,4,5,6,7 καθώς και στο σκέλος των Θ.Σ. 9 και 10 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (υποδομές υγείας και εκπαίδευσης).

Για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το ενδεχόμενο επανάληψης ενός τέτοιου φαινομένου για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε να υποστηρίξει με επιπλέον εθνικούς πόρους την ωρίμανση σκόπιμων και επιλέξιμων έργων υποδομής των κατηγοριών που αναφέρθηκαν προηγούμενα.


Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτών των έργων προς ωρίμανση, θα είναι αφενός η επιλεξιμότητα για τη νέα περίοδο, όπως βεβαίως προδιαγράφεται στην παρούσα φάση και αφετέρου η σκοπιμότητα αυτών στην κατεύθυνση εκπλήρωσης βασικών αναπτυξιακών στόχων σε επίπεδα χώρας, τομέων, περιφερειών και δήμων.

Οι κυριότερες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών υποδομής με βάση τους Κανονισμούς του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής σε γενικές γραμμές είναι:
• επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου όμως δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες οι επενδύσεις σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
• δράσεις για την προσαρμογή και το μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων αντιπλημμυρικών και δασοπροστασίας)
• επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας που αφορούν τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή απόδοση. Δεν αναφέρονται οι επενδύσεις σε Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια εκτός των έξυπνων συστημάτων διανομής.
• δράσεις προστασίας ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και οικοτουρισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών και της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
• υποδομές για την προσωρινή υποδοχή καθώς και για τη στέγαση μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής δεν θα είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις:
→ σε υποδομές αεροδρομίων και
→ σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά δίκτυα ισότιμης κατηγορίας.

Στην παρούσα φάση της διαβούλευσης, που δεν υφίστανται καταγεγραμμένοι και εγκεκριμένοι στόχοι, προτεραιότητες, δείκτες κλπ, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή μελετών για έργα, με βάση: α) τις υφιστάμενες στρατηγικές/σχεδιασμούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, β) την κάλυψη κενών που εξακολουθούν να υφίστανται (π.χ. πιθανότητα επιβολής ποινών από ΕΕ για μη κάλυψη υποχρεώσεων) και γ) την κάλυψη αναπτυξιακών δυνατοτήτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Τέλος είναι σκόπιμο να αναφέρεται στην περιγραφή της πρότασής σας η ύπαρξη ή όχι άλλων μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που προτείνετε.

Για κάθε έργο θα συμπληρωθεί ένα Τεχνικό Δελτίο που θα αναφέρεται στις αναγκαίες για την ωρίμανσή του μελέτες ξεχωριστά.

Με βάση τα παραπάνω καλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, μέχρι 15/12/2018, με συμπληρωμένο το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, από το Γενικό πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ (Νίκης 5-7), 2ος όροφος, με κοινοποίηση στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] 2. [email protected] και 3. [email protected]

Αποδέκτης των αιτήσεων για χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Γ. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. κώδικας 10180
 
Επικοινωνία - Πληροφόρηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτεινόμενων μελετών και άλλες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους: 1. κα Βαφείδου Ιφιγένεια τηλ. 210-3332922, [email protected] 2. κα Γιαλαντζή Ευαγγελία, τηλ. 210-3742092, [email protected] και 3. κ. Γιάννη Δημητρέλο, τηλ. 210 37 26 037 [email protected], καθώς και να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία και διευκρίνιση επί του θέματος.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ https://www.mindev.qov.qr και https://www.espa.qr/.

Ακολουθεί παράρτημα με α) αίτημα χρηματοδότησης β) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενων Μελετών Έργου γ) ΠΙΝΑΚΑ Ι: Στόχοι Πολιτικής & Ειδικοί Στόχοι - Επιλέξιμες κατηγορίες Υποδομών προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και δ) ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ: Επιλέξιμες κατηγορίες Υποδομών ΠΠ 2021-2027 με βάση τα πεδία παρέμβασης των νέων κανονισμών.

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στάθης Γιαννακίδης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο