Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2018 ]

53033/672/2018 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» του άρθρου 62 του ν. 4554/2018

(Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» του άρθρου 62 του ν. 4554/2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 53033/672/10-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4743/23-10-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του αρ. 62 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130).

2. Τις διατάξεις του αρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». (ΦΕΚ 98/2005 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 168/Α΄/6-11-2017).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α΄/23-11-2017).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/9-10-2017).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 159/Α΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α΄).

10. Την αριθμ. Υ28/2015 (ΦΕΚ 2168/Β’/9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Υ70 (ΦΕΚ 2441/Β’/13-11-2015), Υ43 (ΦΕΚ 1510/Β΄/3-5-2017), Υ89 (ΦΕΚ 4195/30-11-2017) και Υ24 (ΦΕΚ 1546/Β΄/2-5-2018) αποφάσεις του Πρωθυπουργού με τίτλο «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

11. Την αριθμ. οικ. 43075/480/06-08-2018 έκθεση από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Ότι από την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί


1. «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας».
Η «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» αποτελεί έγγραφο που ισοδυναμεί με αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας της μητέρας για τις ανάγκες του ιατρικού φακέλου της και για τον σκοπό της ληξιαρχικής καταχώρησης της γέννησης του τέκνου της. Συμπληρώνεται με τα κατά δήλωση στοιχεία της μητέρας, δεν αποτελεί αστυνομική ταυτότητα και δεν ασκεί καμία επίδραση σε ζητήματα ιθαγένειας.

2. «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας».
Αποτελεί το έντυπο επί του οποίου γίνεται λήψη των αποτυπωμάτων από αρμόδιο όργανο της Αρχής Έκδοσης του αντίχειρα, δείκτη και μέσου και των δύο χεριών της μητέρας. Εφόσον είναι αδύνατη η λήψη των ανωτέρω αποτυπωμάτων γίνεται λήψη των παλαμικών αποτυπωμάτων και των δύο χεριών της. Συνοδεύει το έγγραφο της Δήλωσης στοιχείων ταυτότητας μητέρας.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές έκδοσης Υπηρεσίες Εκτύπωσης


Τα έγγραφα με τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» εκδίδονται από τα κατά τόπους Τμήματα Ασφαλείας των περιοχών όπου εδρεύει το νοσοκομείο, μαιευτήριο ή κλινική που λαμβάνει χώρα ο τοκετός. Όπου δεν λειτουργούν Τμήματα Ασφαλείας εκδίδονται από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα που ασκούν αρμοδιότητες ασφαλείας. Η εκτύπωση των ως άνω εγγράφων και των φωτογραφιών που αποστέλλονται από τα νοσοκομεία, τα μαιευτήρια ή τις κλινικές, γίνεται από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης σε οποιοδήποτε μηχάνημα εκτύπωσης, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ευκρινές.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας»


Τα στοιχεία του εγγράφου με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων ταυτότητας μητέρας» αποτυπώνονται επί απλού λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και ειδικότερα:

1: Ζώνη 1α
-Τίτλος: «Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας»
- Τίτλος Υπηρεσίας
- Θυρεός Ελληνικής Αστυνομίας
Ζώνη 1β
- Ασπρόμαυρη εκτύπωση φωτογραφίας του προσώπου της μητέρας σε μέγεθος περίπου 4 x 4 cm.
- Πρωτότυπη σφραγίδα της υπηρεσίας έκδοσης που θα καλύπτει ένα από τα άκρα της φωτογραφίας.

2: Ζώνη 2
- Τίτλος εγγράφου ως εξής: «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας»
- Υπότιτλος ως εξής: «Το παρόν δεν υπέχει θέση δελτίου ταυτότητας και ισχύει για χρονικό διάστημα 10 ημερών από την έκδοσή του για την καταχώρηση της γέννησης του τέκνου σε ληξιαρχικά βιβλία. Αποτελεί στοιχείο ταυτοποίησης της μητέρας για τις ανάγκες του ιατρικού της φακέλου και της διαπίστωσης του βιολογικού δεσμού με το τέκνο της».

3: Ζώνη 3
- Αριθμός δήλωσης/Serial number.
- Επώνυμο/Surname.
- Όνομα/Given Names
- Όνομα Πατέρα/Father’s name
- Επώνυμο Πατέρα/Father’s surname
- Όνομα Μητέρας/Mother’s name
- Επώνυμο Μητέρας/Mother’s surname
- Ημ. Γέννησης
- Τόπος γέννησης
- Μόνιμος κάτοικος
- Διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο
- Νοσοκομείο/Μαιευτήριο/Κλινική
- Ημ/νία γέννησης τέκνου
- Φύλο τέκνου
- Αριθμός Δήλωσης Γέννησης
- Τίτλος «Σημειώσεις»
Περιλαμβάνει σημειώσεις αναφορικά με στοιχεία ταυτοποίησης της μητέρας που προκύπτουν από διάφορα προσκομιζόμενα έγγραφα και μνεία των εγγράφων.

4: Ζώνη 4
- Υπογραφή μητέρας.

5: Ζώνη 5
- Αρχή Έκδοσης:
- Ημερομηνία:
- Ο Βεβαιών (Ονοματεπώνυμο/Βαθμός/Υπογραφή)
- Ο Διοικητής (Ονοματεπώνυμο/Βαθμός/Υπογραφή)

Άρθρο 4
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου με τίτλο «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας»


Τα στοιχεία του εγγράφου με τίτλο «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» αποτυπώνονται επί απλού λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4 βάσει του εντύπου «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας και ειδικότερα:

1: Πρώτη σελίδα
Ζώνη 1α
- Θυρεός Ελληνικής Αστυνομίας.
- Τίτλος «Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας»
- Τίτλος Υπηρεσίας
Ζώνη 1β
- Τίτλος εντύπου ως εξής: «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας (Τα αποτυπώματα λαμβάνονται βάσει του αρ. 62 ν. 4554/2018)».
- Αριθμός Δήλωσης Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας.
- Αριθμός Δήλωσης Γέννησης (τέκνου).
- Επώνυμο
- Όνομα
- Όνομα Πατέρα
- Όνομα Μητέρας
- Ημ. Γέννησης

2: Ζώνη 2
- Κενό πλαίσιο διάστασης περίπου 15 x 18 με τίτλο
«Αποτύπωμα παλάμης δεξιού χεριού(εάν είναι αδύνατη η λήψη αποτυπωμάτων αντίχειρα/ δείκτη/μέσου)».

3: Ζώνη 3α
- Πίνακας αποτελούμενος από δύο στήλες
- Πρώτη στήλη. Τίτλος «Αποτύπωμα δεξιού χεριού (Σημειώνεται αντίστοιχα με x)».
Πίνακας τριών σειρών:
1. Αντίχειρας, 2. Δείκτης, 3. Μέσος.
- Δεύτερη στήλη: Κενό πλαίσιο για λήψη αποτυπωμάτων.
Ζώνη 3β
- Ημερομηνία.
- «Ο Λαβών»
- Σφραγίδα και Υπογραφή

4: Δεύτερη σελίδα.
Πανομοιότυπη με την πρώτη με τις εξής διαφορές:
Στη Ζώνη 2 Κενό πλαίσιο διάστασης περίπου 15 x 18 με τίτλο «Αποτύπωμα παλάμης αριστερού χεριού (εάν είναι αδύνατη η λήψη αποτυπωμάτων αντίχειρα/δείκτη/μέσου)»
Στη Ζώνη 3α πρώτη στήλη ο τίτλος αναφέρεται στο αποτύπωμα του αριστερού χεριού.

Άρθρο 5
Μοναδικός αριθμός εντύπου «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας»


Ο μοναδικός αριθμός του εντύπου «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» καθορίζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α ύστερα από ενημέρωσή της από την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Προστασίας του Πολίτη
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο