Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2018 ]

Φ.10043/10177/210/2018 Εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σε ευρωβουλευτές

(Εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σε ευρωβουλευτές)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 7/5/2018
Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 10043/10177/210/07-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ 17)
ΤΜΗΜΑ Α'

TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791
E-MAIL: [email protected]

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σε ευρωβουλευτές»

Με αφορμή ερώτημα που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η Γενική Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Οικονομικών με το α.π.83158/2016/31.1.2018 έγγραφο μας γνώρισε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1202/1981, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συνταξιοδοτήσεως των βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και για την συνταξιοδότηση των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προϋπηρεσία Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αντιστρόφως, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως όσο και για την επαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι ευρωβουλευτές αντιμετωπίζονται συνταξιοδοτικά όπως και οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου α.π. Φ.80000/οικ.25651/877/2.10.2013 επεκτείνεται και στους Ευρωβουλευτές.

2. Το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων που κατέχουν και θέση Ευρωβουλευτή συναρτάται από το χρόνο ανακήρυξης της εκλογής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός αν ήταν ευρωβουλευτές πριν ή μετά τη συνταξιοδότηση τους (σχετική η αρ.531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Εφόσον ο συνταξιούχος αναλάβει θέση Ευρωβουλευτή και λαμβάνει αποδοχές Ευρωβουλευτή από 13.5.2016 και εφεξής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 (Α', 85), ενώ για τους συνταξιούχους που κατέχουν και τη θέση Ευρωβουλευτή μέχρι 12.5.2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α', 1), όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3863/2010 (Α',115) και ισχύει.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999 (A',1), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3863/2010 (Α',115) και ισχύει, προκειμένου για συνταξιούχους από υπηρεσία στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι κατέχουν θέση Ευρωβουλευτή πριν την ίδια ημερομηνία έχουν  εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του ν. 2592/1998 (Α',57), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο παρ. Β' υποπαράγραφος Β' περ. 1β' του ν.4093/2012 (Α',222).
Οι ανωτέρω διατάξεις, προβλέπουν περικοπή της σύνταξης κατά ποσοστό 70% σε περιπτώσεις συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία, κατά περίπτωση, και αποδοχές συγχρόνως.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, με το άρθρο πρώτο παρ. Β' υποπαράγραφος Β' περ. 1γ' του ν.4093/2012 (Α',222). και σε όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη ή τη χορηγία, κατά περίπτωση, βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α και β' βαθμού.
Με το άρθρο 4 παρ. 2ατου ν. 4151/2013 (Α',103), επεκτάθηκε η εφαρμογή των ανωτέρω και για τις συντάξεις των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, για τους συνταξιούχους του δημοσίου των οποίων οι συντάξεις χορηγούνται είτε από το Δημόσιο είτε από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης, οι οποίοι είναι βουλευτές ή ευρωβουλευτές πριν τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δηλαδή πριν την 13.5.2016, και λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη και βουλευτική αποζημίωση ή τις αποδοχές του ευρωβουλευτή εφαρμόζεται το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο του ν.2592/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
Για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα των οποίων οι συντάξεις χορηγούνται είτε από το Δημόσιο είτε από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016, και λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη και βουλευτική αποζημίωση ή τις αποδοχές του ευρωβουλευτή έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν.4387/2016 για το οποίο έχουν δοθεί οδηγίες με την απ Φ.80000/οικ.12151/274/2018 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ).Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο