Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2018 ]

97778/2018 Τροποποίηση της 58175/ 2017 (Β΄ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης»

(Τροποποίηση της 58175/ 2017 (Β΄ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ.: 97778-19/09/2018

(ΦΕΚ Β’ 4707/22.10.2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

2. Tις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

4. Tις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄85).

5. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

6. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 71 του ν. 1622/86 «Τοπική αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (A΄ 92).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

8. Το π.δ. 147/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Α΄192).

9. Το π.δ. 123/2016 περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 208).

10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄160).

11. Την αριθ. 91689/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

12. Την αριθ. 58175/23.5.2017 (Β΄1819) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 45934/2018 (Β΄ 2045).

13. Την εγκύκλιο 32732/21/03/2018 περί οδηγιών έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.

14. Την αριθ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573/Β΄)» (Β' 2857), όπως ισχύει.

15. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. 58175/23.5.2017 (Β΄ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 45934/2018 (Β΄ 2045) όμοια απόφαση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 «Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού» της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθ. 58175/ 2017 (Β΄ 1819), τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2017-2020, συγκροτείται επιτροπή συντονισμού (ΕΠΣΥ) αποτελούμενη από:
I. τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ωςπρόεδρο,
II. τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος,
III. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως μέλος,
IV. τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος,
V. τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος. Τα μέλη της ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόματος του αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ.»

Άρθρο 2

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 «Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας – Διαδικασίες πρόσκλησης και αξιολόγησης των προτάσεων» της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθ. 58175/ 2017 (Β΄1819), τροποποιούνται ως εξής:

«1. Συγκρότηση τεχνικής γραμματείας
Για την τεχνική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου της ΕΠΣΥ και της υλοποίησης του προγράμματος, συγκροτείται τεχνική γραμματεία που εδρεύει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη. Το έργο της τεχνικής γραμματείας εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
2. Μέλη
Η τεχνική γραμματεία απαρτίζεται από:
• Δύο στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, εκ των οποίων ένας ορίζεται συντονιστής.
• Ένα στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., το οποίο προτείνεται από τον πρόεδρό της.
Κατά τις συνεδριάσεις της τεχνικής γραμματείας μπορεί να προσκαλούνται και άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.».

Άρθρο 3

1. Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης με αριθ. 58175/ 2017 (Β΄1819), όπως ισχύει, αναφέρεται η φράση «Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2. Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης με αριθ. 58175/ 2017 (Β΄ 1819), όπως ισχύει, αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο