Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2018 ]

79647/2018 Τροποποίηση (3η) της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/2012) ’’Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου’’, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/2012)»

(Τροποποίηση (3η) της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/2012) ’’Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου’’, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/2012)»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οίκ. 79647/17-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4698/19-10-2018 και ΦΕΚ Β' 4857/31-10-2018)
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου  38 του ν.  4025/2011 (ΦΕΚ  Α΄  228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Τις διατάξεις της αριθμ.  Υ80/31-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3904) απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Την αριθμ.  ΔΥΓ3(α) /οικ.104747/26.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/2012) ’’Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου’’, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.  Φ. 42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/2012)», όπως έχει τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146/15.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 43) και 52095/3.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1561) όμοιες αποφάσεις.

8. Το αριθμ. οικ. 53310/10-07-2018 έγγραφο εκ του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.

9. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. 71611/25-09-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΕΟΠΥΥ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του (ΚΑΕ 0672.00), οι οποίες ταυτίζονται με τα καθορισμένα όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ. Το ύψος της προαναφερόμενης δαπάνης, αν και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, εν τούτοις δημοσιονομικά είναι ουδέτερη, δεδομένου ότι υπόκειται στην εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback). Παράλληλα σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ.  ΔΥΓ3(α) /οικ.104747/26.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο τον κατάλογο παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα ακόλουθα σημεία:

1. Η υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης Α΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II ή άλλοι τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη, εκτός από τους αναφερόμενους στην υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης Β΄».

2. Στην περίπτωση Α΄ προστίθενται υποπεριπτώσεις 14 και 15, ως εξής:
«14. Ψωρίαση, όσον αφορά στα σκευάσματα τοπικής θεραπείας με δραστικές ουσίες συνδυασμοί Betamethasone - Calcipotriol, Calcipotriol και Calcitriol, και στα από του στόματος σκευάσματα με δραστικές ουσίες Ciclosporin, Methotrexate και Acitretin.
15. Νόσος Crohn, όσον αφορά στα φάρμακα με δραστικές ουσίες Budesonide, Mesalazine, Methylprednisolone, Prednisolone, Sulfasalazine, Hydrocortisone, Azathioprine και Metrotrexate».

3. Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης Β΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι ή Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης ή Σακχαρώδη Διαβήτη μετά από παγκρεατεκτομή συνεπεία παγκρεατικού νεοπλάσματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747/26.10.2012 (ΦΕΚ  Β΄  2883) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146/15.1.2013 (ΦΕΚ  Β΄  43) και 52095/3.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1561) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο