Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2005 ]

ΠΟΛ.1093/17.6.2005 Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/ 10456/Β0012/ ΠΟΛ.1051/ 21.3.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις (1062035/1886/ΔΕ-Α)

(Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/ 10456/Β0012/ ΠΟΛ.1051/ 21.3.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις (1062035/1886/ΔΕ-Α))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2005
Αριθμ. Πρωτ.:1062035/1886/ΔΕ-ΑΆ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1093

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/10456/Β0012/του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
αα. Των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α').
ββ. Της παρ. 15 του άρθρου 4 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').
γγ. Των παρ. 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α').
δδ. Της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν.2873/2000.
εε. Του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α'), όπως ισχύει.
στστ. Του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 «Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2/Α').
ζζ. Του Π.Δ.81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α').
ηη. Του άρθρου 19 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α'), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
β. Την απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1028199/10456/Β0012/(ΦΕΚ 392/Β').
γ. Την υπ' αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519/Β').
δ. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
ε. Την υπ' αριθ. 38243/ΔΙΟΕ922/28.9.2004 απόφαση μας περί κατάργησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου ή προεδρικού διατάγματος και περί ανάκλησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» και με «Με Εντολή Υφυπουργού», για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας τους.

Αποφασίζουμε

1. Στην παρ. 2 της απόφασης 1028199/10456/Β0012/του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προστίθενται περιπτώσεις 2.6, 2.7, 2.8 και 2.9, ως εξής:
«2.6 Επιτροπή ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
α. Τον Νικόλαο Χρονόπουλο του Χρήστου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ), ως πρόεδρο.
β. Τον Γεώργιο Μπουκουβαλίδη του Δημητρίου, με βαθμό ΤΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.
γ. Τον Κωνσταντίνο Παπαθανασόπουλο του Δημητρίου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α' ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.
Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στον Θεοχαρόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΔΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ), με αναπληρώτρια την Θεοδώση Ελένη του Ανδρέα, με βαθμό ΔΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ).

2.7 Επιτροπή ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
α. Τον Απόστολο Λάιο του Ευαγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ), ως πρόεδρο.
β. Τον Δημήτριο Σπανό του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.
γ. Τον Γεώργιο Μπίσκα του Δημητρίου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.
Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Αναστασίου Βάια του Αγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ), με αναπληρώτρια την Φραγκαλιού Φρειδερίκη του Χαραλάμπους, με βαθμό ΔΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ).
2.8 Επιτροπή ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
α. Τον Δημοσθένη Ντάκουλα του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως πρόεδρο.
β. Τον Χαράλαμπο Παπαγιάννη του Αριστοτέλη, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.
γ. Τον Ιωάννη Κολιό του Ευαγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α' ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.
Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στη Σακαρέλη Αννα Μαρία του Φωτίου, με βαθμό ΔΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με απόσπαση στην Α' ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Κουλουμπή Μαρία του Ανδρέα, με βαθμό ΔΕ/Α' του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο της Β' ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με απόσπαση στο ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
2.9 Χρέη αναπληρωτών του προέδρου και των μελών των παραπάνω Επιτροπών με στοιχεία 2.6, 2.7 και 2.8 (Επιτροπές ΠΕΚ Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων) ανατίθενται στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής του προέδρου των εν λόγω Επιτροπών, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει οριστεί και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη θέση του ως μέλους από το νόμιμο αναπληρωτή του».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005, ως έχει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο