Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2018 ]

1154840 ΕΞ 2018 Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

(Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ2018/19-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4762/24-10-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Ακαλίδης
 Π. Καλαντζής
Τηλέφωνο : 210-32.22.386
Fax : 210-32.30.829
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου μέρους του ν. 4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα της περίπτωσης εε' της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των υποπαραγράφων θ', ι' και α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014 (Β΄3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016 (Β'4009) όμοια και στη συνέχεια συμπληρώθηκε.
γ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017 (Β΄4373) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ».
δ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968/22-3-2017) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αριθμ.: α) 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και β) 2/77929/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Τις από 20/09/2018 και 16/10/2018 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά τις οποίες παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, για τον καθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων θ', ι' και α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 48/05-10-2018, σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και 50/17-10-2018 έγγραφα του Προέδρου του Σ.Δ.).

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την ανάγκη καθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού μόνιμου και με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ώστε να προσαρμοστούν, τόσο στις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει και στις ανάγκες αυτών, όσο και στην αύξηση του ορίου των οργανικών θέσεων της Α.Α.Δ.Ε., στο σύνολο και κατά κλάδο και ειδικότητα και στις αυτοδίκαιες μεταβολές αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να στελεχωθούν κατά το δυνατόν ορθολογικότερα, για να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υπηρεσιακές τους ανάγκες.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

1.α) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των κατωτέρω Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως εξής:
β) Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014 (Β΄ 3017) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, κατά το μέρος που αφορά στις υπηρεσίες, των οποίων καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με την υποπαράγραφο α΄της παρούσας παραγράφου.

2.α) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών στις κατωτέρω υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:β) Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014 (Β΄3017) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπόλοιπων κλάδων, πλην του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, για τις υπηρεσίες της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας παραγράφου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο